Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C66A Lakartidningen.se 2014-10-24

Replik från MSF och MSF Utland:Dags att integrera våra utländska kollegor

I dag studerar nästan 3 000 svenskar medicin utomlands, en siffra som ökat kraftigt om man jämför med för 10 år sedan då den var 700. Det är hög tid att landstingen och läkarkollegiet verkar för att integrera våra utländska kollegor i stället för att marginalisera dem.

Emma Furberg
ordförande, Medicine studerandes förbund, MSF

 

Maria Forssén
ordförande, MSF Utland

Josef Davidsson (Läkartidningen. 2014;111:C6PT) anser att en alltför omfamnande attityd gentemot utlandsstuderande utgör ett hot mot kåren. Han påstår att utlandsstuderande frångår den »rättvisa« ordningen i Sverige med en högskola som är tillgänglig för alla, genom att »köpa sig« en utbildning utomlands. Detta antagande bygger dock på att det svenska antagningssystemet är rakt igenom rättvist. Vi menar att det inte finns något sådant system. Många högpresterande har gång på gång, trots toppbetyg, lottats bort till följd av den betygsinflation som rått i Sverige under det senaste decenniet. Hur vet vi att det är just de, som på grund av en lott haft turen att få en studieplats i Sverige, som är mest lämpade att ingå i framtidens läkarkår?

Josef Davidsson konstaterar dessutom själv att betyg är långt ifrån ett perfekt instrument för att mäta lämplighet och att de utlandsstuderande han kommit i kontakt med varit »teoretiskt bevandrade«. Om denna beskrivning står i relation till uppfattningen om de svenska kollegorna kan man fråga sig hur just det svenska systemet är så överlägset?

Många utlandsstudenter är duktiga, hårt arbetande och ambitiösa individer och kan inte identifiera sig med den bild som målats upp. Läsaren av Josef Davidssons artikel kan lätt få uppfattningen att de som väljer att studera utomlands är oseriösa. De är det motsatta. De hade modet att flytta till ett nytt land, lära sig ett nytt språk, som många av dem i dag behärskar, och anpassa sig till en helt ny kultur. Socialstyrelsen har dessutom gått igenom de europeiska utbildningarna och granskat deras syllabus, både vid ansökandet om särskilt förordande att arbeta före legitimation efter termin 9 och vid ansökan om legitimation. Den svenska jurisdiktionen som Josef Davidsson hyllar har alltså bedömt att de utländska utbildningarna håller måttet.

Josef Davidsson anför också, utifrån sina upplevelser, att läkare med europeisk utbildning är dåligt förberedda på att praktiskt arbeta som läkare, och att detta beror på att PBL (problembaserat lärande) inte haft lika stort genomslag i Europa som i Sverige. Sveriges läkarkår är dock heterogen och många av våra duktiga överläkare har exempelvis genomgått en utbildning som i dag anses omodern; deras samlade kunskaper och deras värde för svensk sjukvård bör enligt vår mening inte underskattas. Vidare anser vi att man bör vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser baserat på subjektiva erfarenheter och underkänna ett helt kollektiv baserat på mötet med ett förhållandevis fåtal europaläkare. Josef Davidsson pratar rättvisa, men det om något är djupt orättvist. 

Eva Engström och Emma Spak redogör i en replik varför det vore såväl olyckligt som teoretiskt omöjligt för Läkarförbundet att driva den linje som Josef Davidsson önskar. Vi instämmer i deras önskan om en förlängd svensk läkarutbildning som leder till legitimation, och delar även deras uppfattning om behovet av en samlad introduktion till läkaryrket efter avslutad grundutbildning.

Det är inte utlandsstudenterna som väljer att inte göra AT-tjänst, utan tyvärr får de inte enligt Socialstyrelsens riktlinjer söka AT-tjänst om de studerat i ett land med legitimation efter avslutade studier. Många av de svenska läkarstudenterna i utlandet skulle vilja få just möjligheten till AT-tjänst och i och med att det ger mer klinisk erfarenhet inför ST-tjänsten.

De introduktionsprogram som finns i dag, i frånvaron av en europeiskt samstämmig läkarutbildning, behöver dessutom individualiseras och tillgängligöras inom ramen för samtliga specialiteter, i stället för att enbart erbjudas där det råder störst brist. Det är inte rätt att de som studerat i andra länder ensamma ska förväntas lösa landstingens bemanningsproblem.

Utländska kollegor bör ges samma möjligheter till konkurrenskraftiga löner, och landstingen bör frångå svågerpolitiken och utlysa samtliga lediga tjänster så att intresserade kan söka dem på lika villkor. I stället för att se utlandsutbildade läkare som ett hot bör vi välkomna dem som fullvärdiga kollegor och fokusera på de möjligheter som en heterogen kår med kompletterande kompetenser innebär!

Läs även:

Replik från Läkarförbundet och Sylf: Utlandsutbildade läkare ett välkommet tillskott

Kommentarer (3)

 • Utlandsutbildade

  2014-10-24 18:15 | Mycket bra argumenterat! Har träffat många som läser utomlands, mycket engagerade, motiverade och kloka ungdomar!

  Marina Tuutma, allmänläkare, Vc Rud

  Jäv:

 • Mycket proviserande artikel

  2014-10-25 00:51 | Att läsa Josef Davidssons artikel var proviserande och sorgligt. Artikeln i sig kändes som ett rent påhopp med tomma fördomsfulla antaganden. De läkare man har stött på i vården som studerat i länder som bla Polen och Ungern har visat högre teoretisk och för den delen praktisk kompetens än många av mina svenskstuderade kollegor. Jag avundas starkt det faktum att dem har fått gå den "hårda" skolan och inte den filosofiska mjuka "PLB" varianten. I mina ögon är det inte AT som gör skillnaden, utan vad man faktiskt lär sig och ser under sin utbildning. Vi har väl de drivna och målmedvetna svenskfödda studenterna i Europa att tacka för att bristen på läkare i landet inte är högre än vad den är idag i landet. Klart vi ska välkomna dem med öppna armar, vem har sagt att Sveriges utbildning är bättre än någon annans???

  Anna Svensson, Läkare, Sahlgrenska

  Jäv:

 • Antalet studieplatser?

  2014-11-02 18:52 | Bra artikel.
  Det hade varit intressant att följa upp den med en artikel om hur Sverige har mage att låta en så stor del av Sveriges läkare betala för sin egen utbildning när vi har en princip om gratis utbildning i Sverige. Det är något av det största svineri som sker i vårt land.

  Erika Karlsson, stud. med. / lægevikar, Nykøbing Falster syguehus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Alvedon har orsakat svår-behandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. () 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas – se över tillämpning av lagen LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons