Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DCS3 Läkartidningen 06/2015
Lakartidningen.se 2015-02-03

Multiresistenta bakterier dyr kostnad för vården

Om man inte ska hamna fel med kostnadsbedömningen av smittsamma sjukdomar måste även de indirekta kostnaderna räknas med, skriver Hans Fredlund och medförfattare.

Hans Fredlund, docent, smittskyddsläkare
hans.fredlund@regionorebrolan.se 

Annethe Thegel, hygiensjuksköterska
Anne Lennell, epidemisjuksköterska
Anderas Ohlin, med dr, verksamhetschef, barn- och ungdomskliniken
Torbjörn Norén, med dr, hygienläkare; samtliga, Universitetssjukhuset i Örebro, Region Örebro län

Kostnaderna för smittsamma sjukdomar har diskuterats i årtionden men är svåra att beräkna [1]. Här finns både direkta och indirekta kostnader, och det görs olika beräkningar olika gånger. Strax före jul 2014 presenterade Folkhälsomyndigheten nya siffror där man beräknat den totala kostnaden för multiresistenta bakterier i vården till omkring 160 miljoner kronor per år [2]. Vi som jobbar praktiskt i regioner och landsting med dessa problem satte nästan lussebullen i halsen när vi såg den summan. Den är inte realistisk och tar inte hänsyn till indirekta kostnader, vilka är stora. 

I början av 2014 hade vi i Örebro ett utbrott av MRSA-bakterier på neonatalavdelningen, något som förekommit på flera håll i landet de senaste åren. Vi har gjort en beräkning av våra kostnader.  

Utbrottet orsakade lindriga kliniska infektioner hos två nyfödda, en ögoninfektion och en postoperativ sårinfektion, som båda gick att behandla utan intravenösa antibiotika. Initialt smittades åtta barn, åtta föräldrar och tre ur personalen. Ytterligare några föräldrar smittades när barnen kommit hem.

Omgivningsodlingar togs och storstädningar genomfördes upprepade gånger. På grund av intagningsstopp flyttades förlossningar, barn och mammor till andra sjukhus. Kohortvård och övertid ökade personalkostnaderna. Avdelningsrutiner förbättrades. Nyfödda i behov av intensivvård fick flyttas till andra sjukhus. Extrakostnaden för utbrottet, som kunde hävas på tre månader, uppgick till mer än 2 miljoner kronor (Tabell I). Noteras ska dock att alla kostnader för oss inte med automatik gav en ökad samhällskostnad. Vid köpt utomlänsvård får ju en annan region eller ett annat landsting motsvarande inkomst.

År 2006 hade vi i Örebro ett MRSA-utbrott vid ett kommunalt äldreboende där den sammanlagda kostnaden beräknades till 950 000 kronor [Ann-Sofi Bergqvist, pers medd; 2014). Inga sjukskrivningskostnader har tagits med i dessa beräkningar. I andra sammanhang kan sjukskrivningar ge betydande merkostnader. Även ersättning via patientskadeförsäkringen kan uppgå till substansiella kostnader för samhället. 

År 2012 vårdades i Örebro en patient som infekterats med en panresistent Acinetobacterbakterie vid utlandssjukvård. Patientens tillstånd krävde sjukhusvård i ett års tid till en betydande kostnad. 

Med dessa exempel från en medelstor region/medelstort landsting vill vi påstå att den sammanlagda kostnaden för vård i Sverige på grund av multiresistenta mikroorganismer med all sannolikhet vida överstiger 160 miljoner kronor per år. 

Det är viktigt att man inte hamnar fel med kostnadsbedömningen av detta vårdproblem som inte tycks minska.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Fredlund H, Giesecke J. Smittsamma sjukdomar kostar pengar. Läkartidningen. 1998;6:522-6.
  2. Folkhälsomyndigheten 2014. Samhällsekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens. Modellering av anmälningspliktig resistens i Sverige – slutrapport av regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten 2013. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2014.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016