Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYZ6 Läkartidningen 14/2016
Lakartidningen.se 2016-03-18

Ålder och kön påverkade behandling vid hjärt–kärlsjukdom

Gunnar Nilsson, doktorand, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin, Umeå universitet; distriktsläkare, Myrvikens hälsocentral, Oviken

Avhandling. Patienter med hjärt–kärlsjukdom är vanligt förekommande på alla vårdnivåer. Såväl ställningstagande till vidare utredning som läkemedelsbehandling initieras och hanteras ofta inom primärvården. Hur väl riktlinjer vid etablerad hjärt–kärlsjukdom för patienter i primärvården följs är ofullständigt känt. I en aktuell avhandling undersöktes behandlingsbeslut avseende patienter med hjärt–kärlsjukdom i Jämtland och Härjedalen under åren 2010–2014.

Tillämpning av kolesterolsänkande medicinering undersöktes i en tvärsnittsstudie med 931 patienter. I fokus stod hur faktorer som ålder och kön påverkar tillgången till statinbehandling för patienter med känd hjärt–kärlsjukdom som ännu inte haft en hjärtinfarkt. I resultaten ses att andelen patienter med statinbehandling minskade redan från 45 års ålder. Bland kvinnor över 70 år var sannolikheten för behandling halverad jämfört med män i samma ålder.

I avhandlingen studerades också faktorer som förlänger tiden till sjukhusvård vid hjärtinfarktsymtom. Studien var retrospektiv och inkluderade 265 patienter. Resultaten visar bland annat att det i genomsnitt tar över 5 timmar innan personer med symtomatisk hjärtinfarkt får vård på sjukhus. Den genomsnittliga tiden för patienter som först söker hjälp via primärvården var nästan 9 timmar.

Även vårdbeslut avseende patienter från primärvården som genomgått arbets-EKG för misstänkt ischemisk hjärtsjukdom undersöktes. Vilka patienter som remitteras för fortsatt hjärtutredning vid hjärtklinik styrs huvudsakligen av resultatet från arbets-EKG men påverkas också av patienternas ålder, kön och anställningsförhållanden.

Slutsatsen är att det krävs bättre metoder för att både identifiera och följa upp personer med risk för hjärt–kärlhändelser. Ökad medvetenhet om hur ålder, kön och social ställning påverkar den medicinska beslutsprocessen är också av vikt.

Referenser

Nilsson G. Ischaemic heart disease – risk assessment, diagnosis and secondary preventive treatment in primary care, with special reference to the relevance of exercise ECG. Umeå: Umeå universitet; 2016.

Kommentarer (2)

 • Ofattbart

  2016-03-23 21:39 | Har vi inte kommit längre? Att kvinnor som diskrimineras i nästan alla anseenden även får sämre(?) vård än män borde inte komma som en obehaglig överraskning, men det gör det. Ska inte detta beivras? Ska inte detta undersökas djupare? Vem är dessa kollegor som väljer att behandla olika beroende på kön, om det inte är befogat ur ett behandlingsperspektiv? Enklast är att fråga sig: Hur skulle jag vilja att min egen mamma pappa syster eller bror behandlades?

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, ALB

  Jäv:

 • End-points

  2016-03-24 10:20 |

  Saxat från SCB: "Baserat på dödligheten under 2014 blev den förväntade medellivslängden för nyfödda 84,1 år för kvinnorna och 80,4 år för männen. Det är en ökning jämfört med 2013 med drygt 0,3 år för kvinnorna och knappt 0,3 år för männen. För första gången sedan 2008 ökade kvinnornas förväntade medellivslängd mer än männens."

  Christer Wilhelmsson, Öl, GerC, NUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016