Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYS4 Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-14

Faktorer bakom svårbehandlad schizofreni identifierade

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Vissa patienter som drabbas av schizofreni är svårbehandlade och svarar dåligt eller inte alls på neuroleptika. För dessa brukar behandlingssvikten resultera i behandling med klozapin, ett preparat som visserligen är effektivt men som innebär risk för mycket allvarliga biverkningar (däribland neutropeni) och därför kräver noggrann övervakning med regelbundna blodprov.

Men finns det några faktorer som utmärker patienter som kommer att svara dåligt på »vanliga« neuroleptika, så att man redan i förväg kan välja en mer kraftfull behandling som klozapin? Den frågan har en grupp forskare från Danmark ställt i en studie som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry. Studien omfattar nationella registerdata och inkluderar alla danskar över 18 års ålder som diagnostiserats med schizofreni mellan 1996 och 2006. Totalt har 8 624 patienter inkluderats, och medianuppföljningstiden för dessa är 9 år.

Det visar sig att patienter som vårdats inneliggande på psykiatrisk avdelning mer än 30 dagar innan de får sin schizofrenidiagnos oftare är behandlingsresistenta. Likaså hör patienter med mycket paranoida symtom och patienter som vid sidan av schizofreni också har en personlighetsstörning till dem som oftare är behandlingsresistenta. Patienter som tidigare gjort ett suicidförsök och patienter som behandlas med andra former av psykofarmaka (som antidepressiva eller bensodiazepiner) är också oftare svårbehandlade.

Dessa faktorer skulle således kunna användas i en prediktionsmodell för att förutsäga sjukdomsutvecklingen vid schizofreni så att man tidigt kan överväga en annan farmakaregim för högriskpatienter. Tidig diagnos och snabbt insatt behandling är avgörande när det gäller att kunna bevara funktion hos patienter med schizofreni.

Referenser

Wimberley T, et al. Lancet Psychiatry. Epub 24 feb 2016. doi: 10.1016/S2215-0366(15)00575-1

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons