Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9LA Läkartidningen 49-50/2014
Lakartidningen.se 2014-11-28

Hotad språkvård hotar även den medicinska säkerheten

Om regeringens önskemål att Terminologicentrum ska finansiera sin verksamhet genom att börja ta betalt för sina tjänster blir verklighet hotas inte minst den medicinska säkerheten, skriver Svenska Läkaresällskapets språkkommitté. Terminologiarbete och språkvård försämras som en följd av budgetpropositionen.

Magnus Fogelberg
ordförande, Svenska Läkare­sällskapets kommitté för ­medicinsk språkvård; ordförande, tekniska kommittén 115 ­terminologi och språkliga resurser, SIS (Swedish Standards Institute) 

magnus.fogelberg@fogare.eu

Regeringen föreslår i sin budgetproposition att nästan hela anslaget till Terminologicentrum dras in 2016 [1], men man skriver inget i propositionen om hur Terminologicentrums uppdrag ska ändras. I Näringsdepartementets riktlinjer för budgetåret 2014 avseende Terminologicentrum anges som mål för dess verksamhet att »Genom terminologiarbete verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i samhället«. 

I kommentarer till propositionen har det emellertid framkommit, bland annat i en intervju i Språktidningen med Eva Lindström, statssekreterare åt närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) [2], att det är regeringens önskemål att denna verksamhet fortsättningsvis ska vara helt privat finansierad genom att Terminologicentrum tar betalt för sina tjänster. Detta kommer att innebära att endast frågor av ­direkt intresse för kunderna hanteras av Terminologi­centrum.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 9 november [3] kri­tiserar Svenska Akademiens ledamöter förslaget i budget­pro­posi­tionen och beskriver ­Terminologicentrums verksamhet. Man ser en risk för att utvecklingen av svensk fackterminologi blir okontrollerad med försämrad begriplighet som följd. 

Också Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård känner stark oro och vill fokusera på riskerna – även de rent medicinska – om terminologiarbete och språkvård försämras som en följd av ­regeringens budgetproposition.

Hälso- och sjukvården i Sverige drivs fortfarande i dominerande utsträckning av det allmänna. Genom att driftsansvaret ligger på landstingsnivå skulle, i linje med regeringens strategi, varje landsting utnyttja Terminologicentrum mot reguljär betalning för utveckling och vård av hälso- och sjukvårdens fackterminologi. Socialstyrelsen har ett ansvar att förvalta det medicinska fackspråket (Nationellt fackspråk) och behöver i det arbetet terminologisk expertis med generell utblick över fackterminologi.

Den medicinska utvecklingen leder till att nya begrepp tillförs fackområdet, allt oftare med engelskspråkiga termer men också latinska. Det behövs en nationell enighet om hur dessa begrepp ska benämnas på svenska, genom svenskspråkiga termer eller accepterade låneord. I det senare fallet ska regler för försvenskning av låneord beaktas. Detta är Terminologicentrums uppdrag, och genom att statsanslaget dras in kan denna tjänst till samhället fortsättningsvis inte ges.

I utredningen »Rätt information på rätt plats i rätt tid« (SOU 2014:23) understryks vikten av att hälso- och sjukvården disponerar behövlig information för att kunna bedriva god och säker vård. Med sikte på att all sådan information ska vara tillgänglig och begriplig för såväl informationssystemen som hälso- och sjukvårdspersonalen finns i dag en organisation för nationellt fackspråk och gemensam informationsstruktur under ledning av Socialstyrelsen. Terminologicentrum har bidragit till utformningen av det nationella fackspråket så här långt. 

När medicinsk verksamhet utvecklas kommer nya företeelser att få stor betydelse för medicinsk kvalitet och säkerhet. När dessa begrepp ska benämnas är det nödvändigt att en nationell enighet nås så att inte ett och samma begrepp förses med olika termer i olika informationssystem och hos olika sjukvårdshuvudmän (privata och offentliga). 

Det är Terminologicentrum som har kompetensen att analysera fackbegrepp och garantera tydlighet och entydighet i de benämningar som bestäms för de nya begreppen. Om vi förlorar denna tjänst kommer den medicinska säkerheten att äventyras av risk för missförstånd vid informationsutbyte mellan aktörer i hälso- och sjukvården och mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. 

Samverkan med Terminologicentrum är viktig och värdefull för arbetet i Läkaresällskapets språkkommitté, och det är angeläget att Terminologicentrums kompetens och fackspråkliga överblick inte begränsas.

I Svenska Akademiens debattartikel framförs farhågan att leverantörer av medicinska informationssystem hävdar upphovsmannarätt när de själva bekostat det terminologiska arbetet. Det är omöjligt att värdera risken för en sådan effekt av regeringens vilja att privatisera terminologiarbetet, men frågan bör belysas och eventuellt bli föremål för lagstiftning innan samhället avhänder sig det övergripande ansvaret för utveckling av språk och terminologi inom hälso- och sjukvården, liksom, förstås, inom andra delar av samhället. 

Läkaresällskapets språkkommitté ­ansluter sig till den uppmaning som ­redan kommit från flera organisationer att regeringen omprövar förslaget till minskat anslag åt Terminologicentrum.

Länk till namninsamling mot förslaget

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Budgetpropositionen för 2015. Prop. 2014/15:1. Stockholm; Finansdepartementet: 2014.
  2. Svensson A. Regeringen: Principsak att skrota bidraget till TNC. Språktidningen. 30 okt 2014.
  3. Englund P, Lotass L, Ralph B. »Förlusten för svenskan är större än statens besparing«. ­Dagens Nyheter. DN Debatt. 9 nov 2014.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons