Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CF37 Läkartidningen 38/2013
Lakartidningen.se 2013-09-16

»Medikaliserande« sjukskrivning hot mot rehabiliteringen

Ove Andersson, specialist i allmänmedicin, ordförande Distriktsläkarföreningen
ogandersson@gmail.com 

Ulf Hallgårde, leg läkare, projektledare,  Sjukskrivningsprojektet, Region Skåne

Trots sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin stiger sjukskrivningstalen långsamt i alla landsting. Ökningen utgörs till stor del av kvinnor i alla åldrar sjukskrivna för psykisk ohälsa av lätt till måttlig grad eller för långvarig smärta. Antalet sjukersättningar (f d sjukpension) nådde 2011 sin lägsta nivå sedan åtminstone 1990-talet. 

Sjukskrivning är en stark medicin med biverkningar, och det finns därför skäl att försöka hitta andra behandlingsalternativ. En »medikaliserande« sjukskrivning är lättare att inleda än att avsluta. Att utvärdera risken med att påbörja en sjukskrivning, och utnyttja vårdenhetens samlade kompetens för att på bästa sätt minimera risken för en medikaliserande sjukskrivning, är en oerhört viktig sak för oss läkare att ta ett större ansvar för. Engagera, med patientens godkännande, icke-medicinska resurser, t ex arbetsgivare och kvinnojourer, i stället för att vara »hjälpnödiga« med medicinska lösningar.

För många långtidssjukskrivna med kroniska sjukdomar och diffusa besvär blir social isolering och passivisering ett dominerade inslag vid en felriktad sjukskrivning. De rent medicinska åtgärderna har inte gjort att individen återfått sin arbetsförmåga. Läkaren och sjukvården behöver »avmedikalisera« situationen. Det behövs ett bredare multidisciplinärt grepp som lämnar den rent medicinska förklaringsmodellen. Att få stöd för detta inom försäkringens ram blir allt viktigare, liksom att formellt avmedikalisera rehabiliteringsprocessen inom försäkringen.

Region Skåne är, efter en lovande pilotverksamhet, på väg att visa att projekten »Naturunderstödd rehabilitering« och »Kultur på recept«, som tillägg till annan rehabilitering, kan leda till att långvarigt sjukskrivna patienter i högre grad kan återgå till arbetslivet. Koncepten bygger på att deltagarna vistas i en positiv miljö med sakkunniga människor som kan förklara vad man ser och hör, och där problemen lämnas hemma för en stund. Det stärker självförtroendet, och man får då en genuint salutogen situation, dvs man stärker det friska. Bara resan till platsen för aktiviteten kan vara en utmaning som övervinns med glädje. Den vetenskapliga bakgrunden och de första preliminära resultaten kommer att redovisas vid en konferens i Helsingborg den 19–20 september ‹http: //www.conferencemanager.dk/nyamojligheter/›.

Utifrån denna nya kunskap, många kollegors erfarenhet och de svårigheter som vi vet finns vid bedömning av arbetsförmåga vid komplicerade och långdragna sjukskrivningar är det nu dags att påbörja en diskussion om huruvida vi ska bredda försäkringens bedömningsgrund. Vi måste också diskutera hur vi ska optimera rehabiliteringen och vem som ska ansvara för detta. Doktorns bedömning kommer alltid att behövas, men den ska kanske inte styra som den gör i dag. En diskussion om detta är nödvändig för de sjukskrivnas skull.

Kommentarer (11)

 • Fler sådana observationer!

  2013-09-16 14:57 | Ett mycket bra påpekande av Ove Andersson och Ulf Hallgårde. Så vitt jag vet tillhör läkemedelsbolagen de mest lönsamma verksamheterna i hela världen, speciellt vid långtidsbehandling av psykisk ohälsa.

  Sigvard Lingh, psykolog, Psykologverksamheten i Uppsala

  Jäv:

 • Långa sjukfall, komplext orsakssamband

  2013-09-16 16:36 | Långa sjukskrivningar och antalet sjukbidrag utgör kommunicerande kärl. Färre sjukbidrag medför att fler långa sjukfall ansamlas i statistiken. Ett annat problem, av moment 22-karaktär, är att rehabiliteringsåtgärder i regel kräver att patienten har ett sjukintyg. "Gärna rehabilitering, men först en längre tids sjukskrivning".
  En möjlig lösning vore att lyfta ut hela den ekonomiska delen av rehabiliteringsprocessen från den vanliga sjukvården. För dem som har en anställning att återgå till bör företagshälsovården vara den naturliga aktören för medicinska rehabiliteringsinsatser; något som lär kräva riktade ekonomiska satsningar.

  Gunnar Nilsson, distriktsläkare, Myrvikens hälsocentral

  Jäv:

 • Resultaten blir katastrofala om man inte selekterar hårt.

  2013-09-16 19:39 | De gamla mentalsjukhusen beskrevs med samma termer som Ni skriver om långtidssjukskivningens effekter. Det skulle göra gott att lägga ner dem, trodde en del.

  Två år efter Gullbernas stängning hade 50 procent av de utskrivna suiciderat.

  Vart har alla bagladies tagit vägen som man såg i Polen och Sverige tidigare? Kyrkogården?

  Jag har också träffat många passiva, oorganiserade kroniskt schizofrena som misslyckas att planera vardagen o upprätthålla sociala kontakter/nätverk.

  Medicinen passar alltså inte alla.
  Vem skall avgöra vem kulturmodellen passar? KDS?

  Gruppen utvecklingsstörda har råkat nästan lika illa ut.

  Vilka grupper menar Ni behöver denna kulturella berikning?

  Göran Svensson, specialist i allmänmedicin, pensionerad

  Jäv:

 • Region Skåne styrs av Alliansen - som har avprofessionalisering som mål.

  2013-09-16 23:33 | Det känns som artikelförfattarna planerar för en "repris" av stängningen av den slutna vården (mentalsjukusen) men nu med inskränkningar i den öppna vården.

  Vad säger (M) som är det tongivande partiet i Alliansen om sjukvården?
  SKL:s ordförande (M) Mats Eriksson: ”Jag skulle vilja köra det i botten först” - om vårdplatsantalet.
  http://www.sjukhuslakaren.se/2012/07/05/skls-mats-eriksson-om-vardplatserna-jag-skulle-vilja-kora-det-i-botten-forst/#comment-818055270

  1. Onödiga dödsfall pga platsbrist är vanliga
  2. Sjuka har tvingats att redovisa för FK hur länge de kommer att leva för att få sjukpeng.
  3. De som är sjuka kommer att minnas (A) för att ha reducerat antal vårdplatser i Sverige / 100.000 till U-landsnivå.
  4. http://www.expressen.se/nyheter/sverige-har-farre-sjukbaddar-an-etiopien/

  Alliansenspartiernas idealsamhällen
  Alliansens /liberalismens/ idealsamhälle är den sk "Nattväktarstaten". Den fanns på 1600-1700 talen.
  - läs om denna på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nattväktarstaten

  Centern menar att det finns jobb för de som förlorar stödet i välfärden eller drabbas av arbetslöshet i det postindutriella samhället genom att arbeta på landet som pigor o drängar. (C) är lite modernare - önskesamhället ligger 150 år tillbaka i tiden då bonden var störst och först.

  Nu står långtidssjuka i tur för besöket på landet i kulturen namn: Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd? i Region Skånes regi.
  http://www.conferencemanager.dk/nyamojligheter/%E2%80%BA
  Gröna vågen har tydligen inte ebbat ut.

  Är det hälsobringande att mocka i stallet? Mjölka kor? Eller vad? Nya möjligheter för vem?

  Frågorna som uppkommer är många. En titt i Alliansens framtidsvisioner för sjukvård, välfärd och terapi som de presenteras på Regeringens hemsida ger många ovälkomna svar.

  Det framgår av Socialdepartementets utredning "EMPATI OCH HIGHTECH.
  Hela utredningen: http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/40/43/08a34c17.pdf

  Det är som betalare av vården som patienten skall sättas i centrum - att det är ekonomisk nytta med behandlingen för samhället så att vården blir "ekonomisk" och inte "slösaktig".

  Nyttan avgörs av en nyinrättad befattningshavare - MENTORN - som många gånger inte bara ersätter läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, socialassistenter, FK, A-kassa, ... utan också är den som beslutar om alla uttag i Socialförsäkringssystemet för Din del (Sjukpeng, magnetröntgen, ...). Mentorns beslut skall inte kunna överklagas.

  Vi skall få en mentor per 50 Svenskar. Alla kriminella o psyksjuka måste ha mentor. Vi andra kan avstå men vi får då 30% lägre ersättningar från "välfärdssystemet" eftersom MENTORN inte kan bevaka "Samhällsintresset" då.

  MENTORN skall bli Din nya ledare. Datorer skall styra mentorns beslut. För att vi alla ändå skall trivas funderar man på att beställa ett biverkningsfritt piller kallat EUFORIA (Vad annars?) som alla skall ta i dosen 1 dagligen.

  Jag citerar utredningen ...
  I mentorn kombineras skolkuratorn, skolsystern, studie- och yrkesvägledaren, försäkringskassehandläggaren, primärvårdsläkaren, arbetsförmedlaren, biståndsbedömaren, sjukgymnasten och den personliga tränaren i samma person. Givetvis är det omöjligt att upprätthålla kompetens inom alla dessa områden för en och samma individ. Det är här expertsystemen kommer in ... Datorprogrammerarna tar över makten. Vi blir pliktiga att genomföra deras misstag.

  Utredningen ger en tydlig bild av Alliansens mekanistiska människosyn så långt från humanism och demokrati man kan komma då mentorn i visa fall även skall ta över domstolarns roll då överklagan till domstol av mentorns beslut kan ej göras.

  Övriga mer obehagliga än "lustiga" texter i utredningen nedan

  Sidan 39 i utredningen, "Många parter i vården"
  En svårighet är i detta sammanhang problemet att formulera optimala kontrakt med vårdgivarna. En läkare har ett anställningskontrakt med sin arbetsgivare. Men läkaren och arbetsgivaren har inte alltid samma mål. Arbetsgivaren kan vara landstinget eller ett privat bolag som har som delmål att visa vinst men som också har som mål att producera vård av hög kvalitet. Ett sådant kontrakt med läkaren kan fjärma läkarens beslutsfattande från vad som skulle vara samhällsekonomiskt optimalt. En annan komplikation är att läkaren i första hand företräder patienten och inte sina arbetsgivare eftersom patienten befinner sig i ett utsatt läge.

  Det finns ingen mekanism i denna situation som GARANTERAR att det som är optimalt för patienten också är optimalt för SAMHÄLLET. Satsningar som gjorts på att råda bot mot suboptimeringar av DENNA anledning har fokuserat på att expertsystemen ska vara optimala i att kunna ta hänsyn till sådana multidimensionella problem.

  Min Kommentar: Så enkelt hoppar man över etik, jäv, kunskaper, patienternas behov

  Sidan 52: Ny form av barnmisshandel!
  Trots det – eller kanske på grund av det – finns det dock vissa enklaver av dataAmish-sekter som hävdar att människan måste leva sina liv utanför dataströmmarna. Vissa är ännu extremare och hävdar att man inte ens ska ha tillgång till gratisenergin som den kalla fusionen ger. Dessa grupper tillåts med ett roat överseende, men många är oroade för de få barn som växer upp i dessa subkulturer.

  Förutom den sämre hälsan som följer av att leva utan modern hälso- och sjukvårdsteknologi, blir de även kognitivt nedsatta till följd av ett liv i avsaknad av virtuella världar med den enorma komplexitet och problemlösning som denna skolform ger. Det höjs alltfler röster för att betrakta barn som tvingas leva utanför dataströmmarna som utsatta för barnmisshandel.

  Kommentar: Snömos. Intressant att (A) tror på Kall fusion. Varför då köpa NUON för 99 miljarder?

  Sidan 56: Se över förskrivningsregelverk
  Läkemedelsförskrivningen är en viktig nyckel till hur vården fungerar. Tillåt algoritmbaserad förskrivning. Om ett läkemedel inte kan förskrivas enbart för att patienten har högt blodtryck, skulle en blodtryckstagning på apoteket räcka för att få ut läkemedlet. Kanske är Viagra ett sådant läkemedel. Det är dessutom inte subventionerat så det innebär inte någon kostnad för systemet. Antibiotika och odlingssvar kanske är en annan variant, blodfetter och statiner en tredje. Många andra inom vården än läkare, till exempel sjuksköterskor eller andra professioner, borde i större utsträckning kunna skriva ut vissa läkemedel. Det finns många privatpersoner som vårdar anhöriga med ovanliga sjukdomar och som har väsentligt bättre behandlingskunskap än den genomsnittlige läkaren som de möter i vården. Delegera förskrivningsrätt till dem för vissa läkemedel. Ta bort två årsgränsen för recept för kroniker och följ i stället läkmedelsuttaget och kalla till besök vid förändring.

  Referenser
  Hela utredningen: http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/40/43/08a34c17.pdf
  Euforia: Sidan 37 i utredningen MENTORN bl.a. Sid: 17, 18, 22, 25, 29 (Outbildade mentorer tar över läkarrollen med hjälp av datorer), 32, 33 "Då det inte finns någon mentor som kan agera ”gatekeeper” till transfereringssystemen som kan motivera och kontrollera arbetsutbudet blir ersättningarna 30 procent lägre.", 40 = beslut om behandling,  Göran Svensson, specialist i allmän medicin, Pensionerad

  Jäv:

 • Sjukfrånvarohanteringen i Sverige är ett skämt...

  2013-09-17 13:26 | Sanningen är som följer. Majoriteten av svenska läkare ägnar ca 5-10 min för att utfärda ett kvalificerat dokument som det medicinska underlaget (sjukintyget) är. Följden blir att Försäkringskassan inte kan härleda och fullt ut förstå diagnos, behandling, ev rehabilitering och på vilket sätt detta hänger ihop, sk DFA samband. I samband med varje konsultation när sjukskrivning kan vara aktuell bokar jag rutinmässigt 30 min extra för att kunna utfärda nödvändiga och korrekt och utförligt ifyllda dokument samt föra en dialog med pat på vilket sätt och hur han/hon kan komma tillbaka till sitt arbete på bästa sätt. Företagsläkare är tyvärr inte heller så vassa på detta vilket gör att andra vårdkompetenser ständigt försöker ta över läkarnas försäkringsmedicinska arbetsuppgifter. Kanske lika bra det eftersom läkarna uppenbarligen inte prioriterar detta arbeta som orsakar samhället enorma merkostnader i onödan...

  Royne Strand, Specialist i FHV och psykiatri, Strand Healthcare AB

  Jäv:

 • Valfriheten var bara valfläsk.

  2013-09-17 14:55 | Hela utredningen: http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/40/43/08a34c17.pdf
  OBS att utredningen ligger på Regeringens officiella hemsida.

  Detaljering av MENTORN i Alliansens (Regeringens) framtidsplaner


  Sidan 17.
  SLUTET PÅ MEDICINENS VETENSKAPLIGA ERa SKISSAS

  Vetenskapligt bvisade behandlingar ersätts med "emotionellt stöd" av MENTORER som ofta bor på landet och inte har / tar personlg kontakt med sina "undersåtar".

  PRODUKTION I HEMMET OCH HEMBESÖK - FÄRRE VÅRDCENTRALER
  Då en ganska stor del av arbetet som idag sker vid vårdcentraler i allt högre grad kan göras i hemmet av patienterna själva eller på väg till jobbet på busstationen, minskar behovet av vårdcentraler och av traditionellt organiserad primärvård överhuvudtaget. Inte så att denna vård inte behövs eller efterfrågas utan för att den görs av patienterna och systemet i hemmet eller där man rör sig i vardagen. Enligt uppgift från
  vårdcentralpersonal – tillförlitliga nationella data om vad som sker på vårdcentraler saknas idag helt – utgör livskriser, psykiska problem, missbruksproblem osv en relativt stor del av arbetet. Detta är arbetsuppgifter som inte är i egentlig mening traditionell sjukvård, men som ändå behöver hanteras, och hanteras bättre än idag.

  Vi föreslår senare i rapporten att man inför ett mentorskap där mentorer blir människors personliga gränssnitt till vårdsystemen, men vars personliga kompetens ligger snarast på det empatiska och kurativa. Deras uppgift blir bland annat att hantera oro, ängslan och livskriser, givetvis med hjälp av hela sjukvårdssystemet i ryggen. Antagligen kan dessa mentorer som blir specialiserade på detta lösa sådana
  problem bättre än dagens vårdcentraler som huvudsakligen är inriktade och bemannade för traditionell sjukvård.

  Sammantaget medför denna utveckling att man blir rikare, att man blir van vid att service kommer hem till en själv, att man redan gör en stor del av sjukvården i hemmet själv, och att de relativt få gånger som man behöver hjälp från en fysisk person från sjukvården ges den hjälpen hemma. Det gäller antagligen främst terapi av olika slag, men även mer avancerad sårvård, kanske viss rehabilitering etc. Då mentorerna tar hand om den psykiska ohälsan, hemlabb eller distribuerade labb tar proverna, och majoriteten av rutindiagnoserna sätts av expertsystem, blir behovet väldigt litet av vad vi idag kallar vårdcentraler. Veterinärer gör idag hembesök och röntgar husdjuren på plats hemma. Varför går det inte att få samma goda service som människa? Tekniken finns uppenbarligen.

  Sidan 22:
  EN BILD AV HUR DET KAN SE UT I FRAMTIDEN

  Istället för att vårdcentralen blir individens första kontakt med sjukvården gör personen en del tester hemma och få en diagnos via sin dator i hemmet. Om diagnosen är tvetydig eller kräver vidare analys kan personen kontakta sin hälsovårdskontakt som oftast är de nyinrättade mentorerna från hemmet och gå igenom olika möjligheter till behandling.

  Den hälsovård som sköter kontakten via teleuppkoppling befinner sig i många fall i glesbygden. Då kontakten upprättas görs ett försök till matchning mellan vårdtagare och hälsovårdskontakt (=Val av Mentor). Matchingen tar hänsyn till personlighetstyper och sjukdomsbild. En betoning görs på att den att den sociala interaktionen fungerar. Vårdtagaren får kontinuerligt utvärdera hur relationen med hälsovårdskontakten fungerar och har möjlighet att byta om matchningen inte fungerat. De patienter som har åkommor som inte går att lösa virtuellt i hemmet får ett besök av sjuvårdspersonal eller vid allvarligare situationer åker till akuten på närsjukhusen.

  kOMMENTARER

  Inriktningen är ju tydlig vad gäller ekonomin. Högre kostnader för de enskilda, lägre för samhället.
  Vad kan en outbildad MENTOR säga om lämpliga behandlingar utan en säker diagnos och kunskaper om denna?
  Hur kan man i en demokrati (?) ta ifrån den enskilde sin rätt att söka sjukvård på egna beslut?
  "Valfriheten" blir inte långvarig!
  Vad är virtuella åkommor?

  Socialdepartementet är SoS chefsmyndighet. Det borde vara tvärtom i sjukvårdsfrågor.

  Göran Svensson, Specialist i Allmänmedicin, Pensionerad

  Jäv:

 • Damma av käre gamle Kierkegaard

  2013-09-17 16:20 | Vi behöver då och då påminna oss om Kirkegaards synsätt: »Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.« Som leg psykoterapeut ser jag ofta att människor inte anser sig få detta bemötande. Människan är en komplicerad varelse, alla med sin historia. Det är oerhört frustrerande att dagligen höra politikers generaliserande uttalanden om människors behov. Det råder stora brister gällande psykologiska/psykoterapeutiska behandlingsmöjligheter för dessa människor. Landstingen satsar väldigt lite ekonomiska resurser till dessa verksamheter. De flesta av mina patienter får betala ur egen plånbok. Vi psykoterapeuter finns därute i samhället med kunskap och erfarenhet för att kunna hjälpa människor till ett bättre liv och med återgång till arbete.

  Britt Thunarf, leg psykoterapeut, privat psykoterapimottagning

  Jäv:

 • Sjukfrånvarohanteringen i Sverige ett skämt - @Rojne Strand

  2013-09-17 19:00 | Du har inte fel - lösningen tror jag ligger i att ta med patienter och arbetsgivare i ökad utsträckning och ge patienterna mer makt i situationen - något Alliansen skryter med att den gör!

  I dag agerar läkaren sekreterare för patienterna trots att många av dessa är kapabla att själva framföra sina egna synpunkter till FK.
  I en del fall erbjuder inte FK vettiga alternativ, som t ex röntgenläkaren med sklerodermi som bara orkade jobba halvtid. FK krävde heltid i enklare arbete, och han fick säga upp sig från sin mer välavlönade tjänst. Vet inte vad han fick i stället men seriöst av FK var det inte att tvinga en på arbetsmarknaden på grund av sjukdom svårplacerad person från en fast till en tillfällig anställning.

  Jag har arbetat som företagsläkare under en period av mitt yrkesliv, och då var situationen ofta att arbetsgivarna inte villa ha tillbaka "Andersson" innan han var helt frisk (= de fick inga kostnader så länge han var sjukskriven).

  Patienten satt i detta stycke ofta i arbetsgivarens knä. I dag får arbetsgivarna betala.
  Många arbetsgivare söker då efter anledningar att avskeda den sjuke.

  FK:s nuvarande agenda saknar tillräckliga etiska och humanistiska aspekter. Hur kan man annars tvinga cancersjuka att redovisa intyg från läkare på hur länge de har kvar att leva? Hur skulle andra än läkare kunna ge ett utlåtande i denna fråga? Den roll läkaren har är inte odelat att ge FK argument för att minska sina kostnader utan att samhällets hjälp ges till svårt sjuka människor bl a, och att de som klarar arbeta kommer igång så snabbt som möjligt.

  Kan arbetsgivarna tvingas ta tillbaka delvis arbetsföra?
  Kan arbetsgivaren avskeda en ej fullt arbetsför person?
  Vilket stöd ger facket den sjuke?
  Är det lätt att få FK handläggare med till patientmötet på mottagningen?

  Läs gärna alla FK råd om intygsskrivande: (länk nedan)

  http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ac3b3cec-0991-46ed-94e5-37fb6aea8de4/40349_information_om_lakarintyg_A_2011_11_25.pdf?MOD=AJPERES

  Göran Svensson, Specialist i Allmän Medicin, Pensionerad

  Jäv:

 • Hjälp långt innan det finns behov av sjukskrivning är mest kostnadseffektivt

  2013-09-22 14:35 | Mycket viktigt är också att människor har någonstans att vända sig innan det gått så långt som till sjukskrivning. De allra flesta som blir långtidssjukskrivna har sökt hjälp i åratal.

  Vid t ex trapeziusmyalgi erbjuds patienterna i dag enbart sjukgymnastik, vilket sällan har någon större effekt. När patienten anmäler trapeziusmyalgi som arbetsskada stöder sig dock beslutsfattarna på forskning som visar att denna åkomma i första hand beror på långvarig stress.

  Vill man minska kostnaderna för sjukskrivningar så måste det finnas möjlighet att få hjälp långt innan hälsoproblemen gått så långt att patienten kapitulerar.

  Anna Johansson, rehabiliteringskonsult, egen företagare

  Jäv:

 • @Rehabiliteringskonsult Anna Johansson

  2013-09-23 12:49 | Hej Anna

  Jag finner inga bevis för Ditt påstående att beslutsfattare skulle stödja sig på veteskapliga bevis utvisande att trapeziusmyalgi skulle utgöra följder av långvarig stress om Du inte avser fysisk stress.

  Som Du kan se finns även applicerbara Nationella Riktlinjer.
  Om FK använder egna riktlinjer bör FK tillrättavisas.

  Länkarna nedan ger tips både beträffande etiologier till kroniska smärttillstånd och deras behandling vilande på vetenskaplig grund.
  Det är sådan kunskap som på både kort o. låg sikt har störst utsikter att hjälpa / bota / lindra.

  Vad skulle Du tex vilja tillföra för hjälp som inte drabbade redan kan erhålla och hur vet Du att den är effektiv och säker om Du nu skulle vilja ta jobb som mentor.


  Länkar
  NetDoktorn
  http://www.netdoktor.se/reumatism/fraga-doktorn/trapezius-myalgi-kan-den-forsvinna-efter-att-pat-fatt-diagnosen--21276/

  Med.Fak.LU-sjukhus. Genomgång av terapiresultat vid olika behandlingar av nack- och skulderproblem
  https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.med.lu.se%2Fcontent%2Fdownload%2F23087%2F165998%2Ffile%2Ffereshteh&ei=SxhAUu-_M4OGhQfA4IHADQ&usg=AFQjCNFwvvw7wTh8BBIY2uXavymlTCX8dg&sig2=1nR-LDk6wOMII2QaP57qlQ

  Whiplashkommissionen
  http://www.whiplashkommissionen.se/pdf/Wk_bilaga7.pdf

  Avhandling UMU. Kemiska skillnader mellan smärtande och smärtfria muskler
  http://www.medfak.umu.se/om-fakulteten/aktuellt/nyhetsvisning/pa-djupet-i-smartande-nackmuskler.cid203619

  Nationella Riktlinjerna
  http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar

  Göran Svensson, Specialist i Allmänmedicin, Pensionerad

  Jäv:

 • »En utmaning som övervinns med glädje«

  2013-09-25 23:50 | Det är med intresse jag tagit del av artikeln ”»Medikaliserande« sjukskrivning hot mot rehabiliteringen”. Artikelförfattarna (varav en representerar Region Skåne) vill av ”omsorg om patienten” avmedikalisera processen och efterlyser ett bredare angreppsätt vad gäller rehabilitering.

  Bakgrunden till artikeln är att sjukskrivningarna ökar, särskilt hos kvinnor med lätt eller måttlig psykisk ohälsa samt smärta. Och sjukskrivningar kan bli långvariga och svåra att avsluta. I artikeln redovisas nu hur Region Skåne är på väg att visa att tillägg till rehabilitering, som ”Naturunderstödd rehabilitering”, kan göra att långvarigt sjukskrivna patienter i högre grad kan återgå till arbete. Jag citerar: ”Koncepten bygger på att deltagarna vistas i en positiv miljö med sakkunniga människor som kan förklara vad man ser och hör, och där problemen lämnas hemma för en stund. Det stärker självförtroendet, och man får då en genuint salutogen situation, dvs man stärker det friska. Bara resan till platsen för aktiviteten kan vara en utmaning som övervinns med glädje.”

  Man frågar sig varför kvinnor med lätt till måttlig psykisk ohälsa eller smärta inte själva förstår vad de ser och hör utan måste få detta förklarat för sig. Att lämna problemen hemma är lättare sagt än gjort, särskilt om det rör sig om bakgrundsfaktorer till psykisk ohälsa såsom separationer, allvarlig somatisk sjukdom, missbruk, mobbning på arbetet eller ekonomiska problem.

  Jag betvivlar inte det stärkande att vistas i grön miljö men konsekvensen i Region Skånes resonemang haltar om man betänker att Psykiatrin i Lund nyligen har fått flytta från en vacker, grön park till Region Skånes avlagda lokaler (visserligen renoverade) med utsikt över en kyrkogård.

  Vidare vill författarna bredda sjukförsäkringens bedömningsgrund. Man vill diskutera vem som ska ansvara för rehabiliteringen. ”Doktorns bedömning kommer alltid att behövas, men den ska kanske inte styra som den gör i dag”, skriver man.

  Varför inte analysera varför sjukskrivningarna ökar?

  Finns det överhuvudtaget en norm för vad som kan betraktas som normalt när det gäller antalet sjukskrivningar per år? Och är detta tal oberoende av andra samhällsfaktorer såsom ökande ekonomisk ojämlikhet och otrygghet på arbetsmarknaden?

  Anne Gräsbeck, leg läk, PhD (psykiatrisk epidemiologi), pensionerad

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons