© LÄKARTIDNINGEN

2013-02-19 nummer 8 - Läs artikeln som PDF - Skriv ut
DEBATT OCH BREV

Replik:

Föreskrifterna kommer att ses över


Ulf Malmström
samordnare för missbruksfrågor
Linda Almqvist
jurist; båda vid Socialstyrelsen

o De nu gällande föreskrifterna om läkemedelsassisterad behandling utarbetades under 20082009 och trädde i kraft den 1 mars 2010. Reglerna tillkom efter ett omfattande utrednings- och remissarbete och var då väl förankrade hos bl a professionen. Men såväl lagar, författningar och föreskrifter behöver utvecklas kontinuerligt. Därför kommer Socialstyrelsen att inleda en översyn av föreskrifterna under 2013.

Bakgrunden till översynen är bland annat den snabbkartläggning som Socialstyrelsen genomförde av de sammanlagt 114 behandlingsenheter som finns i landet under hösten 2012. Vid sidan av uppgifter om antal patienter, utskrivning från och köer till behandlingen försökte Socialstyrelsen även bilda sig en uppfattning om källorna till läckage av metadon och Subu­tex till den illegala marknaden. Vi redovisade även mortaliteten bland opiatberoende, i och utanför behandling.

En av våra slutsatser var att vi ska se över om regelverket behöver ändras eller förtydligas. Erfarenheter från vår tillsyn visar också att reglerna kan ge utrymme för skilda tolkningar. Sådana signaler har även kommit från patienter och klienter/brukare.

Även författarna pekar på viktiga frågor som Socialstyrelsen kommer att ta med sig in i det kommande arbetet med en översyn av nu gällande regelverk. Samtidigt vill vi betona att de mottagningar som bedriver läkemedelsassisterad behandling redan i dag ska erbjuda god vård utifrån patienternas individuella behov, oavsett sjukdom eller symtom.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns inga kommentarer till denna artikel.