Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CMHU Läkartidningen 51–52/2013
Lakartidningen.se 2013-12-17

Stora fyrverkeriraketer förbjuds efter svår olycka för två år sedan

Försäljningen av stora fyrverkeriraketer till allmänheten förbjuds i Sverige från den 15 april 2014. Bakgrunden är den svåra olycka som inträffade vid nyår för knappt två år sedan och som rapporterades i Läkartidningen. 

Shulin Nie
teknisk handläggare, Farliga ämnen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad
Shulin.Nie@msb.se

Fyrverkerier är festliga men kan också orsaka allvarliga olyckor. Olyckorna beror oftast på fel­aktigt handhavande och mera sällan på produktfel.

I dag finns ett EU-direktiv som reglerar vilka krav en fyrverkeripjäs ska uppfylla. Dessutom finns Europastandarder som specificerar hur en pjäs kan vara uppbyggd. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som reglerar vilka fyrverkerier som får användas. 

Fyrverkerier kan delas in i två kategorier beroende på användningsområde: de som får användas endast av professionella (personer med specialistkunskap) och de som får användas av allmänheten. För professionella finns ingen begränsning utan det är deras kunskaper om fyrverkerier som avgör vad de får använda. Däremot finns det en detaljerad reglering av vilka fyrverkerier som får säljas till och användas av allmänheten. 

Fyrverkerier som säljs till allmän­heten får inte kunna orsaka allvarliga skador vare sig vid korrekt användning eller vid felaktigt handhavande. Fyrverkerier finns i många typer, och ra­keter är bara en av dem (Figur 1).

Vid en olycka nyåret 2011–2012 träffades en 13-årig pojke av en raket, vilket ledde till att han fick livshotande ska­dor. Pojken överlevde olyckan, men hans vänstra ben måste amputeras. Olyckan rapporterades i Läkartidningen 51–52/2012 (sidorna 2332-3).

Utredningen kunde inte identifiera vilken typ av raket som hade använts. Den allmänna uppfattningen bland nationella och internationella experter var att en raket avsedd för allmänheten inte kunde ha orsakat så allvarliga skador. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslöt därför att genomföra en studie om skadepotential hos de raketer som finns tillgängliga för allmänheten på den svenska marknaden. Studien genomfördes under hösten 2012 och tidigt våren 2013. Utvalda raketer testades mot mål av aluminium, tvålblock och grislår.

Resultatet var häpnadsväckande. Raketer med mer än 90 gram pyrotekniska satser är betydligt farligare än vad som tidigare varit känt. Studien visade att sådana raketer kan tränga in i mäns­­­klig vävnad och med efterföljande explosion åstadkomma dödliga skador. Figur 2–4 visar hur raketskjutningen mot grislår gick till, några sekvenser från höghastighetsvideo samt skador på grislåret. Filmen finns nu utlagd på YouTube: http://youtu.be/NWCF74DAQag

Resultatet av studien visar att sådana raketer inte bör tillåtas för allmänheten. Allmänhetens tillgång till stora raketer kommer därför att förbjudas.

När det stod klart vilken stor fara ­­som är förknippad med stora raketer bestämde sig Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att ändra reglerna om vilka raketer som får säljas till allmänheten. Raketer med mer än 75 gram pyrotekniska satser kommer inte att få säljas till eller användas av allmänheten. 

Redan i februari 2013 gick vi ut med information till hela fyrverkeribran­schen om det kommande förbudet mot stora raketer för att förhindra att stora raketer importeras innan de nya reglerna hinner träda i kraft. De nya reglerna är nu klara och träder i kraft från och med den 15 april 2014.

På webbplatsen »Din säkerhet« http://www.dinsakerhet.se/Farliga-amnen/Fyrverkerier/ finns många goda råd till allmänheten om hur fyrverkerier kan användas säkert. 

De viktigaste råden är:

  • Köp inte stora raketer. Det finns andra fyrverkerier, till exempel fyrverkeritårta, som är betydligt enklare och säkrare att använda och som har finare effekter.
  • Låt aldrig personer under 18 år hantera fyrverkerier.
  • Lär dig använda de pjäser du köpt ­genom att läsa bruksanvisningen 
  • och iaktta det säkerhetsavstånd som anges i bruksanvisningen – i regel 25 meter för större pjäser.
  • Raketer ska avfyras från en stadig ­avfyrningsanordning, till exempel en ramp av en stege (Figur 1).

Studien om skadepotential hos raketer har genomförts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Totalförsvarets forsknings­institut i Grindsjön. Shulin Nie och ­Mikael Ekeberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Reine Adolfsson och Patrik Krumlinde från Totalförsvarets forskningsinstitut har utfört försöken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap riktar ett stort tack till Carl ­Johan Tiderius och medför­fattare för deras initiativ att uppmärksamma oss på olyckan samt Carl ­Johan Tiderius stora engagemang i utredningen. In­satserna ökar förutsättningarna för ett säkrare nyårsfirande.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016