Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C99U Lakartidningen.se 2014-12-17

Replik 2 till Måns Rosén och medförfattare:»Vi vill inte skuldbelägga personer som nyttjar alkohol«

Anna Carlstedt
ordförande, IOGT-NTO 

Kerstin Nilsson
ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Måns Rosén och medförfattare kritiserar i Läkartidningen [1] rapporten »Alkoholen och samhället« som getts ut av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet [2]. Kritiken mot rapportens vetenskapliga innehåll bemöts av rapportens forskargrupp [3]. Som ansvariga organisationer bakom rapporten vill vi göra följande kommentarer:

Rapporten är ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO där en internationellt erkänd forskargrupp årligen får i uppdrag att sammanställa en rapport över kunskapsläget för ett tema inom alkoholområdet. Forskargruppens uppdrag är att göra en samlad bedömning av det vetenskapliga underlaget inom området. I år valdes temat effekter av konsumtion av alkohol i låga doser. Temat valdes utifrån att vi anser att denna fråga långt ifrån är avgjord, och att den har en stor betydelse för hälso- och sjukvården och för samhället i stort, inte minst i arbetet med levnadsvanornas påverkan på hälsan.

Frågor där det finns en vetenskaplig kontrovers måste kunna diskuteras både i forskarsamhället och i samhället i övrigt. Det är grunden för all kunskapsutveckling. Självfallet kräver det öppenhet och transparens och att slutsatserna kan prövas. Att avstå från att granska och analysera ett område för att resultatet skulle kunna oroa vissa grupper ser vi dock inte som ett hållbart argument.

Vi står givetvis bakom rapportens slutsatser, men vill understryka att den handlar om att granska underlaget för om alkoholkonsumtion i låga doser har en hälsofrämjande effekt, det vill säga om det kan rekommenderas i preventivt syfte, vilket är något annat än att skuldbelägga personer som väljer att nyttja alkohol. Vi menar att vuxna människor ska kunna göra egna val utifrån så goda underlag som möjligt. Vi tror också att de allra flesta kan hantera att det i komplicerade frågor förs en sammansatt diskussion.

Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO är ideella organisationer, oberoende av kommersiella intressen. Svenska Läkaresällskapet är läkarnas vetenskapliga organisation med ett brett intresse som omfattar hela det medicinska området. Levnadsvanors betydelse för hälsan på såväl individ- som populationsnivå är en prioriterad fråga. IOGT-NTO är inriktat på verkningarna av alkohol och narkotika på individer och samhälle, men har också en bred social- och föreningsverksamhet. Rapportserien »Alkohol och samhälle« ska ses i detta perspektiv. Titeln syftar på det arbete som Svenska Läkaresällskapet gjorde i början av 1900-talet och som låg till grund för publiceringen av boken »Alkoholen och samhället« år 1912 [4].

Uppfattningen att alkohol och unga är ett mycket angeläget tema delar vi helt med Måns Rosén och medförfattare. Det var också av detta skäl som alkohol och unga var temat för den första rapporten i serien, publicerad år 2013 [5].

Referenser

  1. Rosén M, Asplund K, Stenbeck M. Ska medelålders inte kunna dricka ett glas vin? Läkartidningen. 2014;111:C94P.
  2. Alkoholen och samhället. Tema 2014: Effekter av konsumtion av alkohol i låga doser. Forskningsrapport. Stockholm: IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet; 2014. 
  3. Andreasson S, Dangardt F. Replik till Måns Rosén och medförfattare: Kritikerna bortser från nyare rön om alkoholens hälsoeffekter. Läkartidningen. 2014;111:C97R.
  4. Bratt I. Alkoholen och samhället: betänkande angående de samhällsskadliga inflytanden bruket af rusdrycker medför, jämte förslag till systematiska åtgärder för deras bekämpande i Sverige. Stockholm: Svenska Läkaresällskapet; 1912. 
  5. Alkoholen och samhället. Tema 2013: Ungdomar och unga vuxna. Forskningsrapport. Stockholm: IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet; 2013. 

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons