Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTW Lakartidningen.se 2016-02-01

Ökad risk för återfall i psykos vid cannabisbruk

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Att cannabisbruk är kopplat till ökad risk att drabbas av psykos är känt sedan tidigare, men hur påverkar användande av drogen den fortsatta sjukdomsutvecklingen hos någon som redan haft en psykos? Den frågan ställs i en artikel publicerad i Lancet Psychiatry. Författarna har gjort en metaanalys och sammanställt data från 24 studier, vilka omfattar totalt 16 565 individer som alla diagnostiserats med en psykossjukdom och som följts under minst sex månader. Det forskarna har tittat på är hur det gått för individer som fortsatt använda cannabis och jämfört det med dem som slutat.

Resultatet är tydligt. Fortsatt cannabisbruk innebär ökad risk för ett sämre sjukdomsförlopp med återfall i psykos. Sambandet gäller oavsett vilket sjukdomsstadium individen är i. Att motivera människor med psykossjukdom att upphöra med cannabis är mycket viktigt för den fortsatta sjukdomsutvecklingen, konstaterar författarna.

Riskerna med cannabis, inte bara ur ett psykosperspektiv, har ibland ifrågasatts. Evidensen talar dock inte för en bagatelliserande inställning. I en stor studie presenterad 2014 i Lancet Psychiatry, där man följde människor mer än ett decennium, visades att självmordsförsök var sju gånger vanligare bland individer som rökte cannabis dagligen än bland dem som inte använde drogen. Risken att falla in i annat narkotikamissbruk var ökad med åtta gånger. Resultaten kan inte förklaras med ålder, socioekonomisk status, psykisk sjukdom eller annat missbruk, det har författarna kontrollerat för. Resultaten från den nu aktuella undersökningen och från den som publicerades för två år sedan i Lancet Psychiatry är särskilt relevanta med tanke på att cannabisbruk ökat bland unga enligt siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Referenser

Schoeler T, et al. Lancet Psychiatry. Epub 14 jan 2016. doi: 10.1016/S2215-0366(15)00363-6

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons