Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CHAW Läkartidningen 39–40/2013
Lakartidningen.se 2013-09-24

Nationell harmonisering av alkoholmarkören PEth

Equalis expertgrupp för läkemedel och toxikologi har i samarbete med de svenska laboratorier som i dag utför analyser av alkoholmarkören fosfatidyl­etanol (PEth) tagit fram ett förslag till harmonisering av mätning och svarsrutiner för PEth.

Anders Helander, adjungerad professor, sjukhuskemist, Karolinska universitetslaboratoriet, Huddinge; institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet, Stockholm
anders.helander@ki.se

Therese Hansson, tekn dr, sjukhuskemist, Labmedicin Skåne, Klinisk kemi, Lund; för Equalis (Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige) expertgrupp för läkemedel och toxikologi

Laboratorietest för att påvisa aktuellt intag eller regelbunden överkonsumtion av alkohol (alkoholmarkörer) har fått en allt vidare och mera omfattande användning i dagens samhälle. Nya känsliga och specifika biomarkörer erbjuder objektiv kvantitativ information om aktuell alkoholkonsumtion och kan indikera om bruket riskerar att orsaka medicinska komplikationer [1]. Vilket eller vilka test som bör utnyttjas i det enskilda fallet beror på frågeställningen och syftet: akut eller kroniskt drickande, missbrukstestning eller hälsokontroll? 

För att påvisa eller avfärda alkoholintag under de senaste 1–2 dygnen, exempelvis ett återfall vid behandling i öppenvård, är mätning av de konjugerade etanolmetaboliterna etylglukuronid (EtG) och etylsulfat (EtS) i urinprov aktuell [1]. Om frågeställningen i stället gäller långvarig överkonsumtion är andelen kolhydratfattigt transferrin (CDT) i blodprov (serum) ett lämpligt och ofta använt test. Mätning av leverenzymet gammaglutamyltransferas kan även utnyttjas som ett komplement för att indikera alkoholrelaterad organskada.

Fosfatidyletanol (PEth; från engelskans phosphatidylethanol) är en annan alkoholmarkör som fått ökad användning under senare år. PEth är ett samlingsnamn för en stor grupp fosfolipider som bildas från membranmolekylen fosfatidylkolin i närvaro av etanol, och där olika PEth-former skiljer sig åt i fettsyrasammansättning [2]. Normalt metaboliseras fosfatidylkolin till fosfatidsyra via enzymet fosfolipas D, men i närvaro av etanol bildas i stället PEth. Eftersom PEth bildas endast i närvaro av etanol kan mätning av PEth-koncentrationen i blodprov (helblod) utnyttjas som en specifik alkoholmarkör [3].

PEth-bildningen efter alkoholintag är dosberoende med individuell variation [4, 5], varför det är svårt att identifiera ett exakt gränsvärde som skiljer »normalbruk« från »riskbruk« (överkonsumtion). Däremot är markören mycket användbar för att skilja mellan total nykterhet (inget PEth) och alkoholkonsumtion (något PEth) samt vid behandlingsuppföljning. PEth introducerades ursprungligen som ett test för »alkoholmissbruk« som avspeglar överkonsumtion under de senaste veckorna till månaden [3]. 

Nyare studier utförda med känsligare mätteknik har dock visat att även enstaka större intag, motsvarande en blodalkoholhalten på ungefär 1 promille och däröver (»berusningsdrickande«), kan generera en mätbar PEth-nivå redan inom något dygn [5, 6]. I en annan studie kunde PEth påvisas i mer än hälften av alla prov från vanliga blodgivare, om än mestadels på relativt låg nivå [7].

Ett problem med PEth-användningen är att dagens rutiner för att mäta och svara ut PEth-resultat skiljer sig åt mellan svenska laboratorier. Ursprungligen användes högtrycksvätskekromatografi (HPLC) som inte kunde särskilja olika PEth-former utan mätte en odefinierad totalmängd (total-PEth) [3]. Denna metod är inte längre i rutinmässigt kliniskt bruk, utan alla laboratorier utnyttjar i stället en känslig och specifik mass-spektrometrisk metodik (LC-MS/MS) som möjliggör samtidig mätning av ett flertal enskilda PEth-former [2, 7]. I dag mäter dock alla laboratorier endast en av dessa, PEth 16:0/18:1, som vanligen är den som förekommer i högst koncentration i blodet och som korrelerar väl med totalkoncentrationen [2, 8].

Vid tidpunkten då LC-MS/MS-metodiken introducerades för PEth-analys var publicerade kliniska data huvudsakligen baserade på koncentrationer av total-PEth uppmätta med HPLC-metoden. Detta gjorde att laboratorierna valde att fortsätta svara ut ett »total-PEth«, vars värde uppskattas från PEth 16:0/18:1-värdet via en omräkningsfaktor. I dag lämnar vissa laboratorier fort-farande ut ett sådant uppskattat total-PEth, några lämnar ut både ett uppskattat total-PEth och den uppmätta mängden PEth 16:0/18:1, medan andra endast svarar ut PEth 16:0/18:1. Mätvärden och gränsvärden från olika laboratorier är därmed inte direkt jämförbara, vilket kan vara mycket förvirrande för kunden och försvårar tolkningen. Detta bör åtgärdas genom en nationell samordning av PEth-analysen, där alla laboratorier övergår till att svara ut det som mäts med dagens metodik, PEth 16:0/18:1.

Ett förslag till harmonisering av mätning och svarsrutiner för alkoholmarkören PEth (Fakta 1) har tagits fram inom ramen för Equalis (Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige) expertgrupp för läkemedel och toxikologi. Arbetet har skett i samarbete med samtliga svenska laboratorier som i dag utför PEth-analysen, och förslaget förankrades vid ett användarmöte i Stockholm i mars 2013. Förhoppningen är att harmoniseringen kommer att förbättra och förenkla användningen av alkoholmarkören PEth för både kunden (klinikern och patienten) och laboratoriet. Harmoniseringen ligger dessutom väl i fas med att Equalis har startat ett kvalitetssäkringsprogram för PEth 16:0/18:1 i syfte att säkerställa hög analytisk kvalitet och jämförbarhet av resultat mellan olika laboratorier.

Fakta 1.

Förslag till harmonisering av alkoholmarkören PEth.

 • Fortsättningsvis kommer endast koncentrationen av PEth-formen 16:0/18:1 att svaras ut till kunden (trivialnamn: B-PEth 16:0/18:1; NPU-kod: NPU28874).
 • Eftersom koncentrationen av PEth 16:0/18:1 utgör i medeltal ungefär 45 procent av total-PEth (Figur 1) behöver gräns­värdena justeras nedåt, och patienternas mätvärden kommer att sjunka i motsvarande grad.
 • Ett negativt resultat (<0,05 μmol/l PEth 16:0/18:1) tyder på ingen eller endast låg, sporadisk alkoholkonsumtion.
 • Som gränsvärde för att indikera ett mer omfattande, regel­bundet alkoholintag (»överkonsumtion«) föreslås 0,30 μmol/l PEth 16:0/18:1 (Figur 2).
 • Mätvärden i intervallet 0,05–0,30 μmol/l PEth 16:0/18:1 indikerar »måttlig konsumtion« (eller motsvarande formulering).
 • Förändringen träder i kraft under hösten 2013, och respektive laboratorium ansvarar för att informera sina kunder.

Referenser

 1. Helander A. Biomarkörer kan fånga tidigt riskbruk av alkohol. Läkartidningen. 2011;108:2291-5.
 2. Helander A, Zheng Y. Molecular species of the alcohol biomarker phosphatidylethanol in human blood measured by LC-MS. Clin Chem. 2009;55:1395-405.
 3. Isaksson A, Walther L, Alling C, et al. Fosfatidyletanol i blod (B-PEth) – ny markör for alkoholmissbruk. Läkartidningen. 2009;106:1094-8.
 4. Aradottir S, Asanovska G, Gjerss S, et al. Phosphatidylethanol (PEth) concentrations in blood are correlated to reported alcohol intake in alcohol-dependent patients. Alcohol Alcohol. 2006;41:431-7.
 5. Gnann H, Weinmann W, Thierauf A. Formation of phosphatidylethanol and its subsequent elimination during an extensive drinking experiment over 5 days. Alcohol Clin Exp Res. 2012;36:1507-11.
 6. Helander A, Peter O, Zheng Y. Monitoring of the alcohol biomarkers PEth, CDT and EtG/EtS in an outpatient treatment setting. Alcohol Alcohol. 2012;47:552-7.
 7. Zheng Y, Beck O, Helander A. Method development for routine liquid chromatography–mass spectrometry measurement of the alcohol biomarker phosphatidylethanol (PEth) in blood. Clin Chim Acta. 2011;412:1428-35.
 8. Nalesso A, Viel G, Cecchetto G, et al. Quantitative profiling of phosphatidylethanol molecular species in human blood by liquid chromatography high resolution mass spectrometry. J Chromatogr A. 2011;1218:8423-31.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons