Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW7P Lakartidningen.se 2016-02-11

Överdriven reducering av synapser kan ha samband med schizofreni

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Till skillnad mot vad man intuitivt kan tro har ett barns hjärna inte färre utan fler kopplingar mellan sina hjärnceller än vuxna. Processen där kopplingar tas bort kallas på engelska »synaptic pruning«. Den är fullt naturlig och påbörjas mycket tidigt i livet. Kan felreglerad reducering av kopplingar vara en av orsakerna bakom schizofreni? I Nature presenteras en studie där man kommit till just den slutsatsen.

Studien bygger på data från över 60 000 människor, vilka analyserats för att identifiera gener som kan kopplas till schizofreni. Som bekant finns det inte en enskild schizofrenigen, i stället tycks ett stort antal gener vara inblandade. Forskarna har efter analys av genetiska data kommit fram till att genen C4 (complement component 4) kan kopplas till risk för schizofreni. C4 kodar för ett protein inom det så kallade komplementsystemet som är viktigt för immunförsvaret.

Forskarna har upptäckt att olika former av C4-genen resulterar i olika uttryck för genen. Med hjälp av vävnad från närmare 700 avlidna patienter, en del med schizofreni, visar man att ökat uttryck av C4 var vanligare bland schizofrena. Nästa fråga blir då vad C4 gör i hjärnan vid sidan av rollen i immunförsvaret. Baserat på en musmodell där djuren haft olika varianter av C4-genen visar det sig att större uttryck av C4 ger mer reducering av kopplingar, det vill säga fler synapser tas bort i hjärnan. Sammantaget indikerar allt detta således att en överaktiv reducering av kopplingar – där för många synapser tas bort – kan vara en sjukdomsmekanism bakom schizofreni. C4 är belägen på kromosom 6, ett område i genomet som flera gånger visats vara kopplat till schizofreni. Runt C4 på samma kromosom ligger ett antal gener som i likhet med C4 är viktiga för immunförsvaret. 

Studien är principiellt intressant då man inte bara identifierat kandidatgener bakom schizofreni utan kunnat koppla en av dessa till en biologisk process som skulle kunna förklara sjukdomsutvecklingen. Mycket återstår dock att utreda, bland annat varför ökad C4-aktivitet leder till ökad reducering av kopplingar och vilken roll andra proteiner, bland dem sådana som kodar för andra riskgener för schizofreni och som också spelar en roll i immunförsvaret, i den processen. En schizofrenibehandling baserad på C4-fyndet – där man reglerar ned reduceringen av kopplingar – är naturligtvis något som ligger långt in i framtiden. Att utveckla en sådan kommer knappast att bli enkelt då C4 har en viktig roll i immunförsvaret och manipulationen av genen därför skulle kunna vara förknippad med allvarliga biverkningar. En mer närliggande applikation är att använda C4 som biomarkör för att identifiera individer med särskilt ökad risk att utveckla schizofreni. En sådan screening bör dock inte ske på populationsbasis utan på nivån individer med ökad risk, till exempel de som någon gång haft hallucinos eller andra psykotiska symtom. Vad som är intressant i sammanhanget är att även autism kopplats till felreglerad reducering av kopplingar. I det fallet tros det bero på att för många kopplingar finns kvar i hjärnan.

Referenser

Sekar A, et al. Nature. Epub 27 jan 2016. doi: 10.1038/nature16549

Kommentera

Kommentera

Kan åtalas för uppgifter på Facebook om patient

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons