© LÄKARTIDNINGEN

2012-12-28 nummer 1 - Läs artikeln som PDF - Skriv ut
NYA RÖN

Minskad risk för kriminalitet under behandling av ADHD


Anders Hansen
leg läkare, frilansjournalist

o ADHD har kopplats till ökad risk för kriminalitet. En naturlig fråga är om medicinering mot ADHD kan påverka risken att begå brott. I New England Journal of Medicine presenteras en svensk registerstudie i vilken man tittat på detta.

Undersökningen har gjorts av forskare vid Karolinska institutet. Man har tittat på registerdata från 25 656 individer, 16 087 män och 9 569 kvinnor, samtliga dia­gnostiserade med ADHD. Deltagarna var överlag unga. Cirka hälften var i åldern 1524 år, en tredjedel var mellan 25 och 39 och resterande över 40 år. Författarna har i register tittat på om deltagarna hämtade ut förskrivna läkemedel mot ADHD. Man har därtill undersökt kriminalitet, definierad som att ha blivit dömd för ett brott, under perioder då de medicinerade och jämfört detta med perioder då de inte medicinerat (inte hämtat ut läkemedel). Detta innebär således att deltagarna fungerat som sina egna kontroller.

Deltagarna följdes under fyra år. Under perioden dömdes 37 procent av männen och 15 procent av kvinnorna för brott. Sammanfattningsvis såg man ett samband mellan medicinering och brottslighet, då män hade 32 procent lägre risk att dömas för ett brott då de me­di­cinerade jämfört när de inte gjorde det. För kvinnor var skillnaden större, 41 procent. Sambandet stod sig vid jämförelse av olika ADHD-preparat och olika typer av brott.

Om det är medicineringen i sig eller and­ra faktorer som påverkar risken att dömas för brott är naturligtvis svårt att avgöra. Klart är dock att det finns en mängd faktorer som skulle kunna påverka resultatet som det inte gått att kontrollera för, däribland missbruk av alkohol eller droger. Det skulle dessutom, i alla fall teoretiskt, kunna vara så att individer som medicineras blir bättre på att begå brott och undviker att åka fast i högre grad än om de inte medicinerar.

Författarna sammanfattar studien med att resultaten visar att det finns en möjlighet att medicinering kan leda till minskad risk att begå brott för individer med ADHD.Lichtenstein P, et al. N Engl J Med. 2012;367:2006-14.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns inga kommentarer till denna artikel.