Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9I4 Lakartidningen.se 2014-12-01

Vad doktorn kan göra för klimatet och hälsan

Gösta Alfvén, docent; moderator på Medicinska riksstämmans symposium om klimatet

Sven Blomqvist, infektionsläkare; ordförande Läkare för miljön

Karin Båtelson, överläkare; vice ordförande Sveriges Läkarförbund; ordförande Sjukhusläkarna

Peter Friberg, professor; tidigare ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Klimatförändringen är det största hotet mot människors hälsa under 2000-talet, konstaterar de välkända medicinska tidskrifterna British Medical Journal och Lancet. Mänsklig aktivitet inom energisektorn, industrin, jordbruket och transporter resulterar i gigantiska utsläpp av växthusgaser. Dessa lagrar en tilltagande mängd solenergi i vatten, jord och hav som orsakar stigande temperaturer, smältande glaciärer, stigande havsnivåer och allt fler extrema väderhändelser. Vår glob drabbas av skyfall med översvämningar, orkaner med sönderslagen infrastruktur, värmeböljor och torka.

Alla dessa väderhändelser följs av ökad sjuklighet, dödsfall och svåra psykiska trauman. Skyfallen nyligen över Pakistan som orsakat många dödsfall och ödeläggelse av bebyggelsen för miljontals människor, monsterorkanen över Filippinerna 2013 som dödade omkring 10 000 personer och som förstörde infrastrukturen över stora områden, torkkatastroferna i Afrika som orsakat svält, flyktingströmmar och krig, för att bara nämna några av klimatkatastroferna de senaste åren, kan vara exempel på detta.

Ett förändrat klimat påverkar också förekomsten av smittsamma sjukdomar. Denguefeber, malaria, fästingburna infektioner och chikungunyafeber sprider sig. Översvämningar och skyfall påverkar vatten- och avloppsförsörjning med risk för mag–tarminfektioner.

Något som man talat förvånansvärt lite om är att klimatförändringen kan ha bidragit till spridningen av ebola. Perioder av torka och kraftig nederbörd i Västafrika har lett till dåliga skördar, vilket gör att människor söker sig till djungeln och »bushmeat« för att få mat. Och utbrotten har börjat med att människor har varit i kontakt med sjuka eller döda djur, som spritt ebolavirus. Dessa förödande konsekvenser av klimatförändringar bidrar till att öka ojämlikheten i hälsa ytterligare hos redan utsatta befolkningsgrupper på grund av bristande infrastruktur och hälso- och sjukvårdssystem.

Vid förra årets medicinska riksstämma anordnade Läkare för miljön tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund ett symposium under rubriken »Klimatkris – Behöver doktorn bry sig?« Svaret är ja. Även vid årets riksstämma anordnar vi ett symposium. Denna gång under rubriken »Klimatet och hälsan – Vad kan doktorn göra?«

En av världens ledande medicinare inom området klimat och hälsa, professor Anthony Costello från University College of London är huvudtalare, och kommer att redogöra för Lancetkommissionens sammanställning och analys av de allvarliga medicinska effekterna av klimatförändringen. 

Läkare har ett tydligt etiskt ansvar att förebygga ohälsa. Vi ser symposiet som en startsignal för ett bredare engagemang inom läkarkåren för att stimulera forskning och utbildning samt spridning av kunskap om de ohållbara medicinska konsekvenserna av fortsatta utsläpp av växthusgaser. Vi ansluter oss till FN:s klimatpanels analyser om att vi skyndsamt måste minska våra koldioxidutsläpp, för att omkring år 2100 vara nära noll, för att de medicinska och ekologiska konsekvenserna inte ska bli ohållbara och för att kunna minska ojämlikheten i hälsa. FN:s klimatpanel har dessutom beräknat att den globala ekonomiska tillväxten inte tar skada av en sådan omställning.

Vår ambition är att sprida kunskaper till allmänhet, makthavare och medier om de medicinska konsekvenserna av den tilltagande klimatförändringen och öka pressen för att skyndsamt minska dess skadliga konsekvenser.

Kommentarer (16)

 • PKPKPK

  2014-12-01 22:59 | Man baxnar över denna skria som inte är något annat än rent svammel. Det finns ingen klimatkris, enbart klimatförändringar som funnits i evinnerliga tid. Lägg ner!

  Ingvar Engelbrecjt, Ingenjör/datalog, pensionär

  Jäv:

 • Klimatförändringar pga människan - var då?

  2014-12-01 23:34 | 1. Ingen statistiskt säkerställd global temperaturhöjning på 16 år trots rekordutsläpp av CO2.
  2. Ingen motsvarande värmeökning i djuphaven konstaterad
  3. Ingen global trend i översvämningar enl. senaste IPCC-rapport
  4. Ingen global trend i nederbörd enl. senaste IPCC-rapport
  5. Ingen global trend i torka enl. senaste IPCC-rapport
  6. Ingen global trend i antaler orkaner eller deras styrka enl. senaste IPCC-rapport.
  7. Antarktis uppvisar rekordnivåer i isutbredning
  8. Arktis isutbredning är tillbaka på nivåer som tidigt 2000-tal
  9. Havsnivåökningen ligger fast på c:a 2-3 mm/år som den gjort sedan mitten av 1800-talet. Dvs. ingen acceleration som borde ha skett om antropogen påverkan hade funnits.
  10. Ingen global trend för bränder i skog och mark

  Så hur är det då med alla "dramatiska" klimatförändringar som människan är skulden till och tror man faktiskt att inga katastrofer ska inträffa om CO2-nivån kan tas ned på förindustriell nivå? Fantastiskt!

  Jo, det finns faktiskt EN klimatparameter som har ökat och det är antalet värmeböljor. Men, fortfarande är det överlägset fler människor som dör i följderna av kyla på jorden.

  Så vad finns kvar förutom "klimathotet" i datormodeller som dessutom totalt misslyckats med att modellera den uteblivna uppvärmningen? Tja, ingen grund för att lägga om fokus i sjukvården iallafall! Kan vi åtminstone få slippa klimathysterin där?! Låt oss göra den till en klimatfri zon där patienten hålls i centrum istället för en lekstuga för demokratiskt tveksamma ideologier.

  Och till sist: jag uppmanar alla intresserade att läsa WG1 i den senaste IPCC-rapporten och betrakta SPM (Summary for Policymakers), WG2 och WG3s arbeten, med en tunna salt då de alla är starkt neo-malthusianskt ideologiskt färgade. WG1 står för vetenskapen. När man har läst den delen, finns det ytterligare några hundratal fristående artiklar att läsa, alla peer-reviewade, men som pekar åt andra håll än det som sammanfattas i SPM. IPCCs uppdrag är nämligen att sammanställa "bevisen" för mänsklig påverkan på klimatet, inte att förbehållslöst sammanställa forskningsläget i allmänhet inom klimatvetenskap. WG1 är därför den enda delen i IPCC-rapporten som är vetenskapligt sann men den ger inte den fullständiga bilden.

  Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska Universitetssjukhuset

  Jäv: Har arbetat med aerosoler inom klimatforskning

 • Glöm inte köttproduktionen

  2014-12-02 08:15 | Köttproduktionen bidrar med lika mycket skadliga växthusgaser. som hela transportsektorn, enl SVT:s Vetenskapens värld: http://www.svtplay.se/video/2268673/vetenskapens-varld/avsnitt-2
  Dessutom en galopperande antibiotikaresistens bl a pga att man dagligen utfodrar friska djur med antibiotika. Glöm inte köttproduktionens bidrag till klimatförändringarna, som man alltid brukar, tack!

  Ylva Gefvert, leg dietist, Närhälsan Rehab

  Jäv:

 • Välkomna till en infekterad debatt

  2014-12-02 08:24 | Alla är välkomna att engagera sig i klimatfrågan. Även läkare.
  Debatten är infekterad och förs på en nivå som kan framkalla högt blodtryck.
  Lite mer sans och vett kan mildra infektionen.
  Vi kan ju börja med antalet klimatrelaterade dödsfall.
  En trend som ger anledning till glädje. 300 000 på 50 talet har nu reducerats till 50 000. Hur det ser ut i framtiden kan man bara försöka påverka!
  http://wattsupwiththat.com/2014/12/01/who-forecast-exaggerates-climate-deaths/

  Lars Kronqvist, Civ ing, Hemmet

  Jäv:

 • Pinsamt av Läkare för miljön

  2014-12-02 08:50 | Läkare ska agera utifrån evidens, och bör således ha förmåga att kritiskt granska undersökningar och rapporter. Att koldioxid har en marginell påverkan snarare än en drivande effekt på global temperatur är klart för alla som försöker se fakta bakom den massiva propagandan i media, politik, främst driven av FN och EU. Det borde vara uppenbart att fattigdom och politiska kriser är helt dominerande för ohälsa globalt, och att säker tillgång till energi till ett överkomligt pris är essentiellt för människors livsvillkor. Att straffa säker energi (fossil och kärnkraft) för att gynna vindkraft och storskalig biogas, som ger högre energikostnader med sämre utbyte och större miljöpåverkan, är således kontraproduktivt.
  Jan Lindström redovisar ovan många tydliga argument mot hypotesen om klimatkatastrof pga människans fossilförbränning. Tilläggas kan att den måttliga värmeökningen under 1900-talet i kombination med ökad koldioxidnivå från 0,03 till 0,04% lett till en grönare jord med ökade skördar och minskande ökenutbredning, ledande till minskade andel hungriga i världen.
  Det är dags att Svenska läkare istället agerar mot den utbredda fördumningen i TV/Radio/press och i politiken avseende klimatfrågan. Det är ytterligare pinsamt att det i Sverige bara är Sverigedemokraterna som har en kunskapsbaserad energi- och klimatpolitik, medan politiken i andra länder börjat reagera, främst regeringarna i Australien, Kanada, Japan, Polen, Tjeckien, republikanerna i USA och UKIP i Storbritannien. Många av de vetenskapliga organisationerna är dock så fästa vid sina riktade forskningsstöd att man fortsätter klimatnojan.
  Den största faran med denna missriktade miljöaktivism som Läkare för miljön företräder är att den skadar förtroendet för vetenskapen, och glömmer de väsentliga miljöfrågorna.
  (Juliusson G. Globalization, climate change, and human health.
  NEJM 2013 Jul 4;369:95)

  Gunnar Juliusson, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet

  Jäv:

 • Vi läkare kan göra mycket för klimatet och dess effekter på människors hälsa

  2014-12-02 09:50 | Tack för en kort och bra artikel i senaste numret av Läkartidningen, om vad doktorer kan göra för klimatet och hälsan! Det är mycket bra att dessa frågor återkommande lyfts på Läkarstamman, liksom i andra sammanhang. Vi läkare har, som jag ser det, särskilt goda möjligheter och även en förpliktelse att arbeta mot klimatförändringar.

  Historiskt sett har läkarkårens ambitioner att bidra till en bättre hälsa ofta gått utanför undersökningsrummet och patientkonsultationen. Vi har kunskaper som andra människor inte har, och en samhällsställning som ger möjligheter att bidra till ökad kunskap.

  Artikelförfattarnas ambitioner om att sprida kunskaper till allmänhet, makthavare och medier och att öka pressen till åtgärder är goda. Jag anser dock att det vi behöver göra ännu mer, som individer och som kår.

  Som individer kan vi bilda oss själva, så att vi vet vad vi pratar om när det gäller klimatförändringar och dess hälsoeffekter. Vi kan även föregå med gott exempel, och försöka minska vårt eget avtryck i koldioxidutsläpp och andra växthusgaser.

  Hur tar vi oss till och från våra arbeten? Behöver vi ta bilen, eller kan cykel eller kollektivtrafik vara ett rimligt alternativ? Om vi behöver bil, kan vi välja en bil som inte drivs med fossila bränslen?

  Vi läkare har högre löner än de flesta. Vi kan välja t ex elbilar eller biogasbilar som i dagsläget kostar för mycket för många människor. När vi sedan byter bil kommer bilar med klimatneutrala bränslen ut på andrahandsmarknaden. Har vår arbetsgivare ett system där vi kan välja en sådan bil som personalförmån (Landstinget i Uppsala län har det, t ex).

  Den där semesterresan till sommaren, behöver den göras med flyg, eller kan tåg vara ett alternativ? Inom Europa kan det ofta vara ett gott alternativ till flyg. Det finns t o m en rörelse för att resa långsammare, Slow Movement. Denna rörelse startade som en protest till fast food-restauranter, men har spritt sig även till resande.

  Köttkonsumtion bidrar i hög grad till utsläpp av växthusgaser. Kan vi välja bort kött i någon mån, kanske en dag i veckan? Denna lilla förändring kan ge stora effekter för klimatet, både för oss som individer och för samhället.

  Kunskap ger ofta upphov till behov att göra något mer. Vi som läkare har en viktig plats i den politiska arenan. Där kan vi göra våra åsikter bättre hörda än i personalrum och på debattsidor. Det behövs fler politiskt aktiva läkare, inte minst när det gäller klimatförändringarna och dess effekter på människors hälsa.

  Det finns mycket att göra mot klimatförändringarna, där vi läkare har större möjlighet än många andra att påverka. Dina enskilda och våra gemensamma ansträngningar är av avgörande vikt.

  Fredrik Leijerstam, Allmänläkare, politiskt förtroendevald och elbilsförare

  Jäv:

 • Ytterligare em uppgift för läkare?

  2014-12-02 13:19 | Först får vi det inkompetenta Trafikverkets uppdrag att bedöma våra patienters förmåga att köra bil.
  Sedan ska vi utforska om patienterna har vapen och om detta kan anses farligt.
  Och nu ska vi bli miljöpoliser åt andra organisationer/myndigheter som anser sig behöva hjälp

  B.S. Åström, Leg läk, Pens

  Jäv:

 • IPCC och Lindström

  2014-12-02 16:08 | Jag undrar bara i all stillhet hur i stort sett all världens klimatforskare och som deltagit i författandet av IPCC-rapporterna, kan dra helt andra slutsatser av vad som står i IPCC-rapporterna än vad Lindström gör med samma material?
  Att forskare "är så fästa vid sina riktade forskningsstöd att man fortsätter klimatnojan", som Juliusson påstår, känns lite unket och oseriöst. Jag vill tro att forskarvärlden håller en högre etisk hållning än så, precis som säkert Juliusson själv.

  Bertil Hagström, allmänläkare. Med.dr. Läkare för Miljön, FoU-enheten Pirmärvården Borås

  Jäv:

 • IPCC

  2014-12-02 17:24 | Bertil Hagström, Det är inte klimatforskare utan politiker som skriver Summary for Policymakers (borde heta Summary by Policymakers). SPM skiljer sig väsentligt från det vetenskapliga underlaget (alla versioner finns att läsa). Press och politik vässar sedan SPM i alarmistisk riktning, dessa bryr sig inte om fakta. Många av världens mest kompetenta klimatforskare påtalar bristen på kunskapsunderlag för alarmismen, med dominans av aktiva pensionärer oberoende av riktade anslag, även svenskar som Lennart Bengtsson och Nils-Axel Mörner. Huvudpoängen är ju dock att en hypotes måste testas mot verkligheten, och då faller koldioxidens koppling till värmeökning och klimatkatastrof till marken, inberäknat indirekta effekter som ev påverkan på vattenånga. Satelliter och havsbojar visar tydligt att datamodellerna som förutsagt temperaturstegring haft fel. Det är inte mer datakraft som behövs i modelleringen utan bättre kunskap om grundläggande premisser, inte minst solaktivitet och molnbildning. Läs gärna http://antropocene.se och www.klimatupplysningen.se för rikligt med referenser till basfakta som IPCC och media systematiskt gömmer undan.

  Gunnar Juliusson, professor, Lunds Universitet

  Jäv:

 • Vad kan en läkare göra?

  2014-12-02 18:48 | Det är glädjande att se hur Läkare för Miljön lyfter denna, uppenbarligen, "politiskt korrekta" fråga. I sammanhanget är det förvånande är att det fortfarande är få läkare, praktiserande som pensionerade, som pratar om kostens betydelse när det gäller den uppenbara kopplingen mellan vår hälsa och miljön. Och likt Läkare för Framtiden bör det vara självklart att lyfta fram en i huvudsak växtbaserad kosthållning som den enda vägen till både förbättrad folkhälsa och minskad miljöpåverkan.

  Det är med glädje vi ser hur en debatt kring hur vi tillsammans kan få bukt med klimatförändringarna tar vid snarare än att diskutera dess faktiska existens.

  Viktor Watz, Nutritionist, Nätverket Mat och Miljö - för nutritionister och dietister

  Jäv:

 • Tillförlitlig information?

  2014-12-03 12:50 | Bloggen "antropocen.se" verkar ungefär lika vetenskapligt förankrad som de bloggar som handlar om elöverkänslighet. Läser man Stockholmsinitiativet (Klimatupplysningen) bör man också läsa Uppsalainitiativet http://uppsalainitiativet.blogspot.se/. Temperaturen stiger på vår enda jord. Borde vi inte prata om hur vi kan minska vårt eget bidrag och hur vi kan möta de utmaningar för sjukvården som höjd temperatur i Sverige för med sig?

  Ingrid Eckerman, F.d. ordförande, Läkare för Miljön

  Jäv:

 • Bra med pålästa läkare

  2014-12-03 14:47 | Det är bra med fler engagerade i denna fråga. Även om det krävs lite studier för att komma in i den. Men förvänta er inte en lätt resa, det är komplicerat material.
  Framförallt lita inte bara på sk experter som forskar om klimatet. de är som läkare som forskar för läkemedelsbolagen-köpta!
  Visste ni att det finns en trend i antalet soltimmar?
  Påverkar det temperaturen?
  Nämns detta i debatten?
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf

  Lars Kronqvist, Civ ing, Hemmet

  Jäv:

 • Bertil Hagström

  2014-12-03 15:30 | Bertil, angående ditt önskemål om den etiska nivån kan jag bara hänvisa till Climategate-mailen. Dessa mail visade inget direkt forskningsfusk men en total frånvaro av etik i oroväckande många fall. Många inom miljörörelsen reagerade också. "Alla" klimatforskare är inte inblandade i IPCC. Det är en försvinnande minoritet till antalet. Jag har t.o.m själv deltagit som "expert-reviewer" vid ett tillfälle. Som synes betyder inte det att jag eller andra skriver under slutsatserna. De flesta forskare i fältet skriver dock under på vad som sägs i WG1 - (även om det finns mer att säga som balanserar bilden betydligt). Det är därför jag hänvisar till denna del. Men sen är det svårt att följa med i de ideologiska krumbukterna i WG2, 3 och SPM. Att utifrån sin grumliga ideologi öppet deklarera för drakoniska och odemokratiska åtgärder i samhället är trots allt en ärlig varudeklaration. Men inte att påstå att "vetenskapen" kräver det. Det är en ren lögn. Det finns idag miljoner människor jorden runt som livnär sig inom "hotindustrin". Det finns ingen anledning att tro att om vetenskapen mildrar hotbilden att det skulle återspeglas i SPM. För den insatte så är det faktiskt så att i den senaste IPCC-rapporten har den s.k transienta klimatkänsligheten genomsnittligt reviderats ned med över 30%. Det är mycket goda nyheter. Det betyder nämligen att mänskligheten sannolikt når under 2-gradersmålet år 2100 utan att behöva göra ett dyft. Var har man läst om det någonstans i media eller i rapporter? Kom ihåg en gammal politisk regel: den som vill skrämmas vill också ha makt över dig. Man kan också lägga till att de förmodligen också vill ha dina pengar.

  Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska

  Jäv: har arbetat med aerosoler inom klimatforskning

 • Ta lärdom av Mencken

  2014-12-03 18:06 | The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

  "The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it."

  H.L. Mencken

  Hela Klimathotsprojektet är ett politiskt projekt som startade inom "Club of Rome". Att hitta en gemensam fiende som hotade hela planeten och som skulle ena planeten och ge makt åt "Global Governance"

  Dags att se sanningen i vitögat. Koldioxiden hotar inte planeten, den gör den grönare.

  Ingvar Engelbrecht, Pensionär/Ingenjör/programmerare, ----

  Jäv:

 • Vem vinner på klimatalarm?

  2014-12-03 21:52 | Jag skulle vilja veta mer om vem/vilka som vinner på klimatalarm. För politikerna är det en ytterst obehaglig fråga som de gör allt för att slippa ta i med tång (t.ex. mildrar slutsatserna i IPCC-rapporten). Stora multinationella företagen vill förstås slippa bry sig om att minska energianvändning, och de vill inte hindras att använda fossila bränslen, kärnkraft och andra jordens resurser, lika lite som de vill betala för koldioxidutsläpp. De satsar rätt mycket på lobbying på olika nivåer och köper förstås vissa forskare. Forskarna sitter inte på någon ekonomisk makt, så dem kan vi räkna bort. Liksom de små företag som producerar förnybar energi, och de ideella organisationerna. Vilka maktfulla instanser vinner på klimatlarm?

  Ingrid Eckerman, F.d. ordförande, Läkare för Miljön www.lakareformiljon.se

  Jäv:

 • Global uppvärmning?

  2014-12-03 23:27 | Oj vilken livlig diskussion, vad bra! Här ett par nyttiga länkar till den som är nyfiken:
  http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2014/10
  http://climate.nasa.gov/evidence/

  Anne von Heideman, överläkare, Onkologikliniken Uppsala

  Jäv: Medlem i Läkare för Miljön.

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons