Egenreferat. Matstrupscancer av typen adenokarcinom är svår att behandla, har hög dödlighet och ökande förekomst. Trots att gastroesofageal refluxsjukdom (halsbränna och sura uppstötningar) är en stark riskfaktor för denna tumör har det varit oklart om medicinsk eller kirurgisk behandling av reflux minskar risken. Tidigare studier har haft för få cancerfall och för kort uppföljningstid för att ge säkra resultat.

I syfte att klarlägga hur behandling av reflux påverkar risken för adenokarcinom i matstrupen utfördes en helnordisk kohortstudie där vuxna patienter med refluxsjukdom i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige identifierades via patientregistren och länkades till respektive lands cancerregister och dödsregister.

Av 942 906 patienter med refluxsjukdom hade 48 414 genomgått antirefluxkirurgi och 894 492 medicinerats. Bland patienterna som inte opererades och där data avseende läkemedelsförskrivning fanns tillgänglig framkom att 92,1 procent behandlades med protonpumpshämmare eller histamin-2-receptorantagonister, och av dessa fick 90,2 procent sitt första recept utfärdat inom tre månader från diagnos. Risken för matstrupscancer minskade successivt över tid under uppföljningen, både bland dem som opererats och bland dem som medicinerats, och var i paritet med bakgrundsbefolkningens efter 15 år. Den standardiserade incidenskvoten sjönk från 7,63 (95 procents konfidensintervall [95KI] 5,46–10,43) 5 till 10 år efter kirurgi till 1,34 (95KI 0,98–1,80) >15 år efter operation. Bland de medicinskt behandlade patienterna sjönk den standardiserade incidenskvoten från 2,06 (95KI 1,83–2,30) 5 till 10 år efter diagnos till 0,69 (95KI 0,59–0,81) >15 år efter diagnos.

Resultaten indikerar att både medicinsk och kirurgisk behandling av refluxsjukdom motverkar adenokarcinom i matstrupen.