Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXPF Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-22

Starkt missnöje med utseendet kunde botas med KBT via internet

Jesper Enander, leg psykolog, doktorand

Christian Rück, överläkare, docent; institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. Personer med dysmorfofobi uppfattar att något är starkt fel med det egna utseendet trots att de ser helt normala ut. Dysmorfofobi har länge varit ett förbisett tillstånd inom vården, och det kan vara svårt att få rätt typ av hjälp. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig effektiv, men tillgången är begränsad.

För att öka tillgängligheten till behandling har en ny typ av KBT som genomförs på internet utvecklats och testats i en randomiserad kontrollerad studie. Totalt ingick 94 patienter i åldern 18–72 år. Deltagarna lottades till antingen KBT eller stödkontakt via internet. Behandlingen pågick i 12 veckor och deltagarna följdes 3 månader efter avslutad terapi. Många hade varit sjuka i flera år, och cirka en femtedel hade genomgått plastikkirurgiska ingrepp.

Resultaten visade att KBT var överlägsen stödkontakt i att minska dysmorfofobi (mätt med BDD-YBOCS,) och depression (mätt med MADRS-S), samt i att förbättra global funktion (mätt med GAF) och livskvalitet (mätt med EQ-5D). Bland deltagare som fick KBT hade 56 procent svarat på behandlingen (definierat som minskning av symtom med 30 procent eller mer), och 39 procent uppfyllde inte längre kriterierna för dysmorfofobi vid uppföljningen. Motsvarande procenttal för gruppen med stödsamtal var 16 respektive 9 procent. En begränsning är att deltagarna var självrekryterade via annonsering, vilket potentiellt kan påverka studiens generaliserbarhet.

Många personer med dysmorfofobi står i dag utan behandling, dels för att tillståndet är relativt okänt inom sjukvården, dels på grund av att personer med dysmorfofobi inte söker vård, ofta på grund av rädsla för att uppfattas som ytliga eller för att inte att bli tagna på allvar i mötet med sjukvården. En del deltagare i studien uttryckte också att det faktum att behandlingen var nätbaserad var skälet till att de sökte vård över huvud taget. På sikt ser vi som mål att behandlingen ska göras tillgänglig inom den reguljära sjukvården.

Referenser

Enander J, Andersson E, Mataix-Cols D, Lichtenstein L, Alström K, Andersson G, Ljótsson B, Rück C. BMJ. 2016;352:i241.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016