Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXPA Lakartidningen.se 2016-02-19

Betameson vid risk för prematur födsel minskade komplikationer

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Behandling med betametason av gravida med risk för sen prematur födsel minskade risken för neonatala respiratoriska komplikationer. Incidens av korioamnionit eller neonatal sepsis påverkades inte, men ökad förekomst av neonatal hypoglykemi sågs vid behandling med betametason. Det visar en randomiserad studie publicerad i New England Journal of Medicine.

Studien omfattade 2 831 gravida med enkelbörd (gestationsålder mellan 34 veckor plus 0 dagar och 36 veckor plus 5 dagar) med risk för sen förtidsbörd (upp till 36 veckor plus 6 dagar). Hög risk definierades som

  1. värkarbete utan vattenavgång och minst 3 cm cervixdilatation eller 75 procents cervikal utplåning, eller
  2. tidig spontan vattenavgång.

Exklusionskriterier var tidigare behandling med glukokortikoider under graviditeten eller oviss gestationsålder. Deltagarna randomiserades till två intramuskulära injektioner med 24 timmars mellanrum med antingen 12 mg betametason eller placebo. Som primärt kompositmått studerades bruk av CPAP, näsgrimma med högt flöde under minst 2 timmar, ECMO samt mekanisk ventilation. Maternella sekundära utfallsmått var korioamnionit, endometrit samt sjukhusvistelsens längd.

1 429 av deltagarna randomiserades till betametason och 1 402 till placebo (medianålder 28,6 respektive 27,8 år). Bland dem som erhöll betametason fick 860 (60,2 procent) de två injektionerna, jämfört med 826 (58,9 procent) i placebogruppen. Den vanligaste orsaken till enbart en injektion var förlossning inom 24 timmar (94,6 procent). Förekomsten av det primära utfallsmåttet var lägre i interventionsgruppen jämfört med placebogruppen, 11,6 procent jämfört med 14,4 procent (relativ risk [RR] 0,80; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,66–0,97, P = 0,02), NNT (number neaded to treat) 35 (95 procents KI 19–259). Incidens av neonatal hypoglykemi var högre i gruppen som behandlats med betametason (24,0 procent jämfört med 15,0 procent, RR 1,60, 95 procents KI 1,37–1,87, P < 0,001). 

En fördel med studien är randomisering och det stora antalet deltagare. En stor andel av deltagarna erhöll dock enbart en injektion av betametason eller placebo (huvudsakligen på grund av förlossning inom 24 timmar) och inte två stycken som var planerat.

Referenser

Gyamfi Bannerman C, et al. N Engl J Med. Epub 4 feb 2016. doi 10.1056/NEJMoa1516783

Kommentarer (1)

  • Repris

    2016-02-20 09:29 | Redan i början av 70-talet publicerades ett hundratal artiklar rörande dexametason givet till modern vid hotande prematurförlossning. Givet minst 24 tim före partus god effekt genom snabbare produktion av surfactant i alveolärepitelet. Profylaxen infördes som rutin vid perinatalmedicnska enheten i Norrbotten ca 1974. Ingenting nytt under solen.

    Ulf Klasson, pensionerad överläkare, Nu rivna centrallas Boden

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons