Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DAXZ Läkartidningen 03-04/2015
Lakartidningen.se 2015-01-13 (uppdaterad 2015-01-14)

Kvinnliga läkares förening:Aborträtten måste försvaras

Läkarförbundet måste försvara aborträtten på hemmaplan, men även arbeta för en utökad aborträtt internationellt. Samvetsklausulen är en ulv i fårakläder, ett sätt att bakvägen underminera rätten till laglig abort, skriver Kvinnliga läkares förening.  

Désirée Lichtenstein

AT-läkare, Karolinska ­universitetssjukhuset Solna; ­internationell sekreterare, Kvinnliga läkares förening
desiree.lichtenstein@gmail.com

Jenny Körlin
ST-läkare, Södersjukhuset; medlem, Kvinnliga läkares förening

Det har nu gått 40 år sedan rätten till fri abort infördes i Sverige. I dag är aborträtten återigen ­ifrågasatt. År 2014 kan vi summera enligt följande: 

 • I två landsting motionerade Krist­demokraterna om att införa lokal samvetsklausul. Samvetsklausul eller samvetsfrihet innebär att enskilda medarbetare har rätt att avstå eller vägra utföra vissa ordinarie arbetsuppgifter, i detta fall abortvård, av religiösa eller etiska skäl.
 • Organisationen Kristna läkare och medicinstudenter anmälde Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) eftersom de ­anser att avsaknaden av samvetsklausul inom sjukvården i Sverige bryter mot den reviderade europeiska sociala stadgan (1996) som trädde i kraft i Sverige 1999. 
 • En barnmorska som nekats anställning för att hon inte vill delta i abortvård anser att Sverige bör införa samvetsklausul. Hon planerar att dra Sverige inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. 
 • Kristna Värdepartiet meddelade att de vill förbjuda all abort förutom när den gravidas liv är i fara, samt införa en samvetsklausul inom vården.
 • Även Sverigedemokraterna vill införa en samvetskalusul. Dessutom vill de  förkorta den fria aborträtten från vecka 18 till vecka 12.
 • RFSU:s filmfestival, som uppmärksammade 40 år av aborträtt, attackerades med en rökbomb av tre maskerade män.

I Sverige, Europa och globalt kämpar progressiva och konservativa krafter om gravidas rättigheter att bestämma över sina egna kroppar och sina liv. Sedan 1960-talet finns en global trend av ökad rätt till abort, men nu ändras abortlagstiftningar också i motsatt riktning. I Nicaragua förbjöds abort helt 2006. Förbudet gäller även då den gravidas liv är i fara. 2014 ville Spaniens regering förbjuda fri abort, något som lyckligtvis stoppades efter folkliga protester. Bland de folkvalda i Europaparlamentet finns en växande opinion mot fri abort och politikerna är mål för lobbyister samt kampanjer mot aborträtt.

Internationellt är abortfrågan kontroversiell inom läkarkåren. Kvinnliga läkares förening har i flera år arbetat med att lyfta frågan internationellt inom MWIA (Medical Women’s International Organisation). På det senaste internationella mötet i Seoul 2013 motionerade vi om att MWIA skulle arbeta för att främja tillgången till säkra och lagliga aborter i alla länder. Den internationella styrelsen ansåg dock att risken för bakslag i frågan var så stor att de rekommenderade oss att dra tillbaka motionen. 

World Medical Association (WMA), där Läkarförbundet ingår som medlemsorganisation, anser att abortlagstiftning är upp till det enskilda landet och att en samvetsklausul bör finnas, om än under hänvisningsplikt [1], det vill säga att läkaren har en skyldighet att hänvisa patienten till någon som utför aborter. WMA har dock kritiserat Nicaraguas totala abortförbud [2]. 

Begränsning av laglig abort leder inte till ett minskat antal aborter [3]. Istället utförs olagliga osäkra aborter och mödradödligheten ökar [4]. Samvetsklausuler leder till att oönskat gravida får olika möjlighet till laglig abort beroende på bostadsort, socioekonomisk status och inkomst [5, 6]. I Europa är det bara fem länder som inte har infört lagstiftning om samvetsfrihet i abort­vården, det vill säga Sverige, Finland, Island, Tjeckien och Bulgarien. 

Samvetsklausulen är en ulv i fårakläder, ett sätt att bakvägen underminera rätten till laglig abort, även om samvetsfrihetens förespråkare bedyrar motsatsen [7]. Vi ser med särskild oro på att en läkarorganisation som Kristna läkare och medicinstudenter via EU-instanser vill påtvinga Sverige en samvetsklausul trots aborträttens starka stöd inom professionen och befolkningen. Vi väntar nu på utfallen från ECSR och hoppas att de inte försämrar abortvården i Sverige.

Som läkare har vi ett ansvar att företräda våra patienter i försvaret av aborträtten. Dels för att värna om individens lagstadgade rätt till vård och att få bestämma över sin egen kropp, dels för att tillgång till säkra aborter är grundläggande för låg mödradödlighet och god reproduktiv hälsa. Det finns även ett behov av att inom kåren stå upp för reproduktiva rättigheter på en internationell nivå. Som det är nu dör 47 000 gravida varje år på grund av illegala och osäkra aborter. Trots detta anser WMA att lagstiftningen är upp till det enskilda landet.

Vi är mycket positiva till Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyrens avståndstagande till samvetsklausul inom vården [8, 9]. Kvinnliga läkares förening verkar för aborträtten med de verktyg vi har, men som liten ideell förening är vårt inflytande begränsat. Det är viktigt att läkarprofessionens fackförbund försvarar aborträtten på hemmaplan, men även arbetar för en utökad aborträtt internationellt. 

Vi föreslår att Läkarförbundet fortsätter sitt arbete för aborträtt genom att utarbeta ett ställningstagande mot samvetsklausuler i vården via förbundets etik- och ansvarsråd (EAR), genom att driva frågan om tillgång till säkra aborter i WMA och genom att i samråd med andra organisationer som Kvinnliga läkares förening, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Vårdförbundet driva opinion för aborträtten i nationella medier.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. WMA Declaration on therapeutic abortion. Adopted by the 24th World Medical Assembly, Oslo, Norway, august 1970 and amended by the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, october 1983 and the 57th WMA General Assembly, Pilanesberg, South Africa, october 2006.
 2. WMA Emergency resolution on legislation against abortion in Nicaragua. Adopted by the 60th WMA general assembly, New Delhi, India, october 2009.
 3. Sedgh G, Henshaw S, Shah I, et al. Induced abortion: estimated rates and trends worldwide. Lancet. 2007;9595:1338-45.
 4. WHO. Unsafe abortion: Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008, sixth ed. Geneve: Världshälsoorganisationen, WHO; 2011.
 5. Heino A, Gisler M, Apter D, et al. Concientious objection and induced abortion in Europe. Eur J Contracept Reproduc Health Care. 2012;18(4):231-3.
 6. Dahlqvist A. Samvetsfrihetens farliga gränslöshet. Ottar. Reportage. 14 nov 2014.
 7. Semby J, Seidal T, Dahlgren J, et al. Är förbundet redo för diskussion om samvete i vården? Läkartidningen. 2014;111:C7M4.
 8. Stensmyren H. Läkarförbundet diskuterar gärna samvetsfrågor. Läkartidningen. 2014;111:C7SH.
 9. Ljungros K, Ribeiro S, Stensmyren H. Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten. Dagens Nyheter. DN Debatt. 22 okt 2014.

Kommentarer (5)

 • abortrætt

  2015-01-13 17:34 | Det ær gott att man kan tycka olika....Jag sjælv tycker inte att samvetsklausulen underminerar den fria abortrætten utan den ger en møjlighet till enskilda medarbetare att inte tvingas døda en annan mænniska. Då det finns vissa som tycker att det livet som væxer i magen ær lika viktigt som moderns liv. Rætten bråkar man inte med, har man fri abort så ska det genomføras om kvinnan vill det. Men det ær fel tycker jag om lækaren eller barnmorskan ska tvingas till det som strider mot deras samvete. Men som sagt vi tycker olika.

  Andrea Büki, øl, Børnepsyk Ålborg

  Jäv:

 • Aborträtt!

  2015-01-15 12:33 | Det är inte för att svenskarnas aborttal är bland de högsta i västvärlden och användandet av p-piller bland de lägsta, det är inte för att jag tycker det är konstigt hur ofta en abort görs lättsinnig, inte ens för att mord är absolut olagligt, medans abort tillhör normaltillståndet att jag skriver kommentaren. Jag ifrågasätter INTE aborträtten över huvudtaget.
  Orsaken till in frustration/oro är fanatismen ni uppvisar. Sanningen är tyvärr inte svart-vit.
  Vem är det som bestämmer vad som ingår i arbetsuppgifterna? Är det yrkeskåren eller politikerna/arbetsgivaren.... Läkarens/vårdens uppgift är att främja hälsa och inte skada. Jag har svårt att se hur abort passar in där. Varför är moderns rättigheter så mycket viktigare än fostrets liv?
  Inte alla typer av behandlingar erbjuds av alla vårdgivare/enheter. Inte heller alla yrkesutövare inom en viss enhet kan allt enheten erbjuder, men det är enheten som har ansvaret för hela behandlingsspektrumet. Argumentet att alla (gynekologer/barnmorskor) måste kunna utföra alla uppgifter en enhet erbjuder håller inte.
  Så vad är det som gör att ni så fanatiskt håller fast vid att alla gynekologer och barnmorskor skall utföra aborter? Jag antar att det är rädslan att det blir för få som kommer vilja utföra aborter. Så är det naturligtvis inte, men hur skulle ni tolka det om så skulle vara fallet?

  Pascal Quaedvlieg, DL, Slottsgatans HC

  Jäv:

 • Aborträtt.

  2015-01-15 19:57 | Hur kan en människa som ännu inte är född betyda mer än en människa som är det?

  Antal LEGALA aborter är måhända flest, men så är antalet kvinnor som dör en förlossningsrelaterad död bland de lägsta i världen. Likväl som siffrorna för barnadödlighet, antal hemlösa och föräldalösa barn är bland de lägsta.

  Varför Pascal är det upp till kvinnan att se till att hon inte blir gravid? Varför nämner du bara p-piller och inte kondom eller vasektomi?

  Jag anser inte att det är en rättighet att vara läkare, sjuksköterska eller barnmorska. Det vi talar om är yrken. I dessa ingår vissa arbetsuppgifter. Att alla inte kan utföra alla uppgifter som ingår i yrkesrollen är en självklarhet när det gäller högspecialiserad vård. Att som gynekolog inte kunna utföra en abort faller dock inte inom ramarna för detta. En abort är inte ett tekniskt svårt ingrepp. Att sedan lämna det upp till respektive vårdgivare att bestämma vad de själva anser moraliskt försvarbart avseende den vård de är villiga att ge är fullkomligt befängt. Så om jag är Jehovas Vittne ska jag kunna neka en patient med hypovolemi pga blödning en blodtransfusion för att det går emot min tro?

  Kristina Lidström, ST-läkare, Neurologkliniken, KS

  Jäv:

 • Håller helt med författarna

  2015-01-15 22:12 | väldigt viktigt att vi står fasta och orubbliga i detta!

  Johan Falkenström , ST allmänmedicin , Västra Götaland

  Jäv:

 • Värna både barnet och modern!

  2015-01-29 19:32 | För mig är det självklart att det mänskliga livet börjar med ett komplett och fungerande DNA. Att skydda detta är moderns främsta uppgift liksom faderns. Att ägget är försvarslöst under sin utveckling till ett fullmoget foster ställer också krav på samhället.
  Här är det mycket som fallerar. Att fadern sviker modern är också ett hot mot det ofödda barnet. Att, för modern bli sviken och uppleva barnet som oönskat kan vara ett svårt slag. Kanske kan det t.o.m. utlösa en krisreaktion. I detta läge är det för modern lätt att se till sina egna behov i första hand och glömma barnets. Finns ett fungerande nätverk kan det gå bra ändå. Förr var det lag på en tvåläkarbedömning. Nu får kvinnan nöja sig med ett kuratorsamtal.
  Vad är det då för etik som kan ligga bakom detta agerande. Troligen kristna värderingar av olika tyngd. Jag tror de flesta religioner värnar om livet i dess linda.
  Hur går det då för det ofödda barnet vid en provocerad abort? Ja, det läggs i en rondskål och får sprattla där i kanske tjugo minuter då det avlider. Långsam kvävning under tjugo minuter har tillämpats i Kina som en tortyrmetod, fast då är det förstås på vuxna människor.

  Arne Simonsson, Psykiater, NÄL

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016