Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXXR Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-26

Neurotropa läkemedel till gravida kan möjligen påverka barnet

Lisa Forsberg, enheten för pediatrik, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska institutet; barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge

Avhandling. Hälsa i nyföddhetsperioden och hjärnans utveckling hos barn som under graviditeten exponerats för maternell kronisk sjukdom och/eller neurotropa läkemedel står i fokus i en aktuell avhandling.

Skolbetyg från årskurs 9 hos 1 235 barn (födda 1973–1986) till kvinnor med epilepsi jämfördes med övriga befolkningen (1 307 083 barn). Som källa användes svenska hälso- och utbildningsregister. Barn till kvinnor som behandlats med två eller fler antiepileptika under graviditeten visade sig löpa ökad risk att sakna slutbetyg från grundskolan, oddskvot (OR) 2,99 (95 procents konfidensintervall [KI] 2,14–4,17). Barn som hade exponerats för monoterapi hade ingen signifikant ökad risk att bli utan slutbetyg.

Exponering för antidepressiva läkemedel under graviditeten kan leda till försämrad adaptation hos det nyfödda barnet. Neonatal hälsa studerades med utgångspunkt i svenska hälsoregister i en studie där 741 040 barn ingick, varav 22 507 (3 procent) hade exponerats för antidepressiva under graviditeten. Framför allt handlade det om selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Barn som exponerats för antidepressiva hade en måttligt ökad risk för inläggning på neonatalavdelning jämfört med icke-exponerade barn, OR 1,5 (95 procents KI 1,4–1,6). SSRI-exponerade barn hade måttligt ökad risk för andningsstörningar, persisterande pulmonell hypertension, symtom från centrala nervsystemet och lågt blodsocker.

Få studier finns om hur barn till kvinnor med bipolär sjukdom utvecklas på lång sikt. Vi undersökte 28 barn till kvinnor med affektiv sjukdom (merparten med bipolär sjukdom I eller II) samt 11 barn till kvinnor utan psykisk ohälsa. Vi fann inga statistiskt signifikanta skillnader i barnens IQ vid 4–5 års ålder. Resultaten för snabbhetsindex (som är en del av begåvningsundersökningen) var lägre hos barn till mödrar med affektiv sjukdom, oberoende av exponering för litium i fosterlivet. Fynden är dock svårtolkade hos barn i detta åldersintervall.

Våra studier talar för att vissa läkemedel som används vid epilepsi, bipolär sjukdom samt depressions- och ångesttillstånd under graviditet kan vara behäftade med risker för barnet. Detta är viktigt att känna till, men samtidigt kan obehandlad sjukdom hos modern ha minst lika negativa konsekvenser för barnet. En risk–nyttaanalys är av yttersta vikt vid all behandling av gravida med kroniska sjukdomstillstånd.

Referenser

Forsberg L. Fetal exposure to neurotropic drugs – neonatal effects and long-term outcome. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentarer (2)

 • viktig forskning!

  2016-02-27 13:01 | I mitt arbete som handkirurg har jag haft ett särskilt intresse för barn med hjärnskador. Lisa Forsbergs forskning är viktig för att öka kunskapen om den omogna hjärnans påverkan av yttre faktorer! Samtidigt söker man ju som kritisk läsare olika bias vid denna typ av komplicerade studier. Jag antar att man i avhandlingen diskuterar inte bara de yttre faktorerna, utan även genetiken kring mödrarnas kroniska sjukdomstillstånd och hur barnen fått del av arvet - kanske även det med påverkan på skolresultatet! Ett sätt att undvika en sådan bias kanske skulle kunna vara att även studera barn till fäder med svår epilepsi eller affektiv sjukdom men där modern inte medicinerat(!)! Det genetiska bidraget- frånsett mitokondrieDNAt- är ju lika stort!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, Uppsala o Umeå Universitet

  Jäv:

 • Njaa ...

  2016-02-27 13:43 | Jag tycker man bör vara mycket försiktig med att dra dessa slutsatser från studier baserade på observationsdata. Läkemedelsstudier av gravida kvinnor bygger alltid på observationsdata, vilket skapar stor problematik med selektions-bias och confounding. En behandlad gravid kvinna skiljer sig mycket från en obehandlad; primärt gällande underliggande indikation, men vidare gällande gener och miljö. Detta har bevisats flertalet gånger inom perinatal farmakoepidemiologi, där studier som inkluderar individer med farmakologiskt obehandlad sjukdom, eller än bättre kontrasterar syskon (som delar genetik och miljö till stor del) visar att effekten i stort härhör från den underliggande sjukdomen. Detta hänger väl ihop med den bild som framkommit inom den psykiatriska genetiken, där man visar att psykiatriska och neurologiska problem beror på tusentals genetiska faktorer i kombination, och att dessa överlappar mellan olika tillstånd; det är med andra ord väntat att barn till mammor som lider av epilepsi eller depression i högre utsträckning kommer uppvisa dessa symptom. Med den kunskapen i ryggen verkar det enligt mig inte speciellt klokt att avråda från en, med all sannolikhet, mycket behövd behandling. Därtill riskerar man i onödan skapa oro för barnets hälsa.

  Alexander Viktorin, Ph.D, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016