Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTU Lakartidningen.se 2016-02-04

Koppling mellan antipsykotika och typ 2-diabetes hos unga

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

I JAMA Psychiatry presenteras en metaanalys i vilken författarna undersökt ett eventuellt samband mellan antipsykotisk medicinering och risk för typ 2-diabetes. Analysen omfattar 13 olika material, vilka i sin tur totalt omfattar 185 000 unga (mellan 2 och 24 års ålder) som behandlats med ett antipsykotikum under minst tre månader. Deltagarnas genomsnittsålder var 14 år och de har följts under i genomsnitt 2,3 år.

Det visade sig att incidensen av typ 2-diabetes uppgick till 3,09 per 1 000 patientår hos behandlade, vilket innebär att incidensen är tre gånger högre hos unga som behandlades med antipsykotikum än hos friska kontroller. Om man jämför de som behandlats med antipsykotikum med jämnåriga som är patienter inom psykiatrin är diabetesincidensen 1,8 gånger högre. Att riskökningen är mindre när resultaten jämförs med andra psykiatripatienter kan bero på en mindre hälsosam livsstil och annan farmakologisk behandling hos den senare gruppen jämfört med jämnåriga i stort.

Två faktorer sticker ut som särskilt ökar diabetesrisken: behandlingstid och preparatet olanzapin. Det visade sig nämligen att patienter som behandlats med antipsykotikum under lång tid löpte särskilt ökad diabetesrisk, likaså patienter som behandlats med olanzapin.

En följd av studien är att barn och ungdomar som behandlas med antipsykotikum bör screenas löpande för diabetes. Till studiens begränsningar hör att uppföljningstiden är relativt kort. Dessutom är de ingående studierna heterogena; här finns till exempel både retrospektiva och prospektiva material representerade.

Referenser

Galling B, et al. JAMA Psychiatry. Epub 20 jan 2016. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2923

Kommentarer (1)

  • Vi måste vara ytterst försiktiga vid förskrivning av antipsykotika/neuroleptika

    2016-02-04 17:46 | Denna metaanalys bekräftar det vi redan vet. Antipsykotika/neuroleptika har sin plats i behandlingsarsenalen, men ska användas sparsamt. Enligt mitt förmenande ska de på BUP bara förskrivas vid maniska skov, psykotiska skov (gäller dock att ha uteslutit viktiga differentialdiagnoser som t ex dissociativa tillstånd, psykotiska symtom är oftast INTE tecken på en psykossjukdom), ibland i lågdos vid autism samt ibland vid Tourettes syndrom. Olanzapin bör bara ges akut, enligt barnpsykiatern Håkan Jarbin högst tre dagar i sträck. Jag är benägen att hålla med honom, viktuppgången är enorm och ovanstående studie pekar också på att diabetesrisken ökar mer med detta preparat. Långtidsförskrivning av dessa substanser i högdos bör oftast bara ske vid konstaterad psykossjukdom.

    Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016