Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CMHU Läkartidningen 51–52/2013
Lakartidningen.se 2013-12-17

Stora fyrverkeriraketer förbjuds efter svår olycka för två år sedan

Försäljningen av stora fyrverkeriraketer till allmänheten förbjuds i Sverige från den 15 april 2014. Bakgrunden är den svåra olycka som inträffade vid nyår för knappt två år sedan och som rapporterades i Läkartidningen. 

Shulin Nie
teknisk handläggare, Farliga ämnen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad
Shulin.Nie@msb.se

Fyrverkerier är festliga men kan också orsaka allvarliga olyckor. Olyckorna beror oftast på fel­aktigt handhavande och mera sällan på produktfel.

I dag finns ett EU-direktiv som reglerar vilka krav en fyrverkeripjäs ska uppfylla. Dessutom finns Europastandarder som specificerar hur en pjäs kan vara uppbyggd. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som reglerar vilka fyrverkerier som får användas. 

Fyrverkerier kan delas in i två kategorier beroende på användningsområde: de som får användas endast av professionella (personer med specialistkunskap) och de som får användas av allmänheten. För professionella finns ingen begränsning utan det är deras kunskaper om fyrverkerier som avgör vad de får använda. Däremot finns det en detaljerad reglering av vilka fyrverkerier som får säljas till och användas av allmänheten. 

Fyrverkerier som säljs till allmän­heten får inte kunna orsaka allvarliga skador vare sig vid korrekt användning eller vid felaktigt handhavande. Fyrverkerier finns i många typer, och ra­keter är bara en av dem (Figur 1).

Vid en olycka nyåret 2011–2012 träffades en 13-årig pojke av en raket, vilket ledde till att han fick livshotande ska­dor. Pojken överlevde olyckan, men hans vänstra ben måste amputeras. Olyckan rapporterades i Läkartidningen 51–52/2012 (sidorna 2332-3).

Utredningen kunde inte identifiera vilken typ av raket som hade använts. Den allmänna uppfattningen bland nationella och internationella experter var att en raket avsedd för allmänheten inte kunde ha orsakat så allvarliga skador. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslöt därför att genomföra en studie om skadepotential hos de raketer som finns tillgängliga för allmänheten på den svenska marknaden. Studien genomfördes under hösten 2012 och tidigt våren 2013. Utvalda raketer testades mot mål av aluminium, tvålblock och grislår.

Resultatet var häpnadsväckande. Raketer med mer än 90 gram pyrotekniska satser är betydligt farligare än vad som tidigare varit känt. Studien visade att sådana raketer kan tränga in i mäns­­­klig vävnad och med efterföljande explosion åstadkomma dödliga skador. Figur 2–4 visar hur raketskjutningen mot grislår gick till, några sekvenser från höghastighetsvideo samt skador på grislåret. Filmen finns nu utlagd på YouTube: http://youtu.be/NWCF74DAQag

Resultatet av studien visar att sådana raketer inte bör tillåtas för allmänheten. Allmänhetens tillgång till stora raketer kommer därför att förbjudas.

När det stod klart vilken stor fara ­­som är förknippad med stora raketer bestämde sig Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att ändra reglerna om vilka raketer som får säljas till allmänheten. Raketer med mer än 75 gram pyrotekniska satser kommer inte att få säljas till eller användas av allmänheten. 

Redan i februari 2013 gick vi ut med information till hela fyrverkeribran­schen om det kommande förbudet mot stora raketer för att förhindra att stora raketer importeras innan de nya reglerna hinner träda i kraft. De nya reglerna är nu klara och träder i kraft från och med den 15 april 2014.

På webbplatsen »Din säkerhet« http://www.dinsakerhet.se/Farliga-amnen/Fyrverkerier/ finns många goda råd till allmänheten om hur fyrverkerier kan användas säkert. 

De viktigaste råden är:

  • Köp inte stora raketer. Det finns andra fyrverkerier, till exempel fyrverkeritårta, som är betydligt enklare och säkrare att använda och som har finare effekter.
  • Låt aldrig personer under 18 år hantera fyrverkerier.
  • Lär dig använda de pjäser du köpt ­genom att läsa bruksanvisningen 
  • och iaktta det säkerhetsavstånd som anges i bruksanvisningen – i regel 25 meter för större pjäser.
  • Raketer ska avfyras från en stadig ­avfyrningsanordning, till exempel en ramp av en stege (Figur 1).

Studien om skadepotential hos raketer har genomförts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Totalförsvarets forsknings­institut i Grindsjön. Shulin Nie och ­Mikael Ekeberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Reine Adolfsson och Patrik Krumlinde från Totalförsvarets forskningsinstitut har utfört försöken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap riktar ett stort tack till Carl ­Johan Tiderius och medför­fattare för deras initiativ att uppmärksamma oss på olyckan samt Carl ­Johan Tiderius stora engagemang i utredningen. In­satserna ökar förutsättningarna för ett säkrare nyårsfirande.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons