Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYT Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-17

Psykisk ohälsa i tonåren kopplades till ökad risk för tidig stroke

Maria Åberg, docent, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Göteborgs universitet; ST-läkare, Närhälsan Askim vårdcentral, Göteborg

Margda Waern, professor, sektionen för psykiatri och neurokemi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet; överläkare, psykoskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Autoreferat. Psykisk ohälsa i form av ångestsjukdom, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till en ökad risk för tidig stroke. Det visar en studie nyligen publicerad i Stroke.

Den psykiska ohälsan är stor i Sverige i dag och orsakar mycket lidande för individen och stora kostnader för samhället. Antalet människor som drabbas av tidig stroke (före 65 års ålder) har ökat, och i dag utgör tidig stroke en femtedel av fallen.

Svenska mönstringsstudier har tidigare visat att IQ, fysisk kondition och stresstolerans vid 18 års ålder påverkar risken för tidig stroke. Genom att koppla mönstringsdata till slutenvårds- och dödsorsaksregistren har vi undersökt om psykisk ohälsa (depression, ångest, missbruk och personlighetsstörning; psykoser exkluderades) i tonåren är kopplad till tidig stroke.

Vi följde drygt 45 000 svenska män födda mellan 1950 och 1987 som vid mönstring diagnostiserats med psykisk ohälsa. Under uppföljningstiden (som längst 42 år) hade 743 i gruppen med psykisk ohälsa insjuknat i stroke (1,65 procent). Av de 1,1 miljoner män som inte diagnostiserades med psykisk ohälsa vid mönstringen insjuknade 0,63 procent i stroke senare i livet. Största riskökningarna sågs för dödlig stroke med en justerad hazardkvot på 2,03 (95 procents konfidensintervalll 1,64–2,51).

I studien såg vi att förekomst av ångest, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till ökad risk för tidig stroke, oavsett subtyp, senare i livet. Riskökningen var störst för missbruk, vilket är en tidigare känd riskfaktor för stroke. Men att även ångestsjukdomar, depression och personlighetsstörning (efter justering för potentiella mediatorer som tidsperiod, BMI, blodtryck och samtidigt missbruk) ökade risken för tidig stroke är oroväckande.

Individer med god kondition trots psykisk ohälsa löpte emellertid inte ökad risk för stroke. Vi såg i särskilda analyser att fysisk kondition, till skillnad från IQ, påverkade sambandet mellan psykisk ohälsa och tidig stroke. En teori om orsaken till detta är att fysisk aktivitet gör hjärnan mer motståndskraftig mot olika typer av stress. Tonåren är en kritisk period då bland annat den sociala och emotionella förmågan etableras.

Sammanfattningsvis sågs således att psykisk ohälsa i ungdomen ger ökad risk för tidig stroke, men att god kondition verkar skyddande. Även om fynden inte bevisar ett direkt orsaksamband så ger studien stöd för att fysisk träning inkluderas som en central del i rehabiliteringen av ungdomar med psykisk ohälsa och för att skolidrottens status och resurser borde öka.

Referenser

Åberg MAI, Torén K, Nilsson M, Henriksson M, Kuhn HG, Nyberg J, Rosengren A, Åberg ND, Waern M. Stroke. 2016;47(3):814-21.

Kommentera

Kommentera

Kalciumtillskott kan öka risken för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons