Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Apropå! En grön ö i Norrbotten

Debatt 24 FEB 2017 »Gröna öar« ses som en av lösningarna på primärvårdens djupa kris. Eftersom det saknas en tydlig definition av gröna öar (vilket kan vara bra) kan de se väldigt olika ut, skriver Anders Lindman och medförfattare, som alla har erfarenheter från en grön ö i Norrbotten. ()

Läkarförbundet bör ta strid mot PaRIS – för kompetens och läkaretik

Debatt 23 FEB 2017 OECD lanserar nu PaRIS – ett nytt sätt att mäta resultat i vården. PaRIS är en ödesfråga som inte bara rör sjukvårdens styrning utan läkaryrkets framtid, skriver denna författargrupp, som här ställer fyra frågor till Läkarförbundets styrelse. (1 kommentar)

Vårdförloppet för blåscancer bör omvärderas

Debatt 20 FEB 2017 Makroskopisk hematuri bör utredas utan fördröjning. Att tiden från remiss till diagnos bör vara högst fyra dagar har dock inget stöd i de studier som åberopas i det nationella vårdprogrammet, skriver Hans Hedelin och Sten Holmäng. (6 kommentarer)

Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet för läkare

Debatt 15 FEB 2017 Socialstyrelsen och Umeå universitet förlänger provtiden till fyra timmar för det teoretiska delprovet i det nya kunskapsprovet för läkare. Dessutom behöver de med underkända resultat vid de första två provtillfällena inte räkna in dem i de maximalt tre försök de har på sig att klara provet. Socialstyrelsen kommer att kontakta berörda. (4 kommentarer)

Skapa samverkan mellan privata och offentliga stamcellsbanker

Debatt 14 FEB 2017 Privata och offentliga banker för navelsträngsstamceller samexisterar i de flesta länder. Ett utvecklat samarbete i Sverige skulle bland annat kunna rädda och förbättra framtida liv, öka valfriheten och bli ett värdefullt tillskott till stamcellsforskningen i landet, skriver Karolina Förnvik och Julio Illo Molin. (2 kommentarer)

Efterlyses: Moderna och patientsäkra verktyg

Debatt 14 FEB 2017 Ansvaret att ta reda på det som behövs för att ge god och patientsäker vård är alltid den behandlande läkarens. Vems är ansvaret att erbjuda IT-system som möjliggör detta, undrar Marja Jurvanen. (2 kommentarer)

Markörbaserad journalgranskning hittar mer än toppen av ett isberg

Debatt 13 FEB 2017 Med markörbaserad journalgranskning kan man genom slumpvis utvalda vårdepisoder få en uppfattning om hur vanligt det är med skador inom somatisk slutenvård av vuxna, skriver Thomas Brezicka. ()

Apropå! Stamning kan botas effektivt med KBT – gärna via Skype

Debatt 10 FEB 2017 En stor andel patienter söker vård för funktionella sjukdomar och symtom där det utvecklats metoder och strategier som inte lärs ut på läkarutbildningen. van Ripers metod mot stamning kan läras ut på cirka 25 minuter och effekten är livslång, skriver Tomas Ekström. (22 kommentarer)

Otillräckligt underlag för att bedöma effekten av fysisk aktivitet

Debatt 09 FEB 2017 Fysisk aktivitet ger stor effekt på depressionssymtom jämfört med placebo och kan ha positiv effekt på somatisk ohälsa, men det vetenskapliga underlaget är begränsat, skriver Socialstyrelsen i denna replik till Mats Hallgren och medförfattare. (2 kommentarer)

Spetskompetenta allmänläkare bör behärska »två språk«

Debatt 08 FEB 2017 Kunskap om och förståelse av primärvårdens särskilda arbetsfält kan öka läkares intresse för specialiteten allmänmedicin, skriver Olle Hellström, som föreslår att hälsoförlösande praktisk teori introduceras redan under grundutbildningen. (5 kommentarer)

Vårt uppdrag är att ge kostråd till den friska befolkningen

Debatt 07 FEB 2017 Våra råd bygger på de nordiska näringsrekommendationerna och visar hur man bör äta för att få i sig rätt näring och förebygga kroniska sjukdomar. Det är mat som passar för de allra flesta, skriver Inger Stevén, Livsmedelsverket, i denna replik till Peter Benno och medförfattare. (2 kommentarer)

Sätt större fokus på fysisk aktivitet vid vård vid depression

Debatt 07 FEB 2017 Vi uppmuntrar starkt en omvärdering av evidensen för fysisk aktivitet i Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för behandling av depression, skriver Mats Hellgren och medförfattare. (2 kommentarer)

Dags att skynda på införandet av telemedicin i all offentlig vård

Debatt 06 FEB 2017 Vi håller med om att det finns ett behov av nya arbetssätt och digitala lösningar för vården. Det är inte utvecklingen i sig vi ville problematisera i debattartikeln »Vitsen med virtuell vård« utan när ny teknik används okritiskt, skriver Mikael Hoffman och medförfattare – initiativtagare till debatten om »virtuell vård«. (2 kommentarer)

Regelverk för generika bör revideras

Debatt 06 FEB 2017 Nuvarande regelverk för generika bör ses över. »Periodens vara«-systemet medför både att det billigaste läkemedlet inte alltid finns på lokala apotek och att en orimlig mängd hållbara läkemedel måste kasseras, skriver Sven Ferry. ()

Utfallsstyrning är central vid behandling av psykisk sjukdom

Debatt 03 FEB 2017 Vi uppfattar att Rolf Holmkvist menar att den psykiatriska vården ska värderas utifrån andra premisser än övrig hälso- och sjukvård. Vi delar inte den uppfattningen, skriver företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom i denna replik. (1 kommentar)

Utrymme finns för mer likformighet i sjukskrivningsprocessen

Debatt 03 FEB 2017 Försäkringskassan ska titta närmare på om skillnaderna i sjukskrivningsmönster beror på hur vården arbetar med sjukskrivningar, men det går redan nu att konstatera det finns utrymme för mer likformighet i processen, skriver Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen, och Anna Sjögren, försäkringsmedicinsk koordinator.  (3 kommentarer)

Rörigt om diagnoser i den nya svenska versionen av ICD-10

Debatt 02 FEB 2017 Om man gör förändringar i och tillägg till en diagnosmanual från WHO bör man noggrant redovisa enligt vilka kriterier de nya diagnoserna ska ställas, skriver Tomas Ljungberg, som är kritisk till den svenska översättningen av ICD-10 version 2016. (1 kommentar)

Socialstyrelsen har fel igen om depression och ångest

Debatt 01 FEB 2017 Sammanfattningsvis skiljer sig de fyra riktlinjerna från Socialstyrelsen, som är ensam om att ge KBT högre rekommendationsgrad än någon annan metod och i att inte rekommendera psykoterapi i kombination med antidepressiva läkemedel, skriver Peter Ankarberg i denna slutreplik. (1 kommentar)

Apropå! Rätten att värdera ett liv

Debatt 01 FEB 2017 Stödet till de läkare som dagligen förväntas besluta om vem som ska få tillgång till en begränsad vård är otillräckligt. Det är dags att öppet diskutera vad våra resurser ska gå till. Alla i samhället behöver skapa sig en egen uppfattning, skriver Per och Jörgen Åstrand. (2 kommentarer)

Livsmedelsverkets kostråd passar inte patienter med IBS

Debatt 31 JAN 2017 Det finns god grund för att begränsa intaget av fermenterande kolhydrater (FODMAP) vid IBS, skriver Peter Benno och medförfattare. Information om FODMAP saknas dock i Livsmedelsverkets kostråd. (5 kommentarer)

Styrning av psykiatrisk vård träffar fel

Debatt 31 JAN 2017 Psykiatrisk vård utvärderas inte på ett meningsfullt sätt. Om Socialstyrelsens nya riktlinjer bara handlar om behandlingsmetoder och inte om metoder för kontinuerlig resultatuppföljning kommer vi inte att använda resurserna optimalt, skriver Rolf Holmqvist. (8 kommentarer)

Missvisande att likställa siffror ur helt olika skalor

Debatt 30 JAN 2017 Det krävs både viss försiktighet och stor förståelse för respektive lands utformning av riktlinjer för att kunna göra relevanta jämförelser, skriver Socialstyrelsen i denna replik till Peter Ankarberg – som anser att Socialstyrelsen har fel om depression och ångest. (1 kommentar)

Vi fyller ett vårdbehov som andra har svårt att möta

Debatt 30 JAN 2017 Vi välkomnar intresset för möjligheterna med digital vård och delar gärna med oss av våra erfarenheter, skriver Henrik Kangro och Manus Nyhlén på Min Doktor i denna replik på ett inlägg av DLF och SFAM. (28 kommentarer)

Sjukvården viktig för forskningen

Debatt 30 JAN 2017 Sjukvården är en guldgruva för patientnära forskning och bör få samma ställning på sjukvårdens dagordning som vårdgarantifrågor, budgetkontroll och jämställdhetsfrågor, menar Anders Wallin. (1 kommentar)

Socialstyrelsen har fel om depression och ångest

Debatt 27 JAN 2017 Socialstyrelsen bör avbryta implementeringen av remissversionen av »Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom« och i stället dra tillbaka och omarbeta riktlinjerna. (12 kommentarer)

Inför rätten att själv besluta om behandling inför livets slut

Debatt 27 JAN 2017 I dag saknas lagstadgad rätt att i förväg bestämma om behandling av sjukdom vid livets slut. Detta kräver en förändring, skriver toraxkirurgen Torkel Åberg. (3 kommentarer)

Dags för konstruktiv och nyanserad dialog

Debatt 26 JAN 2017 Vi behöver en mer konstruktiv och nyanserad dialog om hur digitaliseringen av vården på bästa sätt kan möta patientens behov nu och i framtiden, skriver Johnnes Schildt, vd på KRY, i denna replik till Jonas Sjögreen och medförfattare. (7 kommentarer)

Försäkringskassan beslutar i enlighet med läkarintyg i majoriteten av fallen

Debatt 25 JAN 2017 Försäkringskassans huvudsakliga uppgift är att bedöma arbetsförmågan och rätten till ersättning. Vi beslutar i enlighet med läkarintyget i majoriteten av fallen, skriver Karin Olsson, Försäkringskassan, i denna replik. (8 kommentarer)

Nätläkare – en affärsidé som skapar problem

Debatt 24 JAN 2017 Virtuella läkarbesök kommer förmodligen att bli ett naturligt inslag i vården, men det finns en risk att förtjusningen och övertron på ny teknik gör att felsteg begås innan det hela landar på en rimlig nivå vad gäller kvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet, skriver företrädare för Svensk förening för allmänmedicin och Svenska distriktsläkarföreningen. (15 kommentarer)

Dags för laboratoriesvar 2.0

Debatt 24 JAN 2017 Det är dags att öka nyttan av laborerandet. Bättre informationssystem och förbättrade beslutsstöd i patientjournalsystemen för laboratorieresultat efterlyses, skriver Ivar Tjernberg. (3 kommentarer)