Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXEE Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-18

Akut mastoidit drabbade ofta barn utan tidigare otitproblem

Frida Enoksson, överläkare, med dr, ÖNH-kliniken, Helsingborgs sjukhus

Avhandling. Akut mastoidit drabbar bara 20–60 barn per år i Sverige men är den vanligaste komplikationen till akut otit, som diagnostiseras i upp emot 200 000 fall per år i vårt land. Både akut otit och akut mastoidit orsakas oftast av pneumokocker. Akut otit hos barn är oftast självläkande, och okomplicerade fall behöver inte antibiotikabehandlas. Obehandlad akut mastoidit kan däremot leda till döden, vilket var vanligt innan antibiotika fanns att tillgå.

I Sverige införde Läkemedelsverket nya behandlingsriktlinjer – otitkonsensus – år 2000, vilka uppdaterades år 2010. Kortfattat rekommenderas aktiv exspektans hos barn 1–12 år gamla med okomplicerad akut otit. Komplicerad akut otit och akut otit i andra åldersgrupper ska alltid antibiotikabehandlas. För att utvärdera om otitkonsensus ledde till fler komplikationer initierades Mastoidit i Sverige-studien, i vilken de flesta fall av akut mastoidit i Sverige sedan 1993 har inkluderats.

Det typiska barnet med akut mastoidit är beskrivet i en retrospektiv journalstudie och befanns där vara tidigare friskt utan otitproblematik med en medianålder på 21 månader (otitåldern). Insjuknandet var hastigt och man sökte inte läkare till följd av otitsymtom. I stället söktes vård på grund av att barnets öra börjat stå ut och rodnade retroaurikulärt, vilket är klassiska tecknen på akut mastoidit. Barn äldre än 7 år hade oftare sökt för akut otit och fått perorala antibiotika, vilket inte skyddade mot akut mastoidit. Intravenös antibiotikabehandling och paracentes var oftast effektivt, och mastoidektomi gjordes bara i ca 30 procent av fallen.

Den vanligaste komplikationen till akut mastoidit är subperiosteal abscess, en böldutveckling ytligt om mastoidbenet. Olika kirurgiska behandlingstyper jämfördes retrospektivt. Tidig dränering med punktion/incision hade inga påvisbara nackdelar jämfört med mastoidektomi, utan gav kortare vårdtid och bättre odlingsmaterial.

Barnvaccination mot invasiva pneumokockinfektioner infördes 2009. Några av de fall av akut mastoidit som ingick i studien hade orsakats av serotyper barnen vaccinerats mot. Pneumokockvaccination ger alltså inte fullt skydd mot akut mastoidit.

Predisponerande faktorer för akut mastoidit som inte alltid framgår i journaltext (till exempel amning, dagisvistelse, infektionsbenägenhet) efterfrågades i en prospektiv intervjustudie, utan nya fynd. Följsamhet till otitkonsensus och handläggningen före inläggning på sjukhus undersöktes samtidigt. Läkare inom allmänmedicin, som vanligen först bedömer barn med mastoiditsymtom, ställde oftast rätt diagnos med akut inremittering för fortsatt behandling. I 20 procent av fallen uppgav föräldrarna dock att läkaren missat barnets tecken på akut mastoidit vid första besöket, vilket fördröjde behandling. Möjligen ses akut otit nu som en så ofarlig åkomma att dess ovanliga komplikationer glöms bort.

Studierna i denna avhandling definierar väl pediatrisk akut mastoidit i Sverige, så att kopplingarna mellan förändrade förhållanden kring öroninflammation kan utvärderas. Vikten av att behandlande läkare uppmärksammar tidiga tecken på en svår infektion måste understrykas, liksom behovet att vara aktiv vid exspektans vid akut otit.

Referenser

Enoksson F. Acute mastoiditis in children – a national study in Sweden. Lund: Lunds universitet; 2015.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016