Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CY36 Lakartidningen.se 2014-07-04

Evidens finns för FaR!

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att förebygga och behandla sjukdom. Det skriver Mai-Lis Hellénius med flera apropå att SFAM anser att FaR tillhör onödiga åtgärder i svensk allmänmedicin.

Mai-Lis Hellénius

specialist i allmänmedicin, professor, Karolinska institutet, överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Carl Johan Sundberg

leg läkare, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi, ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, medicinsk redaktör (fysiologi), Läkartidningen

Ing-Mari Dohrn

leg fysioterapeut, doktorand, Karolinska institutet, projektledare FaR, Stockholms läns landsting.

Mats Börjesson

överläkare i internmedicin och kardiologi, professor i idrott med inriktning folkhälsa, ordförande i Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM)

I senaste numret av Läkartidningen presenteras en lista framtagen av Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) över vad man kallar onödiga åtgärder i svensk hälso- och sjukvård [1]. Bland de åtgärder man anser vara onödiga finns fysisk aktivitet på recept, FaR. Via en länk presenteras ett underlag där man med ett urval av sju referenser hävdar att »fysisk aktivitet på recept är onödigt och paternalistiskt«.

I Sverige finns en lång tradition av hälsofrämjande arbete på många områden och arbetsmetoden FaR för att främja fysisk aktivitet har sin grund i svensk primärvård [2]. Redan i mitten av 1980-talet började man i några primärvårdsområden systematiskt skriva ut fysisk aktivitet på recept, och samarbeten med organisationer utanför hälso- och sjukvården initierades. Arbetsmetoden är väl utvärderad vetenskapligt framför allt i Sverige, men även internationellt. Följsamheten har i svenska undersökningar visats vara mycket god. Över 50 procent av dem som fått FaR utskrivet följer ordinationen [3, 4]. En SBU-utredning som publicerades 2007 visade också att hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvården för att öka den fysiska aktiviteten är effektivt [5]. Ett stort antal internationella metaanalyser och översikter av senare datum, där ytterligare nya studier finns med, bekräftar fynden och arbetsmetoden får nu stor spridning även internationellt.

Enligt uppdaterad statistik från Global Burden of Disease (GBD) svarar ofördelaktiga levnadsvanor för merparten av sjukdomsbördan i Sverige [6]. Socialstyrelsens »Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder« från 2011 till stöd för styrning och ledning av vården bygger på en omfattande och systematisk genomgång av studier rörande arbetsmetoder för att ändra levnadsvanor [7]. FaR är en rekommenderad arbetsmetod för att öka den fysiska aktiviteten hos individer som är fysiskt inaktiva och förskrivningen sker under en patientcentrerad dialog. Riktlinjerna har tagits väl emot av såväl hälso- och sjukvårdspersonal som av patienter och vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte i svensk hälso- och sjukvård [8]. 

Med regelbundenhet granskar stora internationella och nationella expertgrupper den samlade vetenskapliga evidensen rörande fysisk aktivitet och hälsa samt metoder för att främja fysisk aktivitet. Det är dylika dokument som för utvecklingen framåt till gagn för patienters hälsa. Den av SFAM framtagna listan är inte baserad på den samlade vetenskapliga evidensen och vi betvivlar att den representerar svenska allmänläkares syn på det preventiva arbetet och FaR.

Kommentarer (4)

 • Tack!

  2014-07-04 15:12 | Inget nytt för den som har följt forskning inom fysisk aktivitet. Tråkigt att man ska behöva slösa energi genom att försvara en metod som borde vara väl entablerad bland alla professioner inom HÄLSO- och sjukvård.

  Verónica Cofré Lindow, Leg fysioterapeut/folkhälsoutvecklare, Landstinget KRONOBERG

  Jäv:

 • Svenska originalstudier om FaR

  2014-07-04 18:09 | Även i Lund finns en grupp som sysslar med FaR-forskning. Senaste tillskottet är Åsa Romés avhandling: Prescribed physical activity. A health economic analysis.
  Som i all ordination beror följsamheten på den som ordinerar. Om familjeläkarna anser att FaR är utan värde kommer patienterna att ta med sig den värderingen även med FaR-recept i handen.

  Ingvar Karlberg, professor, Nordic Schoool of Public Health

  Jäv:

 • SFAM har rätt, FaR är onödigt

  2014-07-04 21:53 | Citerar SFAM:s diskussionsunderlag:

   Det finns få randomiserade kontrollerade studier.
   Resultat baseras vanligen på självrapportering av fysisk aktivitet.
   Bortfallet i alla studier är stort och de som lyckas öka sin fysiska aktivitet bedöms vara en högmotiverad grupp med förhållandevis låg risk. Ungefär var tolfte person ökar sin fysiska aktivitet till rekommenderad omfattning efter råd från allmänläkare eller sköterska vid uppföljning efter ett år.
   I interventionsstudier är recept på eller remiss till planerad fysisk aktivitet oftast förenad med intervention som avser att höja motivationen och jämförelsen görs med annan intervention, korta råd eller ingen åtgärd alls.
   När recept på fysisk aktivitet jämförs med interventioner utan recept, ses ingen skillnad. Det finns alltså ingen påvisad positiv effekt av receptet som sådant.
   Det är mycket osäkert om FAR är mer effektivt än de rådgivande samtal som allmänläkare eller annan personal normalt genomför med patienter med ökad risk

  SFAM tror jag har en majoritet av allmänläkarkåren med sig i denna fråga.
  SFAM förmår att kritiskt granska FaR vilket artikelförfattarna helt misslyckas med enligt min åsikt.
  Motion är viktigt och förtjänar en bättre interventionsmetod än FaR -
  rådgivning i dialogform utan paternalistiskt inslag.

  Nicklas Dahlén, allmänläkare , pensionär

  Jäv:

 • SFAM och FaR

  2014-07-06 20:50 | SFAMs styrelse har inte ställt sig bakom kritiken av FaR, vilket framgår av SFAMs ordförandes kommentar till Göran Sjönells artikel i Läkartidningen. En arbetsgrupp ledd av Göran Sjönell har tagit fram listan, som nu ska diskuteras inom SFAM. Jag delar uppfattningen att FaR har god effekt på fysisk aktivitet. Ordinationen ska ske i lyhörd dialog med patienten och är då inte paternalistisk. Följsamheten är ungeför som vid läkemedelsbehandlig, en hel del patienter ökar dessutom sin fysiska aktivitet med andra aktiviteter än de som står på receptet.

  Lars Jerdén, Allmänläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral

  Jäv: SFAM-representant i prio-gruppen för de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons