Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DCS3 Läkartidningen 06/2015
Lakartidningen.se 2015-02-03

Multiresistenta bakterier dyr kostnad för vården

Om man inte ska hamna fel med kostnadsbedömningen av smittsamma sjukdomar måste även de indirekta kostnaderna räknas med, skriver Hans Fredlund och medförfattare.

Hans Fredlund, docent, smittskyddsläkare
hans.fredlund@regionorebrolan.se 

Annethe Thegel, hygiensjuksköterska
Anne Lennell, epidemisjuksköterska
Anderas Ohlin, med dr, verksamhetschef, barn- och ungdomskliniken
Torbjörn Norén, med dr, hygienläkare; samtliga, Universitetssjukhuset i Örebro, Region Örebro län

Kostnaderna för smittsamma sjukdomar har diskuterats i årtionden men är svåra att beräkna [1]. Här finns både direkta och indirekta kostnader, och det görs olika beräkningar olika gånger. Strax före jul 2014 presenterade Folkhälsomyndigheten nya siffror där man beräknat den totala kostnaden för multiresistenta bakterier i vården till omkring 160 miljoner kronor per år [2]. Vi som jobbar praktiskt i regioner och landsting med dessa problem satte nästan lussebullen i halsen när vi såg den summan. Den är inte realistisk och tar inte hänsyn till indirekta kostnader, vilka är stora. 

I början av 2014 hade vi i Örebro ett utbrott av MRSA-bakterier på neonatalavdelningen, något som förekommit på flera håll i landet de senaste åren. Vi har gjort en beräkning av våra kostnader.  

Utbrottet orsakade lindriga kliniska infektioner hos två nyfödda, en ögoninfektion och en postoperativ sårinfektion, som båda gick att behandla utan intravenösa antibiotika. Initialt smittades åtta barn, åtta föräldrar och tre ur personalen. Ytterligare några föräldrar smittades när barnen kommit hem.

Omgivningsodlingar togs och storstädningar genomfördes upprepade gånger. På grund av intagningsstopp flyttades förlossningar, barn och mammor till andra sjukhus. Kohortvård och övertid ökade personalkostnaderna. Avdelningsrutiner förbättrades. Nyfödda i behov av intensivvård fick flyttas till andra sjukhus. Extrakostnaden för utbrottet, som kunde hävas på tre månader, uppgick till mer än 2 miljoner kronor (Tabell I). Noteras ska dock att alla kostnader för oss inte med automatik gav en ökad samhällskostnad. Vid köpt utomlänsvård får ju en annan region eller ett annat landsting motsvarande inkomst.

År 2006 hade vi i Örebro ett MRSA-utbrott vid ett kommunalt äldreboende där den sammanlagda kostnaden beräknades till 950 000 kronor [Ann-Sofi Bergqvist, pers medd; 2014). Inga sjukskrivningskostnader har tagits med i dessa beräkningar. I andra sammanhang kan sjukskrivningar ge betydande merkostnader. Även ersättning via patientskadeförsäkringen kan uppgå till substansiella kostnader för samhället. 

År 2012 vårdades i Örebro en patient som infekterats med en panresistent Acinetobacterbakterie vid utlandssjukvård. Patientens tillstånd krävde sjukhusvård i ett års tid till en betydande kostnad. 

Med dessa exempel från en medelstor region/medelstort landsting vill vi påstå att den sammanlagda kostnaden för vård i Sverige på grund av multiresistenta mikroorganismer med all sannolikhet vida överstiger 160 miljoner kronor per år. 

Det är viktigt att man inte hamnar fel med kostnadsbedömningen av detta vårdproblem som inte tycks minska.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Fredlund H, Giesecke J. Smittsamma sjukdomar kostar pengar. Läkartidningen. 1998;6:522-6.
  2. Folkhälsomyndigheten 2014. Samhällsekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens. Modellering av anmälningspliktig resistens i Sverige – slutrapport av regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten 2013. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2014.

Kommentera

Kommentera

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Förbundet tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Kraftag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

bild

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

bild

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

Delade meningar om länskliniker

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons