Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CXT4 Läkartidningen 24/2014
Lakartidningen.se 2014-06-10

Inga metoduppgifter? Inga jämförbara laboratorieresultat

Det går inte att tolka aggregerade laboratoriedata utan kännedom om de mätmetoder som använts. Metoduppgifter måste finnas med tillsammans med de laboratoriedata som registreras i kvalitetsregister, anser Equalis. 

Gunnar Nordin
leg läkare, vd Equalis AB, Uppsala

gunnar.nordin@Equalis.se

Alla laboratorieresultat har en osäkerhet, varav slumpfelet utgör en stor andel. Slumpfelet är det som den erfarne klinikern, ofta intuitivt, tar hänsyn till vid tolkningen av resultatet genom att sätta in det i rätt kontext. När man gör sammanställningar av laboratorieresultat för flera patienter eller över tid får emellertid en annan källa till osäkerheten, riktigheten, stor betydelse. Användningen av medel-HbA1c i det Nationella diabetesregistret (NDR) är ett bra exempel. 

HbA1c är en viktig variabel för uppföljning av patienter med diabetes och är numera även ett diagnoskriterium [1]. I den senaste årsrapporten från Nationella diabetesregistret [2] konstateras att det efter en följd av år med stigande medel-HbA1c nu finns en positiv trend, det vill säga att medel-HbA1c för 2013 är lägre än för 2012 för såväl primärvårdspatienter som för medicinklinikpatienter (Figur 1), något som enligt NDR:s årsrapport »mycket väl kan vara ett resultat av mer intensivt kvalitetsarbete« [2].

HbA1c mäts i Sverige med analysmetoder från fem olika företag; Axis Shield (Afinion HbA1c), BioRad (Variant II, Variant Turbo, D10 HbA1c), Roche (Tina-quant), Siemens (DCA 2000, Vantage) och Tosoh Bioscience (G5, G7, G8), samt med »in house«-metoden Mono S HPLC. Samtliga metoder, inklusive Mono S HPLC, är standardiserade till IFCC:s (International Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) referensmetod och förväntas ge samma mätresultat.

Equalis skickar regelbundet ut prov för att kontrollera hur noggrant man mäter. Tio gånger per år får laboratorier, vårdcentraler och mottagningar som mäter HbA1c möjlighet att se hur just deras instrument presterar. I dessa prov mäter man ibland lite för högt, ibland lite för lågt. Kvalitetsmålet innebär till exempel att vid den diagnostiska nivån 48 mmol/mol får felet vara maximalt 3,5 mmol/mol.

När man ställer samman resultat och beräknar medelvärden (vilket sker i diabetesregistret) är det genomsnittliga felet, eller riktigheten, mycket viktigare än slump­felet i det enskilda mätvärdet. Riktigheten i mätningarna varierar över tid och mellan de olika företag som är ansvariga för metoderna. I Equalis rapporter kan man se riktigheten för sin egen HbA1c-­metod. 

Tabell 1 visar riktigheten, uttryckt som medelavvikelse från referensmetodvärde, för de sex olika metodgrupperna och år. Den årliga medelav­vikelsen för varje metod från ett gemensamt referensvärde varierar således med 1–2 mmol/mol. De förändringarna av genomsnitts-HbA1c som NDR uppmärksammar och tolkar i årsrapporten är av storleksordningen 1 mmol/mol eller mindre. Med den stora mängd resultat som NDR baserar sina beräkningar på så är de naturligtvis »statistiskt signifikanta«. Men eftersom skillnaden i riktighet för metoderna ofta är mycket större än skillnaderna i patientmedelvärdena visar en sådan statistisk signifikans i första hand förändringar i mätmetodernas riktighet och relativa användning av de olika metoderna, och inte förändringar till följd av ändrad behandling.

Det går med andra ord inte att tolka HbA1c-data på det sätt man försöker göra i NDR utan att veta vilka mätmetoder som använts. Därför är det anmärkningsvärt att varken NDR eller något annat kvalitetsregister innehåller uppgifter om vilken metod som använts för att ta fram laboratorieresultaten. För mindre register, som barndiabetesregistret Swediabkids, går det, med mycket arbete, att göra manuella uppskattningar i efterhand [3]. För större register är detta omöjligt.

Nationella diabetesregistret är ett av de bättre och mest välskötta kvalitetsregistren, och HbA1c en av våra bäst kontrollerade laboratorievariabler. De har valts här för att illustrera principen att det inte går att tolka aggregerade laboratoriedata utan kännedom om de använda mätmetoderna. Därför måste uppgift om mätmetod finnas med tillsammans med laboratoriedata som registreras i kvalitetsregister. Nyligen uppmanade också en grupp redaktörer [4] vetenskapliga tidskrifter att inte publicera laboratorieresultat utan uppgifter om laboratoriemetoder. Läkartidningen borde ansluta sig till en sådan policy, det vill säga att inte publicera aggregerade laboratorieresultat från till exempel de nationella kvalitetsregistren utan uppgifter om de använda laboratoriemetoderna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Lilja, M, et al. HbA1c blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes. Samordnat införande i Sverige januari 2014. Läkartidningen. 2013;110:49-50.
  2. Nationella Diabetesregistret Årsrapport. 2013 års resultat.
  3. Lindblad B, Nordin G. External quality assessment of HbA1c and its effect on comparison between Swedish pediatric diabetes clinics. Experiences from the Swedish pediatric diabetes quality register (Swediabkids) and Equalis. Clin Chem Lab Med. 2013;51:2045-52.
  4. Rifai N, Annesley TM, Berg JP, et al. An appeal to medical journal editors: the need for a full description of laboratory methods and specimen handling in clinical study reports. Clin Chem. 2012;58:483-5.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons