Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW7M Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-11

Internetbaserad KBT hade effekt vid sömnsvårigheter

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

I Lancet Psychiatry presenteras en australisk studie i vilken en internetbaserad metod prövats vid sömnsvårigheter. Drygt 500 individer med sömnsvårigheter och depressiva symtom, de senare dock inte så omfattande att det rör sig om en egentlig (major) depression, har behandlats med metoden. Grundprincipen är att få deltagaren att förändra sitt beteende och sina tankar kring sömn genom KBT. Tekniken bygger på att deltagaren sitter vid en dator och är helt automatiserad, det vill säga inte har kontakt med någon terapeut, vare sig fysiskt eller via datorn. Programmet, vid namn SHUTi (Sleep healthy using the internet), används av den som behandlas under sex veckor.

Det författarna tittat på är sömnsvårigheter och depressiva symtom efter sex månader, det vill säga drygt fyra månader efter att behandlingen avslutats. För att ha en placebogrupp att jämföra med har en grupp med ytterligare 500 patienter fått använda ett internetbaserat program som informerar om hälsa i allmänhet utan att specifikt vara KBT-baserat och utan att vara inriktat på sömn. Resultatet hos behandlings- och placebogruppen har följts med skattning på en skala (Patient health questionnaire, PHQ-9) som patienterna fått göra per telefon.

Det visade sig att det internetbaserade KBT-programmet hade förbättrat deltagarnas sömnproblem efter sex månader, och dessutom minskat depressionssymtomen. Notera att detta avser depressionssymtom som sammantaget inte var så allvarliga att individen uppfyllde kriterier för en depressionsdiagnos vid studiens början.

Däremot gav programmet ingen effekt vad gäller allvarlig försämring av symtomen; totalt utvecklade 4 procent av samtliga patienter en depression och avseende detta noterades ingen skillnad mellan dem som fått aktiv behandling och placebogruppen.

Intressant är att programmet fokuserade på sömnproblem, inte depressionssymtom. Trots det påverkades depressiva symtom till det bättre, något som visar att sömnstörningar och depression ofta går hand i hand.

En fördel med metoden är att den är helt baserad på mjukvara, det vill säga den kräver ingen insats från någon terapeut. Att en helt automatiserad metod kan ge effekt är naturligtvis principiellt intressant mot bakgrund av det stora behovet av KBT i kombination med att det ofta råder brist på terapeuter.

Referenser

Christensen H, et al. Lancet Psychiatry. Epub 27 jan 2016. doi: 10.1016/S2215-0366(15)00536-2

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016