Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYEU Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

Högkänsliga troponinmetoder som rutin förbättrade handläggning

Kai Eggers, docent, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Bertil Lindahl, professor, Uppsala Clinical Research Center, Uppsala

Autoreferat. Under de senaste 5 åren har vi sett en ökande användning av högkänsliga (hs) metoder för mätning av hjärtspecifikt troponin (cTn) hos patienter med misstänkt akut kranskärlssjukdom (AKS). Tack vare sin förbättrade känslighet möjliggör hs-cTn-metoder diagnostisering av små hjärtinfarkter som hade förblivit oupptäckta vid användning av konventionella cTn-metoder. Det råder dock oklarhet kring konsekvenserna av användning av hs-cTn-metoder som rutinprov sett i ett bredare kliniskt perspektiv. Vi har undersökt denna viktiga fråga utifrån ett stort material från det svenska hjärtinfarktregistret Swedeheart.

I studien användes data från 18 487 inläggningar på sjukhus året före införandet av hs-cTn-metoder (period 1) och från 19 223 inläggningar året därpå på samma sjukhus (period 2). Den enda hs-cTn-metod som var aktuell under period 2 var hs-cTnT-assay från Roche med 14 ng/l som beslutsgräns för hjärtinfarkt.

Andelen inlagda patienter med cTn-nivåer över respektive infarktgräns ökade med 53 procent från period 1 till period 2 samtidigt som fler patienter diagnostiserades med AKS. Andelen patienter med andra diagnoser och cTn-nivåer över infarktgränsen ökade markant (hjärtsvikt med 100 procent, andra hjärtsjukdomar med 150 procent, icke-kardiella sjukdomar med 233 procent). Enligt vår uppfattning avspeglar dessa resultat både den förbättrade känsligheten av hs-cTnT-metoden och en större sannolikhet för hjärtsjuka icke-AKS-patienter att bli inlagda om hs-cTnT visade förhöjd nivå.

Det finns farhågor att rutinmätning med hs-cTn-metoder kan fresta läkare att lägga in patienter med små cTn-stegringar som saknar prognostisk betydelse. Våra resultat indikerar snarare att motsatsen gäller. Den justerade hazardkvoten för 1-årsdödlighet var 1,34 (95 procents konfidensintervall [KI] 1,29–1,39) för hs-cTnT i period 2 och 1,21 (95 procents KI 1,17–1,24) för konventionella cTn-metoder som användes i period 1. Skillnaden mellan perioderna var signifikant och drevs av en förbättrad separation i låg- och högriskgrupper hos patienter med förhöjda cTn-nivåer.

En annan kritik mot hs-cTn-metoder är att det ökade antalet positiva resultat ökar behovet av undersökningar, primärt för att utesluta (snarare än att bekräfta) allvarliga tillstånd, och att de oftare resulterar i insättande av icke-nödvändiga (men potentiellt farliga) AKS-behandlingar. Vi noterade i vår studie ett ökat antal ekokardiografier och koronarangiografier utförda i period 2 utan att det framkom hållpunkter för en överanvändning av dessa undersökningar om man räknade in kliniska bakgrundsfaktorer. Vidare såg vi också en ändring i behandlingsmönstret mellan studieperioderna i riktning mot orsaken av cTn-stegringen, det vill säga AKS eller alternativt andra tillstånd. Noterbart är att andelen cTn-positiva patienter som skrevs hem med RAAS-blockad ökade i period 2, oavsett diagnos.

Frågan ställdes också om dessa behandlingsändringar förbättrade patienternas överlevnad. Totalt fann vi inga större skillnader i riskminskningen med utvalda behandlingar studieperioderna emellan. Dock noterades en liten men signifikant förbättring av den gynnsamma effekten av RAAS-blockad hos patienter med cTn-stegring. Detta avspeglar troligen en ökad medvetenhet om behovet av att initiera eller upptitrera RAAS-blockad om nivån av hs-cTnT indikerade myokardskada.

Sammanfattningsvis visar våra studieresultat att rutinmätning med hs-cTn-metoder förbättrar handläggningen av patienter med misstänkt AKS. Vi fann inga hållpunkter för en onödig överdiagnostik eller potentiell riskabel överbehandling av patienter med förhöjda cTn-nivåer. Utifrån detta ser vi positivt på den fortsatta kliniska implementeringen av hs-cTn-metoder i Sverige.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Kai Eggers har varit konsult för Abbott Laboratories och Fiomi Diagnostics och har erhållit föreläsningsarvode från AstraZeneca och Abbott Laboratories. Bertil Lindahl har varit konsult för Roche Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, bioMérieux Clinical Diagnostics, Philips Healthcare och Fiomi Diagnostics och har erhållit forskningsanslag från bioMérieux Clinical Diagnostics och Fiomi Diagnostics.

Referenser

Eggers KM, Lindahl B, Melki D, Jernberg T. Eur Heart J. Epub 24 feb 2016. pii: ehw029

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons