Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CDYZ Lakartidningen.se 2013-06-26

Vad är en hälsosam kost?

Det är naturligtvis viktigt att känna långtidseffekterna av alla typer av medicinsk behandling. Det förefaller dock osannolikt att en kost som förbättrar de flesta av diabetikernas allvarliga riskfaktorer skulle vara ohälsosam på längre sikt, skriver Uffe Ravnskov apropå en artikel i Läkartidningen.

Uffe Ravnskov,

med dr, docent, Lund ravnskov@tele2.se 

Att en sund livsstil skyddar hjärta och kärl, som Mai-Lis Hellénius skrev (Läkartidningen 36/2012, sidorna 1532-3), tror jag alla kan vara överens om. Frågan är vad som menas med en sund livsstil. Att fysisk aktivitet och rökstopp hör dit är knappast kontroversiellt, men hur är det med den så kallade hälsosamma kosten? Enligt Hellénius bör högst 10 procent av kaloriinnehållet utgöras av mättat fett.

Det är säkert korrekt, som hon skriver, att det finns 200 000 vetenskapliga artiklar om mat och hälsa, men jag tror att mer än 99 procent av dessa inte har visat någon nackdel med att äta mättat fett, eller också handlar de om något annat. Min tro bygger dels på 25 års granskning av den relevanta litteraturen [1, 2], dels på en korrespondens med Livsmedelsverkets experter. För tre år sedan publicerade de i Dagens Medicin en lista på 72 artiklar som dokumentation för att mättat fett är hälsovådligt. Tillsammans med elva kolleger granskade jag samtliga studier och konstaterade att endast två av dem med lite god vilja kunde sägas ge stöd. Resten gjorde det inte eller handlade om något annat [3].

Även internationella experter börjar inta en kritisk hållning. En av dem är Walter Willet, professor i nutrition vid Harvard och chef för Nurses' Health Study, världens största och längsta koststudie. Han har i alla år varnat för det mättade fettet, trots att ingen av de talrika rapporter som hans grupp publicerat visat att infarktpatienter har ätit mera mättat fett än andra. Förra året sa han följande i en intervju i Los Angeles Times: »Fat is not the problem. If Americans could eliminate sugary beverages, potatoes, white bread, pasta, white rice and sugary snacks, we would wipe out almost all the problems we have with weight and diabetes and other metabolic diseases.«

Hellénius menar att medelhavskosten har den bästa vetenskapliga grunden. Man får emellertid komma ihåg att i de flesta av de experiment där man testat denna variant har den jämförts med den gängse kolhydratrika dieten, som introducerades av American Heart Association 1984. Det är därför inte säkert att medelhavskosten är det bästa alternativet, åtminstone inte för typ 2-diabetikerna, de som har det största behovet av en hälsosam diet. I SBU:s rapport »Mat vid diabetes« konkluderar författarna till exempel att »det saknas randomiserade kliniska prövningar och kohortstudier av personer med nedsatt glukostolerans som visar hur deras risk att utveckla diabetes påverkas av medelhavskost», och att »det saknas underlag för att dra slutsatser om effekten av medelhavskost hos personer med diabetes« [4].

Som extern granskare av SBU:s rapport påpekade jag att det finns mer än 20 randomiserade kostexperiment på personer med insulinresistens eller manifest typ 2-diabetes. Min metaanalys av dessa studier visade att en kolhydratfattig kost är vida överlägsen den kolhydratrika [5]. Fasteglukos, fasteinsulin och HbA1C normaliserades, blodtrycket och kroppsvikten gick ner och de flesta patienter kunde minska eller upphöra med sin diabetesmedicin. Effekten noterades först när kolhydraternas andel av det totala kaloriintaget var mindre än 40 procent, och effekten blev större ju mindre andelen blev. Detta skedde utan negativa lipideffekter; LDL och totalkolesterol ändrades inte, HDL ökade en smula, och triglyceriderna rasade, trots att det mättade fettet i åtskilliga av experimenten utgjorde mellan 25 och 50 procent av det totala kaloriintaget.

Resultaten från denna analys togs emellertid inte med i den slutliga rapporten därför att man ansåg att experimenten var för korta och omfattade för få patienter. Man saknade också långtidsstudier av lågkolhydratkostens effekter på sjuklighet och dödlighet. Att man i samtliga experiment uppnådde statistiskt säkra skillnader trots det låga antalet försökspersoner tyder emellertid på att behandlingen är effektiv. Dessutom var kontrollen av den använda dieten betydligt bättre än i de stora kostexperimenten. I många av studierna fick deltagarna äta endast den mat som hade preparerats i försökscentret, medan information om deltagarnas kost i samtliga de stora studierna uteslutande baserades på intervjuer.

Det är naturligtvis viktigt att känna långtidseffekterna av alla typer av medicinsk behandling. Det förefaller dock osannolikt att en kost som förbättrar de flesta av diabetikernas allvarliga riskfaktorer skulle vara ohälsosam på längre sikt. Det bör också noteras att med undantag av två korttidsstudier betalda av Nya Zeelands sockerindustri finns det inte en enda randomiserad och kontrollerad studie, vare sig kort eller lång, som visat att högkolhydratkosten är nyttig för diabetespatienter.

Långtidseffekterna av LCHF-dieten bör studeras, men det finns ett problem. I Nielsens och Joenssons kontrollerade koststudie vägrade åtskilliga patienter i kontrollgruppen att fortsätta med högkolhydratdieten när de fick nys om de goda resultaten i LCHF-gruppen [6].

Referenser

 1. Ravnskov U. The questionable role of saturated and polyunsaturated fatty acids in cardiovascular disease. J Clin Epidemiol. 1998;51:443-460.  
 2. Ravnskov U. Is saturated fat bad? I: De Meester F, Zibadi S, Watson RR (editors). Modern dietary fat intakes in disease promotion. New York: Humana Press; 2010. p. 109-19.
 3. Ravnskov
 U, Arfors KE, Eenfeldt A, et al. Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten. Dagens Medicin. 2009;15:21.
 4. SBU. Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 201. 
 5. Uffe Ravnskov: Rapport till SBU. www.ravnskov.nu/SBU
 6. Nielsen JV, Joensson E. Low-carbohydrate diet in type 2 diabetes. Stable improvement of bodyweight and glycemic control during 22 months follow-up. Nutr Metab (Lond). 2006;3:22.

Kommentarer (2)

 • Hear hear

  2013-06-26 18:59 | Hör upp alla kollegor, och lär om! Sedan jag för några månader sedan började rekommendera mina typ 2-diabetiker lågkolhydratskost har de alla sjunkit i HbA1c, utan undantag. Precis som Ravnskov skriver påverkas inte heller deras blodfetter negativt, utan tvärtom. Tråkigt bara att vi lärt ut fel de senaste decennierna ...

  Björn Ekengren, distriktsläkare, Trollbäckens Vårdcentral

  Jäv:

 • LCHF istället för metformin, insulin, statiner och blodtrycksmedicin

  2013-06-26 22:48 | Min man och jag har ätit LCHF sedan oktober 2011. Han är typ 2-diabetiker och hade dessa mediciner enligt ovan. Efter 14 dagar slutade han med dem. Hans blodsocker ligger nu omkring 6,0, och alla andra värden är också bra. På 8 månader gick han ner 20 kg och jag 10 kg. Vi äter fortfarande LCHF, håller vikten och mår jättebra.

  Maud Berlin, pensionär,

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons