Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUP Lakartidningen.se 2016-02-05

Vanligare att cancerpatienter avled på sjukhus i Norge än i USA

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Personer över 65 år med cancer avled oftare på sjukhus i Belgien, Kanada, England, Tyskland och Norge än i USA och Nederländerna. Däremot var det mer än dubbelt så vanligt med intensivvård under de sista 180 dagarna i USA som i övriga länder. Det visar en nyligen publicerad studie i JAMA.

I den retrospektiva, observationella studien ingick personer som avled mellan 1 januari och 31 december 2010 med dokumenterad cancerdiagnos 180 dagar före frånfället. De länder som ingick i studien var Belgien, Kanada, England, Tyskland, Norge, Nederländerna samt USA. Bland annat studerades om personerna hade avlidit på sjukhus samt sjukvårdsanvändning, definierad bland annat som sjukhusinläggning, intensivvård, akutbesök samt tillfällen med kemoterapi.

Medelåldern vid död var mellan 78,5 och 79,5 år. I alla länder utom Tyskland var lungcancer den vanligaste diagnosen. Diagnosen prostatacancer var mycket vanligare i USA än i de europeiska länderna. Färre personer över 65 år avled på sjukhus i USA (n = 211 816; 22,2 procent dog på sjukhus) och Nederländerna (n = 721; 29,4 procent) än i Belgien (n = 21 054; 51,2 procent), Kanada (n = 20 818; 52,1 procent), England (n = 97 099; 41,7 procent), Tyskland (n = 24 434; 38,3 procent) och Norge (n = 6 636; 44,7 procent).

Under de sista 180 dagarna i livet lades mellan 82,6 och 88,7 procent av personerna in på sjukhus i Belgien, Kanada, England och Norge. Däremot lades färre än 77 procent in i USA, Tyskland och Nederländerna. I USA lades 40,3 procent av personerna in för intensivvård under de sista 180 dagarna, jämfört med mindre än 18 procent i resterande länder. Under de sista 30 dagarna i livet var denna siffra i USA 27,2 procent, medan intensivvård användes i 11,0 procent av fallen i övriga länder.

Författarna diskuterar om den relativt höga kostnaden för sjukhusvård i USA bidragit till exempelvis utbyggd hospiceverksamhet, en möjlig förklaring till att jämförelsevis färre dör på sjukhus. Det kan dock inte vara hela förklaringen, eftersom även Nederländerna har förhållandevis få som dör på sjukhus men utan korresponderande hög kostnad för sjukhusvård. En nackdel med studien är att många definitioner av utfallsmått, såsom vårdkostnad och sjukvårdsanvändning, skiljer sig mellan länder och därför behöver anpassas för att kunna jämföras.

Referenser

Bekelman JE, et al. JAMA. Epub 19 jan 2016. doi: 10.1001/jama.2015.18603

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons