Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYFS Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-10

Digital bildanalys av biomarkörer var bättre än manuell analys

Gustav Stålhammar, leg läkare, doktorand, S:t Eriks ögonsjukhus

Johan Hartman, docent, patologi, Karolinska institutet; båda Stockholm

johan.hartman@ki.se

Autoreferat. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland svenska kvinnor med nästan 8 000 drabbade årligen, enligt Cancerfondsrapporten 2015. Vid histopatologisk undersökning av biopsier och bortopererade tumörer bidrar analys av biomarkörer med viktig information om tumörens biologiska egenskaper och förväntade svar på terapi.

Uttrycksnivåer av östrogenreceptor-alfa (ER), progesteronreceptor (PR), HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) och proliferationsmarkören Ki67 är direkt avgörande för val av postoperativ medicinsk behandling. På de flesta patologilaboratorier analyseras i dag dessa biomarkörer genom att andelen immunfärgade, positiva tumörceller räknas manuellt. Nationella kvalitetsjämförelser har dock visat att variationen i analyssvar mellan och inom olika patologkliniker varierar stort. Detta gäller i synnerhet analysen av proliferationsmarkören Ki67, där osäkra bestämningar kan leda till att patienter erhåller otillräcklig behandling eller kemoterapi utan nytta.

Som tillägg till de klassiska kliniska variablerna tumörstorlek och axillär lymfkörtelmetastasering ger vidare molekylär subtypning genom genexpressionsanalys oöverträffad riskklassifikation. Baserat på genexpression kan bröstcancersjukdomen närmare bestämt delas in i 4 distinkta subtyper med prognostiskt och behandlingsprediktivt värde. Men sådan genexpressionsanalys är dyr och finns inte rutinmässigt tillgänglig. Därför används ofta ER, PR, HER2 och Ki67 som surrogatmått för ungefärlig indelning i subtyper. Även här brottas dock den manuella analysen av dessa biomarkörer med problem då den visats leda till dålig överensstämmelse med genexpressionsanalyserna.

Genom att skanna och digitalisera de immunfärgade mikroskopiglasen kan man i stället med hjälp av bildanalys analysera biomarkörerna utan att räkna manuellt. Vi har jämfört den klassiska manuella analysen av biomarkörerna ER, PR, HER2 och Ki67 utförd av erfarna patologer med digital bildanalytisk läsning i ett större material (totalt 436 tumörer) [2]. Vi utförde även parallell genexpressionsanalys för att dela in tumörerna i molekylära subtyper. Resultaten visar att digital bildanalys ökar reproducerbarheten och förbättrar klassifikationen av molekylära subtyper, med bättre överensstämmelse med genexpressionsanalys. Dessutom ger bildanalytisk räkning av Ki67 högre sensitivitet och specificitet för den högproliferativa subtypen samt bättre prognostisk information jämfört med manuell läsning. Sammanfattningsvis är digital bildanalys därmed ett överlägset alternativ för biomarköranalys och innebär en välbehövd möjlighet att spara tid och resurser för sjukvården.

Referenser

Stålhammar G, Fuentes Martinez N, Lippert M, et al. Mod Pathol. Epub 26 feb 2016. doi: 10.1038/modpathol.2016.34

Kommentera

Kommentera

ABC om Smärtlindring vid vaginal förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons