Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXXR Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-26

Neurotropa läkemedel till gravida kan möjligen påverka barnet

Lisa Forsberg, enheten för pediatrik, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska institutet; barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge

Avhandling. Hälsa i nyföddhetsperioden och hjärnans utveckling hos barn som under graviditeten exponerats för maternell kronisk sjukdom och/eller neurotropa läkemedel står i fokus i en aktuell avhandling.

Skolbetyg från årskurs 9 hos 1 235 barn (födda 1973–1986) till kvinnor med epilepsi jämfördes med övriga befolkningen (1 307 083 barn). Som källa användes svenska hälso- och utbildningsregister. Barn till kvinnor som behandlats med två eller fler antiepileptika under graviditeten visade sig löpa ökad risk att sakna slutbetyg från grundskolan, oddskvot (OR) 2,99 (95 procents konfidensintervall [KI] 2,14–4,17). Barn som hade exponerats för monoterapi hade ingen signifikant ökad risk att bli utan slutbetyg.

Exponering för antidepressiva läkemedel under graviditeten kan leda till försämrad adaptation hos det nyfödda barnet. Neonatal hälsa studerades med utgångspunkt i svenska hälsoregister i en studie där 741 040 barn ingick, varav 22 507 (3 procent) hade exponerats för antidepressiva under graviditeten. Framför allt handlade det om selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Barn som exponerats för antidepressiva hade en måttligt ökad risk för inläggning på neonatalavdelning jämfört med icke-exponerade barn, OR 1,5 (95 procents KI 1,4–1,6). SSRI-exponerade barn hade måttligt ökad risk för andningsstörningar, persisterande pulmonell hypertension, symtom från centrala nervsystemet och lågt blodsocker.

Få studier finns om hur barn till kvinnor med bipolär sjukdom utvecklas på lång sikt. Vi undersökte 28 barn till kvinnor med affektiv sjukdom (merparten med bipolär sjukdom I eller II) samt 11 barn till kvinnor utan psykisk ohälsa. Vi fann inga statistiskt signifikanta skillnader i barnens IQ vid 4–5 års ålder. Resultaten för snabbhetsindex (som är en del av begåvningsundersökningen) var lägre hos barn till mödrar med affektiv sjukdom, oberoende av exponering för litium i fosterlivet. Fynden är dock svårtolkade hos barn i detta åldersintervall.

Våra studier talar för att vissa läkemedel som används vid epilepsi, bipolär sjukdom samt depressions- och ångesttillstånd under graviditet kan vara behäftade med risker för barnet. Detta är viktigt att känna till, men samtidigt kan obehandlad sjukdom hos modern ha minst lika negativa konsekvenser för barnet. En risk–nyttaanalys är av yttersta vikt vid all behandling av gravida med kroniska sjukdomstillstånd.

Referenser

Forsberg L. Fetal exposure to neurotropic drugs – neonatal effects and long-term outcome. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentarer (2)

 • viktig forskning!

  2016-02-27 13:01 | I mitt arbete som handkirurg har jag haft ett särskilt intresse för barn med hjärnskador. Lisa Forsbergs forskning är viktig för att öka kunskapen om den omogna hjärnans påverkan av yttre faktorer! Samtidigt söker man ju som kritisk läsare olika bias vid denna typ av komplicerade studier. Jag antar att man i avhandlingen diskuterar inte bara de yttre faktorerna, utan även genetiken kring mödrarnas kroniska sjukdomstillstånd och hur barnen fått del av arvet - kanske även det med påverkan på skolresultatet! Ett sätt att undvika en sådan bias kanske skulle kunna vara att även studera barn till fäder med svår epilepsi eller affektiv sjukdom men där modern inte medicinerat(!)! Det genetiska bidraget- frånsett mitokondrieDNAt- är ju lika stort!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, Uppsala o Umeå Universitet

  Jäv:

 • Njaa ...

  2016-02-27 13:43 | Jag tycker man bör vara mycket försiktig med att dra dessa slutsatser från studier baserade på observationsdata. Läkemedelsstudier av gravida kvinnor bygger alltid på observationsdata, vilket skapar stor problematik med selektions-bias och confounding. En behandlad gravid kvinna skiljer sig mycket från en obehandlad; primärt gällande underliggande indikation, men vidare gällande gener och miljö. Detta har bevisats flertalet gånger inom perinatal farmakoepidemiologi, där studier som inkluderar individer med farmakologiskt obehandlad sjukdom, eller än bättre kontrasterar syskon (som delar genetik och miljö till stor del) visar att effekten i stort härhör från den underliggande sjukdomen. Detta hänger väl ihop med den bild som framkommit inom den psykiatriska genetiken, där man visar att psykiatriska och neurologiska problem beror på tusentals genetiska faktorer i kombination, och att dessa överlappar mellan olika tillstånd; det är med andra ord väntat att barn till mammor som lider av epilepsi eller depression i högre utsträckning kommer uppvisa dessa symptom. Med den kunskapen i ryggen verkar det enligt mig inte speciellt klokt att avråda från en, med all sannolikhet, mycket behövd behandling. Därtill riskerar man i onödan skapa oro för barnets hälsa.

  Alexander Viktorin, Ph.D, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (7 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld Särskilt vanlig hos personer från östra Medelhavsområdet

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. () 19 AUG 2016

Hyrläkarstoppet
i Skånes psykiatri kan ge högre löner

Nyheter | Högre löner ska få hyrläkare att ta anställning, och vissa redan fast anställda kan få ett påslag för att stanna. Det uppger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund. (1 kommentar) 19 AUG 2016

När det tar 17 klick för att föra in ett blodtryck i datajournalen

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Ny plan ska ge frisk arbetsplats

Nyheter | SKL och fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn lämnar i dag en gemensam avsiktsförklaring med förslag på åtgärder för friskare arbetsplatser. Åtgärdspaketet är framtaget med anledning av regeringens tidigare förslag om hälsoväxling. () 19 AUG 2016

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons