Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYEU Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

Högkänsliga troponinmetoder som rutin förbättrade handläggning

Kai Eggers, docent, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Bertil Lindahl, professor, Uppsala Clinical Research Center, Uppsala

Autoreferat. Under de senaste 5 åren har vi sett en ökande användning av högkänsliga (hs) metoder för mätning av hjärtspecifikt troponin (cTn) hos patienter med misstänkt akut kranskärlssjukdom (AKS). Tack vare sin förbättrade känslighet möjliggör hs-cTn-metoder diagnostisering av små hjärtinfarkter som hade förblivit oupptäckta vid användning av konventionella cTn-metoder. Det råder dock oklarhet kring konsekvenserna av användning av hs-cTn-metoder som rutinprov sett i ett bredare kliniskt perspektiv. Vi har undersökt denna viktiga fråga utifrån ett stort material från det svenska hjärtinfarktregistret Swedeheart.

I studien användes data från 18 487 inläggningar på sjukhus året före införandet av hs-cTn-metoder (period 1) och från 19 223 inläggningar året därpå på samma sjukhus (period 2). Den enda hs-cTn-metod som var aktuell under period 2 var hs-cTnT-assay från Roche med 14 ng/l som beslutsgräns för hjärtinfarkt.

Andelen inlagda patienter med cTn-nivåer över respektive infarktgräns ökade med 53 procent från period 1 till period 2 samtidigt som fler patienter diagnostiserades med AKS. Andelen patienter med andra diagnoser och cTn-nivåer över infarktgränsen ökade markant (hjärtsvikt med 100 procent, andra hjärtsjukdomar med 150 procent, icke-kardiella sjukdomar med 233 procent). Enligt vår uppfattning avspeglar dessa resultat både den förbättrade känsligheten av hs-cTnT-metoden och en större sannolikhet för hjärtsjuka icke-AKS-patienter att bli inlagda om hs-cTnT visade förhöjd nivå.

Det finns farhågor att rutinmätning med hs-cTn-metoder kan fresta läkare att lägga in patienter med små cTn-stegringar som saknar prognostisk betydelse. Våra resultat indikerar snarare att motsatsen gäller. Den justerade hazardkvoten för 1-årsdödlighet var 1,34 (95 procents konfidensintervall [KI] 1,29–1,39) för hs-cTnT i period 2 och 1,21 (95 procents KI 1,17–1,24) för konventionella cTn-metoder som användes i period 1. Skillnaden mellan perioderna var signifikant och drevs av en förbättrad separation i låg- och högriskgrupper hos patienter med förhöjda cTn-nivåer.

En annan kritik mot hs-cTn-metoder är att det ökade antalet positiva resultat ökar behovet av undersökningar, primärt för att utesluta (snarare än att bekräfta) allvarliga tillstånd, och att de oftare resulterar i insättande av icke-nödvändiga (men potentiellt farliga) AKS-behandlingar. Vi noterade i vår studie ett ökat antal ekokardiografier och koronarangiografier utförda i period 2 utan att det framkom hållpunkter för en överanvändning av dessa undersökningar om man räknade in kliniska bakgrundsfaktorer. Vidare såg vi också en ändring i behandlingsmönstret mellan studieperioderna i riktning mot orsaken av cTn-stegringen, det vill säga AKS eller alternativt andra tillstånd. Noterbart är att andelen cTn-positiva patienter som skrevs hem med RAAS-blockad ökade i period 2, oavsett diagnos.

Frågan ställdes också om dessa behandlingsändringar förbättrade patienternas överlevnad. Totalt fann vi inga större skillnader i riskminskningen med utvalda behandlingar studieperioderna emellan. Dock noterades en liten men signifikant förbättring av den gynnsamma effekten av RAAS-blockad hos patienter med cTn-stegring. Detta avspeglar troligen en ökad medvetenhet om behovet av att initiera eller upptitrera RAAS-blockad om nivån av hs-cTnT indikerade myokardskada.

Sammanfattningsvis visar våra studieresultat att rutinmätning med hs-cTn-metoder förbättrar handläggningen av patienter med misstänkt AKS. Vi fann inga hållpunkter för en onödig överdiagnostik eller potentiell riskabel överbehandling av patienter med förhöjda cTn-nivåer. Utifrån detta ser vi positivt på den fortsatta kliniska implementeringen av hs-cTn-metoder i Sverige.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Kai Eggers har varit konsult för Abbott Laboratories och Fiomi Diagnostics och har erhållit föreläsningsarvode från AstraZeneca och Abbott Laboratories. Bertil Lindahl har varit konsult för Roche Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, bioMérieux Clinical Diagnostics, Philips Healthcare och Fiomi Diagnostics och har erhållit forskningsanslag från bioMérieux Clinical Diagnostics och Fiomi Diagnostics.

Referenser

Eggers KM, Lindahl B, Melki D, Jernberg T. Eur Heart J. Epub 24 feb 2016. pii: ehw029

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016