Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DAXZ Läkartidningen 03-04/2015
Lakartidningen.se 2015-01-13 (uppdaterad 2015-01-14)

Kvinnliga läkares förening:Aborträtten måste försvaras

Läkarförbundet måste försvara aborträtten på hemmaplan, men även arbeta för en utökad aborträtt internationellt. Samvetsklausulen är en ulv i fårakläder, ett sätt att bakvägen underminera rätten till laglig abort, skriver Kvinnliga läkares förening.  

Désirée Lichtenstein

AT-läkare, Karolinska ­universitetssjukhuset Solna; ­internationell sekreterare, Kvinnliga läkares förening
desiree.lichtenstein@gmail.com

Jenny Körlin
ST-läkare, Södersjukhuset; medlem, Kvinnliga läkares förening

Det har nu gått 40 år sedan rätten till fri abort infördes i Sverige. I dag är aborträtten återigen ­ifrågasatt. År 2014 kan vi summera enligt följande: 

 • I två landsting motionerade Krist­demokraterna om att införa lokal samvetsklausul. Samvetsklausul eller samvetsfrihet innebär att enskilda medarbetare har rätt att avstå eller vägra utföra vissa ordinarie arbetsuppgifter, i detta fall abortvård, av religiösa eller etiska skäl.
 • Organisationen Kristna läkare och medicinstudenter anmälde Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) eftersom de ­anser att avsaknaden av samvetsklausul inom sjukvården i Sverige bryter mot den reviderade europeiska sociala stadgan (1996) som trädde i kraft i Sverige 1999. 
 • En barnmorska som nekats anställning för att hon inte vill delta i abortvård anser att Sverige bör införa samvetsklausul. Hon planerar att dra Sverige inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. 
 • Kristna Värdepartiet meddelade att de vill förbjuda all abort förutom när den gravidas liv är i fara, samt införa en samvetsklausul inom vården.
 • Även Sverigedemokraterna vill införa en samvetskalusul. Dessutom vill de  förkorta den fria aborträtten från vecka 18 till vecka 12.
 • RFSU:s filmfestival, som uppmärksammade 40 år av aborträtt, attackerades med en rökbomb av tre maskerade män.

I Sverige, Europa och globalt kämpar progressiva och konservativa krafter om gravidas rättigheter att bestämma över sina egna kroppar och sina liv. Sedan 1960-talet finns en global trend av ökad rätt till abort, men nu ändras abortlagstiftningar också i motsatt riktning. I Nicaragua förbjöds abort helt 2006. Förbudet gäller även då den gravidas liv är i fara. 2014 ville Spaniens regering förbjuda fri abort, något som lyckligtvis stoppades efter folkliga protester. Bland de folkvalda i Europaparlamentet finns en växande opinion mot fri abort och politikerna är mål för lobbyister samt kampanjer mot aborträtt.

Internationellt är abortfrågan kontroversiell inom läkarkåren. Kvinnliga läkares förening har i flera år arbetat med att lyfta frågan internationellt inom MWIA (Medical Women’s International Organisation). På det senaste internationella mötet i Seoul 2013 motionerade vi om att MWIA skulle arbeta för att främja tillgången till säkra och lagliga aborter i alla länder. Den internationella styrelsen ansåg dock att risken för bakslag i frågan var så stor att de rekommenderade oss att dra tillbaka motionen. 

World Medical Association (WMA), där Läkarförbundet ingår som medlemsorganisation, anser att abortlagstiftning är upp till det enskilda landet och att en samvetsklausul bör finnas, om än under hänvisningsplikt [1], det vill säga att läkaren har en skyldighet att hänvisa patienten till någon som utför aborter. WMA har dock kritiserat Nicaraguas totala abortförbud [2]. 

Begränsning av laglig abort leder inte till ett minskat antal aborter [3]. Istället utförs olagliga osäkra aborter och mödradödligheten ökar [4]. Samvetsklausuler leder till att oönskat gravida får olika möjlighet till laglig abort beroende på bostadsort, socioekonomisk status och inkomst [5, 6]. I Europa är det bara fem länder som inte har infört lagstiftning om samvetsfrihet i abort­vården, det vill säga Sverige, Finland, Island, Tjeckien och Bulgarien. 

Samvetsklausulen är en ulv i fårakläder, ett sätt att bakvägen underminera rätten till laglig abort, även om samvetsfrihetens förespråkare bedyrar motsatsen [7]. Vi ser med särskild oro på att en läkarorganisation som Kristna läkare och medicinstudenter via EU-instanser vill påtvinga Sverige en samvetsklausul trots aborträttens starka stöd inom professionen och befolkningen. Vi väntar nu på utfallen från ECSR och hoppas att de inte försämrar abortvården i Sverige.

Som läkare har vi ett ansvar att företräda våra patienter i försvaret av aborträtten. Dels för att värna om individens lagstadgade rätt till vård och att få bestämma över sin egen kropp, dels för att tillgång till säkra aborter är grundläggande för låg mödradödlighet och god reproduktiv hälsa. Det finns även ett behov av att inom kåren stå upp för reproduktiva rättigheter på en internationell nivå. Som det är nu dör 47 000 gravida varje år på grund av illegala och osäkra aborter. Trots detta anser WMA att lagstiftningen är upp till det enskilda landet.

Vi är mycket positiva till Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyrens avståndstagande till samvetsklausul inom vården [8, 9]. Kvinnliga läkares förening verkar för aborträtten med de verktyg vi har, men som liten ideell förening är vårt inflytande begränsat. Det är viktigt att läkarprofessionens fackförbund försvarar aborträtten på hemmaplan, men även arbetar för en utökad aborträtt internationellt. 

Vi föreslår att Läkarförbundet fortsätter sitt arbete för aborträtt genom att utarbeta ett ställningstagande mot samvetsklausuler i vården via förbundets etik- och ansvarsråd (EAR), genom att driva frågan om tillgång till säkra aborter i WMA och genom att i samråd med andra organisationer som Kvinnliga läkares förening, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Vårdförbundet driva opinion för aborträtten i nationella medier.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. WMA Declaration on therapeutic abortion. Adopted by the 24th World Medical Assembly, Oslo, Norway, august 1970 and amended by the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, october 1983 and the 57th WMA General Assembly, Pilanesberg, South Africa, october 2006.
 2. WMA Emergency resolution on legislation against abortion in Nicaragua. Adopted by the 60th WMA general assembly, New Delhi, India, october 2009.
 3. Sedgh G, Henshaw S, Shah I, et al. Induced abortion: estimated rates and trends worldwide. Lancet. 2007;9595:1338-45.
 4. WHO. Unsafe abortion: Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008, sixth ed. Geneve: Världshälsoorganisationen, WHO; 2011.
 5. Heino A, Gisler M, Apter D, et al. Concientious objection and induced abortion in Europe. Eur J Contracept Reproduc Health Care. 2012;18(4):231-3.
 6. Dahlqvist A. Samvetsfrihetens farliga gränslöshet. Ottar. Reportage. 14 nov 2014.
 7. Semby J, Seidal T, Dahlgren J, et al. Är förbundet redo för diskussion om samvete i vården? Läkartidningen. 2014;111:C7M4.
 8. Stensmyren H. Läkarförbundet diskuterar gärna samvetsfrågor. Läkartidningen. 2014;111:C7SH.
 9. Ljungros K, Ribeiro S, Stensmyren H. Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten. Dagens Nyheter. DN Debatt. 22 okt 2014.

Kommentarer (5)

 • abortrætt

  2015-01-13 17:34 | Det ær gott att man kan tycka olika....Jag sjælv tycker inte att samvetsklausulen underminerar den fria abortrætten utan den ger en møjlighet till enskilda medarbetare att inte tvingas døda en annan mænniska. Då det finns vissa som tycker att det livet som væxer i magen ær lika viktigt som moderns liv. Rætten bråkar man inte med, har man fri abort så ska det genomføras om kvinnan vill det. Men det ær fel tycker jag om lækaren eller barnmorskan ska tvingas till det som strider mot deras samvete. Men som sagt vi tycker olika.

  Andrea Büki, øl, Børnepsyk Ålborg

  Jäv:

 • Aborträtt!

  2015-01-15 12:33 | Det är inte för att svenskarnas aborttal är bland de högsta i västvärlden och användandet av p-piller bland de lägsta, det är inte för att jag tycker det är konstigt hur ofta en abort görs lättsinnig, inte ens för att mord är absolut olagligt, medans abort tillhör normaltillståndet att jag skriver kommentaren. Jag ifrågasätter INTE aborträtten över huvudtaget.
  Orsaken till in frustration/oro är fanatismen ni uppvisar. Sanningen är tyvärr inte svart-vit.
  Vem är det som bestämmer vad som ingår i arbetsuppgifterna? Är det yrkeskåren eller politikerna/arbetsgivaren.... Läkarens/vårdens uppgift är att främja hälsa och inte skada. Jag har svårt att se hur abort passar in där. Varför är moderns rättigheter så mycket viktigare än fostrets liv?
  Inte alla typer av behandlingar erbjuds av alla vårdgivare/enheter. Inte heller alla yrkesutövare inom en viss enhet kan allt enheten erbjuder, men det är enheten som har ansvaret för hela behandlingsspektrumet. Argumentet att alla (gynekologer/barnmorskor) måste kunna utföra alla uppgifter en enhet erbjuder håller inte.
  Så vad är det som gör att ni så fanatiskt håller fast vid att alla gynekologer och barnmorskor skall utföra aborter? Jag antar att det är rädslan att det blir för få som kommer vilja utföra aborter. Så är det naturligtvis inte, men hur skulle ni tolka det om så skulle vara fallet?

  Pascal Quaedvlieg, DL, Slottsgatans HC

  Jäv:

 • Aborträtt.

  2015-01-15 19:57 | Hur kan en människa som ännu inte är född betyda mer än en människa som är det?

  Antal LEGALA aborter är måhända flest, men så är antalet kvinnor som dör en förlossningsrelaterad död bland de lägsta i världen. Likväl som siffrorna för barnadödlighet, antal hemlösa och föräldalösa barn är bland de lägsta.

  Varför Pascal är det upp till kvinnan att se till att hon inte blir gravid? Varför nämner du bara p-piller och inte kondom eller vasektomi?

  Jag anser inte att det är en rättighet att vara läkare, sjuksköterska eller barnmorska. Det vi talar om är yrken. I dessa ingår vissa arbetsuppgifter. Att alla inte kan utföra alla uppgifter som ingår i yrkesrollen är en självklarhet när det gäller högspecialiserad vård. Att som gynekolog inte kunna utföra en abort faller dock inte inom ramarna för detta. En abort är inte ett tekniskt svårt ingrepp. Att sedan lämna det upp till respektive vårdgivare att bestämma vad de själva anser moraliskt försvarbart avseende den vård de är villiga att ge är fullkomligt befängt. Så om jag är Jehovas Vittne ska jag kunna neka en patient med hypovolemi pga blödning en blodtransfusion för att det går emot min tro?

  Kristina Lidström, ST-läkare, Neurologkliniken, KS

  Jäv:

 • Håller helt med författarna

  2015-01-15 22:12 | väldigt viktigt att vi står fasta och orubbliga i detta!

  Johan Falkenström , ST allmänmedicin , Västra Götaland

  Jäv:

 • Värna både barnet och modern!

  2015-01-29 19:32 | För mig är det självklart att det mänskliga livet börjar med ett komplett och fungerande DNA. Att skydda detta är moderns främsta uppgift liksom faderns. Att ägget är försvarslöst under sin utveckling till ett fullmoget foster ställer också krav på samhället.
  Här är det mycket som fallerar. Att fadern sviker modern är också ett hot mot det ofödda barnet. Att, för modern bli sviken och uppleva barnet som oönskat kan vara ett svårt slag. Kanske kan det t.o.m. utlösa en krisreaktion. I detta läge är det för modern lätt att se till sina egna behov i första hand och glömma barnets. Finns ett fungerande nätverk kan det gå bra ändå. Förr var det lag på en tvåläkarbedömning. Nu får kvinnan nöja sig med ett kuratorsamtal.
  Vad är det då för etik som kan ligga bakom detta agerande. Troligen kristna värderingar av olika tyngd. Jag tror de flesta religioner värnar om livet i dess linda.
  Hur går det då för det ofödda barnet vid en provocerad abort? Ja, det läggs i en rondskål och får sprattla där i kanske tjugo minuter då det avlider. Långsam kvävning under tjugo minuter har tillämpats i Kina som en tortyrmetod, fast då är det förstås på vuxna människor.

  Arne Simonsson, Psykiater, NÄL

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skåne psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. () 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons