Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYU Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-12

Viktökning mellan graviditeter ökade risken för dödföddhet

Sven Cnattingius, professor, enheten för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Karolinska institutet, Solna

Autoreferat. Moderns viktförändring mellan första och andra graviditeten kan påverka andra barnets risk för dödföddhet eller spädbarnsdöd. Det visar resultaten från en svensk studie publicerad i Lancet.

Studien baserar sig på information från Medicinska födelseregistret och Dödsorsaksregistret och inkluderade information från kvinnor som hade fött två barn i enkelbörd under perioden 1992–2010. Av totalt 456 711 kvinnor med information om BMI i båda graviditeterna ökade 21 procent av kvinnorna sitt BMI med minst 2 enheter (motsvarande minst 5,8 kg för en normallång kvinna). För 4,6 procent minskade BMI med minst 2 enheter.

Jämfört med kvinnor med stabil vikt (BMI-förändring högst ±1 enhet) var riskökningen för dödföddhet hos barn till kvinnor vars BMI ökat mellan 2 och < 4 enheter och med minst 4 enheter 38 procent respektive 55 procent. För kvinnor som var normalviktiga (BMI < 25) i första graviditeten ökade också risken för spädbarnsdöd med tilltagande viktökning. För kvinnor som var överviktiga (BMI > 25) och minskade sin vikt med minst 2 BMI-enheter minskade risken för neonatal död.

Tidigare studier har visat att viktförändringar mellan graviditeterna påverkar riskerna för överviktsrelaterade graviditetskomplikationer som preeklampsi, graviditetsdiabetes, för tidig födsel och hög födelsevikt hos barn – komplikationer som ökar riskerna för dödföddhet och spädbarnsdöd.

Resultaten från denna studie stödjer tidigare fynd att risken för dödföddhet och spädbarnsdöd ökar med moderns övervikt och fetma. Preventiva insatser i syfte att förhindra viktökning mellan graviditeterna och främja viktminskning hos överviktiga kvinnor kan vara betydelsefulla för att minska risken för dödföddhet och spädbarnsdöd hos omföderskor.

Referenser

Cnattingius S. Lancet. Epub 2 dec. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00990-3

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons