© LÄKARTIDNINGEN

2012-04-17 nummer 16 -
NYA RÖN

Rättelse


Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör

o I Läkartidningen 2010;107(50):3200 publicerades under rubriken »Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt« ett autoreferat av en studie publicerad i Acta Psychiatrica Scandinavica. Nyligen upptäckte författarna ett kodningsfel i databasen som använts, och efter korrigering blev resultatet inte tolkningsbart. Författarna har därför återtagit publikationen i Acta Psychiatrica Scandinavica, varför man även ska bortse från det i Läkartidningen publicerade referatet.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns inga kommentarer till denna artikel.