Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUX Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-02 (uppdaterad 2016-02-05)

Psykisk problematik hos män var kopplad till ökad risk att utöva våld

Tomas Moberg, med dr, specialistläkare i psykiatri och rättspsykiatri; Beroendecentrum, Stockholm

Avhandling. Förhållandet mellan psykisk problematik och våldsanvändning är komplicerat på grund av inblandning av flera andra tidiga riskfaktorer. I en aktuell avhandling undersöktes detta förhållande, det serotonerga systemets betydelse för våld samt dödligheten hos utövare av våld.

En årskull med 49 000 svenska män följdes upp i belastningsregister och dödsorsaksregister i 35 år efter mönstringen. En klinisk kohort med 161 psykiatriska patienter som hade genomfört ett självmordsförsök intervjuades om våld, och hos 42 av dem hade en serotoninmetabolit (5-HIAA) uppmätts i cerebrospinalvätskan (CSF).

Våldsanvändningen och dödligheten studerades genom gruppjämförelser, korrelations- och regressionsanalyser. Kontroll skedde för flera andra riskfaktorer för våld och död. Intellektuell funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt tidiga beteendeproblem (inklusive våldsamt beteende i barndomen) var förenade med en högre risk för våldsanvändning. Personlighetsstörning innebar en högre risk för våld hos män. Depressions-/ångestsyndrom betydde en viss riskökning för våldsanvändning, liksom att ha blivit utsatt för våld under barndomen.

Vi kunde se att våldsutsatthet under barndomen hade större betydelse för våldsanvändning som vuxen hos patienter med låga koncentrationer av 5-HIAA i CSF. Våldsamma återfallsförbrytare hade en högre risk att dö av alkohol- eller narkotikarelaterade tillstånd och självmord.

Inget samband mellan psykossjukdom och våldsbrott sågs i denna avhandling.

Våldsriskbedömningar på avancerad nivå bör inbegripa en grundlig psykiatrisk och psykologisk utvärdering, inklusive kognitiva test och information om tidiga beteendeproblem och utsatthet under barndomen.

Våldsriskbedömningar på basal nivå i den kliniska vardagen bör innehålla information om åtminstone missbruk och beroende samt tidigare våldsamhet. Intellektuell funktionsnedsättning ingår inte i dag i de vanligast förekommande riskbedömningsinstrumenten för våld, men tillståndet bör övervägas vid kommande revisioner.

Psykisk problematik kunde sammanfattningsvis visas förenad med riskökning för att utöva våld, och återfallsförbrytare i våldsbrott hade en högre dödlighet. Riskbedömningar för våld är också ett verktyg att identifiera våldsbrottslingar som löper högre risk att dö av behandlingsbar psykisk problematik.

Referenser

Moberg T. Mental disorders and violence risk; epidemiological and clinical cohort studies. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentarer (1)

  • Saknas ord tar man till nävarna.

    2016-02-07 12:09 | Det är känt, inte minst inom barnpsykologisk verksamhet, att svag språkutveckling är kopplad till aggressiva beteendeproblem. En genväg till förståelse av våldsproblematik även hos vuxna kunde vara språktest - ordförråd, språkförståelse, uttrycksförmåga, dyslexitecken. Vinsten med detta kunde vara att detta blir en ingång till verksamma pedagogiska insatser för att undanröja dessa hinder och därmed minska benägenheten till våld.

    Anders Brynge, f.d. överläkare, Pensionär

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons