Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DY3L Läkartidningen 14/2016
Lakartidningen.se 2016-03-18

Barn kan gå »i och ur« autismspektrumdiagnos

Martina Barnevik Olsson, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, PRIMA Barn och vuxenpsykiatri, Stockholm; Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Avhandling. Närmare ett av hundra förskolebarn får i dag diagnos inom autismspektrum. Via habilitering och förskola får barnen som regel insatser av olika slag och föräldrar erbjuds utbildning om autism.

I en aktuell avhandling har 208 barn som fått autismspektrumdiagnos i treårsåldern följts upp till mellanstadieåldern. De hade under en tvåårsperiod fått autisminriktade hjälpinsatser, och en första uppföljning skedde inför skolstart. 

Många av barnen hade haft problem med mat, sömn och svår skrikighet under de två första levnadsåren. Föräldrarna hade sökt hjälp på BVC signifikant fler gånger än föräldrarna till barnen i en ålders- och könsmatchad jämförelsegrupp.

Av 128 barn i den senaste uppföljningen vid ca 11 års ålder uppvisade närmare 90 procent svårigheter inom autismområdet. Som metod användes föräldraintervjun A-TAC (Autism–tics, ADHD and other comorbidities). Barnen hade dessutom i hög utsträckning ADHD-symtom, inlärningssvårigheter, beteendeavvikelser och problem med motorik. Störst svårigheter hade barnen med kombinationen autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

I särskilt fokus stod två undergrupper: 1) gruppen med svag teoretisk begåvning inom normalvariationen (ibland benämnd högfungerande autism), 2) gruppen barn som i samband med skolstart inte längre bedömts uppfylla kriterier för diagnos inom autismspektrum.

I den första gruppen kvarstod stora svårigheter relaterade till autism och andra funktionsnedsättningar. Barnen hade också försämrats i sitt sätt att fungera i vardagen (mätt med Vinelandintervju). Många föräldrar rapporterade att barnet fick otillräckligt stöd i skolan.

I den andra gruppen uppfyllde några barn åter kriterier för diagnos inom autismspektrum. Flera hade svårigheter i såväl vardagen som inom områdena för koncentration, tal och språk samt beteende och som nådde nivåer motsvarande olika subkliniska diagnoser. Många hade svårt att klara skolan trots genomsnittlig begåvning.

Avhandlingen visar att barn kan gå »i och ur« diagnoser under uppväxten, kanske beroende på hur anpassningar och kravnivå ser ut. Tydligt är att problem tycks finnas kvar om barnet någon gång uppmärksammats med utvecklingsavvikelse.

Studierna ger stöd för att barn som får tidig diagnos inom autismspektrum behöver uppföljning under uppväxten och fortsatt kontakt med habilitering, barnpsykiatri och sjukvård. Tidiga svåra problem med mat, sömn och skrikighet bör fångas upp på BVC och följas både utifrån barnets utveckling och familjens situation.

Referenser

Barnevik Olsson M. Autism spectrum disorders – first indicators and school age outcome. Göteborg: Sahlgrenska akademin; 2016.

Kommentarer (2)

 • Autism spektrum disorders

  2016-03-18 17:20 | Tack för en intressant undersökning där man följt 128 barn som fått autismspektrumdiagnos i förskoleåldern till 11 år. Har sett flera barn som gått ur och in i diagnosen. De får ofta ADHD-diagnos och har stora skolsvårigheter. Det är viktigt följa denna grupp vidare till vuxen ålder. De behöver stöd i skolan från start till gymnasiet. Ser fram mot fortsatt uppföljning.

  Anne-Marie Hadenius, överläkare, Strömstad BUP

  Jäv:

 • Autsism spectrum disorders

  2016-03-19 22:04 | Har under 50 år som Barn och Ungdomspsykiater sett och behandlat många barn med diagnoser inom Autismspektrum som det sammanfattas idag. Det är otroligt viktigt att dessa barn får stöd under hela tiden och inte bara de första åren diagnosen ställts. Många missuppfattas som ADHD och behandlas enbart medikamentellt. Att de ofta går ur och in i sjukdomen kan också misstolkas som att de blivit friska och inte behöver fortsatt stöd. Ser fram emot nästa rapport och hoppas de kan följas ända till Gymnasiet och senare Universitetet

  Anne-Marie Hadenius, överläkare, Strömstad BUP

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016