Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYL3 Lakartidningen.se 2016-03-11

Hög dos statiner perioperativt minskade inte risk för njurskada

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Perioperativ behandling med statiner i hög dos till personer som sedan tidigare medicinerat med statiner minskade inte risken för akut njurskada efter hjärtkirurgi. Däremot ökade risken för akut njurskada efter hjärtkirurgi för personer naiva för läkemedlet. Det visar en nyligen publicerad randomiserad, dubbelblindad studie.

Studien omfattade 615 personer som skulle genomgå elektiv hjärtkirurgi. Av deltagarna medicinerade 416 med statiner medan 199 inte hade erhållit läkemedlet tidigare. Medianåldern var 67 år, en tredjedel var kvinnor och 32,8 procent hade diabetes. Tidigare intolerans mot statiner, akut koronart syndrom samt leverfunktionsnedsättning utgjorde exklusionskriterier. Deltagare naiva för statiner randomiserades till att erhålla antingen 80 mg atorvastatin dagen före operation, 40 mg operationsdagen samt 40 mg dagligen under sjukhusvistelsen eller placebo. De som sedan tidigare behandlats med statiner randomiserades till att erhålla antingen 80 mg atorvastatin operationsdagen samt 40 mg dagen efter eller placebo. Alla fortsatte därefter med tidigare dosering. Det primära utfallsmåttet var akut njurskada (AKI), vilket definierades som en ökning av kreatinin i plasma med mer än 26,52 mmol/l (0,3 mg/dl) inom 48 timmar efter kirurgi.

Studien avbröts i förtid då interimsanalys visade att personer naiva för statiner löpte en ökad risk att utveckla AKI om de behandlades med atorvastatin i hög dos perioperativt, speciellt de med tidigare njurfunktionsnedsättning. Bland samtliga utvecklade 64 av 308 (20,8 procent) i atorvastatingruppen akut njurskada jämfört med 60 av 307 (19,5 procent) i placebogruppen (P = 0,75). Hos personer som inte tidigare medicinerat med statiner utvecklade 21,6 procent i atorvastatingruppen akut njurskada jämfört med 13,4 procent i placebogruppen (relativ risk 1,61, 95 procents konfidensintervall 0,86–3,01, P=0,15). Risken att utveckla akut njurskada påverkades inte hos dem som sedan tidigare behandlades med statiner.

Referenser

Källa: Billings FT, et al. JAMA. 2016;315(9):877-88.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons