Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CIPF Läkartidningen 46/2013
Lakartidningen.se 2013-11-12

Brukarstyrda inläggningar kan utveckla psykiatrins slutenvård

Den psykiatriska vårdavdelningen behöver en renässans – som asyl, för diagnostik samt för vård och behandling. I Norge finns exempel på brukarstyrda inläggningar som det finns anledning för oss att ta efter, menar Lars Jacobsson.

Lars Jacobsson
professor emeritus, Umeå
lars.jacobsson@psychiat.umu.se

 

Illustration: Colourbox

Under mina snart 50 år inom psykiatrin har det alltid varit brist på vårdplatser. Inte ens när vi hade som flest i slutet av 1960-talet (ca 37 000 platser) tyckte vi – åtminstone de flesta – att det var tillräckligt, och vad ska vi säga nu med ca 5 000 vårdplatser på några miljoner fler människor? Den enorma minskningen av vårdplatsantalet motiverades till en början med den totala institutionens negativa effekter i form av institutionalisering, passivisering och autonomiförlust för patienterna. Till detta har kommit förbättrade behandlingsmetoder och mer resurser ute i samhället för att möta framför allt de psykiskt långtidssjukas behov, och på senare år säkert också ekonomiska motiv – en vårdplats kostar betydligt mer än öppenvård, åtminstone för vårdapparaten.

Jag har dock, trots mitt intresse för saken, aldrig sett någon mera ingående diskussion om en vårdavdelnings roll i det samlade psykiatriska vårdutbudet. Detta tillsammans med en känsla av att slutenvården numera ses som litet av psykiatrins bakgård, något nödvändigt ont som man inte gärna satsar på, ligger bakom denna artikel. Jag har också en känsla av att avdelningsmiljön under de senaste decennierna blivit torftigare, både fysiskt och vårdmiljömässigt. Fysiskt genom att man numera har mycket korta vårdtider och allt sjukare patienter med utagerande beteenden, och därmed fokus på farlighetsbedömning och risker med inventarier som kan komma till användning vid självmordsförsök eller aggressiva utspel. Detta kan lätt leda till en mera konfrontativ hållning hos personal som måste hantera en passivt aggressiv miljö.

Ofta blir vårdtiden enbart en väntan på att mediciner ska ha effekt. Till detta kommer att man på många håll nu också återinfört någon form av uniform för personalen av hygieniska skäl! Detta gör att avdelningarna fått en mycket starkare karaktär av medicinsk verksamhet och en tydligare medikalisering av den psykiatriska vården. Vårdmiljömässigt har avdelningarna berövats på icke medicinskt utbildad personal, såsom kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och andra personalgrupper som tidigare bidrog till den terapeutiska miljön. Nu finns dessa personalkategorier i öppenvården och blir inte längre lika självklart inblandade som när man hade miljöterapeutiska ambitioner på avdelningarna.

Den starka satsningen på öppenvården har på sina håll också lett till en dränering av kompetens från slutenvården till den öppna vården, av det enkla skälet att öppenvårdsarbetet blivit alltmer resurskrävande och också mera kompetenskrävande. Då har varit bra att ha personal med erfarenhet av den »tyngre« vården på en avdelning.

Vad är då poängen med en vårdavdelning? Jag inbegriper här också andra typer av slutenvårdsenheter än den klassiska vårdavdelningen på ett sjukhus. Jag kan se åtminstone tre viktiga huvudfunktioner hos den slutna vården:

1. Asylfunktionen, dvs möjligheten för en plågad person att komma bort från en destruktiv livsmiljö och få en chans att hämta andan; återhämtning i en tillrättalagd miljö.

2. Diagnostik. En vårdavdelning ger möjlighet till en längre tids observation. Flera personer bidrar till att samla information om en patients psykiska tillstånd och psykosociala situation. Psykiatrin har ju ett påtagligt problem i det att vi nästan aldrig kan ställa en diagnos utifrån någon form av »objektiv« mätning. Det finns inga blodprov och inga neurofysiologiska eller radiologiska metoder som kan ge annat än mer eller mindre begränsade bidrag i den diagnostiska processen. Det är anamnesen, samtalet med patienten och sjukhistorien, som är grunden, ofta kompletterad av anhöriga/närstående och det vi kan observera av patientens sätt att vara, beteenden och förhållningssätt i olika typer av relationer och sociala situationer på en vårdavdelning. Man får också möjlighet att observera förändringar över tid, inte bara över dygnet utan över flera dagar.

3. Vård och behandling. Vid de flesta psykiatriska tillstånd finns inte någon behandling som har en omedelbar och varaktig effekt. En psykos tar ofta flera dygn, ibland veckor och månader att behandla, liksom vissa depressiva tillstånd och även ångesttillstånd. Mera personlighetsmässiga problem kräver också långa behandlingsinsatser där en avdelningsmiljö/behandlingshemsmiljö kan vara avgörande. Patienten kan vara i behov av skydd mot självdestruktiva impulser eller aggressiva utbrott och hjälp med sömnproblem, matvanor och annat som hör till vardagen.

Asylfunktionen kan naturligtvis mötas på annat sätt än genom en vårdavdelning, men behovet av en diagnostisk process som vägledning för den fortsatta behandlingen, liksom behovet av omvårdnad och mera specifik behandling, motiverar existensen av en avdelning. Jag tror alltså att det finns anledning för oss att diskutera en vårdavdelnings funktion litet mera ingående än hittills.

De flesta långtidssjuka lever numera ute i samhället med mer eller mindre stöd från framför allt socialtjänsten och inte minst anhöriga. Periodvis är de i behov av en mera kvalificerad omsorg, som kanske i första hand handlar om asylfunktionen. På många håll använder man sig av planerade inläggningar för denna typ av patienter. Det handlar ofta om patienter med en underliggande psykosdiagnos och som har olika typer av underhållsbehandling eller personlighetsstörning och där man vet att försämringar inträffar av och till. Då kan systemet med planerade inläggningar två–tre gånger per år vara en mycket bättre lösning än att invänta en försämring som kanske innebär en tvångsinläggning och också längre vårdtider.

I Norge har man sedan flera år på många håll systematiskt arbetat med s k brukarstyrda inläggningar. Jag tror att det finns anledning för oss att ta efter den modell som utvecklats där. I korthet går den ut på att man erbjuder en grupp patienter möjligheten att själva bestämma när de behöver en kort tids vård och omsorg på en avdelning. Man har systematiserat det så att erbjudandet gäller en vårdtid på upp till fem dygn. Det måste gå minst tre veckor mellan varje ny inläggning, och det ska inte finnas behov av ändring av behandlingsupplägget, framför allt vad gäller medicinering, under den aktuella vårdtiden. Det finns ytterligare en del praktiska betingelser, t ex att brukaren själv måste ta ansvar för att ta sig till avdelningen och att man helst ska komma före kl 20 på kvällen.

Det finns nu flera utvärderingar gjorda av ett sådant system på olika håll i Norge, och resultaten är ganska entydiga. Inläggningsfrekvensen ökar en del jämfört med tiden före introduktionen av modellen, men den sammanlagda vårdtiden minskar betydligt (30–40 procent), och den samlade tiden för tvångsinläggning halveras. Patienterna använder sig av krisplatserna i genomsnitt knappt fem gånger per år, med en varaktighet av 2,5 dygn per tillfälle. Patienterna uttryckte också genomgående sin uppskattning av arrangemanget och särskilt att själva få bestämma över inläggning och vårdtid [1, 2].

Detta är, menar jag, i första hand ett exempel på asylfunktionen, eftersom varken diagnostik eller behandlingsupplägg ingår i erbjudandet. Ofta har man avsatt två platser för den här typen av inläggning på en vårdavdelning. Om man vill utnyttja vårdavdelningen också för en diagnostisk process borde avdelningspersonalen kompletteras med fast psykolog och kurator i första hand. Vård och behandling handlar inte bara om att tillgodose de medicinska behoven utan också om att utnyttja vårdtiden för att arbeta mera miljöterapeutiskt, och då skulle arbetsterapeuter och sjukgymnaster också kunna bidra till en mera innehållsrik vårdtid.

På grund av det minskade intresset för vårdavdelningen som terapeutisk miljö, och synen på den som något som egentligen inte borde finnas om bara öppenvården fungerade optimalt, har slutenvården inte utvecklats utifrån de nya förutsättningarna. Vissa patientkategorier mår heller inte bra i dessa miljöer. Jag tänker särskilt på de unga med självskadebeteenden, där kampen mot avdelningsstrukturen blir huvudinnehållet i stället för kampen för att hitta sig själv och sin livsmening.

Som emeritus har jag mindre insyn i dagens vårdsituation än förr, och kanske är det jag skriver här inte relevant – eller finns det kanske anledning att diskutera slutenvårdens status inom psykiatrin litet mera ingående?! Personligen tror jag att det är dags att tänka nytt. Kanske är det något för Svenska psykiatriska föreningen och Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor att samla en framtidskommission om: behövs den psykiatriska slutenvården och vad ska den i så fall innehålla, alternativa vårdformer med aktivare patienter och personal som livsstilslotsar (»coach« är ett förbrukat begrepp). Eller är det en uppgift för Sveriges Kommuner och landsting och Ing-Marie Wieselgren, eller varför inte socialminister Göran Hägglund och Socialdepartementet?

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Heskestad S, Tytlandsvik M. Brukerstyrte kriseinleggelser ved alvorlig psykisk lidelse. Tidsskr Nor Legeforen. 2008;128:32-5.
 2. Støvind H, Hanneborg EM, Ruud T. Bedre tid med brukerstyrte inleggelser? Sykepleien. 2012;100:62-4.

Kommentarer (1)

 • Partiell renässans för psykiatriska vårdavdelningar!

  2013-12-04 18:21 | Angeläget förslag! Asylfunktionen kan för övrigt behövas även för icke-psykoser. Detta förutsätter differentiering på olika små avdelningar.

  Den norska idén bör också kompletteras så att den korta självvalda vårdtiden ibland kan förlängas på rekommendation av den som patienten känner störst förtroende för. Anledningen kan vara precisering av diagnos(er) eller observation vid försök till förbättrad behandling, med utnyttjande av olika slags kompetent personal.

  Psykiatrin skulle för övrigt behöva omorganiseras så att vissa psykologer/neuropsykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och psykiatrer anställs halvtid på vårdavdelning och halvtid i öppen vård.

  Visst är det sant att diagnostisering inom psykiatrin är främst en fråga om anamnes, status, samtal med patient/anhöriga och observation över tid, men neurofysiologiska analyser skulle också behöva lyftas fram.

  Kjell Norlin, f d chefsöverläkare, Neuropsykiatriska kliniken, Bollnäs

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Spontan kranskärls­dissektion kan orsaka akut koronart syndrom Ovanligt tillstånd som kräver genomtänkt handläggning och mer forskning

Översikt | Spontan kranskärlsdissektion är en icke-traumatisk skada som uppstår i kärlväggen genom dissektion i intima eller blödning i media. Tillståndet drabbar framför allt kvinnor och är en ovanlig orsak till akuta koronara syndrom. Orsakerna är multifaktoriella, och spontan läkning förekommer i hög grad. () 30 NOV 2015

bild

HPV-screening mot livmoderhalscancer – Socialstyrelsen är alltför pessimistisk

Debatt | Socialstyrelsens bedömning att primär HPV-screening kan minska antalet kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer med 60 per år är synnerligen pessimistisk, anser Erik Wilander. () 30 NOV 2015

Annons Annons

Skönhetsutredningen föreslår ny lag för kroppsbehandlingar

Nyheter | En ny lag och legitimationskrav behövs för att stärka konsumentens skydd vid skönhetsingrepp. Det föreslås i Skönhetsutredningens betänkande, som i dag presenteras. () 30 NOV 2015

bild

Landsprofiler kan bli viktiga verktyg vid COP21 i Paris

Debatt | Hälsa är kanske det viktigaste och mest kännbara utfallet av klimatförändringarna, skriver Joacim Rocklöv och Mikkel Quam. () 30 NOV 2015

bild

Resultat i Paris för hälsans skull!

Nyheter | Så stod det på plakatet som Läkare för miljön bar när omkring 4 000 personer på söndagen marscherade i Stockholm inför klimatförhandlingarna i Paris som inleds i dag. () 30 NOV 2015

bild

Apropå! Myten om mödomshinnan Inget utrymme
för missförstånd

Debatt | Det är under all kritik att bilden av mödomshinnemyten som sann förmedlas till en hel klass blivande läkare, anser Kvinnliga läkares förening. () 30 NOV 2015

bild

Stöd för ljusterapi vid depression

Nya rön | Huruvida ljusterapi vid depression har effekt eller ej har diskuterats. I JAMA Psychiatry presenteras en undersökning som ger stöd för att metoden skulle kunna ha en antidepressiv verkan. () 30 NOV 2015

Uppsägningshot togs tillbaka

Nyheter | November har varit en turbulent månad för läkarna på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. 15 läkare skrev under sina uppsägningar och både verksamhetschef och divisionschef lämnade sina poster. Nu är konflikten löst och lärdomen är att kommunikationen till berörd personal brustit. () 27 NOV 2015

»Läkare världen över är oroade«

Nyheter | »Läkare världen över är oroade då Världshälsoorganisationen WHO har konstaterat att klimatförändringar utgör ett oacceptabelt stort hot mot den globala hälsan.« Det skriver bland andra Sofia Lindegren, ledamot Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa, i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag. () 27 NOV 2015

Besked om läkarutbildning dröjer

Nyheter | Det finns ännu ingen tidsplan för det fortsatta arbetet kring en ny läkarutbildning. Efter remissrundan har det framkommit att det finns frågor som behöver beredas vidare, enligt ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. () 27 NOV 2015

Barnläkare: Dags för krafttag mot passiv rökning

Debatt | Svenska barnläkarföreningen tar europeiskt initiativ för att begränsa exponeringen för passiv rökning bland barn och för att förhindra att barn och unga börjar röka. (1 kommentar) 27 NOV 2015

Skånebesöket bra första stopp

Nyheter | Skåne var första stoppet för »Sverigeronden« – Läkarförbundets turné bland landstingen. En bra start, tycker ordförande Heidi Stensmyren. () 27 NOV 2015

De har skrivit Årets artikel 2015

Nyheter | Nu är vinnarna av Läkartidningens utmärkelse Årets artikel utsedda. Författarna till sex artiklar i lika många kategorier får ta emot priset på Medicinska riksstämman den 3 december. () 27 NOV 2015

Svårt förebygga risker på resan

Nya rön | För att minska hälsorisker vid utlandsresor ges resenärer råd, vaccinationer och ordineras malariaprofylax. I en avhandling undersöktes olika typer av risker och huruvida råden skyddade mot hälsoproblem. En slutsats är att kritisk granskning av de vanliga reseråden behövs. (1 kommentar) 27 NOV 2015

Läkare ville få sin rätt förskriva narkotika inskränkt – fick nej

Patientsäkerhet | Läkaren begärde själv att hans behörighet att förskriva läkemedel som innehåller vissa substanser skulle begränsas. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, avslår dock ansökan, eftersom en begränsning inte kan omfatta endast vissa läkemedel som innehåller substanserna. () 27 NOV 2015

Mjukt vatten kan lindra eksem

Nya rön | Många människor upplever att huden blir torrare och mer irriterad vid tvätt med hårt vatten, och patienter med eksem verkar särskilt känsliga. I en studie undersöktes fenomenet på 336 barn med atopiskt eksem. () 26 NOV 2015

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons