Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYT Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-17

Psykisk ohälsa i tonåren kopplades till ökad risk för tidig stroke

Maria Åberg, docent, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Göteborgs universitet; ST-läkare, Närhälsan Askim vårdcentral, Göteborg

Margda Waern, professor, sektionen för psykiatri och neurokemi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet; överläkare, psykoskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Autoreferat. Psykisk ohälsa i form av ångestsjukdom, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till en ökad risk för tidig stroke. Det visar en studie nyligen publicerad i Stroke.

Den psykiska ohälsan är stor i Sverige i dag och orsakar mycket lidande för individen och stora kostnader för samhället. Antalet människor som drabbas av tidig stroke (före 65 års ålder) har ökat, och i dag utgör tidig stroke en femtedel av fallen.

Svenska mönstringsstudier har tidigare visat att IQ, fysisk kondition och stresstolerans vid 18 års ålder påverkar risken för tidig stroke. Genom att koppla mönstringsdata till slutenvårds- och dödsorsaksregistren har vi undersökt om psykisk ohälsa (depression, ångest, missbruk och personlighetsstörning; psykoser exkluderades) i tonåren är kopplad till tidig stroke.

Vi följde drygt 45 000 svenska män födda mellan 1950 och 1987 som vid mönstring diagnostiserats med psykisk ohälsa. Under uppföljningstiden (som längst 42 år) hade 743 i gruppen med psykisk ohälsa insjuknat i stroke (1,65 procent). Av de 1,1 miljoner män som inte diagnostiserades med psykisk ohälsa vid mönstringen insjuknade 0,63 procent i stroke senare i livet. Största riskökningarna sågs för dödlig stroke med en justerad hazardkvot på 2,03 (95 procents konfidensintervalll 1,64–2,51).

I studien såg vi att förekomst av ångest, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till ökad risk för tidig stroke, oavsett subtyp, senare i livet. Riskökningen var störst för missbruk, vilket är en tidigare känd riskfaktor för stroke. Men att även ångestsjukdomar, depression och personlighetsstörning (efter justering för potentiella mediatorer som tidsperiod, BMI, blodtryck och samtidigt missbruk) ökade risken för tidig stroke är oroväckande.

Individer med god kondition trots psykisk ohälsa löpte emellertid inte ökad risk för stroke. Vi såg i särskilda analyser att fysisk kondition, till skillnad från IQ, påverkade sambandet mellan psykisk ohälsa och tidig stroke. En teori om orsaken till detta är att fysisk aktivitet gör hjärnan mer motståndskraftig mot olika typer av stress. Tonåren är en kritisk period då bland annat den sociala och emotionella förmågan etableras.

Sammanfattningsvis sågs således att psykisk ohälsa i ungdomen ger ökad risk för tidig stroke, men att god kondition verkar skyddande. Även om fynden inte bevisar ett direkt orsaksamband så ger studien stöd för att fysisk träning inkluderas som en central del i rehabiliteringen av ungdomar med psykisk ohälsa och för att skolidrottens status och resurser borde öka.

Referenser

Åberg MAI, Torén K, Nilsson M, Henriksson M, Kuhn HG, Nyberg J, Rosengren A, Åberg ND, Waern M. Stroke. 2016;47(3):814-21.

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016