Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Skapa register för chefsutveckling

Debatt 27 MAR 2017 Bo Israelsson förslår att det skapas ett nationellt kvalitetsregister för jämförelser av chefsrekrytering och chefsutveckling, dit sjukvårdens huvudmän åläggs att rapportera årligen. ()

Dödförklarad patient levde – 40 år senare

Debatt 24 MAR 2017 Bengt Fagrell minns ett fall med ett viktigt budskap: Man måste vara ytterst noggrann när det gäller att bedöma om en person är vid liv eller inte. (2 kommentarer)

Dags att fylla kunskapsluckor om antibiotikaanvändning i praxis

Debatt 22 MAR 2017 Det behövs mer kunskap om hur antibiotika kan användas på bästa sätt för att optimera behandlingen och minska framtida resistensutveckling. På regeringens uppdrag har Folkhälsomyndigheten startat två stora kliniska studier – en i primärvården och en i slutenvård. (1 kommentar)

Tidig forskningssatsning ger långsiktigt engagemang

Debatt 21 MAR 2017 Det är fortsatt högt söktryck till platserna på Sahlgrenska akademins amanuensprogram som ger läkarstudenter möjlighet att inleda en forskarkarriär tidigt under utbildningen, skriver Puja Shahrouki och medförfattare. ()

Apropå! Dags att bry sig om »prostatagubbar«

Debatt 20 MAR 2017 Män med en godartad prostataförstoring måste ges tillgång till relevant vård. Nya vägar bör sökas för att tillmötesgå patienternas rättmätiga krav på botande behandling, skriver Gunnar Hagberg. (6 kommentarer)

Låt verkligheten påverka evidensen

Debatt 17 MAR 2017 Ambitionen att den vård vi ger ska hjälpa patienterna är förstås god, men när ska verkligheten få påverka evidensen vid depression och ångest? Det undrar Peter Ankarberg. (5 kommentarer)

Håll fast vid principen om försiktighet med salt till spädbarn

Debatt 16 MAR 2017 Det finns ingen anledning att frångå tidigare uppfattning om att försiktighet med salt bör gälla under barnets första levnadsår, skriver Mattias Aurell och övriga i ledningsgruppen för WASH Sweden. (2 kommentarer)

Utveckling av psykoterapin förordas

Debatt 16 MAR 2017 Göran Högberg får här slutreplik i debatten angående föreslagna riktlinjer och rekommendationer för behandling av depression och risken för riskfylld medicinering av barn och unga. ()

Apropå! Rätten till diagnos vid Ehlers–Danlos syndrom

Debatt 13 MAR 2017 Om allmänläkare ska stå för diagnostiken och omhändertagandet av patienter med genetiska sjukdomar som Ehlers–Danlos syndrom måste en ordentlig satsning göras för att lyfta kompetensen, skriver Sofie Blume. (5 kommentarer)

Apropå! Trygg hänvisning till rätt vård

Debatt 13 MAR 2017 Kombinerat med 1177 Vårdguidens rådgivningsstöd ger beslutsstödet RETTS en stabil grund för sjuksköterskor att bedöma lämplig vårdnivå, skriver Ingunn Granum, som kort redogör för ett arbetssätt som används vid akutmottagningarna i Karlstad och Arvika. (1 kommentar)

»Öppna alla vårdplatser« – manifestationer för hälsan

Debatt 10 MAR 2017 Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa, rapporterna om patientskador avlöser varandra och sjukfrånvaron ökar hos vårdpersonalen. Författarna uppmanar till deltagande i manifestationer för hälsan vid landstingshuset i Stockholm. (2 kommentarer)

Risk för riskfylld medicinering inom barn- och ungdomspsykiatrin

Debatt 09 MAR 2017 Socialstyrelsens föreslagna riktlinjer och Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av depression leder – när det gäller barn och unga – till icke evidensbaserad och riskfylld medicinering, skriver Göran Högberg. (5 kommentarer)

Fluoxetin bör ibland användas vid depression hos unga

Debatt 09 MAR 2017 Läkemedelsbehandling är ett alternativ vid medelsvår till svår depression hos barn och ungdomar som när det används ändamålsenligt kan hjälpa många patienter, skriver Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i denna replik till Göran Högberg. (3 kommentarer)

Kunskapen om autism hos flickor måste öka

Debatt 08 MAR 2017 Kunskapen om hur flickors och kvinnors svårigheter vid autism yttrar sig kliniskt måste bli bättre inom vården, omsorgen och skolan, skriver Maria Bühler och medförfattare, samtliga legitimerade psykologer. (11 kommentarer)

Undanhållet jäv bör leda till avstängning från publicering i LT

Debatt 03 MAR 2017 Kommer Läkartidningen att följa BMJ och endast låta skribenter som saknar jäv få skriva medicinska kommentarer, undrar Bengt Järhult, som anser att en stor del av de rekommendationer praktiker förväntas följa är präglade av bias genom att läkemedelsbolagen i så hög grad finansierar de studier som ligger till underlag för dem. (3 kommentarer)

Händelser med ej uppgivna jäv behöver bedömas från fall till fall

Debatt 03 MAR 2017 Bengt Järhult ställer i en debattartikel ett antal frågor rörande bland annat jävsförhållanden till Läkartidningen. Här svarar Pär Gunnarsson och Jan Östergren, chefredaktör respektive medicinsk huvudredaktör. ()

Anhöriga vill ha debatt om rätten att behålla legitimationen livet ut

Debatt 01 MAR 2017 Vi efterlyser debatt om läkares rätt att behålla sin legitimation livet ut och ifrågasätter den vårdpersonal som underlät att rapportera de brister de såg i en nära anhörigs yrkesutövning, vilket vi menar satte patienters liv och välmående i fara, skriver Carolina Överlien. (9 kommentarer)

Kvalitetsregister – en skatt som bör komma fler till glädje

Debatt 28 FEB 2017 För patienternas skull bör vi sträva efter att de nationella kvalitetsregistren når sin fulla potential för forskning och kvalitetsarbete, skriver Carl Montan. (2 kommentarer)

Svenska sättet att bli läkare är olönsamt, omständligt och olidligt

Debatt 27 FEB 2017 Bahast Biuk är kritisk till AT-systemet och kommer med konkreta förslag på hur det kan förbättras, både gällande patientsäkerhet och gott handhavande av offentliga medel. (13 kommentarer)

Att låta proffsen vara proffs är en bultande hjärtefråga

Debatt 24 FEB 2017 Att försvara den medicinska professionens autonomi och handlingsfrihet är en stenhård kärnfråga för Läkarförbundet. Mycket handlar just om ekonomisk styrning av vårdens verksamheter och läkares arbete, skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i denna replik till Bengt Järhult och medförfattare. (2 kommentarer)

Apropå! En grön ö i Norrbotten

Debatt 24 FEB 2017 »Gröna öar« ses som en av lösningarna på primärvårdens djupa kris. Eftersom det saknas en tydlig definition av gröna öar (vilket kan vara bra) kan de se väldigt olika ut, skriver Anders Lindman och medförfattare, som alla har erfarenheter från en grön ö i Norrbotten. ()

Läkarförbundet bör ta strid mot PaRIS – för kompetens och läkaretik

Debatt 23 FEB 2017 OECD lanserar nu PaRIS – ett nytt sätt att mäta resultat i vården. PaRIS är en ödesfråga som inte bara rör sjukvårdens styrning utan läkaryrkets framtid, skriver denna författargrupp, som här ställer fyra frågor till Läkarförbundets styrelse. (3 kommentarer)

Vårdförloppet för blåscancer bör omvärderas

Debatt 20 FEB 2017 Makroskopisk hematuri bör utredas utan fördröjning. Att tiden från remiss till diagnos bör vara högst fyra dagar har dock inget stöd i de studier som åberopas i det nationella vårdprogrammet, skriver Hans Hedelin och Sten Holmäng. (7 kommentarer)

Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet för läkare

Debatt 15 FEB 2017 Socialstyrelsen och Umeå universitet förlänger provtiden till fyra timmar för det teoretiska delprovet i det nya kunskapsprovet för läkare. Dessutom behöver de med underkända resultat vid de första två provtillfällena inte räkna in dem i de maximalt tre försök de har på sig att klara provet. Socialstyrelsen kommer att kontakta berörda. (4 kommentarer)

Skapa samverkan mellan privata och offentliga stamcellsbanker

Debatt 14 FEB 2017 Privata och offentliga banker för navelsträngsstamceller samexisterar i de flesta länder. Ett utvecklat samarbete i Sverige skulle bland annat kunna rädda och förbättra framtida liv, öka valfriheten och bli ett värdefullt tillskott till stamcellsforskningen i landet, skriver Karolina Förnvik och Julio Illo Molin. (6 kommentarer)

Efterlyses: Moderna och patientsäkra verktyg

Debatt 14 FEB 2017 Ansvaret att ta reda på det som behövs för att ge god och patientsäker vård är alltid den behandlande läkarens. Vems är ansvaret att erbjuda IT-system som möjliggör detta, undrar Marja Jurvanen. (2 kommentarer)

Markörbaserad journalgranskning hittar mer än toppen av ett isberg

Debatt 13 FEB 2017 Med markörbaserad journalgranskning kan man genom slumpvis utvalda vårdepisoder få en uppfattning om hur vanligt det är med skador inom somatisk slutenvård av vuxna, skriver Thomas Brezicka. ()

Apropå! Stamning kan botas effektivt med KBT – gärna via Skype

Debatt 10 FEB 2017 En stor andel patienter söker vård för funktionella sjukdomar och symtom där det utvecklats metoder och strategier som inte lärs ut på läkarutbildningen. van Ripers metod mot stamning kan läras ut på cirka 25 minuter och effekten är livslång, skriver Tomas Ekström. (22 kommentarer)

Otillräckligt underlag för att bedöma effekten av fysisk aktivitet

Debatt 09 FEB 2017 Fysisk aktivitet ger stor effekt på depressionssymtom jämfört med placebo och kan ha positiv effekt på somatisk ohälsa, men det vetenskapliga underlaget är begränsat, skriver Socialstyrelsen i denna replik till Mats Hallgren och medförfattare. (2 kommentarer)

Spetskompetenta allmänläkare bör behärska »två språk«

Debatt 08 FEB 2017 Kunskap om och förståelse av primärvårdens särskilda arbetsfält kan öka läkares intresse för specialiteten allmänmedicin, skriver Olle Hellström, som föreslår att hälsoförlösande praktisk teori introduceras redan under grundutbildningen. (5 kommentarer)