Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYR Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-17

Vaginalt progesteron förhindrade inte förtidsbörd eller fosterdöd

Bo Jacobsson, professor, överläkare

Henrik Hagberg, professor, överläkare; båda avdelningen för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ulla-Britt Wennerholm, docent, överläkare, kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Autoreferat. I Lancet publicerades nyligen en randomiserad placebokontrollerad studie där kvinnor från Storbritannien och Sverige med ökad risk för förtidsbörd mellan graviditetsvecka 22–24 och 34 dagligen erhållit vaginalt applicerat naturligt progesteron (200 mg) eller placebo [1]. De kvinnor som fick progesteron löpte varken minskad risk för att föda före vecka 34 eller för intrauterin fosterdöd (justerad oddskvot [aOR] 0,86; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,61–1,22). Inte heller sågs skillnad mellan barnen vad gäller neonatal sjuklighet/död (aOR 0,62; 95 procents KI 0,41–1,03) eller utveckling (mätt med stöd i skattningsskalan Bayley-III) vid två års ålder (aOR – 0,48; 95 procents KI – 2,77–1,81). I ytterligare analyser avseende barnens hälsotillstånd noteras ökad risk för gastrointestinal (OR 2,67; 95 procents KI 1,37–5,20), repiratorisk (OR 3,03; 95 procents KI 1,56–5,88) och njursjuklighet (OR 3,65; 95 procents KI 1,96–6,82) vid två års ålder i den behandlade gruppen. Författarna menar att vaginalt progesteron inte tycks förebygga förtidsbörd eller neonatal sjuklighet och heller inte säkert är associerat med några för- eller nackdelar på längre sikt.

Detta är den största studien hittills inom området, och en av studiens styrkor är att barnen följts upp till två års ålder. Tidigare studier har enbart följt barnen under nyföddhetsperioden. En annan styrka i ett kliniskt perspektiv är det pragmatiska upplägget, som brett inkluderar kvinnor med starka riskfaktorer för förtidsbörd, exempelvis tidigare förtidsbörd, tidigare sent missfall och förkortad livmodertapp (< 25 mm).

Fynden är särskilt viktiga för kvinnor i Skandinavien, då det är den första studien i en nordeuropeisk population. Förtidsbördsfrekvensen i Sverige är bland de lägsta i världen, och vi har tidigare bland annat visat att förekomsten av kort livmodertapp under graviditet är mycket lägre här [2].

Sammanfattningsvis indikeras att ytterligare oberoende metaanalyser behöver göras med tillgång till individuella data för att avgöra om det finns undergrupper som kan ha hjälp av progesteron. Samtidigt behövs fler studier med långtidsuppföljning för att visa om progesteron är associerat med minskad neonatal sjuklighet och om det finns någon bestående effekt hos barnen.

Referenser

  1. Norman JE, et al. Lancet. Epub 23 feb 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00350-0
  2. Kuusela P, Jacobsson B, et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94:598-607.

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons