Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDEF Läkartidningen 08/2015
Lakartidningen.se 2015-02-16

Replik från Folkhälsomyndigheten:Viktigt första steg för att uppskatta kostnader för resistens

Malin Grape, enhetschef, Antibiotika och vårdhygien

Anders Tegnell, avdelningschef; statsepidemiolog

Lisa Brouwers, enhetschef, Epidemiologi och hälsoekonomi

Magdalena Prioux, utredare, Antibiotika och vårdhygien

Karin Carlin, utredare, Antibiotika och vårdhygien; samtliga Folkhälsomyndigheten

Det saknas kunskap om hur mycket antibiotikaresistens kostar samhället i dag och på sikt. Folkhälsomyndigheten har därför utfört ett regeringsuppdrag [1] som innebar att utveckla en prognosmodell för att göra kalkyler avseende samhällskostnader för antibiotikaresistens under olika framtida utvecklingsscenarier. Den första etappen är avklarad i och med att modellen är framtagen. Nu påbörjas arbetet med att göra simuleringar utifrån olika möjliga scenarier.

Med hjälp av den nya prognosmodellen, baserad på data från vården, har vi gjort en första tydlig och konservativ kostnadsberäkning som enbart tar hänsyn till direkta kostnader, alltså kostnader för vård och läkemedel. Vi redovisar de merkostnader för vård och läkemedel som tillkommer vid behandling av infektioner med resistenta bakterier, jämfört med behandling av infektioner med känsliga bakterier.

Notera att rapporten endast visar merkostnaden för de bakterier som är anmälningspliktiga (dvs ESBL, MRSA, VRE och PNSP, inte tuberkulos) eftersom det endast är för dessa vi kan koppla på vårddata. Denna beräkning visar att merkostnaden uppgår till drygt 160 miljoner kronor per år. En sådan tydlig och avgränsad beräkning har inte tidigare genomförts enligt vår kännedom.

Hans Fredlund och medförfattare skriver i ett inlägg i Läkartidningen nr 6/2015 att den uppskattning vi gjort inte är realistisk utan undervärderar kostnaderna betydligt, bland annat eftersom hänsyn inte tagits till indirekta kostnader. Vi är väl medvetna om att kostnadsberäkningen enbart representerar en del av den totala kostnaden för antibiotikaresistens för sjukvården och samhället, vilket också framgår i vår rapport. För att kunna uttala sig om storleken på de indirekta kostnaderna i Sverige på ett trovärdigt sätt krävs data för bl a sjukfrånvaro och förtidspension.

Det krävs även uppgifter om kostnader för exempelvis kohortvård vid utbrott eller kostnader för inställda och uppskjutna operationer eller behandlingar. Sådana data har vi inte i dag. Vi har därför valt att inte uppskatta storleken på de indirekta kostnaderna innan vi har bättre kunskap. Vi har inte heller velat extrapolera kostnader från enstaka lokala utbrottsstudier till hela riket eftersom dessa kostnader är mycket varierande.

Den framtagna prognosmodellen är byggd för att vidareutvecklas med bästa kunskap om indirekta kostnader. Detta kommer att ske inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag. Syftet är att få ännu bättre underlag för att uppskatta merkostnader för antibiotikaresistens i termer av såväl direkta som indirekta kostnader.

Läs tidigare artikel:

Multiresistenta bakterier dyr kostnad för vården

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016