Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CXT4 Läkartidningen 24/2014
Lakartidningen.se 2014-06-10

Inga metoduppgifter? Inga jämförbara laboratorieresultat

Det går inte att tolka aggregerade laboratoriedata utan kännedom om de mätmetoder som använts. Metoduppgifter måste finnas med tillsammans med de laboratoriedata som registreras i kvalitetsregister, anser Equalis. 

Gunnar Nordin
leg läkare, vd Equalis AB, Uppsala

gunnar.nordin@Equalis.se

Alla laboratorieresultat har en osäkerhet, varav slumpfelet utgör en stor andel. Slumpfelet är det som den erfarne klinikern, ofta intuitivt, tar hänsyn till vid tolkningen av resultatet genom att sätta in det i rätt kontext. När man gör sammanställningar av laboratorieresultat för flera patienter eller över tid får emellertid en annan källa till osäkerheten, riktigheten, stor betydelse. Användningen av medel-HbA1c i det Nationella diabetesregistret (NDR) är ett bra exempel. 

HbA1c är en viktig variabel för uppföljning av patienter med diabetes och är numera även ett diagnoskriterium [1]. I den senaste årsrapporten från Nationella diabetesregistret [2] konstateras att det efter en följd av år med stigande medel-HbA1c nu finns en positiv trend, det vill säga att medel-HbA1c för 2013 är lägre än för 2012 för såväl primärvårdspatienter som för medicinklinikpatienter (Figur 1), något som enligt NDR:s årsrapport »mycket väl kan vara ett resultat av mer intensivt kvalitetsarbete« [2].

HbA1c mäts i Sverige med analysmetoder från fem olika företag; Axis Shield (Afinion HbA1c), BioRad (Variant II, Variant Turbo, D10 HbA1c), Roche (Tina-quant), Siemens (DCA 2000, Vantage) och Tosoh Bioscience (G5, G7, G8), samt med »in house«-metoden Mono S HPLC. Samtliga metoder, inklusive Mono S HPLC, är standardiserade till IFCC:s (International Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) referensmetod och förväntas ge samma mätresultat.

Equalis skickar regelbundet ut prov för att kontrollera hur noggrant man mäter. Tio gånger per år får laboratorier, vårdcentraler och mottagningar som mäter HbA1c möjlighet att se hur just deras instrument presterar. I dessa prov mäter man ibland lite för högt, ibland lite för lågt. Kvalitetsmålet innebär till exempel att vid den diagnostiska nivån 48 mmol/mol får felet vara maximalt 3,5 mmol/mol.

När man ställer samman resultat och beräknar medelvärden (vilket sker i diabetesregistret) är det genomsnittliga felet, eller riktigheten, mycket viktigare än slump­felet i det enskilda mätvärdet. Riktigheten i mätningarna varierar över tid och mellan de olika företag som är ansvariga för metoderna. I Equalis rapporter kan man se riktigheten för sin egen HbA1c-­metod. 

Tabell 1 visar riktigheten, uttryckt som medelavvikelse från referensmetodvärde, för de sex olika metodgrupperna och år. Den årliga medelav­vikelsen för varje metod från ett gemensamt referensvärde varierar således med 1–2 mmol/mol. De förändringarna av genomsnitts-HbA1c som NDR uppmärksammar och tolkar i årsrapporten är av storleksordningen 1 mmol/mol eller mindre. Med den stora mängd resultat som NDR baserar sina beräkningar på så är de naturligtvis »statistiskt signifikanta«. Men eftersom skillnaden i riktighet för metoderna ofta är mycket större än skillnaderna i patientmedelvärdena visar en sådan statistisk signifikans i första hand förändringar i mätmetodernas riktighet och relativa användning av de olika metoderna, och inte förändringar till följd av ändrad behandling.

Det går med andra ord inte att tolka HbA1c-data på det sätt man försöker göra i NDR utan att veta vilka mätmetoder som använts. Därför är det anmärkningsvärt att varken NDR eller något annat kvalitetsregister innehåller uppgifter om vilken metod som använts för att ta fram laboratorieresultaten. För mindre register, som barndiabetesregistret Swediabkids, går det, med mycket arbete, att göra manuella uppskattningar i efterhand [3]. För större register är detta omöjligt.

Nationella diabetesregistret är ett av de bättre och mest välskötta kvalitetsregistren, och HbA1c en av våra bäst kontrollerade laboratorievariabler. De har valts här för att illustrera principen att det inte går att tolka aggregerade laboratoriedata utan kännedom om de använda mätmetoderna. Därför måste uppgift om mätmetod finnas med tillsammans med laboratoriedata som registreras i kvalitetsregister. Nyligen uppmanade också en grupp redaktörer [4] vetenskapliga tidskrifter att inte publicera laboratorieresultat utan uppgifter om laboratoriemetoder. Läkartidningen borde ansluta sig till en sådan policy, det vill säga att inte publicera aggregerade laboratorieresultat från till exempel de nationella kvalitetsregistren utan uppgifter om de använda laboratoriemetoderna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Lilja, M, et al. HbA1c blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes. Samordnat införande i Sverige januari 2014. Läkartidningen. 2013;110:49-50.
  2. Nationella Diabetesregistret Årsrapport. 2013 års resultat.
  3. Lindblad B, Nordin G. External quality assessment of HbA1c and its effect on comparison between Swedish pediatric diabetes clinics. Experiences from the Swedish pediatric diabetes quality register (Swediabkids) and Equalis. Clin Chem Lab Med. 2013;51:2045-52.
  4. Rifai N, Annesley TM, Berg JP, et al. An appeal to medical journal editors: the need for a full description of laboratory methods and specimen handling in clinical study reports. Clin Chem. 2012;58:483-5.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons