Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CD3I Lakartidningen.se 2013-06-19

Läkarupprop för en bättre sjukvård

Det är dags att vi som profession formulerar vår oro och skapar en gemensam röst för en bättre sjukvård.

Lollo Makdessi
ST-läkare, kvinnosjukvård
lollo.makdessi@gmail.com

Märit Halmin
ST-läkare, anestesi

Vi är ett antal kliniskt verksamma läkare som efter Maciej Zarembas artikelserie i DN kände att det är dags att vi som profession nu formulerar oss gemensamt och kritiserar dagens system och de konsekvenser som systemet medför. Vi vill skapa debatt i sjukvårdsfrågan och vi vill att läkare ska vara delaktiga som profession och ta initiativet. Vi är måna om att läkaruppropet blir så brett som möjligt, och att samtliga läkare, oavsett specialitet, landsting och arbetsgivare etc, deltar.

Dagens sjukvårdssystem är under diskussion på många håll i samhället. Flertalet kollegor har skrivit debattartiklar i medierna där viktiga problem synliggjorts. Vi är många inom kåren som är oroade över utvecklingen och är kritiska till dagens situation. Det är dags att vi som profession formulerar vår oro och skapar en gemensam röst för en bättre sjukvård! Vi har ett ansvar att som läkare protestera när våra yrkesetiska regler står på spel och när patienten riskerar att drabbas.

Låt oss ta detta ansvar!

»Läkaruppropet«

Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige i dag!

Vi är läkare som arbetar dagligen med patienter och vi vill nu berätta om vår vardag.  Den bild som politiker ger av dagens sjukvård överensstämmer inte med vår verklighet. I svensk sjukvård pågår ständigt så kallade förbättringsarbeten, men vi ser hur sjukvården ändå försämras till följd av ett system som i sig är felkonstruerat.

Svenska läkare spenderar minst tid i Europa på sina patienter. Det beror delvis på att vårt sjukvårdssystem är uppbyggt på ekonomi och produktion i stället för på patientens behov. För att redovisa vår produktivitet åläggs vi en enorm administrativ börda som tar tid från våra patienter.

Ett system som fokuserar på produktion står ofta i motsättning till patientens bästa. Patienten är inte en produkt såsom vilken som helst på en marknad. I dagens system förutsätts patienten agera som en bricka enligt ett förutbestämt mönster. I realiteten är patienten komplex och passar därmed inte in i dagens system. Den produktionsstyrda vården sätter vår yrkesetik på spel. Enligt läkaretiken ska behovs- och människovärdesprincipen alltid gå först. I dagens system styr kostnadseffektivitetsprincipen. Vi ser de faktiska konsekvenserna av detta.

Där politiker jublar över ökat antal sjukvårdsbesök ser vi hur kvaliteten försämras. Där politiker gläds över kapade vårdköer ser vi undanträngning av kroniskt sjuka till förmån för patienter med lättare åkommor. Där politiker ställer krav på kortare handläggningstider på akutmottagningarna ser vi hur patientsäkerheten hotas. Där politiker ser rationaliseringar, ser vi brist på vårdplatser och måste ägna en stor del av vår arbetstid till att leta sängar till patienter, eller skicka hem sjuka i brist på platser. Där politiker uppfattar kortade vårdtider som effektivisering oroas vi över ökat antal återinläggningar och komplikationer. 

Vi vill, liksom politikerna, ha en kostnadseffektiv sjukvård. Men vi tror att dagens system är kontraproduktivt och snarare skapar större kostnader och sämre resultat. Vi är allvarligt oroade över dagens sjukvård. Vi har hittills gjort vårt yttersta inom de villkor som råder, men nu är det dags att ändra villkoren.

Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov. 

Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.

Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Låt oss få detta utrymme!

Skriv under Läkaruppropet på:

http://upprop.nu/VVGV

Kommentarer (21)

 • Tillsammans kan vi förändra

  2013-06-19 17:05 | Utmärkt initiativ. Som medborgare i en demokrati är vi alla ansvariga för den politik som förs. Tillsammans kan vi förändra politiken och förutsättningarna att ge god vård. Inte vi mot politikerna, utan vi tillsammans med politikerna.

  Carin Ölmunger , underläkare , Sahlgrenska

  Jäv:

 • Hoppas mullret växer sig mycket starkare!

  2013-06-19 19:16 | Ja, det är bara genom att gå samman som vi kan förändra. 8 000 allmänläkare med personal i Danmark möttes. När går läkartåget till Riksdagshuset? Hoppas snart!

  Sammanfattning från tisdagssammankomsten med Zaremba: Det mullrar i läkarkåren
  http://www.ingrideckerman.blogspot.se/2013/05/det-mullrar-i-lakarkaren.html

  Ingrid Eckerman, pensionerad allmänläkare, AllmänMedicin

  Jäv:

 • Tillsammans kan vi påverka

  2013-06-19 21:37 | Bra jobbat! Ni har vårt stöd! Det är dags för politikerna att förstå det kritiska läget i svensk sjukvård. Man är så trött på ständiga neddragningar, budget i balans, kostnadseffektivitet samt den ständiga bristen på vårdplatser! Vi borde ha bättre möjligheter i detta land att sköta våra patienter! Bättre dialog med politikerna eftersträvas, de borde bättre förstå våra arbetsuppgifter! Sverige har minst antal vårdplatser i hela Europa, 2,7 vårdplatser per tusen invånare! Hur kommer det sig?

  Zahraa Mahdi, ST-läkare, Skövde

  Jäv:

 • Men hur ska vi gå till väga?

  2013-06-19 22:59 | Det är väldigt fint och behjärtansvärt att så många vill vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt. Något annat vore väl egentligen galenskap.
  Men det jag ofta undrar över, när kampanjer som denna och typen »stoppa nedskärningarna i vården«, »det måste vara nog nu« florerar, är de konkreta förslagen. Det är väldigt lätt att skriva på en namnlista och säga nej, men jag upplever att det det är ytterst sällan som det presenteras konkreta förslag från professionen kring hur vi ska jobba istället.

  Korta vänte- och handläggningstider är det väl inget ont i per se? Hur ska t ex ersättningssystemet se ut för att vi ska kunna jobba empatiskt och etiskt och utifrån patientens behov, utan att patient nr 1:s behov tränger undan patient nr 2:s behov? Hur organiserar vi kliniken för att herr X inte ska behöva träffa en ny psykkonsult varje gång? Den dag som debattartiklar och nej-stopp-upprop följs av konstruktiva förslag för finansiering och organisation av Sveriges vårdapparat, skriver jag gladeligen under med min tjockaste penna.

  Malin Bohlin, leg läkare, Mälarsjukhuset

  Jäv:

 • Minst 30 procent av alla skatteintäkter skall gå till sjukvård!

  2013-06-20 02:09 | Vi kan inte diskutera om sjukvården är för dyr eller för billig (!) om vi inte vet hur stor del av skatteintäkten som rimligen bör gå till sjukvård. Varför betalar vi skatt? Betalar vi för att politiker, jurister, affärsmän etc skall kunna ljuga sig blåa och tjäna storkovan? Betalar vi för att de rika skall kunna bli rikare och de fattiga fattigare? Betalar vi för att orättvisan skall tillta? Knappast! Vi betalar för motsatsen till all detta och för att de nödställda och sjuka skall få hjälp.

  I Schweiz betalar en schweizare mellan 10 och 20 procent av sin inkomst i skatt och mellan 7 och 15 procent av sin inkomst till sjukförsäkring. Slår man ihop dessa utgifter och kallar allt skatt (för att kunna jämföra med Sverige) så blir det ungefär så att 30 till 50 procent av dessa "skatte"-intäkter går till skatt, vilket är fullt rimligt och något som allmänheten gärna ställer upp på, till skillnad från mycket annat som skattepengar används för.

  Karl Ericsson, allmänläkare, Malmö

  Jäv:

 • Skicka "Patientens pris" som sommarlektyr till Regering, Riksdag, SKL, alla lokala landstingsstyrelser, landstingfullmäktige

  2013-06-20 12:31 | Du som är rotarian! Engagera Din lokal rotary förening.

  Eva Drott, ögonläkare privatläk, Ögonmottagningen i Kneippen

  Jäv:

 • Något måste förändras

  2013-06-20 19:41 | Bra initiativ, vår arbetssituation är redan delvis omöjlig och blir allt sämre med fler (f a administrativa) arbetsuppgifter och allt mer ont om tid. Jag har under de senaste två veckorna hunnit äta lunch (ca 15 min) två dagar, arbetat övertid varje dag utan att få betalt eftersom jag inte hunnit sätta mig in i rutinerna för vårt nya arbetstidsregistreringssystem (kan inte prioritera att sitta och lära mig detta när jag inte har tillräckligt med tid för mina patienter). Våra datasystem upplevs med varje uppdatering sämre och mer tidskrävande, vilket gäller även journalhanteringssystemen.

  Uppropet citeras i media som en protest mot det "marknadsekonomiska" systemet i sjukvården, vilket vi ju inte har. Sjukvården bedrivs i form av monopol. Vi (sjukhuset) får inte betalt för det vi gör. Hade vi fått betalt för varje åtgärd vi gör, eller varje patient vi vårdar hade det varit en annan situation, det är så det borde fungera. Det vi har idag är ett mellanting mellan marknads- och planekonomi med av politiker "förutbestämda" vårdvolymer som nästan alltid är beräknade i underkant, där underskott som genereras till följd av den ständiga underbudgeteringen skall sparas in i personalkostnader, vilket hos oss har fått till följd att både läkare och sjuksköterskor fått sluta, med ökad belastning för oss som är kvar. Givetvis skall man försöka bedriva sjukvården kostnadseffektivt, men hur kommer det sig att vi i Sverige, med världens näst högsta skattetryck, inte har råd att lägga ens ett europeiskt genomsnitt av skatteintäkterna på sjukvården?

  Ville Wallenius, Kirurg, Sahlgrenska

  Jäv:

 • Ändrat fokus

  2013-06-20 21:28 | När jag studerade till sjuksköterska, för ca 30 år sedan, fick jag lära mig att det jag gjorde hade ett syfte: Att förbättra patientens hälsa, funktion och livskvalitet.

  Idag handlar det om att "producera vård". Patienten har liksom blivit ointressant för dem som sitter och styr vården.

  Som jag kan se har den här förändringen kommit i och med "beställar/utförarsystemet", som kommit att fokusera på produktion och på enkelt mätbara faktorer som kan räknas - gärna i form av "pinnar" i statistik. Sättet att mäta styr hur vården lägs upp och bedrivs.

  Lasse Carenvall, Leg Psykiatrissk, NU-sjukvården

  Jäv:

 • Bättre modell på Kuba?

  2013-06-20 22:59 | Hej, kul att ni månar om god sjukvård och värdighet för patienterna. Precis som Malin Bohlin som kommenterat tidigare undrar jag dock vad ni förespråkar i stället för den modell som ni kritiserar? När jag googlar runt lite kan jag se att Märit Halmin är aktiv i Svensk-kubanska föreningen och skrivit mycket i derass tidskrift om sjukvården i det landet. Är det en samhällsmodell som ni vill ha som förebild? I så fall tror jag ni får svårt att få stöd bortom de 3 000 namn ni fått ihop hittills.

  Håkan Jonsson, konsult, H&H AB

  Jäv:

 • Detta har jag väntat på i många år

  2013-06-21 10:38 | Tack för detta, jag har länge undrat om sjukvården är till för patientrna eller patienterna för att klara sjukvårdens ekonomi.

  Lars Bagge, pensionär, hemmavarande

  Jäv:

 • Låt nu även ord bli till handling!

  2013-06-21 13:09 | Jag tycker det är härligt att se att vi är så många som tänker samma sak och att vi nu även kan framföra våra tankar kring vårt arbete i all offentlighet. Vi har under väldigt lång tid inte vågat stå för våra synpunkter kring vår arbetsvardag och de dagliga problem vi stöter på. Frågan som många ställer oss är varför vi plötsligt säger ifrån, det är självklart inte enbart ett personligt intresse - nej, vi har valt ett yrke där vi har velat ägna vår tid till människor och kunnat använda vår kunskap och expertis. Vi gör detta i första hand för våra PATIENTER! Att redan Hippokrates beskrev detta ca 500 år före Kristus styrker enbart detta påstående.

  För att styrka det Malin Bohlin skrev som kommentar är det väldigt viktigt att vi inte enbart skriver på en lista här idag; vi måste vidare ta ställning till det vi menar och även samordna konstruktiva förändringsförslag.

  När jag senast igår läste vad sjukvårdslandstingsråd inom SLL Birgitta Rydberg (FP) sa i DN: "Problemet är att de som kritiserar dagens modell inte har något bättre alternativ att komma med" blev jag upprörd och vill bara svara: "Det är viktigt att inse att det troligtvis aldrig kommer att finnas det perfekta systemet, men vårt huvudmål måste alltid vara att sträva efter en den perfekta modellen. Modellen som vi har idag fungerar inte och vad måste vi göra då? FÖRÄNDRA tillsammans! Och hur gör vi det bäst? Börja med att skriva på denna lista idag och sedan gruppera oss, börja formulera förslag och till slut föra en konstruktiv dialog med dem som bestämmer - våra folkvalda politiker!"

  Jag vill gärna vara med att förändra och är inte rädd att ta en strid för det jag står för! Förhoppningsvis är vi många...

  Christian Rauer, distriktsläkare och skolläkare, Norrtälje

  Jäv:

 • Visst skall vi göra vår röst hörd

  2013-06-21 18:12 | Visst bör vi protestera mot hur nuvarande vård ser ut! Dock är det viktigt att komma med förslag på hur det skall förändras... Det gamla systemet var inte heller bra. Sverige har lägst andel av BNP som går till sjukvård inom EU har jag för mig - dock är mera pengar inte enda lösningen. Läkare måste engagera sig i planeringen av den framtida sjukvården, vilket vi har varit alltför dåliga på.

  Christer Hurve, barnläkare, pens

  Jäv:

 • Uppropet

  2013-06-22 20:37 | Uppropets innehåll liksom referat i massmedia visar mycket på ett STORSTADSPROBLEM. I Kalmar län har vi inga problem med att bedöma en patient, operera patienten och sedan följa upp resultatet på mottagningen. Detta tycks vara en sällsynthet i t.ex. Stockholm.
  Uppropets del ang. administrativ börda kan jag ställa upp på. Inget sjukvårds-it-system skulle få sättas i produktion innan det testats av läkare. Som det nu är tar "klickandet" alldeles för mycket tid.

  Gerhard Kjellén, Öl, ÖNH/Kalmar

  Jäv:

 • Nyckeln till effektiv sjukvård

  2013-06-23 11:25 | När vårdbehov inom Volvo uppstår låter man inte bilkonstruktörerna sköta vården. Men när administrationsbehov uppstår inom vården låter man läkare och vårdpersonal utföra dessa uppgifter. Enda stora organisationen som gör något så absurt. Återinför specialistadministratörer med inrikting på vård (läkarsektreterare) så att vårdpersonalen kan koncentrera sig på just vården igen.

  Göran Modin, Ek. Mag. Organisationsexpert, Sverige

  Jäv:

 • Nedåtgående spiral för samtliga yrkesgrupper!

  2013-06-23 19:46 | Har följt utvecklingen från lägsta nivå de senaste tre decennierna inom en allt mer hierarkisk organisation som hälso-och sjukvården, föga med sin tid, brist på medarbetarinflytande, delvis odemokratisk, där tystnadens kultur råder för stora grupper av kvinnor vid Sveriges största arbetsplats! Läkargruppen har tidigare haft ett inflytande, respekterat yrke i de avgörande besluten för vårdens kvalitet och säkerhet. I dag har ni som yrkesgrupp t.o.m. förlorat rätten till den medicinska vetenskapens landvinningar till FK-handläggare som gått någon kurs i försäkringsmedicinska, byråkratiska som politiska överväganden!

  Som man och legitimerad sjuksköterska har mina yrkesgrupper aldrig ens varit i närheten av inflytande och möjligheter att påverka frågor som övergripande berör sjukvårdens kvalitet och säkerhet, inte ens vid de tillfällen vi förlorat rätten till vår egen hälsa på våra arbetsplatser.

  Det som krävs 2013, inte minst från berörda fack där vi alla sitter i samma båt – läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare – är samverkan, dialog före splittring och eget maktpositionerande. Det är den enda vägen i en allt mer nedåtgående spiral där våra yrkesgrupper upplever samma maktlöshet och där vissa av oss betalat ett väldigt högt personligt pris både för våra yrkesval eller där man värnat de värden som omfattar respektive yrkesetik. Förhoppningsvis röner läkargruppen mer respekt som gehör, både bland arbetsgivare som våra högsta folkvalda politiker!

  Kaj Johansson, legitimerad sjuksköterska, x

  Jäv:

 • Läs Hanne Kjöllers inlägg i DN idag

  2013-06-25 08:24 | Bra kommentar i DN idag av Hanne Kjöller med bakgrund och kommentar kring resursslöseriet ...

  Christer Hurve, pensionerad barnläkare, pens/KS

  Jäv:

 • Bättre vård med bättre kunskap

  2013-06-27 10:09 | Det förvånar mig att ingen inser att en bättre kunskap skulle bidra till en bättre vård. Under mitt arbete i Sverige märkte jag att systemet har goda förutsättningar för god vård, dock den medicinska kunskapen krånglar :-(. Och det går inte att ändra på det. Sorry.

  Grazyna Jozefowicz-Okonkwo, kardiolog från Polen, x

  Jäv:

 • Ur led är vården och politiken

  2013-06-27 12:59 | De politiska partierna kännetecknas alla av sin människosyn och syn på vilka national- och privatekonomiska fundament som är viktigast för samhällsutvecklingen. När ett parti utövar makt kommer därför vissa grupper att gynnas och andra att missgynnas. För ekonomiskt starka aktörer är det säkert lockande att försöka ändra på oönskade värderingar i de politiska partier man känner närmast för och förstärka de man har nytta av. LO:s bidrag till (S) gavs i första hand med syftet att öka (S) möjligheter att föra sin politik som gynnade LO-anslutna grupper. Att gynna arbetstagarsidan ju inget avvikande i (S) politik, som alltså inte ändrades men förstärktes. (S) kritiserades tidigare starkt för den nära kopplingen till LO främst av moderaterna (M) som senaste valåret själva emottog 180 miljoner kronor från "privata" givare. (M) vill fortsatt i det nya regelverket behålla "anonyma" bidrag. Privata bidragspengar pengar behöver partierna inte redovisa för i motsats till hur man använder det statliga partibidraget som alla partier får - storleken i relation till röstetalet ...

  Dessa stora pengar lockar. Vi kan se hur SD använder pengarna till att höja ledningens löner. KD:s partiledare presenterar sig själv som placeringsrådgivare – "privat" får vi anta? – i sin riksdagspresentation - http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Hgglund-Gran-0584659199514/
  En passande syssla om han kunde hjälpa sjukvården att ge råd om hur vi skal placera alla sjuka som vi inte har sängplatser till, men GH menar säkert inte den sortens placeringar utan hur enskilda och företag skall placera sina pengar.

  Fredrik Reinefeldt skriver en bok om "Det sovande Svenska Folket" med sina "sovhjärnor" och hur han vill avskaffa välfärden.
  http://www.slideshare.net/AlliansfrittSverige/fredrik-reinfeldt-det-sovande-folket

  SVT ordnade inom Public Service-uppdraget en debatt om detta politiska problem:
  http://debatt.svt.se/2013/06/01/slutna-svenska-partier-i-europas-skamvra/

  Inom EU anser man att privata gåvor korrumperar mottagarna, vilket är allvarligt för förtroendet för det politiska systemet. Nyligen tvingades en kommissionär avgå på grund av att han krävde mutor för att godkänna tillsatser till snus som gjorde det extra lockande att snusa (smakämnen m m).

  Politiken skulle förstås förlora i anseende om det t ex visar sig att riskkapitalister skänker stora summor till allianspartierna och som "tack" får roffa skattepengar skattefritt till skatteparadis för sina kvalitetssänkta aktiviteter inom skola, vård, omsorg, snusaffärer, IT-verksamhet och läkarbemanning.

  Det skulle i så fall innebära att Alliansens kundkoncept utvidgats på ett ej redovisat sätt. Det skulle t ex också ställa (A) strävanden att förse Litauens billiga arbetskraft med billig Svensk elektrisk kraft i annan dager. Riskkapitalet skulle då inte behöva gå till Kina för att få större marginaler och vinster än i Sverige i energiintensiva företag.
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3696469.ece

  Det märkliga är att vad gäller valutakurserna som vi inte själva råder över - Kinas 30% undervärderad - säger våra politiker öppet att det är viktigt att kurserna är rättvisande så att inget land kan få konkurrensfördelar genom att rea sin valuta/arbetskraft/naturtillgångar.

  Mitt recept är att öka de statliga partibidragen och toppolitikers löner via skattsedeln och att förbjuda privata partibidrag. Då försvinner alla dessa oförklarliga dusörer till riskkapitalet och innehållslösa beställningar av sjukvård, IT, skolutbildning, ...

  Den stora betydelsen av smakämnen i snus kommer att reduceras till en icke-poilitisk fråga, en hälsofråga med motsatt polaritet http://www.svt.se/nyheter/sverige/spetsat-snus-skapar-mer-beroende. Att jämföras med glädjen redovisad av (A)-minister i TV inslag när tillsatserna godkändes. (A) visade att de kunde leverera ett beslut som EU-kommissionären krävde muta för.

  Vi vill ha möjlighet att slå larm vid missförhållanden.
  Vi vill ha möjlighet att diskutera vårdens organisation.
  Vi vill ha möjlighet att fritt säga vår mening om vår arbetsplats utan repressalier.

  Vi vill INTE att en "liten slant" tjänas på våra gamla och sjuka och skickas till Cayman-öarna. Vi vill att pengarna stannar i landet och återinvesteras i vården.

  Jag själv vill dessutom, den dag det blir dags, vårdas av personal som känner sig trygga med sin arbetsgivare och sin arbetssituation.

  Detta är en debatt som grundar sig på Humanism, Etik, Rättvisa och Sunt Bondförnuft!!

  Det är så vi vill ha det.

  Göran Svensson, allmänläkare, pensionerad

  Jäv:

 • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2013-06-28 11:38 | Vilket kvalificerat skitsnack att professionen inte försöker påverka!!!!

  "Äntligen börjar läkarna själva blanda sig i diskussionen om hur vården ska organiseras och styras" skriver Hans Åberg (f).

  Husläkarmodellen som jag jobbat för aktivt skäms jag numera över.
  Det var illa nog under (s) men med (m) som ledning kan det inte bli värre.
  Modellen har helt kapats av teknokrater som skjuter okunniga politiker framför sig, och värst är det med Filippa som inte synts till i vården de senaste sju åren.
  Hon är en skicklig maktspelare har jag förstått men sjukvård kan hon inte.
  Bygga hus går bra men att fokusera på innehållet är sekundärt. Det finns ju inte ens någon personal till befintlig verksamhet. (S) närmar sig oss nu äntligen inför valet och förhoppningen är att kunna hjälpa dem på bästa sätt för att återvinna makten över Alliansens självgoda okunnighet, vilket jag aldrig trodde jag skulle göra men nu blivit pragmatisk.

  Det finns i Stockholm en förening som heter www.pist.nu som representerar ca 600 000 listade personer på privata vårdcentraler. Vi betalar en peng per listad och år för att föreningen med läkare och privat personal skall kunna verka, men den blir hela tiden totalt överkörd av teknokraterna som vi f ö inte ser ngt av annat än de mailorder de skickar till oss regelbundet.

  Vårt stora problem är hur att kunna förklara för medarbetare varför de inte får någon löneförhöjning i år heller trots slimmad verksamhet och påtagligt försämrad vård som fokuserar på enkla och snabba tåg istället. På fem år har vi inte fått någon ökad ersättning annat än högst marginellt så vi jobbar på att försämra sjukvården gradvis i stället varje år. Man får inte mer än man betalar för.

  Ett annat stort problem är att ingen törs sätta hårt mot hårt då man lätt blir brännmärkt av tjänstemännen. De kan alltid hitta ngt fel som man gör.
  Det värsta som arbetsgivare är personalbristen: läkare och dsk. Det handlar om åtta förlorade år då SLL, som ytterst har ansvaret för personalförsörjningen, inte gjort ett dugg! Detta driver upp priserna med mindre och sämre vård som följd.
  Hans Åberg är vad jag förstår delaktig i ansvaret för hur det ser ut, och jag kan bara säga: Skäms!

  Med vänlig hälsning

  Carl Tevell, leg läk, Bromma

  Jäv:

 • Elände är lätt att bära om det delas av alla

  2013-12-06 13:06 | Jag tror att citatet ovan är från Ernst Wigforss men jag kan ha fel. Poängen är att det verkliga eländet är olikheten vad beträffar jordens resurser (alltså inte annan olikhet). Vissa är dumma och andra mindre dumma, vissa anses vackra av en del men inte av alla etc, etc. Det där kan man leva med, och var och en har rätt att undvika personer som tycker om att lyssna på Madonna.

  Vad en fri människa inte kan leva med är materiell olikhet vad beträffar mat, husrum och det allmänt ansedda "livets goda".

  Om standarden är dålig är det inte så farligt om alla har samma standard, och man bara kan förbättra den om man förbättrar för alla och alltså inte förbättrar sin egen standard genom att stjäla från andra, vilka då oftast blir fattiga och handikappade eftersom dessa kan försvara sig sämst.

  Ja, så är det. Vi har kommit dithän nu. Styggelsen vi kallade »samhället« har nu äntligen avslöjat sig för tillräckligt många. Här finns inget att bevara! Sk-en måste bort och total materiell likhet införas, precis sådan som vi trodde att den existerade när vi var små barn, innan skolan indoktrinerade oss att acceptera styggelsen.

  Det mänskliga samhället har ännu inte skapats, och lyckas vi inte skapa det har vi inget på den här planeten att göra, och att vi håller på att dö ut är då ingen skada utan snarare en frälsning.

  Karl Ericsson, allmänläkare, Malmö

  Jäv:

 • Sjuksköterskans betydelse

  2015-02-02 17:14 | Bra att läkarna har höjt rösten. Det finns något som ingen kanske tänkt på eller våga sätta ord på. Idag bemannas en större del av alla sjukskötersketjänster med sjuksköterskor som gått " nya" utbildningen. Denna innehåller en större del av omvårdnadsteorier. Den tidigare sjuksköterskeutbildningen innehöll mycket av den struktur, kunskap och färdigheter som saknas idag. Sjuksköterskan skall vara vårdens ryggrad. Jag började inom vården 1974 och har sett denna försämring över tid. Därutöver " overhead" som växt sig enormt stor där jag ifrågasätter många tjänster.

  Ingela Jonsson Lindgren, Leg. Sjuksköterska, Privat

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons