Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DY3L Läkartidningen 14/2016
Lakartidningen.se 2016-03-18

Barn kan gå »i och ur« autismspektrumdiagnos

Martina Barnevik Olsson, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, PRIMA Barn och vuxenpsykiatri, Stockholm; Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Avhandling. Närmare ett av hundra förskolebarn får i dag diagnos inom autismspektrum. Via habilitering och förskola får barnen som regel insatser av olika slag och föräldrar erbjuds utbildning om autism.

I en aktuell avhandling har 208 barn som fått autismspektrumdiagnos i treårsåldern följts upp till mellanstadieåldern. De hade under en tvåårsperiod fått autisminriktade hjälpinsatser, och en första uppföljning skedde inför skolstart. 

Många av barnen hade haft problem med mat, sömn och svår skrikighet under de två första levnadsåren. Föräldrarna hade sökt hjälp på BVC signifikant fler gånger än föräldrarna till barnen i en ålders- och könsmatchad jämförelsegrupp.

Av 128 barn i den senaste uppföljningen vid ca 11 års ålder uppvisade närmare 90 procent svårigheter inom autismområdet. Som metod användes föräldraintervjun A-TAC (Autism–tics, ADHD and other comorbidities). Barnen hade dessutom i hög utsträckning ADHD-symtom, inlärningssvårigheter, beteendeavvikelser och problem med motorik. Störst svårigheter hade barnen med kombinationen autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

I särskilt fokus stod två undergrupper: 1) gruppen med svag teoretisk begåvning inom normalvariationen (ibland benämnd högfungerande autism), 2) gruppen barn som i samband med skolstart inte längre bedömts uppfylla kriterier för diagnos inom autismspektrum.

I den första gruppen kvarstod stora svårigheter relaterade till autism och andra funktionsnedsättningar. Barnen hade också försämrats i sitt sätt att fungera i vardagen (mätt med Vinelandintervju). Många föräldrar rapporterade att barnet fick otillräckligt stöd i skolan.

I den andra gruppen uppfyllde några barn åter kriterier för diagnos inom autismspektrum. Flera hade svårigheter i såväl vardagen som inom områdena för koncentration, tal och språk samt beteende och som nådde nivåer motsvarande olika subkliniska diagnoser. Många hade svårt att klara skolan trots genomsnittlig begåvning.

Avhandlingen visar att barn kan gå »i och ur« diagnoser under uppväxten, kanske beroende på hur anpassningar och kravnivå ser ut. Tydligt är att problem tycks finnas kvar om barnet någon gång uppmärksammats med utvecklingsavvikelse.

Studierna ger stöd för att barn som får tidig diagnos inom autismspektrum behöver uppföljning under uppväxten och fortsatt kontakt med habilitering, barnpsykiatri och sjukvård. Tidiga svåra problem med mat, sömn och skrikighet bör fångas upp på BVC och följas både utifrån barnets utveckling och familjens situation.

Referenser

Barnevik Olsson M. Autism spectrum disorders – first indicators and school age outcome. Göteborg: Sahlgrenska akademin; 2016.

Kommentarer (2)

 • Autism spektrum disorders

  2016-03-18 17:20 | Tack för en intressant undersökning där man följt 128 barn som fått autismspektrumdiagnos i förskoleåldern till 11 år. Har sett flera barn som gått ur och in i diagnosen. De får ofta ADHD-diagnos och har stora skolsvårigheter. Det är viktigt följa denna grupp vidare till vuxen ålder. De behöver stöd i skolan från start till gymnasiet. Ser fram mot fortsatt uppföljning.

  Anne-Marie Hadenius, överläkare, Strömstad BUP

  Jäv:

 • Autsism spectrum disorders

  2016-03-19 22:04 | Har under 50 år som Barn och Ungdomspsykiater sett och behandlat många barn med diagnoser inom Autismspektrum som det sammanfattas idag. Det är otroligt viktigt att dessa barn får stöd under hela tiden och inte bara de första åren diagnosen ställts. Många missuppfattas som ADHD och behandlas enbart medikamentellt. Att de ofta går ur och in i sjukdomen kan också misstolkas som att de blivit friska och inte behöver fortsatt stöd. Ser fram emot nästa rapport och hoppas de kan följas ända till Gymnasiet och senare Universitetet

  Anne-Marie Hadenius, överläkare, Strömstad BUP

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons