Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDP6 Läkartidningen 09/2015
Lakartidningen.se 2015-02-23

Svenska Läkaresällskapet:Två organisationer är en styrka

Det finns ett stort värde i att ha två organisationer med kompletterande roller, skriver Svenska Läkaresällskapet i en kommentar till ett förslag om »Royal College«. 

För Svenska Läkaresällskapet:

Kerstin Nilsson

ordförande

I en intressant artikel i Läkartidningen 7/2015 [1] tar Lars Kihlström och Jonas Nordquist upp den viktiga frågan om läkarprofessionens ansvar och roll i »kontraktet« med medborgarna och samhället. De väcker frågan om en svensk motsvarighet till de »Royal Colleges« som finns i den anglosaxiska världen, och som har en formellt reglerad ställning.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar en fördjupad diskussion om professionens roll, en fråga som vi som ideell, politiskt och fackligt obunden förening ser som en självklar uppgift att driva och utveckla. SLS kärnvärden – vetenskap, utbildning, etik och kvalitet – är tydligt länkade till de kriterier som definierar en profession. Vi ser det som givet att man som läkare omfattar dessa kärnvärden, och därmed också vill bidra till professionens utveckling. 

Lars Kihlström och Jonas Nordquist refererar till remissen angående den nya ST-utbildningen. Den är ett tydligt exempel på betydelsen av professionens engagemang för att justeringar ska kunna åstadkommas, även om ytterligare arbete återstår i denna fråga. 

De professionella organisationerna har i dag ingen formell roll i prövningen av specialistkompetensen. Vi ser dock att ett utvidgat åtagande rörande såväl innehåll som reglering av ST och den formella kompetensprövningen borde kunna vara vår uppgift, och vi är beredda att driva det arbetet vidare i samarbete med Socialstyrelsen och andra berörda. 

En näraliggande fråga rör fortbildningen efter avslutad ST.  Att upprätthålla och utveckla sin kompetens även efter avlagd specialistexamen är ett professionellt ansvar. SLS har nyligen publicerat ett policydokument om fortbildning med förslag till en strukturerad process under professionens ansvar [2]. Vi ska nu, i samarbete med våra sektioner, försöka omsätta denna policy i praktiken.  Tillsammans med Sveriges läkarförbund har vi också sedan länge diskuterat frågor om fortbildning, och i en artikel i LT 8/2015 [3] redogör vi för vår gemensamma syn.

Att många är engagerade i frågor som rör vidare- och fortbildning är kanske inte förvånande. Vi har dock som profession både ansvar och möjlighet att delta med kraft också i andra frågor som rör människors hälsa, dels genom att bidra med vår kompetens i svar på remisser, dels genom att själva driva frågor vi identifierar som angelägna inom hälso- och sjukvårdens område, men också andra samhällsfrågor av betydelse för hälsan. Detta ser vi som självklara uppgifter för en professionell organisation. 

SLS saknar dock den formella reglering som ett Royal College har, men är beredda att ikläda oss motsvarande roll vad gäller såväl frågor som rör den professionella regleringen som professionens delaktighet i hälso- och sjukvårdens övergripande frågor. Självfallet ska det ske i dialog med andra aktörer, såsom politiken, fackliga organisationer, myndigheter och huvudmän.

Lars Kihlström och Jonas Nordquist tar också upp frågan om närmare samverkan mellan SLS och Sveriges läkarförbund för att öka professionens inflytande i vissa frågor. Vi vill understryka att en sådan samverkan redan finns. Vi diskuterar gemensamt frågor som rör till exempel utbildning och processen kring remisser (inte minst för ökad tydlighet mot sektionerna/specialitetsföreningarna), liksom andra frågor där det är naturligt att samverka.

Vi anser dock att det finns ett stort värde i att ha två organisationer med kompletterande roller. En renodlat professionell obunden organisation som SLS kan driva frågor där vi som profession kan göra skillnad i ett bredare perspektiv, medan en facklig organisation kan påverka utifrån andra perspektiv. Vi menar att det är en styrka med två organisationer som var för sig, och tillsammans när så är motiverat, kan driva för läkarkåren viktiga frågor.

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

Annons Annons

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons