Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C99U Lakartidningen.se 2014-12-17

Replik 2 till Måns Rosén och medförfattare:»Vi vill inte skuldbelägga personer som nyttjar alkohol«

Anna Carlstedt
ordförande, IOGT-NTO 

Kerstin Nilsson
ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Måns Rosén och medförfattare kritiserar i Läkartidningen [1] rapporten »Alkoholen och samhället« som getts ut av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet [2]. Kritiken mot rapportens vetenskapliga innehåll bemöts av rapportens forskargrupp [3]. Som ansvariga organisationer bakom rapporten vill vi göra följande kommentarer:

Rapporten är ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO där en internationellt erkänd forskargrupp årligen får i uppdrag att sammanställa en rapport över kunskapsläget för ett tema inom alkoholområdet. Forskargruppens uppdrag är att göra en samlad bedömning av det vetenskapliga underlaget inom området. I år valdes temat effekter av konsumtion av alkohol i låga doser. Temat valdes utifrån att vi anser att denna fråga långt ifrån är avgjord, och att den har en stor betydelse för hälso- och sjukvården och för samhället i stort, inte minst i arbetet med levnadsvanornas påverkan på hälsan.

Frågor där det finns en vetenskaplig kontrovers måste kunna diskuteras både i forskarsamhället och i samhället i övrigt. Det är grunden för all kunskapsutveckling. Självfallet kräver det öppenhet och transparens och att slutsatserna kan prövas. Att avstå från att granska och analysera ett område för att resultatet skulle kunna oroa vissa grupper ser vi dock inte som ett hållbart argument.

Vi står givetvis bakom rapportens slutsatser, men vill understryka att den handlar om att granska underlaget för om alkoholkonsumtion i låga doser har en hälsofrämjande effekt, det vill säga om det kan rekommenderas i preventivt syfte, vilket är något annat än att skuldbelägga personer som väljer att nyttja alkohol. Vi menar att vuxna människor ska kunna göra egna val utifrån så goda underlag som möjligt. Vi tror också att de allra flesta kan hantera att det i komplicerade frågor förs en sammansatt diskussion.

Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO är ideella organisationer, oberoende av kommersiella intressen. Svenska Läkaresällskapet är läkarnas vetenskapliga organisation med ett brett intresse som omfattar hela det medicinska området. Levnadsvanors betydelse för hälsan på såväl individ- som populationsnivå är en prioriterad fråga. IOGT-NTO är inriktat på verkningarna av alkohol och narkotika på individer och samhälle, men har också en bred social- och föreningsverksamhet. Rapportserien »Alkohol och samhälle« ska ses i detta perspektiv. Titeln syftar på det arbete som Svenska Läkaresällskapet gjorde i början av 1900-talet och som låg till grund för publiceringen av boken »Alkoholen och samhället« år 1912 [4].

Uppfattningen att alkohol och unga är ett mycket angeläget tema delar vi helt med Måns Rosén och medförfattare. Det var också av detta skäl som alkohol och unga var temat för den första rapporten i serien, publicerad år 2013 [5].

Referenser

  1. Rosén M, Asplund K, Stenbeck M. Ska medelålders inte kunna dricka ett glas vin? Läkartidningen. 2014;111:C94P.
  2. Alkoholen och samhället. Tema 2014: Effekter av konsumtion av alkohol i låga doser. Forskningsrapport. Stockholm: IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet; 2014. 
  3. Andreasson S, Dangardt F. Replik till Måns Rosén och medförfattare: Kritikerna bortser från nyare rön om alkoholens hälsoeffekter. Läkartidningen. 2014;111:C97R.
  4. Bratt I. Alkoholen och samhället: betänkande angående de samhällsskadliga inflytanden bruket af rusdrycker medför, jämte förslag till systematiska åtgärder för deras bekämpande i Sverige. Stockholm: Svenska Läkaresällskapet; 1912. 
  5. Alkoholen och samhället. Tema 2013: Ungdomar och unga vuxna. Forskningsrapport. Stockholm: IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet; 2013. 

Kommentera

Kommentera

Depression som tilltar var kopplad till demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons