Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYP Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Minskad matproduktion av förändrat klimat kan ge negativa hälsoeffekter

Sofia Lindegren, AT-läkare, Karolinska universitetssjukhuset, Solna; ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp Klimat och hälsa

Globalt är det i dag fler människor som dör på grund av så kallade välfärdssjukdomar än av undernäring. Ett varmare klimat förväntas påverka matproduktionen genom minskade jordbruksskördar. En viktig fråga är därför vilka effekter det kommer att ha på människans hälsa.

Genom etablerade modelleringsverktyg har beräkningar gjorts för att analysera hur matproduktionen påverkas av olika klimatscenarier. Uppskattade ändringar i matintag (företrädesvis av frukt, grönsaker och rött kött) samt viktförändringar har vägts samman med resultaten från tidigare metaanalyser och använts som underlag för skattning av mortalitet.

Resultatet visar att klimatförändringar kommer att leda till minskad jordbruksproduktion. Trots klimatåtgärder förväntas den globala mattillgången per person minska med 3,2 procent. Den största minskningen ses för frukt- och grönsakstillgång, som förväntas minska med 4,0 procent och i modellen blir den mest sjukdomsalstrande faktorn.

Tillgången på rött kött förväntas minska med 0,7 procent. De hälsovinster som förväntas på grund av minskad konsumtion av kött är små jämfört med den negativa effekten av minskat intag av frukt och grönsaker. Ökningen av antalet personer med undervikt kommer ungefär att motsvara minskningen av övervikt och fetma. Dubbelt så många dödsfall på grund av minskat intag av frukt och grönsaker som i dag är att förvänta.

Forskarna uppskattar sammanfattningsvis att minskad livsmedelstillgång kommer att leda till uppskattningsvis 529 000 klimatrelaterade dödsfall i världen år 2050. Stora regionala skillnader kan ses, och höginkomstländer drabbas sannolikt i lägre grad än låg- och medelinkomstländer. I studien poängteras att det är viktigt att försöka förebygga ohälsa genom strikta klimatåtgärder.

Referenser

Springmann M, et al. Lancet. Epub 2 mar 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01156-3

Kommentarer (1)

 • Varmare klimat ökar skördarna

  2016-03-29 15:28 | Sofia Lindegren är vilseledd av the Lancet och andra media beträffande matproduktionens beroende av klimatet. Ett fullskaleprov av det verkliga utfallet gör att vi inte behöver gissa:

  1. Sedan 1880 har den Globala Temperaturen stigit en knapp grad.

  2. De senaste 60 åren har halten koldioxid i luften ökat med c:a 30 %.

  3. Det är väl känt att man i växthus både värmer och sprutar in koldioxid för att öka skördarna.

  4. FAO rapporterar 40 % ökad skörd av spannmål under 20 år. Ökningen är av samma storleksordning för andra grödor.

  5. Världsbanken beräknar att andelen ”extremt fattiga” i världen har minskat från 37% till 9,6 % på 25 år. Det blir långt över en miljard människor som lyfts ur elände.

  6. Slutsatsen blir att både värme och mer koldioxid är en välsignelse för mänskligheten, tvärt emot de datormodelleringar klimatpanelen IPCC publicerat.

  När Lindegren refererar till ”etablerade modelleringsverktyg” torde det vara dem från IPCC. Ovanstående fakta visar att de saknar kontakt med verkligheten. Lägg till att dess egna experter i Work Group I år 2001 konstaterade:

  Klimatet är . . . ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktiga förutsägelser om framtida klimat inte möjliga.

  Ändå har IPCC initierat hundratals datorsimuleringar av klimatet för 2040 och 2100. Dessa har visat ständigt stigande temperatur, men den har inte stigit på 19 år. Verkligheten bekräftar således att simuleringarna är meningslösa, vilket visar IPCC:s kompetens.

  Vi erbjuder oss att för Läkarförbundets arbetsgrupp ”Klimat och hälsa” redovisa klimatets grundläggande fakta.

  Nätverket KLIMATSANS

  Ulf Brunk, professor emeritus, patologi
  Gunnar Juliusson, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
  Sture Åström, civilingenjör, sekreterare

  Sture Åström, civilingenjör, Nätverket KLIMATSANS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons