Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Naturlig förklaring till lägre antagningspoäng

Debatt 21 JUL 2017 En redogörelse för höstens antagning till läkarprogrammet kan ge läsaren intrycket att färre söker till läkare då den visar att antagningspoängen sjunker. Det finns dock en naturlig förklaring till de lägre antagningspoängen, skriver Hannes och Jonas F Ludvigsson. (4 kommentarer)

De som injicerar droger självklar målgrupp för hepatit C-behandling

Debatt 21 JUL 2017 Prioritera personer som injicerar droger i kommande riktlinjer för behandling av hepatit C. Det föreslår Simon Larsson och Karl Persson de Fine Licht. De vill också ha en tydligare formulering om att behandlingen av denna grupp kan och bör ske på exempelvis sprututbytesmottagningar. ()

Apropå! Vinsten med vården

Debatt 20 JUL 2017 Vinsten av en effektiv vård ska gå till patienterna. Vägen till detta är att alla ekonomiska satsningar på primärvården ska genomföras i hela landet. Det räcker inte med politiska ord om förpliktelser och drömmar utan ände, skriver Kaj Norrby. (1 kommentar)

Universitetet har både synpunkter på och kan bidra till vårdens utveckling

Debatt 19 JUL 2017 Hälso- och sjukvården, inklusive dess styrning och ersättningssystemens utformning, är sjukvårdshuvudmannens ansvar. KI:s hållning innebär inte något aktivt ställningstagande för en viss lösning. Men självklart är KI engagerat i frågan. Universitet har både synpunkter på, och kan bidra till, utvecklingen av framtidens vård. Det skriver Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för Karolinska institutet, i en replik. (1 kommentar)

En kärna i vårdens arbete är att veta hur det går för patienten

Debatt 19 JUL 2017 Jag står på patienternas sida genom att kämpa för införandet på bred front av patientrapporterade utfallsmått som bas för att medborgarna ska kunna veta vad vården åstadkommer, skriver Martin Ingvar i en replik till Bengt Järhult om värdebaserad vård. (1 kommentar)

Forskningen central när nya idéer om organisation presenteras

Debatt 19 JUL 2017 "Felet med värdebaserad vård var inte att Karolinska institutet (KI) engagerades utan att KI snabbt blev drivande i en icke-evidensbaserad modell …", skriver Bengt Järhult. (2 kommentarer)

Dålig inomhusluft kan ligga bakom hög sjukfrånvaro i förskolan

Debatt 17 JUL 2017 Riktade insatser för att förbättra inomhusluftens kvalitet kan leda till betydande förbättring av förskolebarns hälsa och minskad sjukfrånvaro i förskolan, menar Per Gustafsson och medförfattare från Västra Götalandsregionen. ()

Inför generisk förskrivning – nu

Debatt 14 JUL 2017 Det är hög tid att införa generisk förskrivning och att konsekvent använda substansnamn på läkemedel, skriver Josabeth Hultberg.  (5 kommentarer)

Preventivt arbete kan minska läkemedelsbiverkningar

Debatt 14 JUL 2017 Med förbättrade automatiska screeningmetoder i journalsystem kan sjukvården få ökad kunskap om riskområden så att åtgärder kan sättas in för att arbeta preventivt med läkemedelsorsakade sjukdomstillstånd. (1 kommentar)

Läkare med socialmedicinsk specialistkompetens behövs

Debatt 13 JUL 2017 Den transkulturella vardagen i nordöstra Göteborg, med nya utmaningar kring vårdbehov och hälsolitteracitet, är ett bra exempel på att det finns ökade socialmedicinska behov, menar Jonas Hermansson och Gunnel Hensing. (1 kommentar)

Påtagliga brister i utredningsförslag om arbetsskadeförsäkringen

Debatt 11 JUL 2017 En ny statlig utredning om arbetsskadeförsäkringen föreslår bland annat att försäkringsmedicinska rådgivare ges stort ansvar för utredningarna och att en form av beslutsstöd införs. Dessa förslag kan leda till bristande rättssäkerhet, anser debattörerna. ()

Vitamin B12/B9 – möjlig behandling vid mental trötthet

Debatt 11 JUL 2017 Jag anser att kombination av vitaminerna B12 och B9 utgör en behandling som inte skadar och ofta ger mycket god symtomlindring vid oförklarad svår trötthet, skriver Björn Regland. (5 kommentarer)

Så ifrågasätter Försäkringskassan sjukintyg vid utmattningssyndrom

Debatt 10 JUL 2017 Kanske borde en framtida process för sjukskrivning innehålla en del som ligger utanför läkarbesöket och beskriva patientens svårigheter att arbeta. En representant för arbetsgivaren skulle kunna intyga att patientens uppgifter är adekvata. Läkaren kunde sedan i ett koncist intyg fastställa diagnos och därefter tillstyrka eller avstyrka sjukskrivning, skriver Thomas Wahlberg. (2 kommentarer)

Uppföljning efter polypektomi: riktlinjer, tro och evidens

Debatt 06 JUL 2017 Nya svenska och internationella riktlinjer för polypkontroll är inte baserade på god evidens. Riktlinjerna får inte hindra att ny kunskap tas fram utan bör motivera ytterligare forskning, skriver Michael Bretthauer och medförfattare. ()

Riktlinjer måste baseras på befintlig evidens

Debatt 06 JUL 2017 Självklart kan kunskapsläget alltid förbättras, skriver Henrik Thorlacius och medförfattare i en replik om uppföljning efter polypektomi. Däremot måste aktuella och användbara riktlinjer baseras på befintlig evidens. ()

SFOG:s nationella riktlinjer för NIPT är oetiska

Debatt 29 JUN 2017 Medborgare och politiker måste på ett sakligt sätt informeras för att kunna värdera och välja de mest effektiva medicinska metoderna. Inaktuella metoder ska mönstras ut. NIPT måste erbjudas till alla gravida oberoende av var i landet de bor, skriver Lars Breimer. (2 kommentarer)

Ultraljud och NIPT till alla är önskvärt, men inte realistiskt

Debatt 29 JUN 2017 Att inte primärscreena med kombinerat ultraljud och biokemiskt test (KUB) och i stället erbjuda ultraljud i första trimestern och NIPT skulle medföra en tredubblad kostnad. Därför kvarstår vår rekommendation att i första hand erbjuda KUB till alla och NIPT till de gravida som får hög sannolikhet för kromosomavvikelser, skriver Peter Lindgren och medförfattare i denna replik. ()

Patientmedverkan från retorik till praktik

Debatt 28 JUN 2017 Vi hoppas att våra studier kan bidra till fortsatt dialog och diskussion så att vi kan röra oss från retorik till praktik vad gäller patientmedverkan med syfte att uppnå bättre patientsäkerhet, skriver Per Nilsen och medförfattare. ()

Ny rekommendation om smärtbehandling: Läs hela texten!

Debatt 27 JUN 2017 Den som bara läser sammanfattningen i Läkemedelsverkets nya rekommendationer om smärtbehandling får knappast med sig budskapet att läkemedel endast undantagsvis är speciellt effektivt smärtlindrande i patientgruppen. Det menar Karl-Fredrik Sjölund. (2 kommentarer)

Experter betonar en biomedicinsk grund för ME/CFS

Debatt 26 JUN 2017 Den amerikanska IOM-rapportens huvudbudskap är att ME/CFS är en allvarlig, kronisk, komplex multisystemsjukdom, skriver Sten Helmfrid och Johan Edsberg i sin slutreplik. (2 kommentarer)

Det går i alldeles för långsam takt

Debatt 22 JUN 2017 Stockholms läkarförening och Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen varit mycket tydliga med att personalen måste ha en kontinuerlig fortbildning, skriver Johan Styrud, ordförande, Stockholms läkarförening, Jens Sjöström (S) i en slutreplik om AT- och ST-platser i Stockholms läns landsting. ()

SLL arbetar strategiskt med kompetensförsörjningsfrågorna

Debatt 21 JUN 2017 Jag blir förvånad när ordföranden i Stockholms läkarförening, Johan Styrud, försöker ge sken av att landstinget inte skulle prioritera kompetensförsörjningsfrågorna, skriver Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, i en replik till oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström (S) och Johan Styrud. ()

Jag fäster stor vikt vid bekräftade biomedicinska fynd

Debatt 20 JUN 2017 Jag förringar inte biomedicinska fynd och anser att många sjukdomsbilder måste tolkas inom en sammanfattande biopsykosocial begreppsram, skriver Jörgen Malmquist i denna replik till Sten Helmfrid och Johan Edsberg. (10 kommentarer)

Färgad bild av ME/CFS

Debatt 20 JUN 2017 I sin bok om medicinska kontroverser uppmärksammar Jörgen Malmquist myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Sten Helmfrid och Johan Edsberg anser att författaren förringar biomedicinska fynd och i stället lutar sig mot ett biopsykosocialt idékomplex som saknar både teoretisk struktur och empiriskt stöd. ()

Din plats i kön är …

Debatt 16 JUN 2017 Vid fyllda 87 konstaterar Jan Carlestam att hans enda möjlighet att komma in hos vårdcentralen är att gå dit före alla andra. Han ska vara varmt klädd och på plats i kön klockan 6 på morgonen. ()

Pneumonidiagnos osäker även vid fysiska besök

Debatt 14 JUN 2017 Region Jönköping kräver fysiska besök för diagnosen pneumoni. En journalstudie visar att den i många fall är osäker även vid fysiska besök. I stället för att kategoriskt kräva fysisk kontakt bör diagnostik vid digitala besök utvecklas, skriver Måns Faxén. (4 kommentarer)

SLL behöver en rejäl satsning på fler AT- och ST-tjänstgöringsplatser

Debatt 12 JUN 2017 Under en längre period har styrningen av AT- och ST-tjänstgöring för läkare varit bristfällig. Därför behöver Stockholms läns landsting nu planera och göra en rejäl utbildningssatsning på fler AT- och ST-tjänstgöringsplatser för läkare, skriver Jens Sjöström (S) och Johan Styrud. ()

»SWEDHR är en oberoende organisation«

Debatt 09 JUN 2017 Vi konstaterar att det finns flera organisationer där svenska doktorer framför sina politiska åsikter i olika samhällsfrågor. SWEDHR borde inte betraktas annorlunda i detta sammanhang, skriver Marcello Ferrada de Noli i denna replik. (2 kommentarer)

Jag ifrågasätter inte yttrandefriheten

Debatt 09 JUN 2017 Läkare har ett ansvar att bidra i den offentliga debatten om sjukvård, medicin och folkhälsa. Men vi ska inte bidra till de populistiska strömningarna i vår tvärsäkra samtid, skriver Stefan Johansson. (5 kommentarer)

Vill Socialstyrelsen tvinga fram vård mot bättre vetande?

Debatt 08 JUN 2017 Så gott som samtliga remissvar från forskare, yrkesföreningar, fackförbund och patientorganisationer är starkt negativa till Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Hitintills har dock Socialstyrelsen inte visat någon vilja att ta till sig kritiken, skriver Katja Bergsten och medförfattare. (3 kommentarer)