Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYU Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-18

God följsamhet till läkemedelsriktlinjer för barn med astmadiagnos

Maria Ingemansson, barnläkare, barnallergolog; överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Avhandling. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn; 8–10 procent av barnen i skolåldern har astma. Ett högkvalitativt omhändertagande har därför stor betydelse. I en ny avhandling görs närmare studier av kvaliteten på omhändertagandet av barn med astma samt effekter av lärande på följsamheten till de evidensbaserade behandlingsriktlinjerna.

Registrerade utköp av astmaläkemedel hos barn 0–17 år i norra Stockholm visade att 42 procent av förskolebarnen (0–6 år) respektive 72 procent av skolbarnen fick sin astmabehandling initierad i primärvården. Av skolbarnen köpte 50 procent enbart ut SABA (kortverkande β2-agonister) och 54 procent gjorde bara ett utköp under 24 månader.
Drygt 70 procent av barnen med registrerad astmadiagnos i båda åldersgrupperna köpte ut SABA och antiinflammatoriska astmaläkemedel. Av det totala antalet barn som köpt ut något astmaläkemedel (orala SABA exkluderade) hade 78 procent av förskolebarnen och 67 procent av skolbarnen en registrerad astmadiagnos.

I fokusgruppintervjuer med distriktsläkare analyserades kvalitativt hur läkarna använder behandlingsriktlinjer i beslutsprocessen. Bland annat studerades vilka faktorer som påverkar besluten, läkarnas attityder samt hur riktlinjerna kan uppmuntra till en lärandeprocess. Tre teman identifierades: 1) Lärande från riktlinjer genom kontextualiserade dialoger. 2) Lärande som etablerar ett förtroende och tilltro att förmedla högkvalitativ vård. 3) Lärande genom tillgänglighet till relevant vetenskapligt underlag i beslutsprocessen.

Genom att identifiera sociodemografiska och organisatoriska faktorer samt indikatorer på engagemang analyserades kontextuella faktorers inflytande på evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik mättes genom journalgranskning där dokumenterade kvalitetsindikatorer bildade ett kvalitetsindex för varje vårdcentral. Genom multivariat regressionanalys beräknades relationen mellan kvalitetsindex och kontextuella faktorer. Tio kontextuella faktorer med inflytande på kvalitetsindex identifierades. Lägre åldersgräns för spirometri, mer schemalagd tid för astmavård och lägre tjänstgöringsgrad för distriktsläkare hade störst inflytande på evidensbaserad praktik.

Slutsatsen är att följsamheten till riktlinjer för läkemedelsbehandling är god vid astmadiagnos. En ökad diagnostik av astma bör därför eftersträvas hos skolbarn. Evidensbaserad praktik underlättas av särskilt avsatt tid, förbättrad interprofessionell samverkan och struktur som möjliggör engagemang i astmavård. Behandlingsriktlinjerna bör också vara lättillgängliga, inge förtroende och utgå från dialog.

Referenser

Ingemansson M. Evidence-based practice for children with asthma in primary care – quality of management and effects of learning. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons