Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DCPP Läkartidningen 10/2015
Lakartidningen.se 2015-02-27

FaR oförtjänt på »onödiga listan« – vad händer nu?

Rätt utformat och rätt använt skulle FaR kunna vara en oslagbar medicin för att främja livskvalitet och hälsa för alla, ja rent av ett magiskt piller, skriver Karin Weman-Josefsson.

Karin Weman-Josefsson
universitetsadjunkt, licentiat i psykologi, Högskolan i Halmstad; doktorand i psykologi, Göteborgs universitet
karin.weman@hh.se

Jag tror och hoppas att SFAM:s arbetsgrupp för »onödiga listan« inte ifrågasätter betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan trots att man placerat FaR (fysisk aktivitet på recept) på listan över onödiga åtgärder. Risken är  dock att att många kommer att tolka det som en signal att fysisk aktivitet är onödig. Internationellt jobbar man hårt för att integrera fysisk aktivitet på recept i vården. Det är därför svårt att förklara för internationella forskarkollegor varför Sverige, som varit ett föregångsland, plötsligt går i motsatt riktning. 

SFAM:s arbetsgrupp framhåller att onödiga listan är inspirerad av »Choosing Wisely« [1]. Noteras bör att de flesta av texterna i Choosing Wisely både poängterar betydelsen av fysisk aktivitet och vikten av att uppmuntra alla patienter att vara regelbundet fysiskt aktiva, alltså inte bara riskgrupper, som arbetsgruppen antyder. 

Organisationen »Exercise is Medicine« kallar fysisk aktivitet och motion för »the missing medicine« och skriver att motion som medicin är lösningen på ett av 2000-talets största folkhälsoproblem [2]. Även Lancet har uppmärksammat detta i en artikelserie där en central rubrik är »Prescription of physical activity: an undervalued intervention« [3]. 

Arbetsgruppen har enbart studerat effekten av FaR, inte hur det fungerar och varför. Även om de på goda grunder efterlyser fler experimentella studier och objektiva mått är vi inte särskilt hjälpta av sådana studier om de enbart har fysisk aktivitet som utfallsmått. Det finns ett stort behov av att gå från 1:a generationens forskningsfrågor (samband mellan två variabler) till det som kallas för 2:a och 3:e generationen och studera mekanismerna bakom förändring (moderering och mediering) [4]. 

Arbetsgruppen menar att FaR inte har större effekt än ett rådgivande samtal, vilket snarast tyder på att vårdgivare inte lyckas stimulera patienter till självreglering oavsett metod. Följsamheten till FaR är ungefär lika stor som till andra recept, så med den logiken torde alla recept anses onödiga.

Omkring hälften av dem som inleder ett motionsbeteende, på egen hand eller i interventioner, slutar inom 3 till 6 månader [5]. Att så många goda intentioner rinner ut i sanden är alltså inte unikt för FaR utan normalt för den här typen av beteendeförändring, och har främst samband med motivationsrelaterade faktorer [6]. Om vi kan förstå motivationens mekanismer får vi värdefull information om de aktiva delarna i en effektiv intervention eller rådgivningssituation, och däremed en bra grund för framgångsrika och kostnadseffektiva insatser. Det finns starkt internationellt stöd för vetenskapliga metoder som stimulerar självbestämmande motivation till hälsosamma beteenden [7] och som belyser värdegrundsfrågor om autonomi som är centrala för hur FaR kan och bör utvecklas [8].  

En kritisk punkt i FaR är att stödfunktionerna är dåligt utvecklade och lämnar patienter ensamma med sitt recept och sin beteendeförändring. Det vore naivt att tro att alla patienter ska lösa det på egen hand. Det finns därför en enorm potential i att utveckla stödfunktionerna i FaR genom en grundläggande metodanpassning baserad på adekvat motivationsteori i såväl förskrivning som uppföljning. Fysisk aktivitet och motion är komplexa beteenden som kräver komplexa teorier och analyser för att förstå och understödja [5]. 

SBU framhåller i en kommentar till »onödiga listan« vikten av att ta hänsyn till kunskapsläget för att undvika förhastade och godtyckliga underlag [9]. Det är min bestämda uppfattning att SFAM:s arbetsgrupp dragit aningen förhastade slutsatser om FaR. Det positiva med det kontroversiella förslaget är att frågan hamnar på bordet för en kreativ diskussion om drivkrafterna bakom beteendeförändring och hur goda förutsättningar för hållbara livsstilsförändringar kan skapas. Jag vill därför i all välmening be arbetsgruppen att invitera ett brett tvärvetenskapligt (gärna internationellt) expertfält till denna viktiga diskussion [10]. 

Fysisk inaktivitet utgör den fjärde största riskfaktorn för sjukdom och för tidig död [11]. Rätt utformat och rätt använt skulle FaR kunna vara en oslagbar medicin för att främja livskvalitet och hälsa för alla, ja rent av ett magiskt piller.

Läs repliken:
FaR låser diskussionen

Referenser

 1. Choosing wisely. An initiative of the ABIM Foundation. http://www.choosingwisely.org/
 2. Exercise is medicine. http://www.exerciseismedicine.org/
 3. Hallal PC, Lee IM. Prescription of physical activity – an undervalued intervention. Lancet. 2013;381(9864):356-7.
 4. Cerin E, Mackinnon DP. A commentary on current practice in mediating variable analyses in behavioral nutrition and physical activity. Public Health Nutr. 2009;12(8):1182-8.
 5. Buckworth J, Dishman RK, O’Connor PJ, et al. Exercise Psychology. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers; 2013.
 6. Weman-Josefsson AK. Exploring motivational mechanisms in exercise behaviour. Applying self-determination theory in a person-centred approach [avhandling]. Göteborg: Göteborgs universitet; 2014.
 7. Ng JYY, Ntoumanis N, Thogersen-Ntoumani C, et al. Self-determination theory applied to health contexts: a meta-analysis. Perspect Psychol Sci. 2012;7(4):325-40.
 8. Weman-Josefsson AK, Jonsson L, Johansson G. FaR har stor utvecklingspotential. Läkartidningen. 2014;111:CZ77.
 9. SBU. Konsten att avstå. Medicinsk vetenskap & Praxis. 2014;3-4:1-3.
 10. WHO. Global Health Risks. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 2009.
 11. Mellgren F. Hälsokontroll av friska – dyrt och onödigt. Svenska Dagbladet. SvD Nyheter. 20 nov 2014.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en w som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons