Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7EU Läkartidningen 47/2014
Lakartidningen.se 2014-11-18

(O)förmånlig skattefälla för hyrläkare

Läkare med anställning hos bemannings­företag som utlovar skattefria förmåner utan stöd i regelverket riskerar svidande skatterevision, skriver företrädare för branschen.

Eva Domanders, vd, Dedicare Doctor AB

Börje Eriksson,
vd Skandinavisk Hälsovård AB

Olof Ljunghusen, vd, Svensk Läkartjänst

Vi har skrivit om problemet med bemaningsföretag som inte hanerar skatter och avdrag på rätt sätt förut, men problemet  kvarstår. Regelverket är dock tydligt och undantagen är få. Vi vill uppmana läkare att försäkra sig om att de arbetar för bemanningsföretag som inte utlovar »fria förmåner», det vill säga reseersättningar, ersättning för boende och traktamenten som inte redovisas korrekt. Detta kan stå den enskilde dyrt.

Uppskattningsvis 30 procent av de totalt tre miljarder kronor som betalas ut årligen är inte förmånsbeskattade. Läkare som lever i tron att hon eller han landat ett extra gott avtal känner må hända inte heller till att Skatteverket har rätt att korrigera felaktigheter sex år bakåt i tiden?  

På frågan om hur de hanterar skatter svarade ett bemanningsföretag, grovt felaktigt: 

»Om vi står för resor och boende så är det inget som beskattas. Om du själv gör utlägg för till exempel resor kommer det beskattas om det är ditt första uppdrag via oss. Från andra uppdraget (förutsatt att det är på en annan vårdcentral än det första uppdraget) anses det vara tjänsteresor och då beskattas det inte. Men det är oftast mest fördelaktigt för dig om vi står för dessa kostnader och justerar ersättningen efter det. Om du veckopendlar och bor på annan ort har vi möjlighet att lägga en del av ersättningen som skattefritt traktamente, detta blir fördelaktigt både för dig och oss.»

Förskräckande fel. Det låter bra med högre ersättning från sådana bolag, men räkna med stora risker. För att visa vad som gäller har vi ställt ett antal frågor om förmånsbeskattning till Skatteverkets rättslige expert [Yngve Gripple, Solna, pers medd; 2014]. 

Fråga 1: Om vi som bemanningsbolag anställer en läkare från södra Sverige för ett uppdrag i norra Sverige, kan vi då betala ut reseersättning, ersättning för boende eller traktamente skattefritt utöver lönen? 

Svar: Nej, reseersättning, traktamente och bostad är skattepliktiga förmåner för läkaren eftersom dennes tjänsteställe i detta uppdrag är arbetsplatsen i Norrland. En arbetsgivare kan inte betala ut skattefria ersättningar för arbete vid tjänstestället. Bemanningsföretaget ska därför betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för ersättningarna. Läkaren kan ha avdragsrätt i sin deklaration för resorna och för tillfälligt arbete, men det påverkar inte arbetsgivarens skyldigheter. Skatteverket har klargjort [1] hur tjänstestället bestäms för olika kategorier av anställda i bemanningsföretag.

Fråga 2: Finns det några ­undantag från dessa regler för läkare utsända från bemanningsbolag?

Svar: Det kan finnas undantag i enskilda situationer, till exempel för en läkare som är fast anställd av ett bemanningsföretag och som i en sådan stadigvarande anställning skickas till olika arbetsplatser, då är som regel bostaden tjänsteställe. Vidare om en läkare själv har F-skatt ska bemanningsföretaget normalt inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter.  

Skillnaden mellan fråga ett och två är att i det förra fallet är läkaren anställd för uppdraget, det vill säga tidbegränsat, medan i det senare fallet är läkaren anställd tillsvidare och ambulerar. I praktiken förekommer inte  tillsvidareanställningar där doktorn ambulerar. 

Fråga 3–5: Vilka är riskerna för läkarna att ta emot förmåner skattefritt? Vad händer de bolag som trots allt betalar ut förmåner skattefritt? Hur långt tillbaka i tiden kan verket gå i sina krav på rättelse av inbetalda sociala avgifter och på inbetalning av skatterna?

Svar (fråga 3–5): Enligt allmänna regler kan skatt och arbetsgivaravgifter rättas i efterhand, upp till sex år efter beskattningsåret. Om det är fråga om oredovisade ersättningar kan skattetillägg tillkomma.

Fråga 6: Gäller samma regler för utländska bemanningsbolag som hyr ut en i Sverige stadigvarande bosatt läkare på ett uppdrag i Sverige?

Svar: Det är ingen skillnad när det gäller frågan om de anställdas tjänsteställe och hur olika ersättningar ska ­beskattas. Utländska arbetsgivare som inte har säte i Sverige gör dock inget skatteavdrag, men betalar normalt arbetsgivaravgifter och lämnar kontrolluppgifter. Det finns dock specialregler om hur arbetsgivaravgifterna kan betalas in i sådant fall.

Trots tydliga varningstecken den senaste tiden, bland annat från landsting som fått upp ögonen för problemet, är det många mindre nogräknade bemanningsföretag som utlovar fria förmåner. 

Risken för ett smärtsamt uppvaknande för den enskilde läkaren vid en skatterevision ökar med varje uppdrag de tar. Inte nog med att de ska betala skatt på summan av alla förmåner under de senaste sex åren, det finns också en betydande risk för ett skattetillägg på hela beloppet. Och vad händer om företaget man arbetat för går i konkurs efter en skatterevision och läkaren inte fått ut all lön? På webbplatsen http://www.tryggbemanning.se listas auktoriserade bolag som har kollektivavtal.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Skatteverkets ställningstaganden. Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser. Solna: Skatteverket; 2005

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons