Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYS Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Studie ger stöd för kopplingen zikavirus–fostermissbildningar

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Zikavirusinfektion under graviditeten kan vara associerad med utfall som fosterdöd, placentainsufficiens, tillväxthämning samt CNS-skador hos fostret. Det är resultatet i en preliminär rapport som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine.

Studien omfattade 88 tidigare friska gravida kvinnor (gestationslängd 5–38 veckor) som sökt vård efter att under de närmast fem föregående dagarna ha utvecklat utslag på kroppen. 72 (82 procent) av deltagarna testades positivt för zikavirus i blod eller urin. Av dessa kvinnor genomgick 42 ultraljudsundersökningar prenatalt (totalt 56 undersökningar utförda under olika stadier av graviditeten).

Hos kvinnor positiva för zikavirus sågs ett makulopapulärt exantem i högre utsträckning än bland kvinnorna som var negativa för viruset (P = 0,02). Andra utmärkande kliniska fynd var klåda, ledvärk och lymfadenopati. Konjunktival injektion förekom hos 58 procent av zikaviruspositiva jämfört med 19 procent i kontrollgruppen (P = 0,002). Feber förekom enbart i en tredjedel av alla fall med zikavirus och var då kortvarig och låggradig (37,5 till 38,0 grader). Respiratoriska symtom var ovanliga.

Hos de 42 zikapositiva kvinnor som genomgick ultraljudsundersökning sågs fosteravvikelser vid undersökningen hos 12 (29 procent), varav 5 fall av intrauterin tillväxthämning med eller utan mikrocefali. Cerebrala kalcifikationer noterades hos 4 foster och CNS-förändringar hos 2. Abnormala arteriella flöden i cerebrala eller umbilikala artärer såg hos 4 foster medan oligohydramnios och ahydramnios upptäcktes i 2 fall. 2 foster dog efter vecka 30. 2 zikaviruspositiva kvinnor fick missfall under den första trimestern. Ingen av de 16 zikanegativa kvinnorna hade avvikande fynd vid ultraljudsundersökningarna.

Författarna drar slutsatsen att resultaten stödjer en koppling mellan zikavirusinfektion och ökad risk för missbildningar hos foster och för placentainsufficiens.

Referenser

Referens: P Brasil, et al. N Engl J Med. Epub 4 mar 2016. doi: 0.1056/NEJMoa1602412

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons