Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXEE Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-18

Akut mastoidit drabbade ofta barn utan tidigare otitproblem

Frida Enoksson, överläkare, med dr, ÖNH-kliniken, Helsingborgs sjukhus

Avhandling. Akut mastoidit drabbar bara 20–60 barn per år i Sverige men är den vanligaste komplikationen till akut otit, som diagnostiseras i upp emot 200 000 fall per år i vårt land. Både akut otit och akut mastoidit orsakas oftast av pneumokocker. Akut otit hos barn är oftast självläkande, och okomplicerade fall behöver inte antibiotikabehandlas. Obehandlad akut mastoidit kan däremot leda till döden, vilket var vanligt innan antibiotika fanns att tillgå.

I Sverige införde Läkemedelsverket nya behandlingsriktlinjer – otitkonsensus – år 2000, vilka uppdaterades år 2010. Kortfattat rekommenderas aktiv exspektans hos barn 1–12 år gamla med okomplicerad akut otit. Komplicerad akut otit och akut otit i andra åldersgrupper ska alltid antibiotikabehandlas. För att utvärdera om otitkonsensus ledde till fler komplikationer initierades Mastoidit i Sverige-studien, i vilken de flesta fall av akut mastoidit i Sverige sedan 1993 har inkluderats.

Det typiska barnet med akut mastoidit är beskrivet i en retrospektiv journalstudie och befanns där vara tidigare friskt utan otitproblematik med en medianålder på 21 månader (otitåldern). Insjuknandet var hastigt och man sökte inte läkare till följd av otitsymtom. I stället söktes vård på grund av att barnets öra börjat stå ut och rodnade retroaurikulärt, vilket är klassiska tecknen på akut mastoidit. Barn äldre än 7 år hade oftare sökt för akut otit och fått perorala antibiotika, vilket inte skyddade mot akut mastoidit. Intravenös antibiotikabehandling och paracentes var oftast effektivt, och mastoidektomi gjordes bara i ca 30 procent av fallen.

Den vanligaste komplikationen till akut mastoidit är subperiosteal abscess, en böldutveckling ytligt om mastoidbenet. Olika kirurgiska behandlingstyper jämfördes retrospektivt. Tidig dränering med punktion/incision hade inga påvisbara nackdelar jämfört med mastoidektomi, utan gav kortare vårdtid och bättre odlingsmaterial.

Barnvaccination mot invasiva pneumokockinfektioner infördes 2009. Några av de fall av akut mastoidit som ingick i studien hade orsakats av serotyper barnen vaccinerats mot. Pneumokockvaccination ger alltså inte fullt skydd mot akut mastoidit.

Predisponerande faktorer för akut mastoidit som inte alltid framgår i journaltext (till exempel amning, dagisvistelse, infektionsbenägenhet) efterfrågades i en prospektiv intervjustudie, utan nya fynd. Följsamhet till otitkonsensus och handläggningen före inläggning på sjukhus undersöktes samtidigt. Läkare inom allmänmedicin, som vanligen först bedömer barn med mastoiditsymtom, ställde oftast rätt diagnos med akut inremittering för fortsatt behandling. I 20 procent av fallen uppgav föräldrarna dock att läkaren missat barnets tecken på akut mastoidit vid första besöket, vilket fördröjde behandling. Möjligen ses akut otit nu som en så ofarlig åkomma att dess ovanliga komplikationer glöms bort.

Studierna i denna avhandling definierar väl pediatrisk akut mastoidit i Sverige, så att kopplingarna mellan förändrade förhållanden kring öroninflammation kan utvärderas. Vikten av att behandlande läkare uppmärksammar tidiga tecken på en svår infektion måste understrykas, liksom behovet att vara aktiv vid exspektans vid akut otit.

Referenser

Enoksson F. Acute mastoiditis in children – a national study in Sweden. Lund: Lunds universitet; 2015.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en w som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons