Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9LA Läkartidningen 49-50/2014
Lakartidningen.se 2014-11-28

Hotad språkvård hotar även den medicinska säkerheten

Om regeringens önskemål att Terminologicentrum ska finansiera sin verksamhet genom att börja ta betalt för sina tjänster blir verklighet hotas inte minst den medicinska säkerheten, skriver Svenska Läkaresällskapets språkkommitté. Terminologiarbete och språkvård försämras som en följd av budgetpropositionen.

Magnus Fogelberg
ordförande, Svenska Läkare­sällskapets kommitté för ­medicinsk språkvård; ordförande, tekniska kommittén 115 ­terminologi och språkliga resurser, SIS (Swedish Standards Institute) 

magnus.fogelberg@fogare.eu

Regeringen föreslår i sin budgetproposition att nästan hela anslaget till Terminologicentrum dras in 2016 [1], men man skriver inget i propositionen om hur Terminologicentrums uppdrag ska ändras. I Näringsdepartementets riktlinjer för budgetåret 2014 avseende Terminologicentrum anges som mål för dess verksamhet att »Genom terminologiarbete verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i samhället«. 

I kommentarer till propositionen har det emellertid framkommit, bland annat i en intervju i Språktidningen med Eva Lindström, statssekreterare åt närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) [2], att det är regeringens önskemål att denna verksamhet fortsättningsvis ska vara helt privat finansierad genom att Terminologicentrum tar betalt för sina tjänster. Detta kommer att innebära att endast frågor av ­direkt intresse för kunderna hanteras av Terminologi­centrum.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 9 november [3] kri­tiserar Svenska Akademiens ledamöter förslaget i budget­pro­posi­tionen och beskriver ­Terminologicentrums verksamhet. Man ser en risk för att utvecklingen av svensk fackterminologi blir okontrollerad med försämrad begriplighet som följd. 

Också Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård känner stark oro och vill fokusera på riskerna – även de rent medicinska – om terminologiarbete och språkvård försämras som en följd av ­regeringens budgetproposition.

Hälso- och sjukvården i Sverige drivs fortfarande i dominerande utsträckning av det allmänna. Genom att driftsansvaret ligger på landstingsnivå skulle, i linje med regeringens strategi, varje landsting utnyttja Terminologicentrum mot reguljär betalning för utveckling och vård av hälso- och sjukvårdens fackterminologi. Socialstyrelsen har ett ansvar att förvalta det medicinska fackspråket (Nationellt fackspråk) och behöver i det arbetet terminologisk expertis med generell utblick över fackterminologi.

Den medicinska utvecklingen leder till att nya begrepp tillförs fackområdet, allt oftare med engelskspråkiga termer men också latinska. Det behövs en nationell enighet om hur dessa begrepp ska benämnas på svenska, genom svenskspråkiga termer eller accepterade låneord. I det senare fallet ska regler för försvenskning av låneord beaktas. Detta är Terminologicentrums uppdrag, och genom att statsanslaget dras in kan denna tjänst till samhället fortsättningsvis inte ges.

I utredningen »Rätt information på rätt plats i rätt tid« (SOU 2014:23) understryks vikten av att hälso- och sjukvården disponerar behövlig information för att kunna bedriva god och säker vård. Med sikte på att all sådan information ska vara tillgänglig och begriplig för såväl informationssystemen som hälso- och sjukvårdspersonalen finns i dag en organisation för nationellt fackspråk och gemensam informationsstruktur under ledning av Socialstyrelsen. Terminologicentrum har bidragit till utformningen av det nationella fackspråket så här långt. 

När medicinsk verksamhet utvecklas kommer nya företeelser att få stor betydelse för medicinsk kvalitet och säkerhet. När dessa begrepp ska benämnas är det nödvändigt att en nationell enighet nås så att inte ett och samma begrepp förses med olika termer i olika informationssystem och hos olika sjukvårdshuvudmän (privata och offentliga). 

Det är Terminologicentrum som har kompetensen att analysera fackbegrepp och garantera tydlighet och entydighet i de benämningar som bestäms för de nya begreppen. Om vi förlorar denna tjänst kommer den medicinska säkerheten att äventyras av risk för missförstånd vid informationsutbyte mellan aktörer i hälso- och sjukvården och mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. 

Samverkan med Terminologicentrum är viktig och värdefull för arbetet i Läkaresällskapets språkkommitté, och det är angeläget att Terminologicentrums kompetens och fackspråkliga överblick inte begränsas.

I Svenska Akademiens debattartikel framförs farhågan att leverantörer av medicinska informationssystem hävdar upphovsmannarätt när de själva bekostat det terminologiska arbetet. Det är omöjligt att värdera risken för en sådan effekt av regeringens vilja att privatisera terminologiarbetet, men frågan bör belysas och eventuellt bli föremål för lagstiftning innan samhället avhänder sig det övergripande ansvaret för utveckling av språk och terminologi inom hälso- och sjukvården, liksom, förstås, inom andra delar av samhället. 

Läkaresällskapets språkkommitté ­ansluter sig till den uppmaning som ­redan kommit från flera organisationer att regeringen omprövar förslaget till minskat anslag åt Terminologicentrum.

Länk till namninsamling mot förslaget

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Budgetpropositionen för 2015. Prop. 2014/15:1. Stockholm; Finansdepartementet: 2014.
  2. Svensson A. Regeringen: Principsak att skrota bidraget till TNC. Språktidningen. 30 okt 2014.
  3. Englund P, Lotass L, Ralph B. »Förlusten för svenskan är större än statens besparing«. ­Dagens Nyheter. DN Debatt. 9 nov 2014.

Kommentera

Kommentera
bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: »Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka«

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (7 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld Särskilt vanlig hos personer från östra Medelhavsområdet

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. () 19 AUG 2016

Hyrläkarstoppet
i Skånes psykiatri kan ge högre löner

Nyheter | Högre löner ska få hyrläkare att ta anställning, och vissa redan fast anställda kan få ett påslag för att stanna. Det uppger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund. (1 kommentar) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons