Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXXR Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-26

Neurotropa läkemedel till gravida kan möjligen påverka barnet

Lisa Forsberg, enheten för pediatrik, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska institutet; barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge

Avhandling. Hälsa i nyföddhetsperioden och hjärnans utveckling hos barn som under graviditeten exponerats för maternell kronisk sjukdom och/eller neurotropa läkemedel står i fokus i en aktuell avhandling.

Skolbetyg från årskurs 9 hos 1 235 barn (födda 1973–1986) till kvinnor med epilepsi jämfördes med övriga befolkningen (1 307 083 barn). Som källa användes svenska hälso- och utbildningsregister. Barn till kvinnor som behandlats med två eller fler antiepileptika under graviditeten visade sig löpa ökad risk att sakna slutbetyg från grundskolan, oddskvot (OR) 2,99 (95 procents konfidensintervall [KI] 2,14–4,17). Barn som hade exponerats för monoterapi hade ingen signifikant ökad risk att bli utan slutbetyg.

Exponering för antidepressiva läkemedel under graviditeten kan leda till försämrad adaptation hos det nyfödda barnet. Neonatal hälsa studerades med utgångspunkt i svenska hälsoregister i en studie där 741 040 barn ingick, varav 22 507 (3 procent) hade exponerats för antidepressiva under graviditeten. Framför allt handlade det om selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Barn som exponerats för antidepressiva hade en måttligt ökad risk för inläggning på neonatalavdelning jämfört med icke-exponerade barn, OR 1,5 (95 procents KI 1,4–1,6). SSRI-exponerade barn hade måttligt ökad risk för andningsstörningar, persisterande pulmonell hypertension, symtom från centrala nervsystemet och lågt blodsocker.

Få studier finns om hur barn till kvinnor med bipolär sjukdom utvecklas på lång sikt. Vi undersökte 28 barn till kvinnor med affektiv sjukdom (merparten med bipolär sjukdom I eller II) samt 11 barn till kvinnor utan psykisk ohälsa. Vi fann inga statistiskt signifikanta skillnader i barnens IQ vid 4–5 års ålder. Resultaten för snabbhetsindex (som är en del av begåvningsundersökningen) var lägre hos barn till mödrar med affektiv sjukdom, oberoende av exponering för litium i fosterlivet. Fynden är dock svårtolkade hos barn i detta åldersintervall.

Våra studier talar för att vissa läkemedel som används vid epilepsi, bipolär sjukdom samt depressions- och ångesttillstånd under graviditet kan vara behäftade med risker för barnet. Detta är viktigt att känna till, men samtidigt kan obehandlad sjukdom hos modern ha minst lika negativa konsekvenser för barnet. En risk–nyttaanalys är av yttersta vikt vid all behandling av gravida med kroniska sjukdomstillstånd.

Referenser

Forsberg L. Fetal exposure to neurotropic drugs – neonatal effects and long-term outcome. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentarer (2)

 • viktig forskning!

  2016-02-27 13:01 | I mitt arbete som handkirurg har jag haft ett särskilt intresse för barn med hjärnskador. Lisa Forsbergs forskning är viktig för att öka kunskapen om den omogna hjärnans påverkan av yttre faktorer! Samtidigt söker man ju som kritisk läsare olika bias vid denna typ av komplicerade studier. Jag antar att man i avhandlingen diskuterar inte bara de yttre faktorerna, utan även genetiken kring mödrarnas kroniska sjukdomstillstånd och hur barnen fått del av arvet - kanske även det med påverkan på skolresultatet! Ett sätt att undvika en sådan bias kanske skulle kunna vara att även studera barn till fäder med svår epilepsi eller affektiv sjukdom men där modern inte medicinerat(!)! Det genetiska bidraget- frånsett mitokondrieDNAt- är ju lika stort!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, Uppsala o Umeå Universitet

  Jäv:

 • Njaa ...

  2016-02-27 13:43 | Jag tycker man bör vara mycket försiktig med att dra dessa slutsatser från studier baserade på observationsdata. Läkemedelsstudier av gravida kvinnor bygger alltid på observationsdata, vilket skapar stor problematik med selektions-bias och confounding. En behandlad gravid kvinna skiljer sig mycket från en obehandlad; primärt gällande underliggande indikation, men vidare gällande gener och miljö. Detta har bevisats flertalet gånger inom perinatal farmakoepidemiologi, där studier som inkluderar individer med farmakologiskt obehandlad sjukdom, eller än bättre kontrasterar syskon (som delar genetik och miljö till stor del) visar att effekten i stort härhör från den underliggande sjukdomen. Detta hänger väl ihop med den bild som framkommit inom den psykiatriska genetiken, där man visar att psykiatriska och neurologiska problem beror på tusentals genetiska faktorer i kombination, och att dessa överlappar mellan olika tillstånd; det är med andra ord väntat att barn till mammor som lider av epilepsi eller depression i högre utsträckning kommer uppvisa dessa symptom. Med den kunskapen i ryggen verkar det enligt mig inte speciellt klokt att avråda från en, med all sannolikhet, mycket behövd behandling. Därtill riskerar man i onödan skapa oro för barnets hälsa.

  Alexander Viktorin, Ph.D, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons