Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXPA Lakartidningen.se 2016-02-19

Betameson vid risk för prematur födsel minskade komplikationer

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Behandling med betametason av gravida med risk för sen prematur födsel minskade risken för neonatala respiratoriska komplikationer. Incidens av korioamnionit eller neonatal sepsis påverkades inte, men ökad förekomst av neonatal hypoglykemi sågs vid behandling med betametason. Det visar en randomiserad studie publicerad i New England Journal of Medicine.

Studien omfattade 2 831 gravida med enkelbörd (gestationsålder mellan 34 veckor plus 0 dagar och 36 veckor plus 5 dagar) med risk för sen förtidsbörd (upp till 36 veckor plus 6 dagar). Hög risk definierades som

  1. värkarbete utan vattenavgång och minst 3 cm cervixdilatation eller 75 procents cervikal utplåning, eller
  2. tidig spontan vattenavgång.

Exklusionskriterier var tidigare behandling med glukokortikoider under graviditeten eller oviss gestationsålder. Deltagarna randomiserades till två intramuskulära injektioner med 24 timmars mellanrum med antingen 12 mg betametason eller placebo. Som primärt kompositmått studerades bruk av CPAP, näsgrimma med högt flöde under minst 2 timmar, ECMO samt mekanisk ventilation. Maternella sekundära utfallsmått var korioamnionit, endometrit samt sjukhusvistelsens längd.

1 429 av deltagarna randomiserades till betametason och 1 402 till placebo (medianålder 28,6 respektive 27,8 år). Bland dem som erhöll betametason fick 860 (60,2 procent) de två injektionerna, jämfört med 826 (58,9 procent) i placebogruppen. Den vanligaste orsaken till enbart en injektion var förlossning inom 24 timmar (94,6 procent). Förekomsten av det primära utfallsmåttet var lägre i interventionsgruppen jämfört med placebogruppen, 11,6 procent jämfört med 14,4 procent (relativ risk [RR] 0,80; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,66–0,97, P = 0,02), NNT (number neaded to treat) 35 (95 procents KI 19–259). Incidens av neonatal hypoglykemi var högre i gruppen som behandlats med betametason (24,0 procent jämfört med 15,0 procent, RR 1,60, 95 procents KI 1,37–1,87, P < 0,001). 

En fördel med studien är randomisering och det stora antalet deltagare. En stor andel av deltagarna erhöll dock enbart en injektion av betametason eller placebo (huvudsakligen på grund av förlossning inom 24 timmar) och inte två stycken som var planerat.

Referenser

Gyamfi Bannerman C, et al. N Engl J Med. Epub 4 feb 2016. doi 10.1056/NEJMoa1516783

Kommentarer (1)

  • Repris

    2016-02-20 09:29 | Redan i början av 70-talet publicerades ett hundratal artiklar rörande dexametason givet till modern vid hotande prematurförlossning. Givet minst 24 tim före partus god effekt genom snabbare produktion av surfactant i alveolärepitelet. Profylaxen infördes som rutin vid perinatalmedicnska enheten i Norrbotten ca 1974. Ingenting nytt under solen.

    Ulf Klasson, pensionerad överläkare, Nu rivna centrallas Boden

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Depression och höft-fraktur kan föregå debut av Parkinsons sjukdom

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Annons Annons

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (1 kommentar) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016