Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYU Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-18

God följsamhet till läkemedelsriktlinjer för barn med astmadiagnos

Maria Ingemansson, barnläkare, barnallergolog; överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Avhandling. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn; 8–10 procent av barnen i skolåldern har astma. Ett högkvalitativt omhändertagande har därför stor betydelse. I en ny avhandling görs närmare studier av kvaliteten på omhändertagandet av barn med astma samt effekter av lärande på följsamheten till de evidensbaserade behandlingsriktlinjerna.

Registrerade utköp av astmaläkemedel hos barn 0–17 år i norra Stockholm visade att 42 procent av förskolebarnen (0–6 år) respektive 72 procent av skolbarnen fick sin astmabehandling initierad i primärvården. Av skolbarnen köpte 50 procent enbart ut SABA (kortverkande β2-agonister) och 54 procent gjorde bara ett utköp under 24 månader.
Drygt 70 procent av barnen med registrerad astmadiagnos i båda åldersgrupperna köpte ut SABA och antiinflammatoriska astmaläkemedel. Av det totala antalet barn som köpt ut något astmaläkemedel (orala SABA exkluderade) hade 78 procent av förskolebarnen och 67 procent av skolbarnen en registrerad astmadiagnos.

I fokusgruppintervjuer med distriktsläkare analyserades kvalitativt hur läkarna använder behandlingsriktlinjer i beslutsprocessen. Bland annat studerades vilka faktorer som påverkar besluten, läkarnas attityder samt hur riktlinjerna kan uppmuntra till en lärandeprocess. Tre teman identifierades: 1) Lärande från riktlinjer genom kontextualiserade dialoger. 2) Lärande som etablerar ett förtroende och tilltro att förmedla högkvalitativ vård. 3) Lärande genom tillgänglighet till relevant vetenskapligt underlag i beslutsprocessen.

Genom att identifiera sociodemografiska och organisatoriska faktorer samt indikatorer på engagemang analyserades kontextuella faktorers inflytande på evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik mättes genom journalgranskning där dokumenterade kvalitetsindikatorer bildade ett kvalitetsindex för varje vårdcentral. Genom multivariat regressionanalys beräknades relationen mellan kvalitetsindex och kontextuella faktorer. Tio kontextuella faktorer med inflytande på kvalitetsindex identifierades. Lägre åldersgräns för spirometri, mer schemalagd tid för astmavård och lägre tjänstgöringsgrad för distriktsläkare hade störst inflytande på evidensbaserad praktik.

Slutsatsen är att följsamheten till riktlinjer för läkemedelsbehandling är god vid astmadiagnos. En ökad diagnostik av astma bör därför eftersträvas hos skolbarn. Evidensbaserad praktik underlättas av särskilt avsatt tid, förbättrad interprofessionell samverkan och struktur som möjliggör engagemang i astmavård. Behandlingsriktlinjerna bör också vara lättillgängliga, inge förtroende och utgå från dialog.

Referenser

Ingemansson M. Evidence-based practice for children with asthma in primary care – quality of management and effects of learning. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons