Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDEF Läkartidningen 08/2015
Lakartidningen.se 2015-02-16

Replik från Folkhälsomyndigheten:Viktigt första steg för att uppskatta kostnader för resistens

Malin Grape, enhetschef, Antibiotika och vårdhygien

Anders Tegnell, avdelningschef; statsepidemiolog

Lisa Brouwers, enhetschef, Epidemiologi och hälsoekonomi

Magdalena Prioux, utredare, Antibiotika och vårdhygien

Karin Carlin, utredare, Antibiotika och vårdhygien; samtliga Folkhälsomyndigheten

Det saknas kunskap om hur mycket antibiotikaresistens kostar samhället i dag och på sikt. Folkhälsomyndigheten har därför utfört ett regeringsuppdrag [1] som innebar att utveckla en prognosmodell för att göra kalkyler avseende samhällskostnader för antibiotikaresistens under olika framtida utvecklingsscenarier. Den första etappen är avklarad i och med att modellen är framtagen. Nu påbörjas arbetet med att göra simuleringar utifrån olika möjliga scenarier.

Med hjälp av den nya prognosmodellen, baserad på data från vården, har vi gjort en första tydlig och konservativ kostnadsberäkning som enbart tar hänsyn till direkta kostnader, alltså kostnader för vård och läkemedel. Vi redovisar de merkostnader för vård och läkemedel som tillkommer vid behandling av infektioner med resistenta bakterier, jämfört med behandling av infektioner med känsliga bakterier.

Notera att rapporten endast visar merkostnaden för de bakterier som är anmälningspliktiga (dvs ESBL, MRSA, VRE och PNSP, inte tuberkulos) eftersom det endast är för dessa vi kan koppla på vårddata. Denna beräkning visar att merkostnaden uppgår till drygt 160 miljoner kronor per år. En sådan tydlig och avgränsad beräkning har inte tidigare genomförts enligt vår kännedom.

Hans Fredlund och medförfattare skriver i ett inlägg i Läkartidningen nr 6/2015 att den uppskattning vi gjort inte är realistisk utan undervärderar kostnaderna betydligt, bland annat eftersom hänsyn inte tagits till indirekta kostnader. Vi är väl medvetna om att kostnadsberäkningen enbart representerar en del av den totala kostnaden för antibiotikaresistens för sjukvården och samhället, vilket också framgår i vår rapport. För att kunna uttala sig om storleken på de indirekta kostnaderna i Sverige på ett trovärdigt sätt krävs data för bl a sjukfrånvaro och förtidspension.

Det krävs även uppgifter om kostnader för exempelvis kohortvård vid utbrott eller kostnader för inställda och uppskjutna operationer eller behandlingar. Sådana data har vi inte i dag. Vi har därför valt att inte uppskatta storleken på de indirekta kostnaderna innan vi har bättre kunskap. Vi har inte heller velat extrapolera kostnader från enstaka lokala utbrottsstudier till hela riket eftersom dessa kostnader är mycket varierande.

Den framtagna prognosmodellen är byggd för att vidareutvecklas med bästa kunskap om indirekta kostnader. Detta kommer att ske inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag. Syftet är att få ännu bättre underlag för att uppskatta merkostnader för antibiotikaresistens i termer av såväl direkta som indirekta kostnader.

Läs tidigare artikel:

Multiresistenta bakterier dyr kostnad för vården

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons