Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDEF Läkartidningen 08/2015
Lakartidningen.se 2015-02-16

Replik från Folkhälsomyndigheten:Viktigt första steg för att uppskatta kostnader för resistens

Malin Grape, enhetschef, Antibiotika och vårdhygien

Anders Tegnell, avdelningschef; statsepidemiolog

Lisa Brouwers, enhetschef, Epidemiologi och hälsoekonomi

Magdalena Prioux, utredare, Antibiotika och vårdhygien

Karin Carlin, utredare, Antibiotika och vårdhygien; samtliga Folkhälsomyndigheten

Det saknas kunskap om hur mycket antibiotikaresistens kostar samhället i dag och på sikt. Folkhälsomyndigheten har därför utfört ett regeringsuppdrag [1] som innebar att utveckla en prognosmodell för att göra kalkyler avseende samhällskostnader för antibiotikaresistens under olika framtida utvecklingsscenarier. Den första etappen är avklarad i och med att modellen är framtagen. Nu påbörjas arbetet med att göra simuleringar utifrån olika möjliga scenarier.

Med hjälp av den nya prognosmodellen, baserad på data från vården, har vi gjort en första tydlig och konservativ kostnadsberäkning som enbart tar hänsyn till direkta kostnader, alltså kostnader för vård och läkemedel. Vi redovisar de merkostnader för vård och läkemedel som tillkommer vid behandling av infektioner med resistenta bakterier, jämfört med behandling av infektioner med känsliga bakterier.

Notera att rapporten endast visar merkostnaden för de bakterier som är anmälningspliktiga (dvs ESBL, MRSA, VRE och PNSP, inte tuberkulos) eftersom det endast är för dessa vi kan koppla på vårddata. Denna beräkning visar att merkostnaden uppgår till drygt 160 miljoner kronor per år. En sådan tydlig och avgränsad beräkning har inte tidigare genomförts enligt vår kännedom.

Hans Fredlund och medförfattare skriver i ett inlägg i Läkartidningen nr 6/2015 att den uppskattning vi gjort inte är realistisk utan undervärderar kostnaderna betydligt, bland annat eftersom hänsyn inte tagits till indirekta kostnader. Vi är väl medvetna om att kostnadsberäkningen enbart representerar en del av den totala kostnaden för antibiotikaresistens för sjukvården och samhället, vilket också framgår i vår rapport. För att kunna uttala sig om storleken på de indirekta kostnaderna i Sverige på ett trovärdigt sätt krävs data för bl a sjukfrånvaro och förtidspension.

Det krävs även uppgifter om kostnader för exempelvis kohortvård vid utbrott eller kostnader för inställda och uppskjutna operationer eller behandlingar. Sådana data har vi inte i dag. Vi har därför valt att inte uppskatta storleken på de indirekta kostnaderna innan vi har bättre kunskap. Vi har inte heller velat extrapolera kostnader från enstaka lokala utbrottsstudier till hela riket eftersom dessa kostnader är mycket varierande.

Den framtagna prognosmodellen är byggd för att vidareutvecklas med bästa kunskap om indirekta kostnader. Detta kommer att ske inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag. Syftet är att få ännu bättre underlag för att uppskatta merkostnader för antibiotikaresistens i termer av såväl direkta som indirekta kostnader.

Läs tidigare artikel:

Multiresistenta bakterier dyr kostnad för vården

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons