Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTX Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-15

Högre melanomrisk hos långvuxna kvinnor behandlade med östrogen

Benyi Emelie, AT-läkare, Karolinska universitetssjukhuset, doktorand, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet, Stockholm

Avhandling. Långvuxenhet är vanligtvis ärftlig och sällan förknippad med någon bakomliggande sjukdom. Det kan dock vara en del av symtombilden vid vissa ovanliga tillstånd, såsom Marfans syndrom. Extrem långvuxenhet definieras som en vuxenlängd på minst 185 cm hos flickor och 200 cm hos pojkar. I vissa fall kan långvuxna av psykosociala skäl ges längdreducerande behandling, men det utgör ett etiskt dilemma som kräver noggrant övervägande.

Sedan 1950-talet har långvuxna flickor och pojkar av tradition behandlats med könssteroider i hög dos, då det visat sig sluta tillväxtplattorna i förtid och således minska slutlängden. De senaste åren har det dock rapporterats att behandlade flickor riskerar negativ påverkan på fertiliteten. I slutet av 1990-talet utvecklades en annan behandlingsmetod, så kallad epifyseodes, där tillväxtbrosket i knäleden förstörs kirurgiskt, vilket också leder till en prematur slutning av tillväxtplattorna.

Avhandlingen tar upp olika behandlingsmetoder för att reducera längdtillväxten hos extremt långvuxna samt hur längd är associerad med cancer och dödlighet. I ett delarbete användes Cancerregistret för att studera cancerrisken på lång sikt hos långa kvinnor som behandlats med östrogen i hög dos under tonåren för att reducera sin slutlängd. Vi fann att dessa kvinnor hade en högre risk att utveckla melanom. Vissa andra cancertyper (exempelvis bröstcancer) var också vanligare, men ingen överrisk kunde fastställas statistiskt. I ett annat delarbete studerade vi effekten och säkerheten med bilateral perkutan epifyseodes för att kirurgiskt reducera tillväxten hos extremt långvuxna flickor och pojkar. Vi följde patienterna till slutlängd och fann att den predicerade återstående tillväxten reducerades med en tredjedel, vilket i medeltal minskade vuxenlängden med 4,1 centimeter hos flickor och 6,4 centimeter hos pojkar. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. Med hjälp av bland annat Cancerregistret och Dödsorsaksregistret studeras också hur längd är associerad med cancer och dödlighet i olika sjukdomar hos 5,5 miljoner kvinnor och män ur den svenska befolkningen. Resultaten är ännu opublicerade.

Baserat på våra studier avråder vi från att behandla långvuxna barn och ungdomar med könshormoner. I de fall där barn riskerar att bli extremt långvuxna och har en stark önskan till behandling kan perkutan bilateral epifysoedes vara ett säkert och effektivt alternativ.

Referenser

Benyi E. Tall stature: morbidity, mortality and treatment outcomes. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentarer (2)

 • Långvuxen?

  2016-02-15 13:08 | Ordet långvuxen finns mig veterligt inte i det svenska språket. Räcker det inte med att skriva långa kvinnor?

  Fredrik Nilsson, kirurg, Umeå

  Jäv:

 • Avrådan generellt?

  2016-02-15 14:03 | Studien avser behandling av långvuxna flickor med östrogen för att avbryta fortsatt längdtillväxt. Kan denna avrådan överföras till att gälla även förskrivning av vanliga kombinerade p-piller som preventivmedel till långa tonårsflickor? I så fall har vi ju fått ytterligare en åtminstone relativ kontraindikation.

  Stefan Hammarbäck , Gynekolog, Sigtuna

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons