Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DC49 Läkartidningen 08/2015
Lakartidningen.se 2015-02-16

Lakrits – så mycket mer än godis

Ett ökat intresse för och konsumtion av lakrits ökar även risken för lakritsinducerade biverkningar i populationen. Författarna anser att lakrits ska ses som en farmakologiskt potent substans.

Helga Ágústa Sigurjónsdóttir
med dr, docent, specialistläkare, Landspitali universitetssjukhus; Islands universitet, Reykjavik

Sven Wallerstedt
professor emeritus, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
sven.wallerstedt@gu.se

Av och till rapporteras fall av grav lakritsrelaterad elektrolytrubbning [1], ofta tillsammans med ett förhöjt blodtryck [2]. Det finns också rapporter om akut hjärtsvikt efter en kort tids dagligt intag av lakrits (78 respektive 340 g) [3, 4]. Man kan tolka det som att biverkningar är ovanliga. I en artikel från 2005 om metoder för analys av lakrits och lakritssyror angavs exempelvis att symtomen bara uppträder hos predisponerade personer eller hos dem som konsumerat väldigt stora mängder [5]. Oss veterligt har det dock inte visats att endast en begränsad del av populationen kan reagera på lakrits.

Det genomsnittliga dagliga intaget av lakrits i Norden är drygt 4 g, betydligt under den risknivå (50 g/dag) som Livsmedelsverket anger kan ge skadliga effekter. Samtidigt påpekas i myndighetens huvudreferens att ofarlighetsgränsen bör vara en tiondel av risknivån, alltså 5 g/dag [6]. De särskilda lakritsmässor som blivit populära (exempelvis Lakritsfestivalen i Stockholm som arrangeras årligen sedan 2009) kan leda till ökad konsumtion, med oönskade konsekvenser.

Att ange en risknivå för intag av lakrits är svårt. Det vore bättre att ange intaget av glycyrrhizin (Gn) eller helst dess aktiva metabolit, glycyrrhetininsyra (GA). Mängden Gn i lakritskonfekt varierar stort (0,29–7,9 mg/g), men är oftast högst 3,5 mg/g [6, 7].

Vanlig lakrits (sötlakrits) utvinns ur rötterna till ärtväxten Glycyrrhiza glabra (sötrot) och är ett potent sötningsmedel [8]. Den naturliga sötheten förklarar varför lakrits på livsmedelssidan används i till exempel godis och glass, samt i tuggtobak och som smaktillsats i läkemedel.

Att lakrits har medicinska effekter påpekades redan under antiken. År 1953 beskrev Borst et al positiva effekter av lakrits vid behandling av Addisons sjukdom. Gn har också andra dokumenterade effekter, till exempel som cancerprevention hos patienter med kronisk hepatit C och cirros [9]. GA ökar apoptosen av cancerceller i cellkulturer från prostatacancer [10] och visades minska det inflammatoriska svaret vid en artificiellt orsakad lungskada [11] genom att hämma produktionen av cyklooxygenas 2 (COX2) och inducerbart NO-syntetas (iNOS). 

Som naturläkemedel tillskrivs lakrits många positiva effekter, och lakritsrot uppges vara »adaptogen«, vilket betyder att den verkar allmänt »stärkande« [12]. Lakrits, framför allt GA, skulle om den hittats i dag säkert ha klassats som ett läkemedel.

De viktigaste bieffekterna av lakrits hänförs till GA, som ger en kompetitiv hämning av enzymet 11-β-HSD2. Detta enzym degraderar aktivt kortisol till det mindre aktiva kortison, vilket leder till ökade kortisolnivåer på receptornivå. Eftersom detta hormon har samma affinitet till mineralkortikoidreceptorn som aldosteron utvecklas en pseudohyperaldosteronism med dels hypertoni, bland annat sekundärt till retention av vätska och natrium, dels hypokalemi. GA motverkar också renin–angiotensin–aldosteronsystemet (RAAS). Det är dock dåligt känt huruvida tillägg av salmiak (ammoniumklorid), som är den vanligaste tillsatsen i saltlakrits, påverkar lakritsrelaterad elektrolytrubbning.

Trots en hämmad nedbrytning av kortisol påverkas inte nivåerna av plasmakortisol [13, 14], vilket förmodas bero på en ökad utsöndring av kortisol i urinen. Det går därmed inte att på ett enkelt sätt koppla GA:s positiva effekter vid olika tillstånd till en minskad nedbrytning av kortisol.

De mineralkortikoida effekterna av GA gör att bieffekter av olika grad kan förväntas hos alla som konsumerar lakrits. Detta stöds av egna studier [15]. Vi fann signifikanta effekter på blodtrycket av ett dagligt intag av 50 g lakrits (75 mg GA), och en dosberoende ökning av det systoliska blodtrycket hos unga utan hypertoni [16]. Lakritseffekten var också mer uttalad hos personer med högt blodtryck [17]. Blodtrycksstegringen följde Gauss-kurvan, vilket talar för att de individer som rapporterats få lakritsinducerade biverkningar motsvarar den yttre delen av normalfördelningen. I enskilda fall kan det dock handla om intag av stora mängder eller om en ökad känslighet för störning av 11-β-HSD2.

Eftersom lakrits ses som godis eller livsmedel är det lätt att förbise dess negativa effekter. Vi anser dock att läkare bör inkludera lakrits när de frågar om intag av läkemedel och hälsopreparat. Överraskande nog hade man på en specialiserad hypertonimottagning endast dokumenterat/frågat om lakritsintag hos två av 106 patienter [18]. Att behandlande läkare sällan frågar om och/eller dokumenterar intag av naturläkemedel har visats tidigare [19].

Vi anser att lakrits ska ses som en farmakologiskt potent substans. Innehållet av Gn bör deklareras på konfekt och naturläkemedel som innehåller lakrits. Detta bör göra det lättare att avgöra om lakritskonsumtion kan ha påverkat en patients hälsa. Varudeklarationer bör också kompletteras med upplysningar om att ett högt intag av Gn kan skada hälsan, särskilt om man har högt blodtryck.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Lehtihet M, Nygren A. Lakrits – uråldrigt läkemedel och nutida godis med metabola effekter. Läkartidningen. 2000;97:3892-4.
 2. Tomson A, Andersson DEH. Kolhydratfattig diet, lakrits, spinning och sp­­­­­rit – livsfarlig kombination. Läkartidningen. 2008;105:2782-3.
 3. Chamberlain TJ. Liquorice poisoning, pseudoaldosteronism, and heart failure. JAMA. 1970;213:1343.
 4. Chamberlain JJ, Abolnik IZ. Pulmonary edema following a licorice binge. West J Med. 1997;167:184-5.
 5. Sabbioni C, Mandrioli R, Ferranti A, et al. Separation and analysis of glycyrrhizin, 18β-glycyrrhetic acid and 18α-glycyrrhetic acid in liquorice roots by means of capillary zone electrophoresis. J Chromatogr A. 2005;1081:65-71.
 6. Størmer FC, Reistad R, Alexander J. Glycyrrhizic acid in liquorice – evaluation of health standard. Food Chem Toxicol. 1993;31:303-12.
 7. Spinks EA, Fenwick GR. The determination of glycyrrhizin in selected UKC liquorice products. Food Addit Contam. 1990;7:769-78.
 8. Mizutani K, Kuramoto T, Tamura Y, et al. Sweetness of glycyrrhetic acid 3-O-β-D-monoglucoronide and the renal glycosides. Biosci Biotechnol Biochem. 1994;58:554-5.
 9. Arase Y, Ikeda K, Murashima N, et al. The long term efficacy of glycyrrhizin in chronic hepatitis C patients. Cancer. 1997;79:1494-500.
 10. Thirugnanam S, Xu L, Ramaswamy K, et al. Glycyrrhizin induces apoptosis in prostate cancer cell lines DU-145 and LNCaP. Oncol Rep. 2008;20:1387-92.
 11. Ni YF, Kuai JK, Lu ZF, et al. Glycyrrhizin treatment is associated with attenuation of lipopolysaccharide-induced acute lung injury by inhibiting cyclooxygenase-2 and inducible nitric oxide synthetase expression. J Surg Res. 2011;165:e29-e35.
 12. Passion för hälsa. http://www.passionforhalsa.se
 13. Epstein MT, Espiner EA, Donald RA, et al. Licorice raises urinary cortisol in man. J Clin Endocrinol Metab. 1978;47:397-400.
 14. MacKenzie MA, Hoefnagels WH, Jansen RW, et al. The influence of glycyrrhetinic acid on plasma cortisol and cortisone in healthy young volunteers. J Clin Endocrinol Metab. 1990;70:1637-43.
 15. Sigurjónsdóttir HÁ. Inhibition of 11 β-HSAD. Hemodynamic and hormonal response induced by liquorice [avhandling]. Göteborg: Sahlgrenska akademin; 2002.
 16. Sigurjónsdóttir HÁ, Franzson L, Manhem K, et al. Liquorice-induced rise in blood pressure: a linear dose-response relationship. J Hum Hypertens. 2001;15:549-52.
 17. Sigurjónsdóttir HÁ, Manhem K, Axelson M, et al. Subjects with essential hypertension are more sensitive to the inhibition of 11 beta-HSD by liquorice. J Hum Hypertens. 2003;17:125-31.
 18. Jansdotter M, Sigurjónsdóttir HÁ, Wallerstedt S. Lakritskonsumtion vid hypertoni [poster]. Svenska Läkaresällskapets riksstämma, Göteborg, 27 nov 2002.
 19. Wallerstedt SM, Skrtic S. Bruk av naturläkemedel dokumenteras sällan i journalen. Läkartidningen. 2005;102:3220-2.

Kommentarer (5)

 • Lakritsutlöst hosta/Korsallergi jordnöt?

  2015-02-19 23:09 | Lakritsälskande 65 årig kvinna med välkontrollerad hypertoni
  Allergisk mot bl a mögel, med året om behandling av astma med Singulair, inhal corticosteroid/LABA. Vid behov desloratadin, salbutamol
  På finlandsfärjan upptäckte hon den mjuka finska lakritsen och delade en påse med maken under kvällen
  Fick svårkuperad hosta.
  En tid före den finska lakritsen hade hon reagerat på jordnötter med ännu värre hosta
  Ville inte tro att hon inte skulle tåla lakrits/jordnötter och testade försiktigt igen med hosta för både jordnöt och mjuka finska lakritsen. Den hårda lakritsen går bra
  Lakrits är tydligen sötroten av en ärtväxt
  Kan korsallergi föreligga?
  Patienten hade varken reagerat på lakrits eller jordnöt tidigare

  Varningsflagg för att använda lakrits som smaksättare i fr a läkemedel!

  Elisabet Bonnevier, Privatläkare allmänmedicin, Elisabet Bonnevier Läkarmottagning Sigtuna

  Jäv:

 • Laktritsrot, Glycyrrhiza giabra, som läkemedel

  2015-02-21 11:24 | Lakrits är bäst känt som läkemedel mot en sviktande binjurefunktion, mild Addison. Glycyrrhiza fungerar som anti-stress medicin, ökar energi, uthållighet och vitalitet samt stimulerar hormoner med anti-inflammatorisk effekt. Den intages bäst i flytande form eller som kapslar, då lakritsgodis ger onödigt mycket socker och andra tillsatsämnen.

  Agneta Schnittger, Med Dr, SAS Mas Rabassan

  Jäv:

 • Lakrits

  2015-02-22 09:34 | Tab.lakris orsakar hypokalemi med muskelsvaghet.

  Henryk Okrasinski, leg lak., privat

  Jäv:

 • Korsallergi mot lakrits

  2015-02-26 13:56 | Lakrits (eller Glycyrrhiza glabra) är, liksom jordnötter, en art i familjen ärtväxter. Det innebär att personer med jordnötsallergi kan korsreagera även mot lakrits. Detta är dock individuellt. Man behöver alltså inte avråda alla patienter med jordnötsallergi från att äta lakrits, utan bara de som får symtom.
  Livsmedelsverket kom 2005 med justering i märkningsregler som innebär att det alltid måste i klartext framgå att lakrits ingår i en produkt (LIVSFS 2005:5).

  Morvarid Shivaee, Dietist, Barnmedicinska kliniken, SUS Malmö

  Jäv:

 • Slutkommentar: Lakrits bör ej ges som medicin och informationen behöver förbättras

  2015-03-04 22:50 | Vi tackar för synpunkterna på vilka effekter som kan uppträda vid intag av lakrits, och vi har följande kommentarer:
  Mb Addison är en livshotande sjukdom som innebär att binjurebarken sviktar och inte längre producerar det livsviktiga hormonet kortisol och inte heller aldosteron och övriga binjurebarkshormoner. Obehandlad har Mb Addison hög mortalitet. Tack och lov har vi i dag möjlighet att ge substitutionsbehandling med hydrokortison, som liknar kroppens egna kortisol. Lakrits inhiberar visserligen nedbrytningen av kortisol, men effekten vid behandling av Mb Addison är obetydlig, eftersom produktionen av kortisol vid detta tillstånd är nedsatt eller upphävd. Samtidigt är sidoeffekterna svåra att kontrollera. Det vore därför totalt fel att rekommendera lakrits som behandling av Mb Addison.
  Vissa data pekar på att lakrits bl.a. har en anti-inflammatorisk effekt, men även här måste man noga beakta risken för negativa biverkningar. Eftersom man i det enskilda fallet inte kan förutse effekterna av lakritsens inhibering av enzymet 11-β-HSD-2 med risk för blodtrycksstegring, hypokalemi och ödem, vill vi därför inte rekommendera lakrits mot någon medicinsk åkomma. Däremot skulle det ha varit intressant om man under kontrollerade former (med uppmärksamhet på lakritsens negativa effekter!) kunnat genomföra ”läkemedels”-studier. Detta torde dock vara praktiskt omöjligt, när testsubstansen nu saluförs som oskyldigt godis. Det här innebär också att rapporteringen om lakritsens biverkningar (utöver redovisade sidoeffekter), vilket efterlysts i den första kommentaren, är högst rudimentär. Detta gäller givetvis även eventuell förekomst av allergiska reaktioner (vilket också påtalats), även om dessa i första hand torde betingas av sidoprodukter vid framställningen av lakrits och alltså inte ha samband med Gn eller GA.
  I den fjärde kommentaren till vår artikel nämns att Livsmedelsverket föreskrivit att ”det alltid måste i klartext framgå att lakrits ingår i en produkt (LIVSFS 2005:5)”, vilket gäller konfektyrvaror eller drycker som innehåller en viss mängd av lakrits eller av ”glycyrrhizinsyra eller dess ammoniumsalt, till följd av att något av dessa ämnen eller lakritsrot tillförts”. Texten ”innehåller lakrits – personer som lider av högt blodtryck bör undvika för högt intag” skall enligt Livsmedelsverket läggas till efter ingrediensförteckningen alternativt – om sådan saknas – anges nära den beteckning under vilken produkten säljs. Det finns alltså inget krav på någon närmare specifikation varken beträffande innehåll eller vad som avses med att ”undvika för högt intag”.
  Ovanstående kommentarer borde ha funnits med i vår artikel, men Läkartidningen krävde att uppsatsen skulle ha ett begränsat innehåll för eventuell publicering.

  Sven Wallerstedt, Professor em., Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons