Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CY36 Lakartidningen.se 2014-07-04

Evidens finns för FaR!

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att förebygga och behandla sjukdom. Det skriver Mai-Lis Hellénius med flera apropå att SFAM anser att FaR tillhör onödiga åtgärder i svensk allmänmedicin.

Mai-Lis Hellénius

specialist i allmänmedicin, professor, Karolinska institutet, överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Carl Johan Sundberg

leg läkare, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi, ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, medicinsk redaktör (fysiologi), Läkartidningen

Ing-Mari Dohrn

leg fysioterapeut, doktorand, Karolinska institutet, projektledare FaR, Stockholms läns landsting.

Mats Börjesson

överläkare i internmedicin och kardiologi, professor i idrott med inriktning folkhälsa, ordförande i Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM)

I senaste numret av Läkartidningen presenteras en lista framtagen av Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) över vad man kallar onödiga åtgärder i svensk hälso- och sjukvård [1]. Bland de åtgärder man anser vara onödiga finns fysisk aktivitet på recept, FaR. Via en länk presenteras ett underlag där man med ett urval av sju referenser hävdar att »fysisk aktivitet på recept är onödigt och paternalistiskt«.

I Sverige finns en lång tradition av hälsofrämjande arbete på många områden och arbetsmetoden FaR för att främja fysisk aktivitet har sin grund i svensk primärvård [2]. Redan i mitten av 1980-talet började man i några primärvårdsområden systematiskt skriva ut fysisk aktivitet på recept, och samarbeten med organisationer utanför hälso- och sjukvården initierades. Arbetsmetoden är väl utvärderad vetenskapligt framför allt i Sverige, men även internationellt. Följsamheten har i svenska undersökningar visats vara mycket god. Över 50 procent av dem som fått FaR utskrivet följer ordinationen [3, 4]. En SBU-utredning som publicerades 2007 visade också att hälsofrämjande arbete i hälso- och sjukvården för att öka den fysiska aktiviteten är effektivt [5]. Ett stort antal internationella metaanalyser och översikter av senare datum, där ytterligare nya studier finns med, bekräftar fynden och arbetsmetoden får nu stor spridning även internationellt.

Enligt uppdaterad statistik från Global Burden of Disease (GBD) svarar ofördelaktiga levnadsvanor för merparten av sjukdomsbördan i Sverige [6]. Socialstyrelsens »Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder« från 2011 till stöd för styrning och ledning av vården bygger på en omfattande och systematisk genomgång av studier rörande arbetsmetoder för att ändra levnadsvanor [7]. FaR är en rekommenderad arbetsmetod för att öka den fysiska aktiviteten hos individer som är fysiskt inaktiva och förskrivningen sker under en patientcentrerad dialog. Riktlinjerna har tagits väl emot av såväl hälso- och sjukvårdspersonal som av patienter och vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte i svensk hälso- och sjukvård [8]. 

Med regelbundenhet granskar stora internationella och nationella expertgrupper den samlade vetenskapliga evidensen rörande fysisk aktivitet och hälsa samt metoder för att främja fysisk aktivitet. Det är dylika dokument som för utvecklingen framåt till gagn för patienters hälsa. Den av SFAM framtagna listan är inte baserad på den samlade vetenskapliga evidensen och vi betvivlar att den representerar svenska allmänläkares syn på det preventiva arbetet och FaR.

Kommentarer (4)

 • Tack!

  2014-07-04 15:12 | Inget nytt för den som har följt forskning inom fysisk aktivitet. Tråkigt att man ska behöva slösa energi genom att försvara en metod som borde vara väl entablerad bland alla professioner inom HÄLSO- och sjukvård.

  Verónica Cofré Lindow, Leg fysioterapeut/folkhälsoutvecklare, Landstinget KRONOBERG

  Jäv:

 • Svenska originalstudier om FaR

  2014-07-04 18:09 | Även i Lund finns en grupp som sysslar med FaR-forskning. Senaste tillskottet är Åsa Romés avhandling: Prescribed physical activity. A health economic analysis.
  Som i all ordination beror följsamheten på den som ordinerar. Om familjeläkarna anser att FaR är utan värde kommer patienterna att ta med sig den värderingen även med FaR-recept i handen.

  Ingvar Karlberg, professor, Nordic Schoool of Public Health

  Jäv:

 • SFAM har rätt, FaR är onödigt

  2014-07-04 21:53 | Citerar SFAM:s diskussionsunderlag:

   Det finns få randomiserade kontrollerade studier.
   Resultat baseras vanligen på självrapportering av fysisk aktivitet.
   Bortfallet i alla studier är stort och de som lyckas öka sin fysiska aktivitet bedöms vara en högmotiverad grupp med förhållandevis låg risk. Ungefär var tolfte person ökar sin fysiska aktivitet till rekommenderad omfattning efter råd från allmänläkare eller sköterska vid uppföljning efter ett år.
   I interventionsstudier är recept på eller remiss till planerad fysisk aktivitet oftast förenad med intervention som avser att höja motivationen och jämförelsen görs med annan intervention, korta råd eller ingen åtgärd alls.
   När recept på fysisk aktivitet jämförs med interventioner utan recept, ses ingen skillnad. Det finns alltså ingen påvisad positiv effekt av receptet som sådant.
   Det är mycket osäkert om FAR är mer effektivt än de rådgivande samtal som allmänläkare eller annan personal normalt genomför med patienter med ökad risk

  SFAM tror jag har en majoritet av allmänläkarkåren med sig i denna fråga.
  SFAM förmår att kritiskt granska FaR vilket artikelförfattarna helt misslyckas med enligt min åsikt.
  Motion är viktigt och förtjänar en bättre interventionsmetod än FaR -
  rådgivning i dialogform utan paternalistiskt inslag.

  Nicklas Dahlén, allmänläkare , pensionär

  Jäv:

 • SFAM och FaR

  2014-07-06 20:50 | SFAMs styrelse har inte ställt sig bakom kritiken av FaR, vilket framgår av SFAMs ordförandes kommentar till Göran Sjönells artikel i Läkartidningen. En arbetsgrupp ledd av Göran Sjönell har tagit fram listan, som nu ska diskuteras inom SFAM. Jag delar uppfattningen att FaR har god effekt på fysisk aktivitet. Ordinationen ska ske i lyhörd dialog med patienten och är då inte paternalistisk. Följsamheten är ungeför som vid läkemedelsbehandlig, en hel del patienter ökar dessutom sin fysiska aktivitet med andra aktiviteter än de som står på receptet.

  Lars Jerdén, Allmänläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral

  Jäv: SFAM-representant i prio-gruppen för de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer kan sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. () 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (12 kommentarer) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons