Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDP6 Läkartidningen 09/2015
Lakartidningen.se 2015-02-23

Svenska Läkaresällskapet:Två organisationer är en styrka

Det finns ett stort värde i att ha två organisationer med kompletterande roller, skriver Svenska Läkaresällskapet i en kommentar till ett förslag om »Royal College«. 

För Svenska Läkaresällskapet:

Kerstin Nilsson

ordförande

I en intressant artikel i Läkartidningen 7/2015 [1] tar Lars Kihlström och Jonas Nordquist upp den viktiga frågan om läkarprofessionens ansvar och roll i »kontraktet« med medborgarna och samhället. De väcker frågan om en svensk motsvarighet till de »Royal Colleges« som finns i den anglosaxiska världen, och som har en formellt reglerad ställning.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar en fördjupad diskussion om professionens roll, en fråga som vi som ideell, politiskt och fackligt obunden förening ser som en självklar uppgift att driva och utveckla. SLS kärnvärden – vetenskap, utbildning, etik och kvalitet – är tydligt länkade till de kriterier som definierar en profession. Vi ser det som givet att man som läkare omfattar dessa kärnvärden, och därmed också vill bidra till professionens utveckling. 

Lars Kihlström och Jonas Nordquist refererar till remissen angående den nya ST-utbildningen. Den är ett tydligt exempel på betydelsen av professionens engagemang för att justeringar ska kunna åstadkommas, även om ytterligare arbete återstår i denna fråga. 

De professionella organisationerna har i dag ingen formell roll i prövningen av specialistkompetensen. Vi ser dock att ett utvidgat åtagande rörande såväl innehåll som reglering av ST och den formella kompetensprövningen borde kunna vara vår uppgift, och vi är beredda att driva det arbetet vidare i samarbete med Socialstyrelsen och andra berörda. 

En näraliggande fråga rör fortbildningen efter avslutad ST.  Att upprätthålla och utveckla sin kompetens även efter avlagd specialistexamen är ett professionellt ansvar. SLS har nyligen publicerat ett policydokument om fortbildning med förslag till en strukturerad process under professionens ansvar [2]. Vi ska nu, i samarbete med våra sektioner, försöka omsätta denna policy i praktiken.  Tillsammans med Sveriges läkarförbund har vi också sedan länge diskuterat frågor om fortbildning, och i en artikel i LT 8/2015 [3] redogör vi för vår gemensamma syn.

Att många är engagerade i frågor som rör vidare- och fortbildning är kanske inte förvånande. Vi har dock som profession både ansvar och möjlighet att delta med kraft också i andra frågor som rör människors hälsa, dels genom att bidra med vår kompetens i svar på remisser, dels genom att själva driva frågor vi identifierar som angelägna inom hälso- och sjukvårdens område, men också andra samhällsfrågor av betydelse för hälsan. Detta ser vi som självklara uppgifter för en professionell organisation. 

SLS saknar dock den formella reglering som ett Royal College har, men är beredda att ikläda oss motsvarande roll vad gäller såväl frågor som rör den professionella regleringen som professionens delaktighet i hälso- och sjukvårdens övergripande frågor. Självfallet ska det ske i dialog med andra aktörer, såsom politiken, fackliga organisationer, myndigheter och huvudmän.

Lars Kihlström och Jonas Nordquist tar också upp frågan om närmare samverkan mellan SLS och Sveriges läkarförbund för att öka professionens inflytande i vissa frågor. Vi vill understryka att en sådan samverkan redan finns. Vi diskuterar gemensamt frågor som rör till exempel utbildning och processen kring remisser (inte minst för ökad tydlighet mot sektionerna/specialitetsföreningarna), liksom andra frågor där det är naturligt att samverka.

Vi anser dock att det finns ett stort värde i att ha två organisationer med kompletterande roller. En renodlat professionell obunden organisation som SLS kan driva frågor där vi som profession kan göra skillnad i ett bredare perspektiv, medan en facklig organisation kan påverka utifrån andra perspektiv. Vi menar att det är en styrka med två organisationer som var för sig, och tillsammans när så är motiverat, kan driva för läkarkåren viktiga frågor.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016