Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDYI Läkartidningen 10/2015
Lakartidningen.se 2015-02-25

Stor volym är nödvändigt för hög kvalitet i vården

Svenska sjukhus och kirurger måste operera mer för att upprätthålla hög kvalitet. Varje sjukhus bör göra 100 operationer av en viss typ per år och varje kirurg minst 30 ingrepp, skriver Måns Rosén och medförfattare, Utredningen om högspecialiserad vård. 

Utredningen om högspecialiserad vård

Måns Rosén, särskild utredare, adjungerad professor, Karolinska institutet

Marie Lawrence, utredningssekreterare

Maria Nilsson, utredningssekreterare

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag om den högspecialiserade vården är en viktig delfråga vilka effekter en koncentration av vårdresurser kan ha för patienternas hälsa och livskvalitet. Här sammanfattas frågan om volymens betydelse. En mer utförlig presentation finns på vår webbplats [1]. Svensk sjukvård har god kvalitet och bra resultat i en internationell jämförelse. Om vi vill fortsätta att tillhöra de länder som kan uppvisa resultat av internationell toppklass krävs dock med stor sannolikhet en betydligt större koncentration än i dag.

På Martinikliniken i Tyskland görs drygt 2 000 prostatektomier [2] med hälften så hög komplikationsfrekvens (inkontinens och impotens) som i Sverige. År 2013 gjordes i Sverige mindre än 10 radikala prostatektomier vid 10 sjukhus, och 30 av 36 sjukhus gjorde mindre än 100 ingrepp per år. 

De flesta studier som gjorts rör kirurgiska insatser, men det finns inget som talar för att sambandet mellan volym och erfarenhet inte gäller för diagnostik, medicinska och psykiatriska åtgärder eller rehabilitering.

En del studier har hittat ett relativt lågt tröskelvärde för tillfredsställande kvalitet för vissa typer av operationer, vilket sannolikt beror på att sjukhusen eller kirurgerna inte gjort fler operationer. En liten studie kunde inte visa någon statistiskt minskad risk efter 14 operationer av bukaortaaneurysm [3], men när en studie av samma operationstyp gjordes på ett större patientmaterial där sjukhusen hade större volymer låg tröskelvärdet på 32 operationer per år [4]. En ännu större studie hittade ett dos–responssamband med ett tröskelvärde på över 50 operationer [5]. Den fortsatta framställningen visar att ju vanligare sjukdomen eller problemet är, desto högre är tröskelvärdena. Optimala nivåer är betydligt högre än de tröskelvärden som redovisats. 

Faktorer som stärker sambandet mellan volym och resultat är storleken på effekten, samstämmigheten i resultat från olika studier och dos–responssamband. Dessa faktorer diskuteras och analyseras i vår genomgång av den vetenskapliga litteraturen.

Ger ökad volym bättre resultat? För att citera Ingemar Stenmark: »Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag.« 

SBU har tidigare tittat på sambandet mellan volym och kvalitet [6], och SBU:s upplysningstjänst har nu gjort en uppdatering av litteraturen [7]. Samtliga systematiska översikter har utan undantag visat på ett positivt samband. Högre volym leder till bättre resultat, det vill säga lägre dödlighet och färre komplikationer. Översikterna behandlar vitt skilda områden, dock mest kirurgi, och definitionen av vad som är låg eller hög volym varierar för olika ingrepp. Ingen översikt har visat några negativa effekter av hög volym. Översikterna visar att både kirurgens och sjukhusets volym spelar roll, men fyra kom till slutsatsen att kirurgvolym har större betydelse än sjukhusvolym [7].

Många studier visar ett dos–responssamband; ju högre volym, desto bättre resultat [8-11]. För öppen hjärtkirurgi och kärlkirurgi hade sjukhus som gjorde mer än 300 operationer per år lägst dödlighet [8]. En stor studie av över 2,5 miljoner operationer delade upp sjukhusen efter volym i 5 lika stora grupper (kvintiler) [9]. Även där sågs dos–responssamband med lägre dödlighet ju högre volym sjukhuset hade. Sambanden var samstämmiga oberoende av vilket ingrepp det gällde. Sjukhus i den högsta kvintilen hade alltid lägst risk. 

Sjukhus som gör färre än 400 ballongvidgningar per år och där kirurgen gör färre än 75 operationer visar drygt fem gånger högre risk för komplikationer än sjukhus som gör fler än 400 operationer och där kirurgerna gör fler än 75 operationer per år [10].    

Komplikationsfrekvensen var lägst för sjukhus som gör fler än 61 bukaortaoperationer, 222 fetmaoperationer och fler än 1 000 bypassoperationer per år [11]. Sjukhus i Skottland som gör fler än 244 gallblåseoperationer på ett år hade lägre dödlighet än de som gör färre sådana operationer [12]. För patienter som behandlas för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) var dödligheten lägst vid de sjukhus som har mer än 150 inneliggande patienter per år [13]. 

Det finns metodologiska brister i studierna, men samstämmigheten i resultaten, att effekterna är relativt stora och att många studier uppvisar dos–responssamband, talar entydigt för effekten av volym. En rimlig utgångspunkt är därför att åtminstone 100 ingrepp eller åtgärder bör göras på ett sjukhus per år för att verksamheten ska kunna bedrivas med hög kvalitet. Ytterligare koncentration kan sannolikt vara bra, men kan vara svår att genomföra. Efter mer noggranna diskussioner i professionella grupper kan en minimivolym behöva justeras både uppåt och nedåt (med hänsyn till möjligheterna att klara akutvården), men bör då motiveras klart. 

Systematiska kunskapsöversikter ­pekar på att även kirurgens volym spelar roll för resultaten. Flera översikter pekar även på att hur mycket kirurgen opererar kan vara en ännu viktigare faktor än sjukhusets resurser och organisation. En artikel i BMJ tittade på sambandet mellan kirurgvolym och risken för komplikationer efter höftplastik [14]. Slutsatsen var att enskilda kirurger bör göra minst 35 operationer per år för att minimera riskerna för komplikationer.

När det gäller operationer på sköldkörteln och andra endokrina organ visar tre studier lägst risk för komplikationer om kirurgen gör fler än 100 operationer per år [15-17]. Samtliga visar också att ju fler operationer kirurgen gör, desto mindre risk för komplikationer. En annan studie tittade på operationer av bland annat binjurar, pankreas och sköldkörtel [18]. För samtliga sex ingrepp som studerades var komplikationsfrekvensen betydligt lägre för dem som gjorde 100 eller fler ingrepp per år.

En systematisk översikt kring tjocktarms- och ändtarmscancer tittade på såväl sjukhusets som kirurgens volym och kom fram till att kirurgvolym är viktigare [19]. En studie från Västmanland visar att riskerna för död och reoperationer minskade efter en centralisering av koloncanceringrepp [20]. I en svensk studie av matstrupsoperationer var överlevnaden 22 procent högre hos patienter som opererats av kirurger med högre volym [21]. Författarnas slutsats är att centralisering av matstrupscancerkirurgi till färre kirurger som arbetar vid större centra medför en bättre långtidsprognos för patienterna.

En studie av njurtransplantationer visar att komplikationer och död var 3 gånger vanligare bland kirurger som opererade lite än i gruppen som gjorde mer än 33 operationer per år [22]. Kirurger som gjorde mer än 500 kataraktoperationer per år hade en fjärdedel så många komplikationer som de som gjorde 50 till 250 operationer [23]. 

Slutsatserna blir att svenska sjukhus och kirurger måste operera mer än de gör i dag. En rimlig utgångspunkt är att varje sjukhus bör utföra 100 operationer av en viss typ per år och varje kirurg åtminstone 30 ingrepp för att kunna upprätta hög kvalitet. Ytterligare koncentration kan vara bra, men kan vara svår att genomföra. Det är inte bara viktigt vad som händer i operationssalen. Hela vårdkedjan måste fungera för att resultaten ska bli bra. Diagnostik, selektion av patienter, förberedelserna före och behandlingen efter operationen spelar roll för slutresultatet.

Referenser

 1. Utredningen om högspecialiserad vård (SOU 2014:11). Koncentration av högspecialiserad vård. Arbetsmaterial. 20 feb 2015. Stockholm: Socialdepartementet; 2015. 
 2. International Consortium on Health Outcomes Measurements (ICHOM). Implementation Network Webinar, April 25, 2014.
 3. Jibawi A, Hanafy M, Guy A. Is there a minimum caseload that achieves acceptable operative mortality in abdominal aortic aneurysm operations? Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006;32:273-6.
 4. Holt PJE, Poloniecki JD, Loftus IM, et al. Epidemiological study of the relationship between volume and outcome after abdominal aortic aneurysm surgery in the UK from 2000 to 2005. Br J Surg. 2007;94:441-8.
 5. Landon BE, O’Malley J, Giles K, et al. Volume-outcome relationships and abdominal aortic aneurysm repair. Circulation. 2010;122:1290-7.
 6. Volym och resultat. En inventering av det vetenskapliga underlaget på kirurgins område. Januari 2011. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering; 2011. SBU-rapport nr 205.
 7. SBU:s upplysningstjänst. Samband mellan sjukhus/kirurgvolym och kvalitet. Stockholm: SBU; 2014.
 8. Luft HS, Bunker JP, Enthoven AC. Should operations be regionalized? The empirical relation between surgical volume and mortality. N Engl J Med. 1979;301:1364-9.
 9. Birkmeyer JD, Siewers AE, Finlayson EVA, et al. Hospital volume and surgical mortality in the United States. N Engl J Med. 2002;346:1128-37.
 10. Hannan EL, Wu C, Walford G, et al. Volume-outcome relationships for percutancous coronary intervention in the stent era. Circulation. 2005;112:1171-9.
 11. Hernandez-Boussard T, Downey JR, McDonald K, et al. Relationship between patient safety and hospital surgical volume. Health Serv Res. 2012;47:2.
 12. Harrison EM,  O'Neill S, Meurs TS, et al. Hospital volume and patient outcomes after cholecystectomy in Scotland: retrospective, national population based study. BMJ. 2012;344:e3330.
 13. Ananthakrishnan AN, McGinley EL, Binion DG. Does it matter where you are hospitalized for inflammatory bowel disease? A nationwide analysis of hospital volume. Am J Gastroenterol. 2008;103:2789-98.
 14. Ravi B, Jenkinson R, Austin PC, et al. Relation between surgeon volume and risk of complications after total hip arthroplasty: propensity score matched cohort study. BMJ. 2014;348:g3284.
 15. Stavrakis AI, Ituarte PHG, Ko CY, et al. Surgeon volume as a predictor of outcomes in inpatient and outpatient endocrine surgery. Surgery. 2007;142:887-99.
 16. Noureldine SI, Abbas A, Tufano RP, et al. The impact of surgical volume on racial disparity in thyroid and parathyroid surgery. Ann Surg Oncol. 2014;21:2733-9.
 17. Hauch A, Al-Qurayshi Z, Randolph G, eta l. Total thyroidectomy is associated with increased risk of complications for low- and high-volume surgeons. Ann Surg Oncol. 2014;21(12):3844-52.
 18. Nathan H, Cameron JL, Choti MA, et al. The volume-outcome effect in hepato-pancreato-bilary surgery: hospital versus surgeon contributions and specificity of the relationship. J Am Coll Surg. 2009;208:528-38.
 19. Archampong D, Borowski D, Wille-Jørgensen P, et al. Workload and surgeon's specialty for outcome after colorectal cancer surgery. Cochrane Database Syst Rev. 14 mar 2012;(3):CD005391.
 20. Birgisson H, Smedh K. Effects of centralization on the outcome of patients with distal sigmoid colonic cancer. Dig Surg. 2009;26:169-75.
 21. Lagergren J. Centralisering, lymfkörtelutrymning och patientselektion vid esofaguscancerkirurgi. Svensk Kirurgi. 2014;72:250-2.
 22. Weng SF, Chu CC, Chien CC et al. Renal transplantation: Relationship between hospital/surgeon volume and postoperative severe sepsis/graft failure. A nationwide population-based study. Int J Med Sci. 2014;11:918-24.
 23. Bell CM, Hatch WV, Cernat G, et al. Surgeon volumes and selected patient outcomes in cataract surgery. Ophthalmology. 2007;114:405-10.

Kommentarer (6)

 • Centralisering är bra...

  2015-02-25 21:36 | Den kirurgiska behandlingen kan säkert och med fördel koncentreras till betydligt färre sjukhus än nu. Den kan också koncentreras till färre kirurger som därför opererar fler patienter med samma diagnos. Den ökande specialiseringen kräver mer tid och arbete av kirurgerna som utför de utvalda operationerna. Det blir mindre engagemang för det som inte valts ut. Det är en utveckling som pågått några år och mer synlig i storstäderna.

  Det finns en rangordning också av operationer. Det går att se stor och liten kirurgi, uppmärksammad och den utan uppmärksamhet. Den som ser fördel med att koncentrera de intressanta operationerna bör också planera för att uppnå liknande vinst för de mindre intressanta. Från ett populationsperspektiv kan det annars förloras mer på gungorna än vinsten blir med karusellen.

  Det är nu många fler kirurger som opererar färre än 100 patienter per år, vilket var den genomsnittliga produktionen för 20 år sedan. Jag tror det behövs två utvecklingslinjer, en där samma diagnos styrs till kliniker som gör många och en linje där få kirurger opererar många och andra kirurger sköter den kirurgiska pre och postoperativa vården. Akutsjukvården är då lämnad till andra.

  Per-Olof Nyström, Överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Helheten då?

  2015-02-25 22:13 | Om en fortsatt centralisering sker, kan det leda till mindre komplikationer för enskilda diagnosgrupper. Logiskt och riktigt.
  Men vad händer på befolkningsnivå när ingen bakjourskompetent kirurg kan rekryteras till mindre orter på landsbygden?
  Hur ska denna kompetens uppnås och bibehållas?
  Eller ska även all akutkirurgi centraliseras?
  Hur påverkar långa transporter akutkirurgiska patienter?

  En del av problemet kanske kan lösas av akutläkare på bred front över hela landet, med egna akutläkarbakjourer.
  En annan fundering är icke opererande kirurger, vem som nu vill bli det...
  Eller som i en del andra länder där intermedicinarna är slutenvårdsgeneralister och kirurgerna fokuserar helt på operation. Med erfordliga omfördelningar av resurser och minskning av antalet kirurger i landet.

  Det kan säkert bli bra till slut, men jag tror att vinsterna med centralisering riskerar att gå till spillo längs vägen om man inte ser till helheten och akutkirurgin i synnerhet.

  Erik Eggert, läkare, Kirurgkliniken Gävleborg

  Jäv: Jobbar på landsbygden

 • Övning giver färdighet

  2015-02-25 22:48 | Inte minst nu i VM tider framgår det att det krävs träning - övning för att bli bra. Men även andra faktorer som startnummer, väder och valla spelar roll. Samma gäller inom medicinen. Förr flyttades ibland läkaren till ett mindre sjukhus för akuta ingrepp. Nu spelar hela vårdens erfarenhet större roll och volymen av ingrepp blir alltmer avgörande. För några decennier sedan fick jag tillfälle att närvara när engelska mellanörekirurger granskade sina resultat och konstaterade att de med störst volym hade bäst resultat. De resonerade då om att skapa super regional centers för att få mera volym (ett sådant center skulle då motsvara hela Sverige). Men det är inte enkelt att lägga ned små perifera enheter. I Norrbotten hade flera sjukhus mycket få förlossningar och nedläggning av förlossning och BB var en smärtsam process. Den stora utmaningen är att den medicinska utvecklingen leder till en tilltagande subspecialisering med krav på volym för att hänga med. Hur ska varje enskilt landsting agera när volymen på de egna sjukhusen blir för liten? Var går gränsen mellan volym och avstånd? Hur kan modern teknologi som IT med mera inverka?

  Anders Lindman, Spec. i allm.medicin MD HC, Varierande, vikarie och stafettläkare

  Jäv:

 • Kirurgi är inte bara hantverk. Även en kirurg måste ha rätt indikation. Kvinnokliniken i Sollefteå med 320 förlossningar hade inte mer komplikationer än stora kliniker

  2015-03-05 21:35 | Breda landsortskirurger behövs. Även traumakirurger behövs på landsbygden. En kirurg kan utbildas genom att få göra ett visst antal ingrepp under sin ST-tid. Man kan tjänstgöra på olika sjukhus.
  År 2011 fick Kvinnokliniken Sollefteå pris för framgångsrikt förbättringsarbete 25000 kronor av de 4 Norrlandslandstingen.
  Enligt klinikens kvalitetsdokument och SFOG:s frågeprogram så visade det sig att kliniken hade en av Sveriges lägsta sectio siffror i landet och lägsta bristningar samt Sveriges nästnästa lägsta perinatala dödlighet av 46 kvinnokliniker. Kliniken klarade också specialist utbildningsgranskningen. Under minst 5 år låg kliniken bland de kliniker i landet som i Robson grupp 1 hade extremt låga sectio procent sats.
  Detta är en kvalitetsparameter för bra förlossningskonst.

  Kliniken har haft flera abstract och postrar accepterade bla SFOG möte , Visby . 2009 , 2010, 2011,
  NFOG möte Bergen 2012 och Oxford 2012

  Helena Erlandsson , Senior Obstetrician och Gynecologist, F. H Gyn o Obst

  Jäv:

 • Man glömmer totalvolymen kirurgi

  2015-03-09 14:40 | Har följt resonemanget om kirurgisk volym av ett visst ingrepp och hur det påverkar resultaten. En viktig aspekt man dock helt förbigått är hur stor TOTAL volym av kirurgi varje kirurg har. Ett exempel: Om jag en gång lärt mig göra artroskopiska korsbandsoperationer men därefter ägnar mig helt åt artroskopiska axelingrepp med mycket stor kirurgisk volym i, låt oss säga, två år. Enligt författarnas resonemang skulle resultaten på mina korsbandsoperationer då vara tämligen dåliga men i realiteten är det tvärtom. Den stora volymen av likartad kirurgi kommer att korsbefrukta och leda till det rakt motsatta- bättre resultat.
  I Sverige har vi vid en internationell jämförelse väldigt lite "knivtid"/kirurg delvis beroende på jourstrukturer, delvis på färre veckoarbetstimmar men till stor del beroende på väldigt ineffektiva operationsavdelningar på de stora sjukhusen. Detta vore nåt för utredarna att titta på!

  Andreas Nyström, Ortoped, Elisabethsjukhuset

  Jäv:

 • Akutläkare är lösningen

  2015-03-17 12:53 | Kirurger skall bara ta hand om patienter som skall opereras, eller har opererats. Andra läkare får ta hand om andra patienter. I Sverige har man valt att låta befolkningen ha fri tillgång till sjukhusens akutmottagningar dygnet runt, till skillnad från våra grannländer Norge och Danmark, där remiss från husläkaren krävs för att få komma till sjukhuset. Politiskt är det nog omöjligt att få ett sådant system i Sverige. Istället får man satsa på att bemanna akutmottagningarna med generalister, d.vs. akutläkare, som gör den första bedömningen. Kirurgen kallas vid behov in som konsult, och om kirurgen gör bedömningen att patienten behöver kirurgisk vård tas patienten över till kirurgisk avdelning, annars sköts vården av andra läkarkollegor. Många traditionellt "kirurgiska" sjukdomar, såsom lindrig pankreatit, lindrig divertikulit, lindrigt trauma, etc, behöver inte specifikt handläggas av kirurg, utan kan skötas av generalist/akutläkare. Således behövs det utbildas många fler akutläkare, och man måste också göra deras arbete attraktivt, t.ex. genom att koppla akutvårdsavdelningar, prehospital sjukvård, intermediär vård, etc. till akutklinikerna. Man bör också satsa på akutmedicinsk forskning. På sikt behövs därmed färre kirurger, men varje kirurg kommer att operera mer.

  Martin Almqvist, Docent, specialistläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

  Jäv: 99QXR

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons