Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CXT4 Läkartidningen 24/2014
Lakartidningen.se 2014-06-10

Inga metoduppgifter? Inga jämförbara laboratorieresultat

Det går inte att tolka aggregerade laboratoriedata utan kännedom om de mätmetoder som använts. Metoduppgifter måste finnas med tillsammans med de laboratoriedata som registreras i kvalitetsregister, anser Equalis. 

Gunnar Nordin
leg läkare, vd Equalis AB, Uppsala

gunnar.nordin@Equalis.se

Alla laboratorieresultat har en osäkerhet, varav slumpfelet utgör en stor andel. Slumpfelet är det som den erfarne klinikern, ofta intuitivt, tar hänsyn till vid tolkningen av resultatet genom att sätta in det i rätt kontext. När man gör sammanställningar av laboratorieresultat för flera patienter eller över tid får emellertid en annan källa till osäkerheten, riktigheten, stor betydelse. Användningen av medel-HbA1c i det Nationella diabetesregistret (NDR) är ett bra exempel. 

HbA1c är en viktig variabel för uppföljning av patienter med diabetes och är numera även ett diagnoskriterium [1]. I den senaste årsrapporten från Nationella diabetesregistret [2] konstateras att det efter en följd av år med stigande medel-HbA1c nu finns en positiv trend, det vill säga att medel-HbA1c för 2013 är lägre än för 2012 för såväl primärvårdspatienter som för medicinklinikpatienter (Figur 1), något som enligt NDR:s årsrapport »mycket väl kan vara ett resultat av mer intensivt kvalitetsarbete« [2].

HbA1c mäts i Sverige med analysmetoder från fem olika företag; Axis Shield (Afinion HbA1c), BioRad (Variant II, Variant Turbo, D10 HbA1c), Roche (Tina-quant), Siemens (DCA 2000, Vantage) och Tosoh Bioscience (G5, G7, G8), samt med »in house«-metoden Mono S HPLC. Samtliga metoder, inklusive Mono S HPLC, är standardiserade till IFCC:s (International Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) referensmetod och förväntas ge samma mätresultat.

Equalis skickar regelbundet ut prov för att kontrollera hur noggrant man mäter. Tio gånger per år får laboratorier, vårdcentraler och mottagningar som mäter HbA1c möjlighet att se hur just deras instrument presterar. I dessa prov mäter man ibland lite för högt, ibland lite för lågt. Kvalitetsmålet innebär till exempel att vid den diagnostiska nivån 48 mmol/mol får felet vara maximalt 3,5 mmol/mol.

När man ställer samman resultat och beräknar medelvärden (vilket sker i diabetesregistret) är det genomsnittliga felet, eller riktigheten, mycket viktigare än slump­felet i det enskilda mätvärdet. Riktigheten i mätningarna varierar över tid och mellan de olika företag som är ansvariga för metoderna. I Equalis rapporter kan man se riktigheten för sin egen HbA1c-­metod. 

Tabell 1 visar riktigheten, uttryckt som medelavvikelse från referensmetodvärde, för de sex olika metodgrupperna och år. Den årliga medelav­vikelsen för varje metod från ett gemensamt referensvärde varierar således med 1–2 mmol/mol. De förändringarna av genomsnitts-HbA1c som NDR uppmärksammar och tolkar i årsrapporten är av storleksordningen 1 mmol/mol eller mindre. Med den stora mängd resultat som NDR baserar sina beräkningar på så är de naturligtvis »statistiskt signifikanta«. Men eftersom skillnaden i riktighet för metoderna ofta är mycket större än skillnaderna i patientmedelvärdena visar en sådan statistisk signifikans i första hand förändringar i mätmetodernas riktighet och relativa användning av de olika metoderna, och inte förändringar till följd av ändrad behandling.

Det går med andra ord inte att tolka HbA1c-data på det sätt man försöker göra i NDR utan att veta vilka mätmetoder som använts. Därför är det anmärkningsvärt att varken NDR eller något annat kvalitetsregister innehåller uppgifter om vilken metod som använts för att ta fram laboratorieresultaten. För mindre register, som barndiabetesregistret Swediabkids, går det, med mycket arbete, att göra manuella uppskattningar i efterhand [3]. För större register är detta omöjligt.

Nationella diabetesregistret är ett av de bättre och mest välskötta kvalitetsregistren, och HbA1c en av våra bäst kontrollerade laboratorievariabler. De har valts här för att illustrera principen att det inte går att tolka aggregerade laboratoriedata utan kännedom om de använda mätmetoderna. Därför måste uppgift om mätmetod finnas med tillsammans med laboratoriedata som registreras i kvalitetsregister. Nyligen uppmanade också en grupp redaktörer [4] vetenskapliga tidskrifter att inte publicera laboratorieresultat utan uppgifter om laboratoriemetoder. Läkartidningen borde ansluta sig till en sådan policy, det vill säga att inte publicera aggregerade laboratorieresultat från till exempel de nationella kvalitetsregistren utan uppgifter om de använda laboratoriemetoderna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Lilja, M, et al. HbA1c blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes. Samordnat införande i Sverige januari 2014. Läkartidningen. 2013;110:49-50.
  2. Nationella Diabetesregistret Årsrapport. 2013 års resultat.
  3. Lindblad B, Nordin G. External quality assessment of HbA1c and its effect on comparison between Swedish pediatric diabetes clinics. Experiences from the Swedish pediatric diabetes quality register (Swediabkids) and Equalis. Clin Chem Lab Med. 2013;51:2045-52.
  4. Rifai N, Annesley TM, Berg JP, et al. An appeal to medical journal editors: the need for a full description of laboratory methods and specimen handling in clinical study reports. Clin Chem. 2012;58:483-5.

Kommentera

Kommentera
bild

Sjukdomar sprids i takt med globaliseringen Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (2 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

bild

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Mycket för många att vinna på multidisciplinär handläggning

Debatt | Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. () 20 MAJ 2016

Låg recidivrisk hos kvinnor efter första venösa tromboembolismen

Nya rön | Kvinnor mellan 18 och 64 år med venös tromboembolism för första gången har generellt låg risk för recidiv, visar en ny avhandling. Förekomst av riskalleler kan vara användbara för att bedöma recidivrisken. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons