Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWRR Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-09

Värna den kliniska undervisningen!

Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör

jan.ostergren@lakartidningen.se

En bra sjukvård i framtiden förutsätter engagerad och välutbildad personal. Sjukvården har successivt blivit mer pressad av ökade behov hos och krav från patienterna i kombination med begränsade ekonomiska ramar. Risken finns för nedprioritering av undervisning och handledning. På det sjukhus där jag arbetar har detta blivit mer uppenbart under de sista åren. Kollegor vittnar om en tilltagande tidspress som medför att undervisande uppgifter ofta kommer i kläm. Jag misstänker att samma problem existerar på andra håll i landet. Det bör i sammanhanget påpekas att de ekonomiska medlen avsedda för undervisning varit i stort oförändrade, till skillnad från sjukvårdsbudgetar som på många håll reducerats.

Det nya ALF-avtalet inger hopp då det fastslår verksamhetschefernas ansvar för att utbildning och forskning fungerar på klinikerna. Men avtal måste förankras och implementeras i verkligheten. Genom att se studenter som en resurs, inte bara för framtiden utan även i den praktiska verksamheten i dag, tror jag att detta kan underlättas. Om studenterna under verksamhetsförlagd utbildning görs aktivt delaktiga i vårdprocessen genom att få konkreta »arbetsuppgifter« lär de sig själva mer men kan även bidra till en bättre vård i nuet.

Studenter är oftast engagerade, kunniga, vetgiriga och vill vara aktiva. Om vi som är verksamma i vården tar vara på denna positiva kraft är nog framtiden ljus trots allt!

Kommentarer (1)

  • Helt rätt!

    2016-03-09 13:05 | Det du säger återspeglar precis min uppfattning. Som det är idag är vi många studenter som bara "går med" istället för att få konkreta uppgifter. Många vill även göra saker som inte bara räknas till läkaruppgifter, såsom att ta blodprover, sätta PVK, KAD etc. Vi ser en ökande belastning på sjuksköterskorna som ofta uttrycker stress på sina arbetsplatser. Som du skriver kan vi vara en resurs för hela vården.

    Vilgot Lagergren, Läkarstudent T7, Örebro Universitet

    Jäv: Jag är student.

Kommentera

Kommentera
bild

Alvedon har orsakat svår-behandlad förgiftning Nya behandlingsrekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. () 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas – se över tillämpning av lagen LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons