Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Bättre diabetesdiagnos behövs självklart även vid vuxendiabetes

Debatt 19 JUN 2019 Vuxna med diabetes bör få så korrekt diagnos som möjligt med bestämning av autoantikroppar. Latent autoimmun diabetes hos vuxna är en vanlig, allvarlig sjukdom. Att skilja den från typ 2-diabetes är av stor klinisk betydelse, skriver Johnny Ludvigsson. (2 kommentarer)

Utvidga sjuksköterskornas förskrivningsrätt av penicillin V

Debatt 18 JUN 2019 Sjuksköterskor bör kunna ordinera och förskriva penicillin V på indikationen bakteriell tonsillit respektive faryngotonsillit under förutsättning att de har den av Socialstyrelsen föreskrivna behörigheten, skriver Fredrik Rücker och Gudmund Stintzing. (1 kommentar)

Organisatorisk bypass, eller strejk? Så kan vi ta tillbaka kontrollen

Debatt 17 JUN 2019 Theo Bodin ser fyra strategier för hur läkare kan återta kontrollen över yrkeslivet. Bara en kan rädda nästa generation läkare. Vägen till framgång anser han går via organisatorisk bypass, alternativt strejk – för snabbare förändring. (13 kommentarer)

Hjärnpåverkan efter hjärtstopp – forskningen bör blicka framåt

Debatt 12 JUN 2019 Prognosen för överlevnad efter plötsligt hjärtstopp har långsamt förbättrats. Det är därför av stor vikt att kartlägga vilka problemområden som kvarstår samt vilka insatser vi bör utveckla och erbjuda patienterna, skriver Magdalena Wlad och medförfattare. (1 kommentar)

Förändringarnas framtid väntar för labbläkare i Sverige

Debatt 11 JUN 2019 Läkare i EU står inför omfattande förändringar av både specialistutbildningar och fortbildning. Detta utgör ett hot inte minst mot svenska laboratorieläkare, skriver Lars Breimer. ()

Nej, kassan kan varken minska eller stabilisera sjukfrånvaron

Debatt 04 JUN 2019 För att få ett slut på sjukintygskontroverserna kan det vara en idé att ta hål på myten att Försäkringskassan kan minska och stabilisera sjukfrånvaron. Det vore en välgärning om det kunde uppmärksammas och debatteras av enskilda läkare, läkarnätverk och läkarorganisationer, skriver Jan Lidhard. (5 kommentarer)

Förbättrad lunghälsa kan ge bättre arbetsmiljö i vården

Debatt 29 MAJ 2019 WHO:s tobaksfria dag har i år fokus på lunghälsa. En förbättrad lunghälsa hos befolkningen kräver politisk kraftsamling. Det behövs bland annat effektivare skattepolitik, begränsningar i marknadsföring av tobaksvaror, utökade rökfria miljöer och subventionerat avvänjningsstöd, skriver Stefan Barath, ordförande i Svensk lungmedicinsk förening. ()

Små och minskande skillnader i lungcancervården

Debatt 28 MAJ 2019 Att torgföra skillnader i ojusterade data på ett överdramatiserat sätt är kontraproduktivt och riskerar att försämra tilliten till vården och professionen hos politiker och allmänhet, skriver Linda Willén och medförfattare apropå debatten som följt på Cancerfondens rapport 2018. (1 kommentar)

Fötter är en del av kroppen

Debatt 27 MAJ 2019 Fötter är likaväl som tänder en del av kroppen, och det bör vara möjligt att få regelbunden medicinsk fotvård utan oöverstigliga kostnader för den enskilde, anser Harriet Maler. (1 kommentar)

Brister i vården vid långvarig smärta

Debatt 22 MAJ 2019 Som smärtläkare med många års erfarenhet av att behandla personer med långvarig smärta är det bekymmersamt att kunskaper om smärta och dess konsekvenser inte tycks vara prioriterat, tycker Gunilla Brodda Jansen. Smärtutbildningen måste prioriteras inom grundutbildningen för läkare, anser hon.  (2 kommentarer)

Nej, fallrapporter ska inte granskas av Etikprövningsmyndigheten

Debatt 21 MAJ 2019 Etikprövningsmyndigheten har föreslagit att fallrapporter ska etikgranskas. Med all respekt vill vi anmäla en avvikande uppfattning. Eftersom fallrapporter inte omfattas av etikprövningslagen skulle förslaget innebära en risk för att man utvecklar en egen praxis utan stöd i lagen, skriver Sven Wallerstedt och medförfattare. (1 kommentar)

Olyckliga missuppfattningar om etikprövning och forskning

Debatt 21 MAJ 2019 Naturligtvis är det inte vården i sig som ska etikprövas. Det intressanta är i stället behandlingen av personuppgifter vid utarbetandet av fallrapporten och den vetenskapliga analysen, spridandet av den och det unika med det aktuella fallet, skriver Johan Modin och Pierre Lafolie i denna replik till ett debattinlägg i LT av Sven Wallerstedt med flera. De vänder sig mot att resonemanget att fallrapporter ska etikgranskas. (1 kommentar)

Forskning ska etikprövas och patienters integritet ska värnas

Debatt 21 MAJ 2019 Varken enligt etikprövningslagen eller CEPN:s utslag kan fallbeskrivningar betraktas som forskning, skriver Läkartidningens medicinska redaktörer i denna replik till Johan Modin och Pierre Lafolie, Etikprövningsmyndigheten, i debatten om etikprövning av fallbeskrivningar i LT. ()

»SBU:s kommentar stöder snarast Gunnar Nybergs argument«

Debatt 20 MAJ 2019 I en debattartikel i Läkartidningen om nyttan med kolesterolsänkande terapi riktar Gunnar Nyberg kritik mot SBU. Vi vill göra några förtydliganden, skriver Sigurd Vitols, medicinskt sakkunnig, SBU. (1 kommentar)

Starka argument saknas för hälsokontroll hos äldre bilförare

Debatt 17 MAJ 2019 Resultaten i en ny studie ger inget stöd för allmänna hälsokontroller för äldre bilförare vid förnyelse av B-körkort. Att införa sådana skulle dessutom bli både kostsamt och resurskrävande för sjukvården, och även kunna inverka negativt på trafiksäkerheten. Det konstaterar forskargruppen bakom studien. ()

Läkare – kliv fram och ta på ledartröjan

Debatt 15 MAJ 2019 Under 2019 sätter Läkarförbundet stort fokus på chefs- och ledarskap. Vi anser att läkare är lämpade att vara chefer, så kliv fram, uppmanar Tina Crafoord och Heidi Stensmyren, ordförande i Chefsföreningen respektive Läkarförbundet. ()

Ett statiskt resonemang i en dynamisk fråga

Debatt 13 MAJ 2019 Baserat på riskberäkningar och sidoöverenskommelser (rabatter) är PCSK9-hämmarna ett välkommet tillskott till arsenalen av läkemedel mot hjärt–kärlsjukdom. Det skriver Anders G Olsson (bilden) i denna replik till Gunnar Nyberg, som i sin tur vänder sig mot resonemanget i en medicinsk kommentar av Anders G Olsson. (4 kommentarer)

Stoppa missvisande propaganda för kolesterolsänkningsterapi

Debatt 13 MAJ 2019 Anders G Olsson har i LT kommenterat två större studier med de nya läkemedlen alirokumab och evulokumab. Med dessa läggs ytterligare kostsamma kolesterolsänkande läkemedel till behandlingsarsenalen, skriver Gunnar Nyberg, som här ifrågasätter nyttan av behandlingen. (2 kommentarer)

Läkarna bör ta initiativ till kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Debatt 10 MAJ 2019 Läkarkåren måste bidra till att lösa hälsoproblemen hos skolelever. Det handlar både om vårt ansvar för folkhälsan och om att ungdomar med skolmisslyckanden och psykisk stressproblematik kan behöva sjukvård i en omfattning som vårdapparaten inte klarar, skriver Josef Milerad och medförfattare. (3 kommentarer)

Ny gel kan konkurrera ut lidokaininjektion på barnakuten

Debatt 08 MAJ 2019 LAT-gel är ett effektivt och säkert ytanestetikum som ger smärtfri bedövning hos barn. Ökad användning av gelen kan bidra till fler lyckade sutureringar inom primärvården, vilket skulle avlasta barnakutmottagningarna, skriver Cecilia Fahnehjelm och medförfattare. (2 kommentarer)

Apropå! Långan väg till psykiatrin

Debatt 07 MAJ 2019 Är det rätt att skicka patienter 15 mil för tillnyktring, abstinensbehandling och god omvårdnad eller kan de lindrigare fallen skötas på plats, frågar sig Sofia Palmarsson. Från länsdelssjukhuset där hon arbetar är det drygt 15 mil enkel väg till slutenvård. ()

»Vi är dubbelspecialister som är stolta över våra insatser«

Debatt 03 MAJ 2019 All diskussion om Företagshälsovården i initierade forum gagnar utvecklingen, skriver Jan Rosén och Ylva Rangnitt, som här kommenterar Mandus Frykmans inlägg i LT angående utredningen om Företagshälsovårdens kompetensförsörjning.  (1 kommentar)

Smer-rapport om dödshjälp togs emot positivt i båda läger

Debatt 02 MAJ 2019 I slutet av 2017 publicerade Statens medicinsk-etiska råd en kunskapssammanställning om dödshjälp. För att få en bild av hur rapporten tagits emot samlades inlägg i medierna kring dödshjälp in. Överlag har mottagandet varit positivt från både motståndare och förespråkare för dödshjälp, konstaterar Kjell Asplund och medförfattare. (2 kommentarer)

Apropå! Läkare ska inte behöva »frisera« sjukintygen

Debatt 30 APR 2019 Sjukskrivningen är en sjukvårdande åtgärd – inte enbart en fråga om patientens ekonomi och att tillfredsställa Försäkringskassans terminologi, skriver Lars Jacobsson. (4 kommentarer)

Ormar dödar fler än minor – motgift »är inte lönsamt«

Debatt 29 APR 2019 2,7 miljoner människor i världen blir bitna av giftormar varje år. Sverige, som är en viktig aktör inom global hälsa, bör utnyttja sin röst för att bidra till att de internationella insatserna mot ormbett förstärks, skriver Oliver Schulz, generalsekreterare, Läkare utan gränser. ()

Fler söker för könsdysfori, men vården har brist på resurser

Debatt 29 APR 2019 Svensk förening för transpersoners hälsa har följt den senaste tidens debatt om könsbekräftande vård av unga. Som professionell förening vill vi belysa vården av personer med könsdysfori och de utmaningar vi ser, skriver föreningens ordförande Attila Fazekas. ()

»Man bör inte dra alla digitala verksamheter över en kam«

Debatt 26 APR 2019 Låt oss ha ett sakligt samtal om en nödvändig utveckling, och hur vi kan möta denna förändring på bästa sätt, skriver läkare verksamma inom Doktor24 till Bengt Järhult i denna slutreplik i en debatt i Läkartidningen. (1 kommentar)

Företagsläkarnas unika kompetens måste användas rätt

Debatt 25 APR 2019 Kompetensförsörjning av företagsläkare handlar inte ensidigt om att säkra tillgången till läkare inom företagshälsovården utan det krävs en analys av ett ändamålsenligt nyttjande av företagsläkarnas kompetens, skriver Mandus Frykman, nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. (8 kommentarer)

Nej, kritiken mot nätläkarbolag utgörs inte av myter

Debatt 24 APR 2019 Om Doktor24 verkligen varit kritiskt till aggressiv marknadsföring kunde bolaget ha kommit överens med andra om att sluta utnyttja rädslan för sjukdom och trissa upp vårdbehov, skriver Bengt Järhult i denna kommentar till en debattartikel i LT av en grupp allmänläkare verksamma på deltid i Doktor24. (12 kommentarer)

Patientsäkerheten förutsätter dokumenterad läkarkompetens

Debatt 23 APR 2019 Vi har med förvåning tagit del av kommentarer om vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU. I vissa låter det som om det vore en rättighet att arbeta som läkare. Vi anser att patientsäkerheten ska sättas främst, skriver företrädare för Svenska läkaresällskapet. (4 kommentarer)

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.