Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX3Z Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-25

Blodtrycksbehandling kan öka risk för hjärt–kärldöd vid diabetes

Mattias Brunström, doktorand, leg läkare

Bo Carlberg, docent, överläkare; institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin, Umeå universitet

Autoreferat. Högt blodtryck är den viktigaste orsaken till förlorade levnadsår globalt. Behandling av högt blodtryck är också en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga hjärt–kärlsjukdom och för tidig död. Patienter med diabetes har en ökad risk att drabbas av hjärt–kärlsjukdom och har därför tidigare rekommenderats mer intensiv blodtrycksbehandling.

Med syfte att studera effekterna av blodtryckssänkande behandling hos patienter med diabetes utfördes en systematisk översikt [1] enligt rekommendationerna från Cochranesamarbetet. En bred litteratursökning gjordes med målet att inkludera samtliga randomiserade kontrollerade studier av blodtryckssänkande behandling där fler än 100 patienter med diabetes behandlats under mer än 12 månader. Vi kontaktade författare, läkemedelsbolag och myndigheter för att få tillgång till tidigare opublicerade data. Resultaten sammanställdes i metaanalyser, stratifierade i systoliskt blodtryck före behandling och systoliskt blodtryck under uppföljning.

Om det systoliska blodtrycket före behandlingsstart var > 140 mm Hg minskade behandling risken att drabbas av död, stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Om blodtrycket redan var < 140 mm Hg ökade i stället risken för kardiovaskulär död om ytterligare läkemedel gavs. Efter insatt behandling sjönk blodtrycket med i medeltal 10 mm Hg. På motsvarande sätt sågs därför en minskad risk för kardiovaskulära komplikationer när uppnått systoliskt blodtryck låg i intervallet 130–140 mm Hg, men en riskökning då blodtrycket låg < 130 mm Hg.

Resultaten visar att effekten av blodtryckssänkande behandling hos patienter med diabetes påverkas av blodtrycket före behandlingsstart. Detta är särskilt viktigt i relation till den så kallade SPRINT-studien [2]. Där visades att ett systoliskt blodtrycksmål < 120 mm Hg minskade risken att dö jämfört med ett mål < 140 mm Hg hos icke-diabetiker. Sammantaget tyder dessa studier på att man bör vara mer försiktig med blodtryckssänkande behandling av patienter med diabetes jämfört med icke-diabetiker.

Referenser

  1. Brunström M, Carlberg B. BMJ. Epub 25 feb 2016. doi: 10.1136/bmj.i717
  2. SPRINT Study Research Group. N Engl J Med. 2015;373:2103-16.

Kommentarer (1)

  • Mindre bra rubrik

    2016-03-07 12:44 | Denna artikel har sammanfattats på ett mindre bra sätt i dagspressen. Intensiv blodtrycksbehandling - har blivit - blodtrycksbehandling generellt. Har tolkats som nya rön som går "tvärtemot" tidigare rön. Jag tror man ska vara försiktigare i rubriksättningen i Läkartidningen.

    Eva Åström Hassel, specialist allmänmedicin, Capio Vårdcentral Västerås City

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016