Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C99U Lakartidningen.se 2014-12-17

Replik 2 till Måns Rosén och medförfattare:»Vi vill inte skuldbelägga personer som nyttjar alkohol«

Anna Carlstedt
ordförande, IOGT-NTO 

Kerstin Nilsson
ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Måns Rosén och medförfattare kritiserar i Läkartidningen [1] rapporten »Alkoholen och samhället« som getts ut av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet [2]. Kritiken mot rapportens vetenskapliga innehåll bemöts av rapportens forskargrupp [3]. Som ansvariga organisationer bakom rapporten vill vi göra följande kommentarer:

Rapporten är ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO där en internationellt erkänd forskargrupp årligen får i uppdrag att sammanställa en rapport över kunskapsläget för ett tema inom alkoholområdet. Forskargruppens uppdrag är att göra en samlad bedömning av det vetenskapliga underlaget inom området. I år valdes temat effekter av konsumtion av alkohol i låga doser. Temat valdes utifrån att vi anser att denna fråga långt ifrån är avgjord, och att den har en stor betydelse för hälso- och sjukvården och för samhället i stort, inte minst i arbetet med levnadsvanornas påverkan på hälsan.

Frågor där det finns en vetenskaplig kontrovers måste kunna diskuteras både i forskarsamhället och i samhället i övrigt. Det är grunden för all kunskapsutveckling. Självfallet kräver det öppenhet och transparens och att slutsatserna kan prövas. Att avstå från att granska och analysera ett område för att resultatet skulle kunna oroa vissa grupper ser vi dock inte som ett hållbart argument.

Vi står givetvis bakom rapportens slutsatser, men vill understryka att den handlar om att granska underlaget för om alkoholkonsumtion i låga doser har en hälsofrämjande effekt, det vill säga om det kan rekommenderas i preventivt syfte, vilket är något annat än att skuldbelägga personer som väljer att nyttja alkohol. Vi menar att vuxna människor ska kunna göra egna val utifrån så goda underlag som möjligt. Vi tror också att de allra flesta kan hantera att det i komplicerade frågor förs en sammansatt diskussion.

Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO är ideella organisationer, oberoende av kommersiella intressen. Svenska Läkaresällskapet är läkarnas vetenskapliga organisation med ett brett intresse som omfattar hela det medicinska området. Levnadsvanors betydelse för hälsan på såväl individ- som populationsnivå är en prioriterad fråga. IOGT-NTO är inriktat på verkningarna av alkohol och narkotika på individer och samhälle, men har också en bred social- och föreningsverksamhet. Rapportserien »Alkohol och samhälle« ska ses i detta perspektiv. Titeln syftar på det arbete som Svenska Läkaresällskapet gjorde i början av 1900-talet och som låg till grund för publiceringen av boken »Alkoholen och samhället« år 1912 [4].

Uppfattningen att alkohol och unga är ett mycket angeläget tema delar vi helt med Måns Rosén och medförfattare. Det var också av detta skäl som alkohol och unga var temat för den första rapporten i serien, publicerad år 2013 [5].

Referenser

  1. Rosén M, Asplund K, Stenbeck M. Ska medelålders inte kunna dricka ett glas vin? Läkartidningen. 2014;111:C94P.
  2. Alkoholen och samhället. Tema 2014: Effekter av konsumtion av alkohol i låga doser. Forskningsrapport. Stockholm: IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet; 2014. 
  3. Andreasson S, Dangardt F. Replik till Måns Rosén och medförfattare: Kritikerna bortser från nyare rön om alkoholens hälsoeffekter. Läkartidningen. 2014;111:C97R.
  4. Bratt I. Alkoholen och samhället: betänkande angående de samhällsskadliga inflytanden bruket af rusdrycker medför, jämte förslag till systematiska åtgärder för deras bekämpande i Sverige. Stockholm: Svenska Läkaresällskapet; 1912. 
  5. Alkoholen och samhället. Tema 2013: Ungdomar och unga vuxna. Forskningsrapport. Stockholm: IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet; 2013. 

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016